Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Geriatri og Gerontologi > Om os - EFS Geriatri og Gerontologi

Om os - EFS Geriatri og Gerontologi

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012.

Bestyrelsen - kontakt

Formand
Anne Sophie Duus
Århus Universitetshospital afdl. for ældresygdomme 

Økonomiansvarlig
Lotte Kofoed Hansen
Ældresagen

Medlem af bestyrelsen/web-ansvarlig
Stefi Olesen
DCA, Demenscentrum Aarhus, Specialboligerne på Graham Bells Vej

Medlem af bestyrelsen
Sofie Hou Lind
Modtagelsen på borgercenter handicap, Københavns Kommune

Medlem af bestyrelsen
Anne Henckel Johansen
Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter

Medlem af bestyrelsen
Line Buur Svensson
Vera- Hus, Lions Kollegiet, Center for erhvervet hjerneskade

Kontakt bestyrelsen på

 efsgeriatri@gmail.com

Om bestyrelsens arbejde

Vedtægter

Vedtægter for Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi

Vedtægterne er udarbejdet af bestyrelsen for FNE Ergoterapeuter i Geriatri i samarbejde med Etf, og er godkendt af Etf's Hovedbestyrelse den 28.-29. februar 2012. 
Version juni 2015.

§ 1. Selskabets navn

Selskabets navn er: Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi
Selskabets adresse er: Nørre Voldgade 90, 1358 København K.

§ 2. Formål og opgaver

Stk. 1. Formålene med selskabet er:

 • fremme kvaliteten, dokumentation for og evidensbasering af ergoterapeutiske ydelser indenfor geriatri
 • at fremme ergoterapifaglig forskning på geriatriområdet
 • at være medlemmernes faglige talerør i forbindelse med samarbejde med offentlige myndigheder, private organisationer og udannelsesinstitutioner
 • at øge offentlighedens kendskab til selskabets faglige problemstillinger og mission

Stk. 2. Opgaver

Arbejdsopgaverne, som er knyttet til selskabet, tager udgangspunkt i selskabets formålsparagraf og fastlægges nærmere i en handlingsplan, der dækker de kommende 2 års arbejde. Handlingsplanen forelægges for Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse til orientering og kommentering.

Bestyrelsen skal

 • informere og inspirere ergoterapeuter indenfor området til faglig ajourføring, opkvalificering, forskning og udvikling ved f.eks. elektronisk nyhedsbrev, temadage, kurser, møder mm.
 • fremme kvaliteten og udviklingen af ergoterapifaglige retningslinjer og standarder indenfor det geriatriske rehabiliteringsfelt
 • fremme implementering af forskningsresultater i praksis
 • indsamle ideer til samt sikre praksisforskning på området
 • bistå ved undersøgelser på området
 • foreslå nye områder, som Etf og andre parter bør sætte fokus på
 • medvirke til at styrke forholdet mellem grunduddannelse og praksis på området
 • medvirke til at sætte konkrete standarder for efteruddannelse og videreuddannelse
 • udarbejde høringssvar samt udtale sig til myndigheder og presse vedr. emner på området, herunder lovgivning
 • være repræsenteret i Dansk Ergoterapi Selskab samt i andre råd, udvalg og beslutningsorganer, hvor området geriatri skal drøftes og besluttes

§ 3. Selskabets struktur

Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 personer, der vælges af og blandt foreningens ordinære og associerede medlemmer. De kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt, dog max 1 associeret medlem. Af de kandidater, som ikke opnår valg, er de 2 med højeste stemmetal valgt som suppleanter for perioden.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, og der kan ske genvalg. Valget sker ved urafstemning arrangeret af Etf eller på generalforsamlingen. Den stiftende generalforsamling beslutter valgform.

Stk. 3. Som ordinært medlem kan optages enhver autoriseret ergoterapeut, der er medlem af Ergoterapeutforeningen.

Stk. 4. Som associeret medlem kan optages

 • autoriserede ergoterapeuter, der ikke er medlemmer af Etf, har ansættelse uden for Ergoterapeutforeningens overenskomstområde, og kan dokumentere medlemskab af den overenskomstbærende fagforening på området
 • andre fagpersoner, som er interesserede i selskabets formål og arbejde.

Se i øvrigt § 6.

Stk. 5. Ordinære og associerede medlemmer af selskabet, der ønsker at opstille til valget, skal indsende skriftligt oplæg/opstillingsblanket vedlagt cv senest 6 uger før valget afholdes.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed

Stk. 2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Sted og tidspunkt for generalforsamlingen fastlægges af bestyrelsen

Stk. 3.  Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse samt dagsorden tilsendes skriftligt via e-mailadresserne i Etf’s medlemssystem, samt annonceres på selskabets hjemmeside. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Alle ordinære og associerede medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde og alle medlemmer er valgbare.

Stk. 5. Der kan indkaldes til ekstraordinært besluttende generalforsamling når 1/3 af medlemmerne eller 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at kravet er fremsat og med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen tilsendes medlemmerne eller annonceres i Ergoterapeuten, samt annonceres på hjemmesiden.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte

 1. valg af referent og dirigent
 2. fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. indkomne forslag
 5. fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram / handleplan for kommende år
 6. fastsættelse af kontingent for henholdsvis ordinære og associerede medlemmer
 7. budget for kommende år
 8. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. valg af økonomisk kontrollant og -suppleant
 10. eventuelt

Stk. 7. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder drøftelserne og afgør spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlige indvarsling, dagsordenens afvikling, stemmeafgivning m.v. Stemmeafgivning sker skriftligt, såfremt der fremsættes ønsker herom.

§ 5. Bestyrelse og konstituering

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget som minimum med en formand, næstformand og økonomiansvarlig. Formanden er altid et ordinært medlem.

Stk. 2. Selskabets formand og næstformand udgør selskabets forretningsudvalg samt tegner selskabet økonomisk.

Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i utide, indtræder 1. suppleanten. Suppleanten indgår i det afgående medlems valgperiode.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmernes faktiske udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder afholdes af selskabet.

Stk. 6. Bestyrelsen kan vælge at udarbejde en forretningsorden som grundlag for bestyrelsens arbejde.

Stk. 7. Såfremt bestyrelsen vælger at nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg, udpeges en fra bestyrelsen til at indgå heri.

§ 6. Økonomi

Stk. 1. Selskabet finansieres af egne indtægter, fx fra kontingent fra medlemmer og associerede medlemmer, kurser, temadage, arrangementer m.v. samt af tilskud fra Ergoterapeutforeningens driftsmidler.

Stk. 2. Selskabet skal følge de af Etf fastsatte regler for regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 3. Etf varetager bogholderi- og regnskabsfunktionen for selskabet. Bilag skal som minimum attesteres af enten formand eller næstformand via underskrift på bilaget eller via efterfølgende mail. Den økonomiansvarliges bilag attesteres af formand eller næstformand.

Stk. 4. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves medlemmer og associerede medlemmer én gang årligt i januar. Undlader medlemmet at betale kontingentet, sender Etf en påmindelse og betales denne ikke, udmeldes medlemmet automatisk uden yderligere rykkere.

§ 7. Indmeldelse og udmeldelse

Stk. 1. Alle medlemmer indmelder sig via www.etf.dk under ”Indmeldelse” på www. etf. dk/geriatri, og medlemskabet registreres i Etf’s medlemssystem af Etf.

Stk. 2. Alle medlemmer og særligt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at give Etf besked, når der sker ændringer i deres data, fx adresse, telefonnummer, e-mail m.v.

Stk. 3. Udmeldelse af selskabet skal ske via www. etf. dk/geriatri under ”Udmeldelse” – både når det angår medlemmer og associerede medlemmer.

§ 8. Vedtægter

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 del af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer af selskabet på generalforsamlingen.

Stk. 2. Herefter sendes vedtægtsændringerne til Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse, som er overordnet ansvarlig for selskabet og skal godkende bestyrelsens og medlemmernes forslag til ændringer i vedtægterne. Hovedbestyrelsens hjemmel til at påtage sig det overordnede ansvar for selskabet findes i Etf’s vedtægter § 18.

§ 9. Opløsning af selskabet

Stk. 1. Selskabets opløsning kræver mindst 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer i selskabet. Dette afgøres ved elektronisk urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 2. Er der 2/3 majoritet for selskabets opløsning, kan Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse træffe endelig afgørelse om opløsning og samtidig træffe afgørelse om anbringelse af selskabets formue. Selskabets formue skal anvendes indenfor områderne dansk ergoterapi og ergoterapividenskabeligt arbejde.

 

Ovenstående vedtægter er godkendt af Etf’s hovedbestyrelse juni 2015.

Sidst opdateret
07.01.2021