Hjem > Ergoterapi og politik > Ergoterapi på plejecentre

Ergoterapi på plejecentre

Borgere på plejecenter har også brug for aktivitet og deltagelse samt genoptræning og rehabilitering.
Løgstrup: "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at holde noget af dets liv i sine hænder"

Nationalt videnscenter for værdig ældrepleje

Sundhedsstyrelsen har som led i satspuljeaftalen for 2018 fået til opgave at etablere et nationalt videnscenter for værdig ældrepleje. Som led i etableringen nedsættes Det nationale råd - Videnscenter for værdig ældrepleje, der skal rådgive Sundhedsstyrelsen om videnscentret og de tilknyttede aktiviteter. 
Etf's formand Tina Nør Langager har plads i det nationale råd. Udpegningen er delt med Danske Fysioterapeuter.

Videnscentret skal særligt have fokus på, hvordan der sikres en værdig ældrepleje i kommunerne til gavn for både de ældre og deres pårørende. Kommunerne har med værdighedslovgivningen fået en forpligtelse til at udarbejde værdighedspolitikker for ældreplejen, der minimum skal indeholde de fem temaer livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring og en værdig død.

De fem værdier vil være omdrejningspunkt for videnscenterets arbejde, der udmønter sig i tre hovedaktiviteter:
1. Indsamle, udvikle og udbrede viden, inspiration, bedste praksis og metoder/værktøjer, der bidrager til en værdig ældrepleje i landets kommuner.
2. Give anvendelsesorienteret og faglig rådgivning og sparring på konkrete, praksisnære udfordringer i forhold til værdig ældrepleje i den enkelte kommune eller plejehjem.
3. Tilbyde kompetenceudvikling, herunder fx konferencer og temamøder, samt netværk til medarbejdere og ledere på udvalgte områder, der styrker værdig ældrepleje i kommunerne.

Find mere information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

Værdighed i hverdagen

Skal vi have en værdighedsgaranti i Danmark ? - Dette var temaet for en konference på Christiansborg, som Ældresagen, FOA og DSR havde inviteret til den 22. januar 2015.

Parterne oplever, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres og betingelserne for en værdig ældrepleje ikke altid er tilstede.
Hvad mener du om værdighed? – er der de muligheder for aktivitet og deltagelse i hverdagen, som den ældre svage borger ønsker? - Værdighed er mangfoldigt og knyttet til autonomi og integritet, men forestillingen om det gode ældreliv er forskelligt.

Du kan finde inspiration fra Norge, som har etableret en verdighetsgaranti

Fokus på plejekultur, - arbejde og roller i forhold til ældre på plejehjem nu og i fremtiden.

Autonomi i hverdagen?

De tre regioner i Ergoterapeutforeningen, Øst, Syd og Midt-Nord, Ergoterapifagligt selskab for Geriatri og Gerontologi og de syv ergoterapeutuddannelser på: UCSJ, PH Metropol, UC Lillebælt, UCN, VIA, og UC Syd, afholder primo 2015 i fællesskab medlemsarrangementer om ergoterapi og plejekulturer. 
Møderne er arrangeret efter ønske fra ergoterapeuter på plejecentre og vil derfor have et primært fokus på beboere på institution. Men mødet henvender sig bredt til alle medlemmer. Vi håber også at studerende og nyuddannede vil være opmærksomme på mødet.

Du kan finde oplæg af ergoterapeut, ph.d. Mette Andresen her

COPM på Plejecentre

Modificeret COPM blev med tilladelse fra forfatterne til COPM, oprindeligt udviklet og anvendt i forbindelse med Ph.d. projektet:
”The effect of individually tailored programmes on perceived autonomy in physically disabled older nursing home residents”.
Ph.d. projektet blev gennemført på 11 danske plejehjem i perioden 2005 til 2008 af ergoterapeut, lektor på UCSJ og Ph.d. Mette Andresen.

Læs mere her

Hverdagsrehabilitering på plejecenter

Med udgangspunkt i Bedre Ældrepleje for beboere på plejehjem er dette præprojekt udarbejdet af blandt andet ergoterapeut Lise Nevstrup Andersen for Træning og Aktivitet, Ældre og Sundhed i Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg. 

Dataindsamling, aktivitetsudførelse og rapportskrivning fandt sted fra august til december 2014 og præprojektet er opdateret i marts 2015.

Projektet sætter fokus på naturens, omgivelsernes og aktiviteternes
betydning for rehabiliterende og sundhedsfremmende interventioner i forhold til ældre
demensramte beboere på plejehjem. Præprojektet viser, at der er brug for alle, hvor vi løfter i flok. Vi har kaldt det ”den menneskelige
ressourcecirkel”, med bevidst inddragelse af mennesker i nærmiljøet.

Præprojekt Rehabilitering på plejehjem i Aalborg Kommune (PDF)

At mestre livet bedst muligt, når en borger får problemer med sine daglige gøremål er vigtigt. Ergoterapeut Inge Stounbjerg Barash var i 2013 konsulent på Plejecenter Kildevældet i Hedensted kommune for at sætte fokus på den rehabiliterende tilgang. Dette foregik ved at understøtte plejehjemsbeboerens håb, ønsker og drømme – og fokusere på hvorledes man bedst bevarer egen identitet ved indflytning på plejecentret.

For at tænke hverdagsrehabilitering ind i en stærkt funktionshæmmet gruppe borgere, hvor op mod 70 % er demente - i middel til svær grad blev der i personalegruppen taget udgangspunkt i at skabe en Innovationskultur, hvor det at forholde sig kreativt og tænke ud af boksen kan skabe grobund for nye behandlingsstrategier og tiltag. Derfor blev der arbejdet med borgernes aktivitet og involvering i dagligdagen for at fastholde og udvikle borgernes færdigheder og mestringsevne.

Læs projektbeskrivelsen her

Omgivelsernes betydning på plejehjem

Ergoterapeut Lise nevstrup Andersen fra Aalborg kommune har skrevet en publikation til inspiration i forhold til indretning på plejehjem.
Du kan finde publikationen her 

Beboerne på plejecentret de Hogeweyk i Holland har et nedsat forbrug af psykofarmaka, øget tilfredshed og beboerne har generelt fået bedre kognitiv og funktionsmæssig kapacitet.

de Hogeweyk

I demenslandsbyen i Holland: de Hogeweyk er lederen Yvonne van Amerongen - Heijer ergoterapeut og socialrådgiver. 

mailadresse: yvonne@bethecareconcept.com eller y.vanamerongen@vivium.nl

Det estimereres at 85% af de demente kan forblive i eget hjem i Holland. De øvrige har behov for at bo på plejehjem/center. 

På De Hogeweyk er der kun borgere med svær demens. Man bor i små bomiljøer organiseret efter den livsform, man tidligere havde. I Holland har man gennem analyser fundet frem til syv forskellige livsformer: Den hjemlige, Bymennesket, ”Overklasse”, Kulturel, Indonesien (pga immigranter), Håndværker og Kristen.

 

 

Odense kommune vil opføre en demenslandsby.

Byen for livet

Læge Aster Schepel er formand i støtteforeningen Marguerittens Venner, som er en samling af ildsjæle med vidt forskellig baggrund, der sammen med OK-fonden igennem længere tid har søgt en kommunal partner til at udvikle en bydel, som er særligt indrettet til at støtte og give livskvalitet til mennesker med demens. Valget faldt på Odense Kommune OK-Fonden vil, i et tæt samarbejde med Odense Kommune, bygge og drive ”Byen for livet” en demensbydel i Odense. Bydelen forventes at huse mellem 200-300 mennesker med demens. Den vil med sin størrelse og nytænkning, i både form og indhold, være den første af sin slags i Danmark.

Målet er at skabe rammerne for et liv med selvstændighed og livskvalitet på trods af en sygdom, der gør folk dybt afhængige af andre. Det betyder, at der skal skabes boliger og indsatser, der gør livet så attraktivt som muligt i alle faser af sygdomsforløbet med demens. Omgivelserne skal understøtte, at beboerens familieforhold kan forblive intakte og befordre øget livsglæde og en følelse af fortsat at være en del af samfundet. Målet er en habiliterende og værdig livsførelse for personer med demens i samliv med deres pårørende.

Med udgangspunkt i den enkelte borgers liv kommer ergoterapeuter til at få en vigtig rolle i den kommende demensbydel i Odense Kommune. Ergoterapeuter opfordres derfor ti at komme med gode ideer og input til projektet via Tagdel, der er en online platform, som bruges til videnssdeling på projekt Byen for Livet. 

Læs mere om Byen for livet og Tagdel

Læs mere om støtteforeningen Margurittens Venner

Har du projekter og erfaringer fra ergoterapi på plejecentre, som du vil dele med andre, så skriv til etf@etf.dk

 

Sidst opdateret
03.07.2020