Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Neurorehabilitering > Om os - EFS Neurorehabilitering

Om os - EFS Neurorehabilitering

Her på siden har du mulighed for at orientere dig om EFS Neurorehabiliterings aktiviteter samt finde kontaktoplysninger vedrørende bestyrelsen.
En ny faglig forening med fokus på neurorehabilitering er blevet oprettet i efteråret 2012. Det tidligere Faglige Netværk for Senhjerneskade blev i forbindelse med generalforsamlingen den 12. november 2012 nedlagt, og EFS Neurorehabilitering er blevet etableret i stedet.

Formål

 • At støtte og inspirere ergoterapeuter til faglig ajourføring og udvikling indenfor neurorehabilitering
 • At understøtte og fremme evidensbaseret praksis inden for neurorehabilitering
 • At være talerør, på det faglige område ”neurorehabilitering”, overfor Ergoterapeutforeningen samt andre aktører og myndigheder på området
 • At inspirere og videregive erfaringer indenfor neurorehabilitering til andre faggrupper 

Opgaver og ansvar

Arbejdsopgaverne, som er knyttet til selskabet, tager udgangspunkt i selskabets formålsparagraf og fastlægges nærmere i en handlingsplan ved den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen skal:

 • Varetage ledelsen af Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering i tidsrummet mellem generalforsamlingerne og træffer løbende beslutninger i overensstemmelse med generalforsamlingens linje og vedtægterne
 • Informere og inspirere ergoterapeuter indenfor området til faglig ajourføring, opkvalificering, forskning og udvikling ved f.eks. nyhedsbrev, temadage, kurser, møder mm.
 • Afholde en temadag om foråret (helst centralt i landet på Fyn), hvor også andre faggrupper kan deltage
 • Fremme kvaliteten og udviklingen af ergoterapifaglige retningslinjer indenfor neurorehabilitering
 • Fremme implementering af forskningsresultater i praksis
 • Indsamle ideer til samt sikre praksisforskning på området
 • Bistå ved undersøgelser på området
 • Foreslå nye områder, som Etf og andre parter bør sætte fokus på
 • Medvirke til at styrke forholdet mellem grunduddannelse og praksis på området
 • Medvirke til at sætte konkrete standarder for efteruddannelse og videreuddannelse
 • Udarbejde høringssvar samt udtale sig til myndigheder og presse vedr. emner på området, herunder lovgivning
 • Være repræsenteret i Dansk Ergoterapi Selskab samt i andre råd, udvalg og beslutningsorganer, hvor området neurorehabilitering skal drøftes og besluttes

Vedtægter

Vedtægter for Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering

(Vedtægterne kan hentes som PDF her)

§ 1. Selskabets navn

Selskabets navn er: Ergoterapifagligt selskab for Neurorehabilitering (EFS Neurorehabilitering).

Selskabets adresse er: Nørre Voldgade 90, 1358 København K.

§ 2. Formål og opgaver

Stk. 1. Formålene med selskabet er:

 • At støtte og inspirere ergoterapeuter til faglig ajourføring og udvikling indenfor neurorehabilitering
 • At understøtte og fremme evidensbaseret praksis inden for neurorehabilitering
 • At være talerør, på det faglige område ”neurorehabilitering”, overfor Ergoterapeutforeningen samt andre aktører og myndigheder på området
 • At inspirere og videregive erfaringer indenfor neurorehabilitering til andre faggrupper

Stk. 2. Opgaver 

Arbejdsopgaverne, som er knyttet til selskabet, tager udgangspunkt i selskabets formålsparagraf og fastlægges nærmere i en handlingsplan ved den årlige generalforsamling. Handlingsplanen forelægges for Ergoterapeutforeningens Hovedbestyrelse til orientering og kommentering.

Bestyrelsen skal

 • Varetage ledelsen af Ergoterapifagligt selskab for Neurorehabilitering i tidsrummet mellem generalforsamlingerne og træffer løbende beslutninger i overensstemmelse med generalforsamlingens linje og vedtægterne
 • Informere og inspirere ergoterapeuter indenfor området til faglig ajourføring, opkvalificering, forskning og udvikling ved f.eks. nyhedsbrev, temadage, kurser, møder mm.
 • Afholde en temadag om foråret (helst centralt i landet på Fyn), hvor også andre faggrupper kan deltage
 • Fremme kvaliteten og udviklingen af ergoterapifaglige retningslinjer indenfor neurorehabilitering
 • Fremme implementering af forskningsresultater i praksis
 • Indsamle ideer til samt sikre praksisforskning på området
 • Bistå ved undersøgelser på området
 • Foreslå nye områder, som Etf og andre parter bør sætte fokus på
 • Medvirke til at styrke forholdet mellem grunduddannelse og praksis på området
 • Medvirke til at sætte konkrete standarder for efteruddannelse og videreuddannelse
 • Udarbejde høringssvar samt udtale sig til myndigheder og presse vedr. emner på området, herunder lovgivning
 • Være repræsenteret i Dansk Ergoterapi Selskab samt i andre råd, udvalg og beslutningsorganer, hvor området neurorehabilitering skal drøftes og besluttes

§ 3. Selskabets struktur

Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 personer samt to suppleanter, som er medlemmer af selskabet. 

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamling for en 2-årig periode. 3 vælges i ulige år og 2 vælges i lige år.

Stk. 3. Medlemmer er ergoterapeuter, der er medlem af Etf og Ergoterapifagligt selskab for Neurorehabilitering. (HB har accepteret, at der ikke åbnes for associerede medlemmer).

Stk. 4. Medlemmer af selskabet, der ønsker at opstille til valget, skal indsende deres opstillingsønske senest 14 dage før valget afholdes.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert efterår.

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i Ergoterapeuten og/eller på www.etf.dk og med angivelse af dagsorden, samt evt. forslag til vedtægtsændringer. Generalforsamlingen afholdes på skift i landsdelene og skifter mellem Jylland og Sjælland.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Alle medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde og alle medlemmer er valgbare.

Stk. 5. Der kan indkaldes til ekstraordinært besluttende generalforsamling, når 1/3 af medlemmerne eller 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at kravet er fremsat og med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen tilsendes medlemmerne per mail og annonceres på hjemmesiden.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg
 3. Gennemgang af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Regnskab
 6. Vedtægtsændringer
 7. Indkomne forslag
 8. Arbejdsprogram
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Budget for det kommende år
 11. Valg af bestyrelse og økonomisk kontrollant
 12. Nyt fra Etf
 13. Eventuelt

§ 5. Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med minimum en formand, økonomiansvarlig og redaktør for nyhedsbrev. 

Stk. 2. Selskabets formand og økonomiansvarlige udgør selskabets forretningsudvalg samt tegner selskabet økonomisk.

Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i utide, indtræder 1. suppleanten. Suppleanten indgår i det afgående medlems valgperiode.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmernes faktiske udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder afholdes af selskabet.

Stk. 6. Bestyrelsen kan vælge at udarbejde en forretningsorden som grundlag for bestyrelsens arbejde.

Stk. 7. Såfremt bestyrelsen vælger at nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg, udpeges en fra bestyrelsen til at indgå heri.

§ 6. Økonomi

Stk. 1. Selskabet finansieres af egne indtægter, fx fra kontingent fra medlemmer, kurser, temadage, arrangementer m.v. samt af tilskud fra Ergoterapeutforeningens driftsmidler.

Stk. 2. Selskabet skal følge de af Etf fastsatte regler for regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 3. Etf varetager bogholderi- og regnskabsfunktionen for selskabet. Bilag skal som minimum attesteres af enten formand eller kasserer via underskrift på bilaget eller via efterfølgende mail.

Stk. 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamling og opkræves hos medlemmer én gang årligt i januar. Undlader medlemmet at betale kontingentet, sender Etf en påmindelse og betales denne ikke, udmeldes medlemmet automatisk uden yderligere rykkere.

Stk. 5. Der ydes studierabat på 50 % til ergoterapeutstuderende ved alle arrangementer.

Der ydes pensionistrabat på 50 % ved alle arrangementer.

§ 7. Indmeldelse og udmeldelse

Stk. 1. Alle medlemmer indmelder sig via www.etf.dk 

Stk. 2. Alle medlemmer og særligt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at give Etf besked, når der sker ændringer i deres data, fx adresse, telefonnummer, e-mail m.v.

Stk. 3. Udmeldelse af selskabet skal ske via www.etf.dk 

§ 8. Vedtægter

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 del af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer af selskabet på generalforsamlingen. 

Stk. 2. Herefter sendes vedtægtsændringerne til Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse, som er overordnet ansvarlig for selskabet og skal godkende bestyrelsens og medlemmernes forslag til ændringer i vedtægterne. Hovedbestyrelsens hjemmel til at påtage sig det overordnede ansvar for selskabet findes i Etf’s vedtægter § 18.

§ 9. Opløsning af selskabet

Stk. 1. Selskabets opløsning kræver mindst 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer i selskabet. Dette afgøres ved elektronisk urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 2. Er der 2/3 majoritet for selskabets opløsning, kan Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse træffe endelig afgørelse om opløsning og samtidig træffe afgørelse om anbringelse af selskabets formue. Selskabets formue skal anvendes indenfor områderne dansk ergoterapi og ergoterapividenskabeligt arbejde.

Ovenstående vedtægter er godkendt af Etf’s hovedbestyrelse den 19.-20. juni 2012, og efterfølgende godkendt med ny § 4, stk. 5 på medlemsgeneralforsamlingen den 6. november 2013 og tilsvarende godkendt af Etf’s hovedbestyrelse i januar 2014.

Bestyrelsen - kontakt

BESTYRELSEN

 Formand

Peter Vögele
Bogholder Allé 66, 3. tv.
2720 Vanløse
Glostrup Hospital
Tlf. arbejde: 3863 2105
E-mail arbejde: 
peter.voegele@regionh.dk
Mobil: 6171 2352 
E-mail privat: peter.voegele@gmx.de

 - Økonomiansvarlig

Jette Fog
Thune Nielsensvej 4, 
5270 Odense N
Hjerneskaderådgivningen Fyn
E-mail arbejde: jefo@odense.dk
Mobil: 2191 7867 
E-mail privat: fogjette@gmail.com

 - Redaktør af nyhedsbrev

Birgitte Chr. Gammeltoft
Figenvej 10. 4690 Haslev  
Privatpraktiserende
Tlf.: 2346 8855   
E-mail: birgitte@gammeltoft.org
Hjemmeside: www.birgitte-gammeltoft.dk

  - Ordinært medlem

Annalise Jacobsen
Ulriksholmvej 4, st
5230 Odense M
Hjerneskadecentret, Odense
Tlf. arbejde: 
6375 2160
E-mail arbejde: ajac@odense.dk
Tlf. privat: 6614 9494
E-mail privat: aljacobsen@webspeed.dk

 - Ordinært medlem

Anna Birthe Andersen
Vestre Alle 4
8600 Silkeborg
Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, 8450 Hammel
Tlf. arbejde: 7841 9285
E-mail: annaaner@rm.dk
Tlf. privat:  3023 0138

 - Suppleant

Marie Hvistendahl Doyle
Smørblomsten 4, 6950 Ringkøbing
Mobil: 2290 6779
E-mail: marie.doyle@youmail.dk
Sundhedscenter Vest-Ringkøbing, Nørredige 26, 6950 Ringkøbing
Tlf. arb.: 2384 8329
E-mail arb.: marie.doyle@rksk.dk

 Suppleant

Pia Kold
Hjerneskadecentret Bomi
Tlf. arbejde: 3084 4498
E-mail: piakold@bomi.roskilde.dk

Nyhedsbrev

Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering udsender to gange årligt april/maj og november, til netværkets medlemmer, til skolerne, til HB medlemmer og til regionskontorerne. Nyhedsbrevet udarbejdes af Birgitte Christensen Gammeltoft og er i gennemsnit på 32 sider. 

Nyhedsbrevet er udkommet siden stiftelsen af vores landsfaglige gruppe og i 1994. Det kopieres i 500 eksemplarer og indeholder:  

 • Navne, adresser, telefon og mail til bestyrelsesmedlemmer
 • Nyt fra bestyrelsen, hvad er der sket siden sidst, hvilke arrangementer er i  støbeskeen.
 • Referat af møder som bestyrelsesmedlemmer har deltaget i.
 • Referat fra temadage og årsmøder afholdt af Ergoterapifagligt Selskab Neurorehabilitering
 • Artikler med relevans i forhold til hjerneskade. Artiklerne vil ligeledes være at finde på www.birgitte-gammeltoft.dk
 • Boganmeldelser

Nyhedsbrevet udsendes med almindelig post, da det indeholder mange billeder og dermed fylder for meget til at kunne sendes elektronisk. Redaktøren modtager med stor glæde indlæg fra medlemmerne. Deadline er medio april og medio oktober.birgitte@gammeltoft.org

Se eksempler på indhold i nyhedsbreve her

Sidst opdateret
18.01.2017