Hjem > Ergoterapi og politik > Argumenter for ergoterapi

Argumenter for ergoterapi

Her finder du henvisninger til undersøgelser og cases, der dokumenterer den samfundsøkonomiske værdi af ergoterapi.
Har du brug for argumenter for ansættelse af ergoterapeuter og imod nedskæringer? Her finder du eksempler fra forskellige ergoterapirelevante områder.

Fokus på hjælpemidler kan betale sig

Forsøg i Randers, Aarhus og Favrskov kommuner

Forsøget viser, at manglende kendskab til eksisterende hjælpemidler, er en barriere for optimal tildeling af hjælpemidler. Når fx kommunernes visitatorer på ældreområdet ved for lidt om, hvordan hjælpemidler kan afhjælpe borgerens problemer, tildeler de ofte personlig, praktisk bistand i stedet.

Forsøget har haft til formål at undersøge, om ændring af eksisterende arbejdsgange kan gøre borgeren helt eller delvis selvhjulpen og dermed bidrage til øget livskvalitet og et mindre behov for hjemmehjælp. Ændringerne har fokuseret på et øget samarbejde mellem visitator, trænende terapeut og hjemmepleje og en bredere inddragelse af hjælpemidler.

Sammen med andre rehabiliterende tiltag, der gennemføres i de tre kommuner, har forsøget bidraget til en erkendelse af, at der skal tænkes mere i hjælpemidler og træning, end der hidtil har været.

Evalueringen af projektet har blandt andet vist, at man – hvis man udbreder forsøget nationalt - vil kunne frigøre ressourcer svarende til ca. 1.200 årsværk årligt, samt at den enkelte kommunes investering i hjælpemidler er tjent ind på under ét år.

Læs om projektet her

Rehabilitering i hjemmet giver gevinst

Forebyggende ergo- og fysioterapeuter i projekt ”Aktiv pleje” har betydet udgiftsreduktion på 3,3 mio. kr. i Fåborg-Midtfyn

Projektet står for et målrettet tilbud om en aktiverende indsats til borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen. Ud over udgiftsreduktionen har projektet givet borgerne et bedre funktionsniveau samt oplevelsen af større selvhjulpenhed.

Læs om projektet her

Silkeborg kommune sparer 85.000 kr. for hver borger, der er selvhjulpen i ét år i forhold til at tage støttestrømper af og på

To ergoterapeuter udgør halvdelen af medarbejderne i projektet ”Bevar mestringsevnen – Aktiv træning”, hvis formål er, at borgere oplever en øget livskvalitet gennem fastholdelse og styrkelse af den fysiske, kognitive og sociale mestringsevne, samtidig med at forbruget af kompenserende pleje og hjælp nedsættes.

Læs evaluering her

Sidst opdateret
04.08.2015