Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Kræft og Palliation > Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelse og vedtægter

Kontakt bestyrelsen og læs vedtægter for Ergoterapifagligt Selskab Kræft og Palliation
Den nyvalgte bestyrelse på den stiftende generalforsamling 6. oktober 2016

Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsens fælles mailadresse:  efskraeftogpalliation@gmail.com

Bestyrelse:

Konstitueret formand:
Line Lindahl-Jacobsen​
UC Sjælland
Mail: lija@pha.dk

Økonomiansvarlig:
​Tanja Schøller Nord
Herlev Kommune
Mail: Tanja.scholler.nord@herlev.dk

Webansvarlig:
​Heidi Birkemose
Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune
Mail: B81W@suf.kk.dk

Bestyrelsesmedlem:
​Christina Bergmann
Næstved Sygehus
Mail: chrb@regionsjaelland.dk

Suppleanter:

Inger Schmidt Hansen
Furesø Kommune
Mail: ish@furesoe.dk

Signe Torsbjerg Jørgensen
Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune
Mail: stj@kraeftcenter-kbh.dk

Vedtægter

Vedtægter for Ergoterapifagligt selskab for kræft og palliation

§ 1. Selskabets navn 

Selskabets navn er: 
Ergoterapifagligt selskab for kræft og palliation 
Selskabets adresse er: 
Nørre Voldgade 90 
1358 København K.

§ 2. Formål og opgaver 

Stk. 1. Formål

Formålene med selskabet er: 

 • At støtte og inspirere ergoterapeuter til faglig ajourføring og udvikling indenfor vurdering og behandling af mennesker med kræft og/eller i palliative forløb
 • At understøtte og fremme evidensbaseret ergoterapeutisk praksis rettet mod mennesker med kræft og/eller mennesker, som er i palliative forløb
 • At være ressource inden for det faglige område kræft og palliation overfor Ergoterapeutforeningen samt andre aktører og myndigheder
 • At inspirere og videregive erfaringer indenfor ergoterapi i relation til kræft og palliation til egen og andre faggrupper, offentlige myndigheder, interesseorganisationer, private m.fl.
 • At støtte Ergoterapeutforeningen i udvikling af en specialistordning på området, der kan anerkendes af Sundhedsstyrelsen
 • At fremme viden inden for kræft og palliation for ergoterapeutstuderende i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og Ergoterapeutforeningen 
 • Synliggøre, udvikle og fremme ergoterapeutiske indsatser til mennesker med kræft og mennesker i palliative forløb
 • Stk. 2. Opgaver 

Arbejdsopgaverne, som er knyttet til selskabet, tager udgangspunkt i selskabets formålsparagraf og fastlægges nærmere i et arbejdsprogram ved generalforsamlingen. Arbejdsprogrammet forelægges for Ergoterapeutforeningens Hovedbestyrelse til orientering og kommentering. 

Bestyrelsen skal:

 • Varetage ledelsen af Ergoterapifagligt selskab for kræft og palliation i tidsrummet mellem generalforsamlingerne og træffer løbende beslutninger i overensstemmelse med generalforsamlingens linje og vedtægterne 
 • Informere og inspirere ergoterapeuter indenfor området til faglig ajourføring, opkvalificering, forskning og udvikling ved f.eks. nyhedsbrev, temadage, kurser, møder mm. 
 • Afholde temadag én gang årligt. 
 • Fremme kvaliteten og udviklingen af ergoterapifaglige interventioner indenfor kræft og palliation 
 • Fremme implementering af forskningsresultater i praksis 
 • Indsamle ideer og sikre praksisforskning på området
 • Bistå ved undersøgelser på området 
 • Udarbejde høringssvar samt udtale sig til myndigheder og presse vedrørende emner på området, herunder lovgivning
 • Være repræsenteret i Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd (EVR), samt i andre råd, udvalg og beslutningsorganer, hvor ergoterapi og kræft drøftes

§ 3. Selskabets struktur

Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 personer samt 2 suppleanter, som alle er medlemmer af selskabet.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamling for en 2-årig periode. Suppleanter vælges ligeledes for en 2-årig periode.
Stk. 3. Medlemmer er ergoterapeuter, der er medlem af Ergoterapeutforeningen og Ergoterapifagligt selskab for kræft og palliation. 

§ 4. Generalforsamling 

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert 2. år om efteråret. I forbindelse med generalforsamlingen afholdes et fagligt arrangement.
Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i ERGOTERAPEUTEN og på www.etf.dk med angivelse af dagsorden, samt evt. forslag til vedtægtsændringer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Alle medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde og alle medlemmer er valgbare.

Stk. 5. Der kan indkaldes til ekstraordinært besluttende generalforsamling, når 3 af bestyrelsesmedlemmerne eller mindst ¼ af selskabets medlemmer forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at kravet er fremsat, og med mindst 4 ugers varsel, ledsaget af dagsorden. Indkaldelse sker via www.etf.dk
Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 
1.    Velkomst 
2.    Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg 
3.    Gennemgang af dagsorden 
4.    Bestyrelsens beretning 
5.    Regnskab 
6.    Fastsættelse af kontingent
7.    Vedtægtsændringer 
8.    Indkomne forslag 
9.    Forslag fra bestyrelsen til arbejdsprogram 
10.    Budget
11.    Valg af bestyrelse og økonomisk kontrollant 
12.    Nyt fra og dialog med Ergoterapeutforeningen
13.    Eventuelt 
Stk. 7. Stemmeafgivning sker skriftligt, såfremt der er ønske herom.

§ 5. Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med minimum en formand, en økonomiansvarlig, en sekretær og kommunikationsansvarlige (min. 2 personer).
Stk. 2. Selskabets formand og økonomiansvarlige udgør selskabets forretningsudvalg samt tegner selskabet økonomisk.
Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i utide, indtræder 1. suppleanten. Suppleanten indgår i det afgående medlems valgperiode. Bestyrelsen har mulighed for at være selvsupplerende, når suppleantlisten er udtømt.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmernes faktiske udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder afholdes af selskabet.
Stk. 6. Hvis bestyrelsesmedlemmer varetager de faglige oplæg/undervisning på temadage mv., er der mulighed for at aflønne dem i overensstemmelse med Ergoterapeutforeningens vejledende takster.
Stk. 7. Bestyrelsen kan vælge at udarbejde en forretningsorden som grundlag for bestyrelsens arbejde.
Stk. 8. Såfremt bestyrelsen vælger at nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg, tilstræbes at en fra bestyrelsen udpeges til at indgå heri.

§ 6. Økonomi 

Stk. 1. Selskabet finansieres af egne indtægter, fx fra kontingent fra medlemmer, kurser, temadage, arrangementer m.v. samt af tilskud fra Ergoterapeutforeningens driftsmidler. 
Stk. 2. Selskabet skal følge de af Ergoterapeutforeningen fastsatte regler for regnskabsaflæggelse og revision. 
Stk. 3. Ergoterapeutforeningen varetager bogholderi- og regnskabsfunktionen for selskabet. Bilag skal som minimum attesteres af enten formand eller den økonomiansvarlige via underskrift på bilaget eller via efterfølgende mail. Ingen kan attestere egne bilag.
Stk. 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamling og opkræves hos medlemmer én gang årligt i januar. Undlader medlemmet at betale kontingentet, sender Ergoterapeutforeningen en påmindelse og betales denne ikke, udmeldes medlemmet automatisk uden yderligere rykkere. 

§ 7. Indmeldelse og udmeldelse 

Stk. 1. Alle medlemmer indmelder sig via etf.dk 
Stk. 2. Alle medlemmer og særligt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at give Ergoterapeutforeningen besked, når der sker ændringer i deres data, fx adresse, telefonnummer, e-mail m.v. 
Stk. 3. Udmeldelse af selskabet skal ske via etf.dk

§ 8. Vedtægter 

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 del af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer af selskabet på generalforsamlingen. 
Stk. 2. Herefter sendes vedtægtsændringerne til Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse, som er overordnet ansvarlig for selskabet og skal godkende bestyrelsens og medlemmernes forslag til ændringer i vedtægterne. Hovedbestyrelsens hjemmel til at påtage sig det overordnede ansvar for selskabet findes i Ergoterapeutforeningens vedtægter § 18.

§ 9. Opløsning af selskabet 

Stk. 1. Selskabets opløsning kræver mindst 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer i selskabet. Dette afgøres ved elektronisk eller skriftlig urafstemning blandt medlemmerne. 
Stk. 2. Er der 2/3 majoritet for selskabets opløsning, kan Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse træffe endelig afgørelse om opløsning og samtidig træffe afgørelse om anbringelse af selskabets formue. Selskabets formue skal anvendes indenfor områderne dansk ergoterapi og ergoterapividenskabeligt arbejde. 

Sidst opdateret
02.05.2018