Hjem > Ergoterapi og politik > Autorisation

Autorisation

Ergoterapeut er en beskyttet titel. Læs mere om autorisation.

Hvad er autorisation?

En autorisation er et kvalitetsstempel og fungerer som en garanti for det gennemførte uddannelsesniveau og kompetencer. Ergoterapeuter skal handle i overensstemmelse med almindeligt anerkendte faglige standarder. Pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed skærpes med en autorisation, ligesom en autoriseret sundhedsperson kan fratages autorisation, hvis udøveren må antages at være til fare for andre mennesker på grund af grov uforsømmelighed udvist ved udøvelse af hvervet. 

For at arbejde som ergoterapeut i Danmark, skal man have dansk autorisation. Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed som ergoterapeut bortfalder ved det fyldte 75. år. Retten til at benytte professionsbetegnelsen bevares. 

Ergoterapeuters autorisation er beskrevet her:

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Autorisationsbevis

Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder autorisation som ergoterapeut på baggrund af udfyldt ansøgningsskema og indstilling fra uddannelsesstedet.

Hvis man har en udenlandsk ergoterapeutuddannelse, er det også Styrelsen for Patientsikkerhed, man skal kontakte.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Ergoterapeuters kompetencer

Da ergoterapeuters virksomhedsområde ikke er forbeholdt ergoterapeuter, er beskrivelsen heraf ikke optaget i selve Autorisationsloven. 

Ergoterapeuters kompetencer

 • Selvstændigt indgå i samarbejde og kan påtage sig ansvar for vurdering og prioritering af ergoterapeutiske indsatser
 • Håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forskellige kontekster
 • Selvstændigt håndtere og strukturere ergoterapeutiske undersøgelses-, analyse-, interventions- og evalueringsmetoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, habilitering, rehabilitering og palliation
 • Håndtere udøvelsen af evidensbaseret praksis
 • Selvstændigt indgå i og håndtere udvikling, implementering og formidling af nye teknologier i forskellige kontekster i samarbejde med relevante målgrupper og øvrige aktører
 • Håndtering af professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst for borgeren
 • Udvikling og implementering af kreative og innovative løsninger på borgerens aktivitetsproblemer, generel faglig udvikling, samt kvalitetssikring og -udvikling af den faglige indsats
 • Selvstændigt indgå i ergoterapifagligt og tværprofessionelt samarbejde med udgangspunkt i aktiviteters betydning for sundhed og livskvalitet for borgeres og patienters muligheder for aktivitet, deltagelse og aktivt medborgerskab
 • Påtage sig ansvar for at lede, organisere og kvalitetsudvikle ergoterapeutiske indsatser i en tværprofessionel kontekst
 • Indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i dennes individuelle forløb
 • Undervisning, supervision og vejledning af borgere, pårørende, samarbejdspartnere og studerende

Uddrag fra Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i ergoterapi
 Ergoterapeut (retsinformation.dk)

Ergoterapi udøves i borgerens eget hjem, på arbejdspladsen, samt i rehabiliteringsmiljøer på eksempelvis sygehuse, døgninstitutioner, ambulante enheder regionalt og kommunalt.

Ikke-ergoterapeutiske arbejdsopgaver

Ergoterapeuters virksomhedsområde er beskrevet i bemærkningerne til autorisationslovgivningen, se ovenfor.

Ergoterapeuter må kun udføre opgaver af behandlingsmæssig art uden for ergoterapiens kerneområde (f.eks. kateterskift, medicingivning, kanylebrug) som 'medhjælp'.

Medhjælp

Begrebet 'medhjælp' er blandt andet beskrevet her: 

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp 

Her fremgår det, at en autoriseret sundhedsperson, f.eks. en læge, med enkelte undtagelser kan delegere opgaver uanset karakter og omfang til en medhjælp. Lægen kan som medhjælp benytte såvel autoriserede sundhedspersoner som andre uanset uddannelse og baggrund. Ved anvendelse af medhjælp er lægen ansvarlig for instruktion mv. af medhjælpen.

Ergoterapeutens ansvar
Ergoterapeuter må således gerne udføre disse ikke-ergoterapeutiske opgaver efter instruktion. Det er lægen, der har ansvaret for instruktionen, og det er ergoterapeutens ansvar at rette sig efter instruktionen. Hvis man ikke opfatter instruktionen som entydig, har man pligt til at sige fra. Det er ligeledes ergoterapeutens ansvar at frasige sig opgaven, hvis man har mistanke om fejl eller andre usikkerhedsmomenter.

Som udgangspunkt vil en medhjælp skulle dokumentere den delegerede virksomhed, se bl.a.

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

Ergoterapeuten skal altid handle efter autorisationslovens bestemmelser om omhu og samvittighedsfuldhed.

Særligt om medicinhåndtering

Sundhedsstyrelsens "Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler" beskriver ansvarsfordelingen mellem de involverede personer og præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som autoriserede sundhedspersoner skal udvise ifølge autorisationsloven ved ordination og håndtering af lægemidler

Herudover udgav Styrelsen for Patientsikkerhed i november 2019 pjecen "Korrekt håndtering af medicin. Et værktøj for plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, bosteder m.v.  Ansvar, sikkerhed og opgaver". Denne pjecen er et værktøj for personale og ledelse på plejecentre, i hjemmepleje, hjemmesygepleje, på bosteder og andre institutioner uden for sygehuse, hvor personalet håndterer medicin. Pjecen skal ses som et supplement til Styrelsen for Patientsikkerheds vejledninger på området.

Disse to publikationer kan - sammen med andre vejledninger på området - findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Etf udgiver en vejledning omkring medicinudlvering med tilladelse fra Danske Fysioterapeuter, der har udarbejdet vejledningen. Vejledningen er udsendt til ledende ergoterapeuter i 2018.

Du finder vejledende information vedr. medicinudlevering her

Ledelsens ansvar
Ledelsen på f.eks. sygehuse, plejeboliger og botilbud er ansvarlig for, at der foreligger instruks for fagligt forsvarlig behandling af patienter i forbindelse med delegation af arbejdsopgaver. Ledelsen er ansvarlig for, at personalet er oplært i arbejdsopgaverne, og ledelsen skal føre tilsyn med udførelsen af arbejdsopgaverne.

Arbejde i udlandet

Hvis du skal søge autorisation i udlandet vil autorisationsmyndigheden i det pågældende land oftest bede om en bekræftelse på, at du har en gyldig autorisation i Danmark.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan i den sammenhæng udstede et Certificate of Current Professional Status (CCPS, tidligere kendt som en Good Standing). Attestationen, som bekræfter din nuværende autorisationsstatus, udstedes på engelsk og er gyldig i 3 måneder fra udstedelsesdatoen.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed

 

Sidst opdateret
30.08.2022