Hjem > Ergoterapi og politik > Faglige Fora > DSF Håndterapi > Om os - DSF Håndterapi

Om os - DSF Håndterapi

Her kan du læse mere om DSF Håndterapi.

Hvem er vi

Nationalt og internationalt samarbejde

Dansk Selskab for Håndterapi afholder to faglige temadage årligt - forår og efterår.

Vi har sammen med Dansk Håndkirurgisk Selskab etableret et samarbejde, hvor vi om foråret holder et fælles møde enten i Odense, København, Aalborg og Århus. Første gang var i Odense 2003.

Planlægningen går på skift mellem læger og ergoterapeuter.

Internationalt samarbejde

Foreningen er medlem af både den Internationale (IFSHT) og den Europæiske håndterapiforening (EFSHT). Dvs. at selskabets medlemmer automatisk også er medlemmer af de pågældende selskaber. Vi tilstræber fra bestyrelsens side at deltage i kongresser, samt deltage i delegeret møder, så vi får så stor erfaringsudveksling som muligt samt indflydelse på det internationale samarbejde.

Derudover deltager vi, så vidt muligt i de skandinaviske møder, som ofte afholdes i forbindelse med de skandinaviske kongresser for håndterapeuter og håndkirurger.

Udgifterne til at deltage i de internationale arrangementer afholdes primært via vore sponsorer.

European Federation of societies for hand therapy 

Vedtægter

Vedtægter for Dansk Selskab for Håndterapi

§ 1. Selskabets navn 

Selskabets navn er: Dansk Selskab for Håndterapi.

Selskabets adresse er: Nørre Voldgade 90, 1358 København K.

§ 2. Formål og opgaver

Stk. 1. Formålene med selskabet er: 

 • at fremme kvaliteten, dokumentation for og evidensbasering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser indenfor håndterapi 
 • at fremme ergoterapifaglig og fysioterapifaglig forskning på håndterapiområdet
 • at være medlemmernes faglige talerør i forbindelse med samarbejde med offentlige myndigheder, private organisationer og uddannelsesinstitutioner
 • at øge offentlighedens kendskab til selskabets faglige problemstillinger og mission

Stk. 2. Opgaver  
Arbejdsopgaverne, som er knyttet til selskabet, tager udgangspunkt i selskabets formålsparagraf og fastlægges nærmere i en handlingsplan, der dækker de kommende 2 års arbejde. Bestyrelsen skal

 • informere og inspirere terapeuter indenfor området til faglig ajourføring, opkvalificering, forskning og udvikling ved f.eks. nyhedsbrev, temadage, kurser, møder mm.
 • fremme kvaliteten og udviklingen af terapifaglige retningslinjer og standarder indenfor det håndterapeutiske område
 • fremme implementering af forskningsresultater i praksis
 • indsamle ideer til samt fremme praksisforskning på området
 • bistå ved undersøgelser på området
 • foreslå nye områder, som Etf, DF og andre parter bør sætte fokus på
 • medvirke til at styrke forholdet mellem grunduddannelse og praksis på området
 • medvirke til at sætte konkrete standarder for efteruddannelse og videreuddannelse
 • udarbejde høringssvar samt udtale sig til myndigheder og presse vedrørende emner på området, herunder lovgivning
 • være repræsenteret med ergoterapeut i Etf’s EVR (Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd) samt i andre råd, udvalg og beslutningsorganer, hvor området håndterapi skal drøftes og besluttes 

§ 3. Selskabets medlemmer

Stk. 1. Som ordinære medlemmer kan optages autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter med interesse for håndterapi, der samtidig er medlem af den til faget eller ansættelsen knyttede forhandlingsberettigede organisation.

Stk. 2. Som associerede medlemmer kan optages personer fra andre faggrupper, som er interesserede i selskabets formål og arbejde.

Stk. 3. Ind- og udmeldelse sker via www.etf.dk. Alle medlemmer og særligt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at give Etf besked, når der sker ændringer i deres data, fx adresse, telefonnummer, e-mail m.v.

§ 4. Selskabets struktur

Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 personer, der vælges af og blandt foreningens ordinære medlemmer. 

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, og der kan ske genvalg. Valget sker på generalforsamlingen og foregår skriftligt. Der afholdes separate valg til henholdsvis de 6 ordinære poster og de 2 suppleantposter.

Stk. 3. Ordinære medlemmer af selskabet, der ønsker at opstille til bestyrelsen, skal skriftligt meddele deres kandidatur 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne valgoplæg med CV, der er modtaget rettidigt før generalforsamlingen, offentliggøres på selskabets hjemmeside 1 uge før generalforsamlingen. 

Stk. 4. Er der indkommet præcis det nødvendige antal kandidater, er disse valgt ved fredsvalg. 

Stk. 5. Er der indkommet færre kandidater end nødvendigt, er de opstillede kandidater valgt ved fredsvalg, og der vil på generalforsamlingen kun foregå valg til de ikke besatte pladser.

Stk. 6. Alle kandidater får mulighed for at præsentere sig på generalforsamlingen. Bestyrelsen fastlægger form og tidsramme for dette.

§ 5. Generalforsamling 

Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år. Sted og tidspunkt for generalforsamlingen fastlægges af bestyrelsen.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse samt dagsorden annonceres i de respektive fagblade og/eller tilsendes medlemmerne i selskabet samt annonceres på selskabets hjemmeside. 

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Alle forslag offentliggøres på selskabets hjemmeside umiddelbart efter fristens udløb og senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 5. Alle ordinære medlemmer er valgbare og har stemmeret ved personligt fremmøde. 

Stk. 6. Der kan indkaldes til ekstraordinært besluttende generalforsamling, når 1/3 af medlemmerne eller 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at kravet er fremsat og med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen tilsendes medlemmerne og/eller annonceres i de respektive fagblade samt annonceres på selskabets hjemmeside. 

Stk. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte 

 1. valg af referent og dirigent
 2. fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. indkomne forslag
 5. fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram for kommende år
 6. fastsættelse af kontingent
 7. budget for kommende år
 8. valg af bestyrelsesmedlemmer 
 9. valg af suppleanter
 10. valg af økonomisk kontrollant og -suppleant
 11. eventuelt 

§ 6. Bestyrelse og konstituering

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget som minimum med en formand, en næstformand og en økonomiansvarlig. 

Stk. 2. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i utide, indtræder 1. suppleanten. Suppleanten indgår i det afgående medlems valgperiode. 

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmernes faktiske udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder afholdes af selskabet. 

Stk. 5. Bestyrelsen kan vælge at udarbejde en forretningsorden som grundlag for bestyrelsens arbejde.

Stk. 6. Nedsatte arbejdsgrupper refererer til bestyrelsen.

§ 7. Økonomi 

Stk. 1. Selskabet finansieres af egne indtægter, fx fra medlemskontingent, kurser, temadage, arrangementer m.v. samt evt. af tilskud fra de respektive fagforeningers driftsmidler.

Stk. 2. Etf varetager bogholderi- og regnskabsfunktionen for selskabet. Bilag skal som minimum attesteres af enten formand, næstformand eller økonomiansvarlig via underskrift på bilaget eller via efterfølgende mail.

Stk. 3. Selskabet skal følge de af Etf fastsatte regler for regnskabsaflæggelse og revision. 

Stk. 4. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves medlemmerne én gang årligt i januar. Undlader medlemmet at betale kontingentet, sender Etf en påmindelse og betales denne ikke, udmeldes medlemmet automatisk uden yderligere rykkere. 

§ 8. Vedtægter 

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer på generalforsamlingen.  

§ 9. Opløsning af selskabet

Stk. 1. Selskabets opløsning kræver 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer på generalforsamlingen. 

Stk. 2. Hvis 10 medlemmer ønsker det, skal der gennemføres en skriftlig afstemning blandt alle medlemmer. Ønsket om skriftlig afstemning skal tilkendegives skriftligt, og tilkendegivelserne skal være formanden i hænde, inden generalforsamlingen påbegyndes.

Stk. 3. Gennemføres der skriftlig afstemning gælder samme regel om 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

Stk. 4. Ved opløsning fordeles selskabets formue proportionalt mellem de to respektive fagforeninger efter medlemstal. Midlerne skal så vidt muligt anvendes indenfor området dansk håndterapi.

§ 10. Ikrafttrædelse

Selskabet er stiftet ved møde den 14. marts 2000 og vedtægterne er sidst revideret den 21. oktober 2014.

Kontakt bestyrelsen

Foreningen blev stiftet i 1987 og har knap 300 medlemmer.

Kecia Ardensø, formand, IFSHT-delegeret
47 32 47 12
Kva@regionsjaelland.dk

Inger Østergaard Møller, sekretær
27 90 66 27
iomo@sonderborg.dk

Peter Skødt, kasserer
78 45 67 50
petemikk@rm.dk

Karen Boldreel Madsen, sponsoransvarlig, SSHT kontakt
97 66 42 10
kabom@rn.dk

Tine Drejer Christensen, webansvarlig, ansvarlig for nyhedsbrev
58 55 96 26
tdc@regionsjaelland.dk

Kim Gotfred-Iversen, næstformand og EFSHT-delegeret
21 26 24 39
kigo@regionsjaelland.dk

Suppleanter:

Marie Gry Stoltenberg
Sylvia Jasinski

Sidst opdateret
01.07.2022