Hjem > Ergoterapi og politik > Eksterne fonde

Eksterne fonde

Det er muligt at søge penge til forskning og studieudgifter via eksterne fonde. Nedenfor er en række fonde som ergoterapeuter har mulighed for at søge. Du kan læse nærmere om hvad formålet er med de forskellige fonde og finde ansøgningskriterier.

Er du forsker?

Trygfonden

Trygfonden støtter forskningsprojekter af høj kvalitet med anvendelsesorienteret potentiale inden for TrygFondens 11 fokusområder. Alle ansøgninger skal indsendes elektronisk på trygfonden.dk. Projekterne skal opfylde fire kriterier.

 • Have høj videnskabelig kvalitet på internationalt plan, bedømt gennem peer review efter gængse videnskabelige kriterier.
 • Være rettet mod væsentlige problemer, der enten udgør en høj risiko for den enkelte, belaster mange mennesker eller fører store omkostninger med sig.
 • Være anvendelsesorienteret og med et praktisk sigte.
 • Være fremtidssikret i den forstand, at projektet inkluderer velunderbyggede overvejelser af, hvordan de nye forskningsresultater bliver forankret hos relevante institutioner og personer.

Forskningsansøgninger læses af en projektleder i TrygFonden, der vurderer om:

 • Projektets emne er inden for TrygFondens fokusområder og foregår i Danmark.
 • Ansøgningen er komplet og projektet så grundigt beskrevet, at en vurdering kan gennemføres.
 • Projektets idé har potentiale til at fortsætte og blive indlejret i samfundet, når projektet ophører.
 • Ansøger er i stand til at gennemføre projektet med rimelig sandsynlighed for succes.

Lever forskningsansøgningen op til disse krav, bliver der foretaget en nærmere vurdering af ansøgningen.

Du kan læse mere om Trygfonden her

Gigtforeningen

Gigtforeningen støtter løbende forskning gennem stipendier, priser, legater, mv. Disse har ikke alle faste ansøgningsfrister, men kan søges efter opslag. Gigtforeningen giver hvert år millioner af kroner til dansk gigtforskning. Det har medført banebrydende resultater og forbedret livet for mange tusinde mennesker med gigt.  Vurdering af ansøgninger om forskningsstøtte og indstillinger sker gennem Gigtforeningens uvildige forskningsråd. 

Gigtforeningen støtter ansøgninger af høj kvalitet med relevans for gigtområdet. Det vil sige forskning, som på kortere eller længere sigt vil kunne gavne mennesker med gigt ved at bidrage til bedre forebyggelse, diagnosticering og behandling. Alle former for forskning støttes, inkl. basal-, translationel og klinisk forskning.

Projekterne vurderes ud fra følgende:

 • Projektets originalitet og kvalitet
 • De foreslåede metoders egnethed og gennemførlighed.
 • Ansøgerens videnskabelige kvalifikationer og forskningsmiljø
 • Forskningens etiske aspekter
 • Det foreslåede budget.

 Der kan søges om støtte til:

 • Stipendier til ansøgers egne lønmidler.
 • Projektstøtte til driftsudgifter og lønmidler til teknisk eller videnskabelig assistance.
 • Rejse og ophold i forbindelse med fremlæggelse af egne forskningsresultater.
 • Studenterpriser, som belønner skriftlige opgaver inden for gigtområdet.
 •  Dr. Ingrids forskerpris, som kandidater indstilles til.

Du kan læse mere om Gigtforeningen her 

Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Der er to indgange til at søge om støtte afhængig af din ansøgnings størrelse og projektets geografiske lokalitet. Vi skelner mellem landsdækkende projekter/projekter over 100.000 kr. og lokale projekter under 100.000 kr. Vi støtter kun almennyttige projekter. Vi støtter derfor ikke enkeltpersoners individuelle projekter, sponsorater af individer eller lignende.

Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for fire områder:

 • Sundhed
 • Motion
 • Natur
 • Kultur

Nordeafonden foretrækker aktiviteter af høj kvalitet, som motiverer og aktivt involverer mange mennesker - og som er med til at give "en sund sjæl i et sundt legeme". Fonden skal biddrage til:

 • At skabe markante resultater af høj kvalitet
 • At skabe størst mulig værdi for støttemodtagerne og det danske samfund
 • At gøre en forskel for flest mulige mennesker i den danske befolkning
 • At være samfundsopbyggende

Nordeafonden forstår det gode liv som menneskelige aktiviteter, der drives af optimisme, engagement og livslyst. Gode liv tager afsæt i, hvad der er oplysende, udviklende og meningsfuldt for den enkelte. Gode liv er at være i balance med sig selv og sin omverden - fysisk, psykisk og socialt. Det gode liv kan ikke sættes på formel og vil være forskelligt fra person til person.

Der er ikke fastlagte frister for ansøgning om støtte til projekter. Nordeafondens medarbejdere behandler løbende ansøgninger og forelægger dem for bestyrelsen. Typisk modtager ansøger dog svar om støtte eller afslag to-fire måneder efter modtaget ansøgning. 

Du kan læse mere om Nordeafonden her

Horizon 2020

Horizon 2020 er EU´s støtteprogram for forskning og innovation. Programmet gælder for årene 2014 - 2020 med et budget på 592 milliarder kroner og yder økonomisk støtte til forskere, virksomheder, iværksættere, organisationer, regioner. 

Visionen bag Horizon 2020 er, at excellent forskning, banebrydende innovationsprojekter og udvikling af nye teknologier skal bidrage til blandt andet at skabe vækst og job i fremtidens Europa og medvirke til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa står overfor. Målet er, at Horizon 2020 vil føre til nyskabende forskning, innovative løsninger og nye teknologier ved at give støtte hele vejen fra idé til marked og bygge bro på tværs af grænser og sektorer.

Hvem kan opnå støtte
Horizon 2020 er for alle innovative virksomheder, forskere, universiteter, forskningsinstitutioner, offentlige institutioner, foreninger, NGO´er m.fl, der igennem deres projekter kan være med til at løfte den europæiske konkurrenceevne. Midlerne i Horizon 2020 uddeles i åben konkurrence, og pengene følger dermed de mest innovative ideer, den bedste forskning og de stærkeste konsortier.

Du kan læse mere om Horizon 2020 her 

Kræftens bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse støtter forskning ved at uddele midler til forskningsprojekter, udlandsophold, kortere rejser, skolarstipendier og andre forskningsrelaterede aktiviteter.

Der er følgende muligheder for støtte:

Du kan læse mere om de forskellige fonde her

Det Obelske Familiefond

Fonden støtter projekter, som skaber livskvalitet, udvikling, oplevelser og viden, der kan genanvendes. Fonden har tre overordnede indsatsområder hvoraf to er relevante for ergoterapetuer: 

Forskning og uddannelse:
På forskningsområdet retter strategien sig særligt mod den anvendelsesorienterede forskning, som fra forskningsmiljøet kommer videre ud i samfundet og skaber værdi. Fondet ønsker samtidig at fokusere på den tværgående og nyskabende forskning, hvor flere institutioner arbejder samme om at løse udfordringer for fremtidens pressede velfærdssamfund. Inden for uddannelse ønsker fondet at bidrage til udviklingen af nye metoder og vinkler på uddannelses- og fastholdelsesproblemstillinger – gerne rettet mod miljøer, hvor der ikke er tradition for uddannelse.

Sociale formål og sundhed:
Inden for det sociale felt har fondet et stærkt fokus på tidlig indsats rettet mod udsatte børn og på at gøre en indsats over for psykisk sårbare og deres pårørende. På sundhedsområdet støttes projekter, der bidrager til en mere helhedsorienteret behandling og eksempelvis kobler psykosocial støtte til livstruende og/eller kroniske somatiske forløb. Strategien understreger fondets ønske om at fremme den frivillige indsats, at afhjælpe stigmatisering og at understøtte nye samarbejdsformer.

Du kan læse mere om fonden her

Veluxfonden

Fonden er almennyttig og skal virke for en række samfundsnyttige formålsom er følgende:

- Uddelinger til støtte og sikring af ældre menneksers aktiviteterUddelinger inden for dette område kan ske til enkeltpersoner eller en mindre gruppe af personer og til en bestemt aktivitet eller som hædersgave.

- Fonden kan yde støtte til aldringsforskning og øjenforskning. Tillige kan Fonden uddele hædersgaver til læger eller andre, som har virket som specialister inden for aldrings- og øjenforskningen.

- Fonden kan yde støtte til enkelte, konkrete, klart afgrænsede, større opgaver vedrørende områderne forskning, kunst, kultur, samt sociale og miljømæssige formål. 

Du kan læse mere om fonden her

Socialstyrelsens puljeportal

Puljeportalen er en indgang til Socialstyrelsens puljeområde. På Socialstyrelsens hjemmeside kan du holde dig orienteret om aktuelle puljer, puljer under behandling og fordelte puljer og ansøge om midler til projekter og få overblik over dine nye bevillinger.

Du kan læse mere om puljeportalen her

Helsefonden

Helsefondens formål er at støtte forskning og udvikling indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Målet er at skabe forudsætninger for bedre livskvalitet og sundhed for den enkelte borger. Helsefonden støtter kun dansk baserede projekter og forskning.

Ved behandling af ansøgningerne vil der blandt andet blive lagt vægt på følgende:

 • at projektet har en realistisk mulighed for at blive implementeret såvel fagligt som økonomisk
   
 • det sandsynliggøres, at projektet vil kunne fremme borgerens/målgruppens sundhed og livssituation og at det beskrives, hvordan dette vil blive dokumenteret i projektet
   
 • gennemførlighed
   
 • faglighed og kvalitet
   
 • nyhedsværdi og originalitet

Du kan læse mere om Helsefonden her

 
 
 
 
 
 
 

Legatbogen

Legatbogen samler et bredt udvalg af legater og fonde og giver dig mulighed for at søge blandt dem.

Legatbogen.dk

Er du studerende?

So.dk

So.dk er formidler af legater. Legaterne uddeles til folk der har brug for støtte på et eller andet tidspunkt i deres studieforløb. So.dk giver ikke rådgivning og vejledning om legatsøgning. Hvis man har brug for yderligere informationer skal man kontakte administratoren af det specifikke legat. 

Du kan læse mere om So.dk her

Nordea-fonden

Nordea-fonden uddeler årligt op til 3 mio. kr. i legater fra 5.000 til 20.000 kr. til professionsbachelorstuderendes studieophold i udlandet. Der er to årlige frister: 15. april og 15. oktober.

Legatets formål
Legatet skal understøtte, at den studerende kan rejse ud i verden og tage en del af sin uddannelse med henblik på at:

 • Tilegne sig faglige kvalifikationer, der ikke kan fås på uddannelsesinstitutionen i Danmark
 • Få globalt udsyn, lære at begå sig internatioanlt og arbejde sammen med mennesker med en anden baggrund.
 • Få gode og spændende oplevelser og erfaringer med sig i livet.

Hvad skal du opfylde for at være kvalificeret til et legat?
En uddannelse som professionsbachelor er en mellemlang videregående uddannelse, der omfatter bl.a. ergoterapetuer-, lærer-, sygeplejerske- og diplomingeniørstuderende, typisk ved professionshøjskoler. Hvis du er bachelorstuderende ved et universitet, kan du først søge, når du bliver kandidatstuderende. 

Er du kvalificeret til at søge et legat?

Nordea-fonden har på baggrund af eksperters råd og vejledning om optimale studieophold fastsat følgende kriterier for at komme i betragtning til et legat:

 • Studieopholdet skal omfatte undervisning eller praktik i udlandet i en sammenhængende periode af mindst tre måneder. For de sundhedsfaglige uddannelser accepteres dog ophold på mindst 8 uger, såfremt opholdet udløser minimum 10 ECTS-point.
 • Under udlandsopholdet skal du være tilknyttet en uddannelsesinstitution eller et praktiksted.
 • Undervisningen/praktikken skal være en integreret del af et dansk uddannelsesforløb og godkendelse i form af merit eller tilsvarende fra din danske uddannelsesinstitution skal dokumenteres.
 • Du skal have afsluttet mindst et år af din professionsbacheloruddannelse inden påbegyndelsen af det udlandsophold, du søger om støtte til. Er første år ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, kan et eventuelt legat først udbetales, når du fremsender dokumentation for dette.
 • Dit udlandsophold må ikke være afsluttet inden ansøgningsfristen.
 • Du må som udgangspunkt ikke være berettiget til løn/dagpenge under praktikophold. Du må gerne modtage SU.
 • Du må ikke tidligere have modtaget et legat til studieophold i udlandet fra Nordea-fonden.

I vurderingen af ansøgningerne prioriteres studerende, der ved ansøgningsfristen har minimum to måneder tilbage af deres ophold.

 

Du kan læse mere om Nordea-fonden her

Sidst opdateret
24.02.2020