Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Lungerehabilitering > Om os - EFS Lungerehabilitering

Om os - EFS Lungerehabilitering

Få svar på, hvad formål og vedtægter består af i EFS Lungerehabilitering og få kontakt til bestyrelsen.
På den stiftende generalforsamling 21. april 2015 blev de foreløbige udkast til selskabet formål og vedtægter lanceret. De godkendes endeligt på hovedbestyrelsesmødet i Ergoterapeutforeningen i juli.

Formål

 • At støtte og inspirere ergoterapeuter til faglig ajourføring og udvikling inden for vurdering og behandling af mennesker med lungeproblemer.
 • At understøtte og fremme evidensbaseret praksis inden for ergoterapi til mennesker med lungeproblemer.
 • At være ressource inden for det faglige område lungerehabilitering, over for Ergoterapeutforeningen samt andre aktører og myndigheder.
 • At inspirere og videregive erfaringer inden for ergoterapi til mennesker med lungeproblemer til andre faggrupper, offentlige myndigheder, interesseorganisationer, private m.fl.
 • At udveksle viden og erfaring med andre ergoterapifaglige selskaber på internationalt plan
 • At støtte Ergoterapeutforeningen i udvikling af en specialistordning på området.
 • At udarbejde en anbefaling til en kompetenceprofil for ergoterapeuter, der beskæftiger sig med lungerehabilitering  
 • At fremme viden inden for ergoterapi til mennesker med lungeproblemer for ergoterapeutstuderende i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og Ergoterapeutforeningen

Bestyrelsen - kontakt

 

 • Gitte Johannesen, Region Sjælland - Formand
 • Maja Primdal Hansen, Sorø kommune - Økonomiansvarlig/bestyrelsesmedlem
 • Malene Juul Hylle, Regionshospitalet Horsens - Bestyrelsesmedlem
 • Rina Juel Kaptain, Professionshøjskolen UCN, Aalborg - Bestyrelsesmedlem
 • Maria Hundebøll Andersen, Odense Kommune - Bestyrelsesmedlem
 • Mette Hedeboe, Rødovre Kommune - Suppleant 

Kontakt bestyrelsen på EFS-Lunge@ergofaglig.dk

Vedtægter

§ 1. Selskabets navn

Selskabets navn er: Ergoterapifagligt selskab for lungerehabilitering.  

Selskabets adresse er: Nørre Voldgade 90, 1358 København K.

§ 2. Formål og opgaver

Stk. 1. Formål

Formålene med selskabet er:

 • At støtte og inspirere ergoterapeuter til faglig ajourføring og udvikling inden for vurdering og behandling af mennesker med lungeproblemer.
 • At understøtte og fremme evidensbaseret praksis inden for ergoterapi til mennesker med lungeproblemer.
 • At være ressource inden for det faglige område lungerehabilitering, over for Ergoterapeutforeningen samt andre aktører og myndigheder.
 • At inspirere og videregive erfaringer inden for ergoterapi til mennesker med lungeproblemer til andre faggrupper, offentlige myndigheder, interesseorganisationer, private m.fl.
 • At udveksle viden og erfaring med andre ergoterapifaglige selskaber på internationalt plan
 • At støtte Ergoterapeutforeningen i udvikling af en specialistordning på området.
 • At udarbejde en anbefaling til en kompetenceprofil for ergoterapeuter, der beskæftiger sig med lungerehabilitering  
 • At fremme viden inden for ergoterapi til mennesker med lungeproblemer for ergoterapeutstuderende i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og Ergoterapeutforeningen

Stk. 2. Opgaver

Arbejdsopgaverne, som er knyttet til selskabet, tager udgangspunkt i selskabets formålsparagraf og fastlægges nærmere i et arbejdsprogram ved generalforsamlingen. Arbejdsprogrammet forelægges for Ergoterapeutforeningens Hovedbestyrelse til orientering og kommentering.

Bestyrelsen skal

 • Varetage ledelsen af Ergoterapifagligt selskab for lungerehabilitering i tidsrummet mellem generalforsamlingerne og træffe løbende beslutninger i overensstemmelse med generalforsamlingens linje og vedtægterne 
 • Informere og inspirere ergoterapeuter inden for området til faglig ajourføring, opkvalificering, forskning og udvikling ved f.eks. nyhedsbrev, temadage, kurser, møder mm.
 • Afholde en temadag
 • Fremme kvaliteten og udviklingen af ergoterapifaglige retningslinjer inden for lungerehabilitering
 • Fremme implementering af forskningsresultater i praksis
 • Indsamle ideer og sikre praksisforskning på området
 • Bistå ved undersøgelser på området
 • Medvirke til at styrke forholdet mellem grunduddannelse og praksis på området, og herunder at anbefale, hvilken vægtning området bør have på uddannelsesstederne
 • Medvirke til at sætte konkrete standarder for efteruddannelse og videreuddannelse
 • Udarbejde høringssvar samt udtale sig til myndigheder og presse vedrørende emner på området, herunder lovgivning
 • Være repræsenteret i Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd (EVR), samt i andre råd, udvalg og beslutningsorganer, hvor lungerehabilitering drøftes
 • Være vejledende med anbefalinger i forhold til de etiske dilemmaer, som ergoterapeuter oplever i arbejdet med lungerehabilitering

§ 3. Selskabets struktur

Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 personer samt 2 suppleanter, som alle er medlemmer af selskabet.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamling for en 2-årig periode. Suppleanter vælges ligeledes for en 2-årig periode.

Stk. 3. Medlemmer er ergoterapeuter, der er medlem af Ergoterapeutforeningen og Ergoterapifagligt selskab for lungerehabilitering.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert 2. år. I forbindelse med generalforsamlingen afholdes et fagligt arrangement.

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på www.etf.dk samt ved udsendelse pr. mail til alle foreningens medlemmer og med angivelse af dagsorden, samt evt. forslag til vedtægtsændringer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Alle medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde og alle medlemmer er valgbare.

Stk. 5. Der kan indkaldes til ekstraordinært besluttende generalforsamling, når 3 af bestyrelsesmedlemmerne eller mindst ¼ af selskabets medlemmer forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at kravet er fremsat, og med mindst 4 ugers varsel, ledsaget af dagsorden. Indkaldelse sker via www.etf.dk og direkte til medlemmerne pr. mail.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg
 3. Gennemgang af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag, herunder evt. forslag til vedtægtsændringer
 8. Forslag fra bestyrelsen til arbejdsprogram
 9. Budget
 10. Valg af bestyrelse og økonomisk kontrollant
 11. Nyt fra og dialog med Ergoterapeutforeningen
 12. Eventuelt 

Stk. 7. Stemmeafgivning sker skriftligt, såfremt der er ønske herom.

§ 5. Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med minimum en formand og en økonomiansvarlig samt en sekretær og to kommunikationsansvarlige.

Stk. 2. Selskabets formand og økonomiansvarlige udgør selskabets forretningsudvalg samt tegner selskabet økonomisk.

Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i utide, indtræder 1. suppleanten. Suppleanten indgår i det afgående medlems valgperiode. 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmernes faktiske udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder afholdes af selskabet.

Stk. 6. Bestyrelsen kan vælge at udarbejde en forretningsorden som grundlag for bestyrelsens arbejde.

Stk. 7. Såfremt bestyrelsen vælger at nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg, tilstræbes at en fra bestyrelsen udpeges til at indgå heri.

§ 6. Økonomi

Stk. 1. Selskabet finansieres af egne indtægter, fx fra kontingent fra medlemmer, kurser, temadage, arrangementer m.v. samt af tilskud fra Ergoterapeutforeningens driftsmidler.

Stk. 2. Selskabet skal følge de af Ergoterapeutforeningen fastsatte regler for regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 3. Ergoterapeutforeningen varetager bogholderi- og regnskabsfunktionen for selskabet. Bilag skal som minimum attesteres af enten formand eller den økonomiansvarlige via underskrift på bilaget eller via efterfølgende mail. Ingen kan attestere egne bilag.

Stk. 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamling og opkræves hos medlemmer én gang årligt i januar. Undlader medlemmet at betale kontingentet, sender Ergoterapeutforeningen en påmindelse og betales denne ikke, udmeldes medlemmet automatisk uden yderligere rykkere.

§ 7. Indmeldelse og udmeldelse

Stk. 1. Alle medlemmer indmelder sig via www.etf.dk

Stk. 2. Alle medlemmer og særligt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at give Ergoterapeutforeningen besked, når der sker ændringer i deres data, fx adresse, telefonnummer, e-mail m.v.

Stk. 3. Udmeldelse af selskabet skal ske via www.etf.dk

§ 8. Vedtægter

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer af selskabet på generalforsamlingen.

Stk. 2. Herefter sendes vedtægtsændringerne til Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse, som er overordnet ansvarlig for selskabet og skal godkende bestyrelsens og medlemmernes forslag til ændringer i vedtægterne. Hovedbestyrelsens hjemmel til at påtage sig det overordnede ansvar for selskabet findes i Ergoterapeutforeningens vedtægter § 18.

§ 9. Opløsning af selskabet

Stk. 1. Selskabets opløsning kræver et flertal på mindst 2/3 af samtlige medlemmer i selskabet. Dette afgøres ved elektronisk eller skriftlig urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 2. Er der 2/3 majoritet for selskabets opløsning, kan Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse træffe endelig afgørelse om opløsning og samtidig træffe afgørelse om anbringelse af selskabets formue. Selskabets formue skal anvendes inden for områderne dansk ergoterapi og ergoterapividenskabeligt arbejde.

Ovenstående vedtægter er godkendt af Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse den xxx og fremlagt på stiftende generalforsamling i EFS for lungerehabilitering den 21. april 2015.

Sidst opdateret
27.03.2023