Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS Forskning > Om os - EFS Forskning

Om os - EFS Forskning

Her har du mulighed for at orientere dig om EFS for Forsknings aktiviteter samt finde kontaktoplysninger vedrørende bestyrelsen.
En ny faglig forening med fokus på ergoterapeutisk forskning er blevet oprettet i foråret 2012. Det tidligere Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning (DSEF) blev i forbindelse med generalforsamlingen den 16. marts 2012 nedlagt, og EFS for Forskning er blevet etableret i stedet.

Vision og mission

Selskabets vision:

 • at arbejde for at synliggøre og fremme ergoterapeutisk forskning og specialisering, via dialog med Ergoterapeutforeningen, medlemmer af EFS for Forskning samt relevante interessenter.
 • at fremstå som et synligt og visionært selskab, der bidrager med såvel viden som debatoplæg.

Selskabets mission:

 • at fremme og styrke vilkårene for dansk ergoterapeutisk forskning og specialeudvikling.
 • at udbrede viden og interesse for dansk ergoterapeutisk forskning og specialeudvikling.

Bestyrelsen - kontakt

Bestyrelsen i EFS for Forskning holder møde 4-6 gange årligt. To møder afholdes, hvor bestyrelsen samles i Århus eller København, mens de øvrige møder afholdes på Skype eller Google Hang Out.

Du har mulighed for at følge med i bestyrelsens arbejde gennem de referater fra bestyrelsens møder som løbende vil lægge ind her på siden.

Mails til EFS Forskning kan sendes til  efsforskning@gmail.com

FORMAND

Navn: Jeanette Lindholm.
Titel: Ph.d. Stud., Lektor, Cand.Pæd.Pæd. Ergoterapeut,
Arbejdssted(-er):
Lektor ved Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College. Ph.d.-studerende ved Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.
Uddannelsesbaggrund:
Kandidat fra Cand.pæd.pæd. ved Danmarks Pædagogiske Universitet, 2006. Pædagogisk Diplom Uddannelsen, Danmarks Læreruddannelse, 1998. Ergoterapeut, Ergoterapeutuddannelsen i Aalborg, 1988.
Forskningsinteresser:
Mit interessefelt i uddannelsesforskningen tager udgangspunkt i kompetenceudvikling hos studerende i professionsuddannelser. Kravene til nutidens sundhedsprofessioner er under forandring, hvor fokusområder som tværprofessionalitet, kvalitetsbevidsthed og -udvikling, er en del af diskursen, ligesom ergoterapeuter skærper fokus på deltagelse, meningsfuldhed og medinddragelse af målgrupperne i ergoterapiprofessionens virke. Dette har dannet baggrund for mit ph.d. projekt, der handler om professionsidentifikation i et livshistorisk perspektiv.
Vision for EFS for forskning:
Mit bidrag til bestyrelsesarbejdet rummer således perspektiver fra uddannelsesforskningen omkring livslanglæring og professionsidentitet samt perspektiver fra det ergoterapeutiske paradigme - aktivitetsvidenskab herunder aktivitet og deltagelses betydning sundhed.

NÆSTFORMAND

Navn: Karina Lund.
Titel: Ergoterapifaglig specialist
Uddannelsesbaggrund: 
Sundhedsfaglig kandidat (cand.scient.san), Aarhus Universitet, 2009. Ergoterapeut, Ergoterapeutuddannelsen Aarhus 2005.
Forskningsinteresser: 
Jeg har siden min kandidatuddannelse i 2009 arbejdet i kombinerede stillinger med udvikling og klinisk arbejde. Jeg er nu ansat som ergoterapifaglig specialist ved Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi på Herlev og Gentofte Hospital, med klinisk arbejde indenfor det neurologiske speciale, og involvering i både mono- og tværfaglige forsknings- og udviklingsprojekter. Jeg har interesse for klinisk ergoterapeutisk forskning og -udvikling samt kompetenceudvikling blandt ergoterapeuter.
Visioner for EFS for Forskning: 
Min interesse for at indgå i bestyrelsen for EFS Forskning er at synliggøre og fremme dansk ergoterapeutisk forskning og udvikling. Derudover at fremme interessen for forskning og udvikling blandt Ergoterapeutforeningens medlemmer og at øge mulighederne for forskning og udvikling inden for dansk ergoterapi.

Økonomian​svarlig

Navn: Lone Lassen
Titel: Ergoterapeut
Arbejdssted:
Aalborg Universitetshospital
Uddannelsesbaggrund:
Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Det sundhedsfaglige fakultet Aalborg Universitet 2016. Diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse, University College Nordjylland, 2008. Ergoterapeut, Ergoterapeutuddannelsen i Aalborg 1987.
Forskningsinteresser:
Jeg har i perioden januar 1999 til september 2013 været ansat som speciale ansvarlig ergoterapeut på Aalborg Universitetshospital indenfor det reumatologiske speciale og i perioden september 2017 til juni 2018 været konstitueret i stillingen som udviklingsansvarlig terapeut indenfor det neurologiske og neurokirurgiske område. Jeg har således arbejdet med faglig udvikling indenfor disse områder, herunder været ansvarlig for udarbejdelse af kliniske instrukser. Jeg er nu i en menig stilling, hvor jeg dækker forskellige områder: reumatologi, neurologi, abdominalkirugi, urologi samt en intensiv afdeling. Jeg har i mit daglige arbejde stort fokus på at arbejde aktivitetsbaseret.
Vision for EFS forskning:
Min baggrund for at indgå i bestyrelsen for EFS Forskning er et ønske om at fremme ergoterapeutisk udvikling og forskning, da jeg finder det særdeles vigtigt at skabe øget evidens for effekten af ergoterapi. Jeg har i forbindelse med min kandidatuddannelse både benyttet kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og mener det er forskningsspørgsmålet, som afgør valg af forskningsmetode, hvorfor jeg finder både kvalitativ og kvantitativ forskning velegnet indenfor ergoterapi. Jeg vil blandet andet arbejde for at tydeliggøre effekten af en aktivitetsbaseret tilgang. Desuden ønsker jeg at medvirker til at skabe øget interesse for udvikling og forskning blandt alle ergoterapeuter, også de, der ikke er ansat i forsknings- eller udviklingsstillinger.

KOMMUNIKATIONS- OG WEBANSVARLIG

Navn: Lola Qvist Kristensen.
Titel: Udviklingsterapeut
Arbejdssted:
Fysioterapi- og ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital Skejby /Neurorehabiliteringen Skive, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.
Uddannelsesbaggrund:
Cand.scient.san, Aarhus Universitet, 2013. Sundhedsfaglig suppleringsuddannelse, Aarhus Universitet, 2011. Ergoterapeut, VIA University College Aarhus, 2010.
Forskningsinteresser:
Jeg har haft foden inden for det neurologiske og medicinske område, og min primære forskningsmæssige interesse udspringer fra disse praksisområder med særligt fokus på måleredskaber samt nye tiltag og teknologier i rehabiliteringen med henblik på bedre aktivitetsudførelse. Jeg har erfaring med såvel kvalitativ som kvantitativ forskning, bl.a. i forbindelse med interventionsstudier, systematisk reviews og kulturel tilpasning af undersøgelsesredskab.
Visioner for EFS for​ Forskning:
At vi kan øge fokus på implementeringen af ergoterapeutisk forskning i praksis, så vi fortsat ser muligheder for at styrke og udvikle den ergoterapeutiske rolle i såvel mono- som tværfaglige sammenhænge.

KOMMUNIKATIONSANSVARLIG

Navn: Naja Benigna Jensen
Titel: Ergoterapeut (Cand. San. I ergoterapi d.15. juni)
Arbejdssted(-er):
Adjunk på VIA University College, Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus.
Uddannelsesbaggrund:
Cand. San. i ergoterapi SDU juni 2017. Ergoterapeut, Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus, 2013.
Forskningsinteresser:
Min interesse for forskning udspringer både fra mit tidligere arbejde på Aarhus Universitetshospital samt Randers Regionshospital, men trådte mere tydeligt frem under mit kandidatstudie. Jeg er optaget af bl.a. aktivitetsvidenskab, udarbejdelse og validering af redskaber og innovative løsninger inden for rehabilitering og sundhedsfremme. I mit speciale beskæftiger jeg mig med hjælpemidler til patienter med fremskreden kræft.
Vision for EFS for forskning:
Jeg håber på at kunne medvirke til at synliggøre noget at den spændende og nyskabende projekt/udvikling/forskningsarbejde der bliver udført samt fremme interessen for og anvendelsen af forskning i praksis.

KOMMUNIKATIONSANSVARLIG/SUPPLEANT

Navn: Cecilie Rothschild Henriksen
Titel: Ergoterapeut, adjunkt
Arbejdssted(-er):
University College Lillebælt, Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Ergobarn IVS
Uddannelsesbaggrund:
Professionsbachelor i Ergoterapi, University College Lillebælt Odense, 2014, 2017 (påbegyndt): MSc i Sanseintegration, ved Ulster University
Forskningsinteresser:
Min primære forskningsinteresse er inden for børneområdet og habilitering. Jeg har stor interesse for hvordan forskning kan udføres i praksis, og hvordan praksis kan anvende forskningen. Jeg sætter en stor ære i, at kunne undervise de studerende i evidensbaseret viden samt praksis, og jeg stræber efter altid at formidle den nyeste forskning videre.
Vision for EFS for forskning:
At være med til at synliggøre og fremme forskningen inden for ergoterapi i Danmark, herunder at implementere den nyeste forskning i uddannelserne samt i praksis.

SEKRETÆR/SUPPLEANT

Navn: Alice Røpke
Arbejdssted(-er): Herlev og Gentofte Hospital
Uddannelsesbaggrund:  Ergoterapeutuddannelsen I Næstved. Master i medicinsk vetenskap på Lund University.

Mails til EFS Forskning kan sendes til  efsforskning@gmail.com

Vedtægter

Vedtægter for Ergoterapifagligt Selskab for Forskning

(Vedtægterne kan hentes som pdf her)

§ 1. Selskabets navn
Selskabets navn er: Ergoterapifagligt Selskab for Forskning, EFS for Forskning
Selskabets adresse er: Nørre Voldgade 90, 1358 København K

§ 2. Formål og opgaver
Stk. 1:

 • at være forum, der styrker og fremmer vilkårene for dansk ergoterapeutisk forskning og specialeudvikling i samarbejde med Ergoterapeutforeningen og dens faglige grupperinger, samt forskningsmiljøer med relevans for ergoterapi på danske professionshøjskoler og universiteter
 • at støtte udvikling af master- og kandidatuddannelser indenfor forskning med relevans for ergoterapi
 • at støtte oprettelse af ph.d. stillinger til ergoterapeuter
 • at støtte rekruttering af ergoterapeuter til forskeruddannelser
 • at støtte oprettelse af forskermiljøer for ergoterapeuter
 • at støtte initiativer til møder, workshops og temadage vedrørende forskning og udvikling indenfor ergoterapi, aktivitetsvidenskab og andre relevante videnskabsfelter
 • at støtte ideer og andre initiativer indenfor forskning og udvikling, der gavner ergoterapeuters målgrupper og samarbejdspartnere
 • at rådgive og dele viden med Ergoterapeutforeningen og de faglige grupperinger, med henblik på:
  • Udvikling af specialistordninger, der kan anerkendes af Sundhedsstyrelsen
  • Ansøgninger om midler til forskning og udvikling
  • Medvirke ved høringssvar til relevante myndigheder

Stk. 2. EFS for Forskning er medlem af Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd (EVR), samt i andre råd, udvalg og beslutningsorganer, hvor ergoterapeutisk forskning drøftes og besluttes.

Stk. 3. EFS for Forsknings generalforsamling og bestyrelse udarbejder med bestemte intervaller en handlingsplan, som forelægges Ergoterapeutforeningens Hovedbestyrelse til orientering og kommentering.

§ 3. Selskabets struktur
Stk.1.
 Som ordinære medlemmer optages autoriserede ergoterapeuter, der er medlemmer af Ergoterapeutforeningen.

Stk. 2. Som associeret medlem kan optages autoriserede ergoterapeuter, der ikke er medlemmer af Etf, og har ansættelse uden for Ergoterapeutforeningens overenskomstområde, samt andre fagpersoner, som er interesserede i selskabets formål og arbejde. Ergoterapeutstuderende, der er medlem af Etf, kan optages som associerede medlemmer til halvdelen af kontingentet. Se i øvrigt § 6.

Stk. 3. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Højest en af disse syv kan være associeret medlem af selskabet. Formanden skal være ordinært medlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, økonomiansvarlig og sekretær.

Stk. 4. Bestyrelsen holder møde mindst to gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Beslutninger tages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmernes faktiske udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder, afholdes af selskabet.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af konkrete opgaver.

Stk. 7. Bestyrelsen har mandat til at udtale sig offentligt vedrørende ergoterapeutisk forskning på selskabets vegne.

Stk. 8. Ergoterapeutforeningen kan efter nærmere aftale uddelegere foreningens mandater og kompetence til EFS for Forskning.

§ 4 Generalforsamling
Stk.1.
 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest 1. juli. Sted og tidspunkt herfor fastlægges af bestyrelsen.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 ugers varsel, ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer. Indkaldelse samt dagsorden offentliggøres i tidsskriftet Ergoterapeuten eller på Etf’s hjemmeside.

Stk. 4. Alle ordinære medlemmer har stemmeret, og alle medlemmer er valgbare.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen eller ¼ af selskabets medlemmer ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 ugers varsel.

Stk. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Åbning af generalforsamling
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af årsregnskab med Etf’s påtegning
 5. Fastsættelse af kontingent (medlem og associeret medlem)
 6. Forslag fra bestyrelsen, herunder forslag til arbejdsprogram / handleplan
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisor og suppleant
 9. Eventuelt.

Stk. 8. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder drøftelserne og afgør spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlige indvarsling, dagsordenens afvikling, stemmeafgivning m.v. Stemmeafgivning sker skriftligt, såfremt der fremsættes ønsker herom.

Stk. 9. Hvis ikke andet er bestemt, afgøres spørgsmål ved simpelt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer. Se i øvrigt § 8.

Stk. 10. Kontingentet og regler for betalingen for det følgende år fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 11. Den af bestyrelsen konstituerede sekretær er referent for generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 12. Bestyrelsens medlemmer er på valg hvert andet år. Ved første valg skal de enkelte medlemmer vælges som henholdsvis et-års valgte og to-års valgte.

Stk. 13.  Hvis et medlem går af i utide, indtræder 1. suppleanten. Suppleanten indgår i det afgående medlems valgperiode.

§ 5. Økonomi 
Stk. 1.
 Selskabet finansieres af medlemskontingent, mødegebyrer, tilskud fra Ergoterapeutforeningens driftsmidler, kursusafgifter, sponsorstøtte, samt ved overskud fra andre aktiviteter.

Stk. 2. Selskabet skal følge de af Etf fastsatte regler for regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 3. Etf varetager bogholderi- og regnskabsfunktionen for selskabet. Bilag skal som minimum attesteres af enten formand, næstformand eller økonomiansvarlig via underskrift på bilaget eller via efterfølgende mail.

Stk. 4. Kontingentet opkræves medlemmer og associerede medlemmer én gang årligt i januar. Undlader medlemmet at betale kontingentet, sender Etf en påmindelse og betales denne ikke, udmeldes medlemmet automatisk uden yderligere rykkere.

§ 6. Indmeldelse og udmeldelse
Stk. 1.
 Medlemmer indmelder sig via www. etf. dk/4810  under ”Indmeldelse”, og medlemskabet registreres i Etf’s medlemssystem af Etf.

Stk. 2. Alle medlemmer og særligt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at give Etf besked, når der sker ændringer i deres data, fx ansættelse, adresse, telefonnummer, e-mail m.v.

Stk. 3. Udmeldelse af selskabet sker via www. etf. dk/4812  under ”Udmeldelse” – både når det angår ordinære medlemmer og associerede medlemmer.

§ 7. Vedtægter 
Stk. 1.
 Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 del af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer af selskabet på generalforsamlingen.

Stk. 2. Herefter sendes vedtægtsændringerne til Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse, som er overordnet ansvarlig for selskabet og skal godkende forslag til ændringer i vedtægterne. Hovedbestyrelsens hjemmel til at påtage sig det overordnede ansvar for selskabet findes i Etf’s vedtægter § 18.

§ 8. Opløsning af selskabet
Stk. 1.
 Selskabets opløsning kræver mindst 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer i selskabet. Dette afgøres ved elektronisk eller skriftlig urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 2. Er der 2/3 majoritet for selskabets opløsning, kan Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse træffe endelig afgørelse om opløsning og samtidig træffe afgørelse om anbringelse af selskabets formue. Selskabets formue skal anvendes indenfor områderne dansk ergoterapi og ergoterapividenskabeligt arbejde.

 

Ovenstående vedtægter er godkendt af Etf’s hovedbestyrelse den 6. – 7. december 2011 og tiltrådt af deltagerne på den stiftende generalforsamling den 16. marts 2012.
Navnet er den 25.6.2012 ændret fra ESF til EFS for Forskning, så der er parallelitet til Etf’s øvrige selskaber.

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategien skal understøtte sammenhængen mellem selskabets vision og handleplan, og danne grundlag for hvordan EFS for Forskning ønsker at fremstå udadtil.

Vision:

Det er selskabets vision at sætte fokus på ergoterapeutisk forskning, for såvel studerende som ergoterapeuter. Formålet med selskabet er at synliggøre og fremme ergoterapeutisk forskning. Udadtil ønsker selskabet at fremstå som en synlig og visionær forening, der bidrager med såvel viden som debatoplæg.

Mission:

- At fremme og styrke vilkårene for dansk ergoterapeutisk forskning og specialeudvikling.
- At udbrede viden og interesse for dansk ergoterapeutisk forskning og specialeudvikling gennem en kommunikation præget af:

Åbenhed & Synlighed

-Kommunikationen vedrørende bestyrelsens og selskabets arbejde fremmes gennem åbenhed og synlighed bl.a. via bestyrelsesreferater, nyhedsbreve og selskabets hjemmeside.

Aktualitet & Tilgængelighed

-Ved løbende at kommunikere relevant information med relevans for dansk ergoterapeutisk forskning og specialeudvikling, videre til medlemmer og samarbejdspartnere.
-Ved at henvendelser fra medlemmer og samarbejdspartnere behandles løbende, mhp. at sikre et flow i kommunikationen.

Dialog & Samarbejde

-Kommunikationen med medlemmer og samarbejdspartnere skal ske både gennem aktiv og direkte dialog (fx på generalforsamling, temadage) samt indirekte dialog (fx via mails, hjemmeside, nyhedsbreve, Facebook mv.)

Målgruppe:

 • EFS for Forsknings medlemmer
 • Ergoterapeutforeningen
 • Eksterne organisationer, ex. FiA og forskningsmiljøer på University Colleges samt  regionale og kommunale forskningsmiljøer.
 • Øvrige EFS’er og bestyrelser
 • Kommende medlemmer

Kommunikationsmedier:

EFS for Forskning søger via disse kommunikationsmedier at opnå selskabets mission:

 • Hjemmeside
 • Nyhedsbreve
 • Facebook
 • Konferencer, kurser og temadage
 • Møder i videnskabelige råd samt ergoterapeutuddannelser i DK
 • Skriftligt informationsmateriale, f.eks. pjecer.
Sidst opdateret
20.06.2018