Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > EFS for Dysfagi > Om os - EFS Dysfagi

Om os - EFS Dysfagi

Her kan du læse mere om EFS Dysfagi og finde kontaktinfo

Formål

Ergoterapifagligt Selskab for Dysfagi konstituerer sig

Den 11. september 2013 blev Ergoterapifagligt Selskab for Dysfagi stiftet i Ergoterapeutforeningen. Den 6. december konstituerede den nye bestyrelse sig i efterdønningerne af ”Bodil” (december måneds storm). Det betød at vi måtte konstituere os via et Skype møde.

Selskabets formål er at styrke fagligheden gennem videndeling og kompetenceudvikling, og dermed være med til at sikre, at ergoterapeuter som faggruppe er bedst muligt rustede til at løse denne specialiserede opgave. I selskabet har medlemmerne mulighed for at samarbejde på tværs af geografi, specialer og sektorer.

- Vi ser frem til et dynamisk, spændende og inspirerende arbejde og samarbejde, siger Annette Kjærsgaard – nyvalgt formand for selskabet. 

Bestyrelsen - kontakt

Formand

Annette Kjærsgaard

Næstformand

Daniela Jakobsen

Kommunikationsansvarlige

Lotte Elming
Signe Janum Eskildsen, Lene Møller
Nete Deela Rauhe Harreby

Kasserer

Katje Bjerrum

Sekretær
Louise Sonne Klint

Kontakt bestyrelsen på efs.dysfagi@gmail.com

 

Vedtægter

Vedtægter for Ergoterapifagligt selskab for Dysfagi

Version 5.9.2017

§ 1. Selskabets navn

Selskabets navn er: Ergoterapifagligt selskab for Dysfagi.
Selskabets adresse er: Nørre Voldgade 90, 1358 København K.

§ 2. Formål og opgaver

Stk. 1. Formål
Formålene med selskabet er:

 • At støtte og inspirere ergoterapeuter til faglig ajourføring og udvikling indenfor vurdering og behandling af mennesker med dysfagi
 • At understøtte og fremme evidensbaseret praksis inden for dysfagi
 • At være ressource inden for det faglige område dysfagi, overfor Ergoterapeutforeningen samt andre aktører og myndigheder
 • At inspirere og videregive erfaringer indenfor dysfagi til andre faggrupper, offentlige myndigheder, interesseorganisationer, private m.fl.
 • At støtte Ergoterapeutforeningen i udvikling af en specialistordning på området, der kan anerkendes af Sundhedsstyrelsen
 • At udarbejde en anbefaling til en kompetenceprofil for ergoterapeuter, der beskæftiger sig med dysfagi
 • At fremme viden inden for dysfagi for ergoterapeutstuderende i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og Ergoterapeutforeningen

Stk. 2. Opgaver
Arbejdsopgaverne, som er knyttet til selskabet, tager udgangspunkt i selskabets formålsparagraf og
fastlægges nærmere i et arbejdsprogram ved generalforsamlingen. Arbejdsprogrammet forelægges
for Ergoterapeutforeningens Hovedbestyrelse til orientering og kommentering.
Bestyrelsen skal:

 • Varetage ledelsen af Ergoterapifagligt selskab for Dysfagi i tidsrummet mellem generalforsamlingerne og træffer løbende beslutninger i overensstemmelse med generalforsamlingens linje og vedtægterne
 • Informere og inspirere ergoterapeuter indenfor området til faglig ajourføring, opkvalificering, forskning og udvikling ved f.eks. nyhedsbrev, temadage, kurser, møder mm.
 • Afholde en temadag om året, hvor evt. andre faggrupper kan deltage
 • Fremme kvaliteten og udviklingen af ergoterapifaglige retningslinjer indenfor dysfagi
 • Fremme implementering af forskningsresultater i praksis
 • Indsamle ideer og sikre praksisforskning på området
 • Bistå ved undersøgelser på området
 • Medvirke til at styrke forholdet mellem grunduddannelse og praksis på området. At præge uddannelsesstederne til at vægte området højere end som det er i dag
 • Medvirke til at sætte konkrete standarder for efteruddannelse og videreuddannelse
 • Udarbejde høringssvar samt udtale sig til myndigheder og presse vedrørende emner på området, herunder lovgivning
 • Være repræsenteret i Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd (EVR), samt i andre råd, udvalg og beslutningsorganer, hvor dysfagi drøftes
 • Være vejledende med anbefalinger i forhold til de etiske dilemmaer, som ergoterapeuter oplever i arbejdet med dysfagi

§ 3. Selskabets struktur

Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 personer samt 2 suppleanter, som alle er medlemmer af
selskabet.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamling for en 2-årig periode. Suppleanter vælges
ligeledes for en 2-årig periode.
Stk. 3. Medlemmer er ergoterapeuter, der er medlem af Ergoterapeutforeningen og
Ergoterapifagligt selskab for Dysfagi.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert 2. år og som udgangspunkt i efteråret. I
forbindelse med generalforsamlingen afholdes et fagligt arrangement.
Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med fire ugers varsel ved bekendtgørelse i
Ergoterapeuten og på www.etf.dk med angivelse af dagsorden, samt evt. forslag til
vedtægtsændringer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til
bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Alle medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde og alle medlemmer er valgbare.
Stk. 5. Der kan indkaldes til ekstraordinært besluttende generalforsamling, når 3 af
bestyrelsesmedlemmerne eller mindst ¼ af selskabets medlemmer forlanger det. Den
ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at kravet er fremsat, og med
mindst 4 ugers varsel, ledsaget af dagsorden. Indkaldelse sker via www.etf.dk.
Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg
 3. Gennemgang af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Vedtægtsændringer
 8. Indkomne forslag
 9. Forslag fra bestyrelsen til arbejdsprogram
 10. Budget
 11. Valg af bestyrelse og økonomisk kontrollant
 12. Nyt fra og dialog med Ergoterapeutforeningen
 13. Eventuelt

Stk. 7. Stemmeafgivning sker skriftligt, såfremt der er ønske herom.

§ 5. Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med minimum en formand, en økonomiansvarlig,
en sekretær og kommunikationsansvarlige (min. 2 personer).
Stk. 2. Selskabets formand og økonomiansvarlige udgør selskabets forretningsudvalg samt tegner
selskabet økonomisk.
Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i utide, indtræder 1. suppleanten. Suppleanten indgår i det
afgående medlems valgperiode. Bestyrelsen har mulighed for at være selvsupplerende, når
suppleantlisten er udtømt.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmer er til stede. I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmernes faktiske udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder afholdes af
selskabet.
Stk. 6. Hvis bestyrelsesmedlemmer varetager de faglige oplæg/undervisning på temadage mv., er
der mulighed for at aflønne dem i overensstemmelse med Etf’s vejledende takster.
Stk. 7. Bestyrelsen kan vælge at udarbejde en forretningsorden som grundlag for bestyrelsens
arbejde.
Stk. 8. Såfremt bestyrelsen vælger at nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg, tilstræbes at en fra
bestyrelsen udpeges til at indgå heri.

§ 6. Økonomi

Stk. 1. Selskabet finansieres af egne indtægter, fx fra kontingent fra medlemmer, kurser, temadage,
arrangementer m.v. samt af tilskud fra Ergoterapeutforeningens driftsmidler.
Stk. 2. Selskabet skal følge de af Ergoterapeutforeningens fastsatte regler for regnskabsaflæggelse
og revision.
Stk. 3. Ergoterapeutforeningen varetager bogholderi- og regnskabsfunktionen for selskabet. Bilag
skal som minimum attesteres af enten formand eller den økonomiansvarlige via underskrift på
bilaget eller via efterfølgende mail. Ingen kan attestere egne bilag.
Stk. 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamling og opkræves hos medlemmer én gang årligt i
januar. Undlader medlemmet at betale kontingentet, sender Ergoterapeutforeningen en påmindelse
og betales denne ikke, udmeldes medlemmet automatisk uden yderligere rykkere.

§ 7. Indmeldelse og udmeldelse

Stk. 1. Alle medlemmer indmelder sig via etf.dk/efs_dysfagi
Stk. 2. Alle medlemmer og særligt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at give
Ergoterapeutforeningen besked, når der sker ændringer i deres data, fx adresse, telefonnummer, email
m.v.
Stk. 3. Udmeldelse af selskabet skal ske via etf.dk/efs_dysfagi

§ 8. Vedtægter

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 del af de tilstedeværende,
stemmeberettigede medlemmer af selskabet på generalforsamlingen.
Stk. 2. Herefter sendes vedtægtsændringerne til Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse, som er
overordnet ansvarlig for selskabet og skal godkende bestyrelsens og medlemmernes forslag til
ændringer i vedtægterne. Hovedbestyrelsens hjemmel til at påtage sig det overordnede ansvar for
selskabet findes i Ergoterapeutforeningens vedtægter § 18.

§ 9. Opløsning af selskabet

Stk. 1. Selskabets opløsning kræver mindst 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer i selskabet.
Dette afgøres ved elektronisk eller skriftlig urafstemning blandt medlemmerne.
Stk. 2. Er der 2/3 majoritet for selskabets opløsning, kan Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse
træffe endelig afgørelse om opløsning og samtidig træffe afgørelse om anbringelse af selskabets
formue. Selskabets formue skal anvendes indenfor områderne dansk ergoterapi og
ergoterapividenskabeligt arbejde.

Ovenstående vedtægter er godkendt af Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse den 18.-19. juni
2013 og fremlagt på stiftende generalforsamling i EFS for Dysfagi 11. september 2013.
Vedtægterne er efterfølgende revideret på generalforsamling 9. september 2015 og fremlagt på HBmøde
21.-22. oktober 2015.

Vedtægterne er efterfølgende revideret på generalforsamling d. 5. september 2017.

Sidst opdateret
22.11.2021