28. aug 2017 KL 8:19

Overblik: Det nye i Service-loven

Hvad kommer den nye udgave af Serviceloven til at indeholde med særlig relevans for ergoterapeuters arbejde? Etf's konsulenter har samlet et overblik - lige til at printe ud til opslagstavlen.
Skribent: 
Maj Fjordside og Beate Jarl, hhv. konsulent og chefkonsulent i Etf

Folketinget har vedtaget en revision af Serviceloven, der træder i kraft 1. januar 2018. Ændringerne er ikke så gennemgribende, som der var lagt op til, men har alligevel indflydelse på ergoterapeuters arbejde i kommunerne. Her er en oversigt over de mest relevante ændringer.

Oversigten blev bragt i Ergoterapeuten 05:17, men herunder finder du opslaget som PDF til download.

Hent opslaget som PDF 

Formålsparagraffer

Rehabilitering og inklusion fremgår nu tydeligere i formålsparagraffen for Servicelovens voksenbestemmelser § 81:

”Formålet med at yde støtte efter denne lov til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer er at sikre, at den enkelte får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov. Støtten skal ydes med det formål at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Desuden er formålet at medvirke til at sikre, at den enkelte kan fastholde sit aktuelle funktionsniveau, og at yde kompensation, omsorg og pleje. Indsatserne til voksne skal således:

 1. forebygge, at den enkeltes problemer forværres
 2. understøtte den enkeltes muligheder for at fastholde egne ressourcer eller fremme øget selvstændighed samt forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion
 3. forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje
 4. fremme inklusion i samfundet, herunder medvirke til at øge den enkeltes mulighed for deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer
 5. sikre en helhedsorienteret støtte med tilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger mv. eller i botilbud efter denne lov."

Hjælpemidler og forbrugsgoder

På hjælpemiddelområdet er der efter bestemmelserne om hjælpemidler (§112) og forbrugsgoder (§ 113) indføjet to nye fælles bestemmelser:

§ 113 a. Kommunalbestyrelsen kan i enkle og entydige sager om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder beslutte at træffe afgørelse alene på baggrund af den modtagne ansøgning. I disse tilfælde skal ansøgningen indeholde de oplysninger, der er nødvendige for afgørelsen, og en erklæring på tro og love om rigtigheden af disse oplysninger eller anden relevant dokumentation herfor.
§ 113 b. Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til personer med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis betingelserne for støtte i § 112, stk. 1, eller § 113, stk. 1, i øvrigt er opfyldt. Støtten ydes i alle tilfælde som naturalhjælp uden egenbetaling for borgeren.

Stk. 2. Der kan alene ydes støtte efter stk. 1 til det pågældende hjælpemiddel eller forbrugsgode én gang inden for samme tidsbegrænsede periode.

Forebyggende indsatser

Kommunerne får nye mulighederfor at sætte ind med tidlige forebyggende indsatser.

 • Gruppebaseret tilbud om hjælp og støtte § 82 a.
 • Individuelle tilbud om socialpædagogisk hjælp og støtte i en tidsbegrænset periode § 82 b.
 • Sociale akuttilbud – kommunerne får nu hjemmel til at kunne oprette og drive sociale akuttilbud for borgere med psykiske lidelser § 82 c.
 • Muligheder for øget samarbejde med frivillige § 82 d.

Minimumsvarsel på 14 uger

I afgørelser, hvor frakendelsen af hjælp har særligt indgribende betydning, indføres der minimumsvarsel på 14 uger. Varslet betyder, at kommunens afgørelse får opsættende virkning i 14 uger, så afgørelsen først træder i kraft herefter. Hvis der klages, får borgeren ud over 14 uger yderligere den tid, det tager at afvikle hjælpen. Det gælder bl.a. for frakendelse af bilstøtte efter § 114 og frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter § 95 og § 96, borgerstyret personlig assistance (BPA). Se § 3 a for alle § der er omfattet.

Ferieledsagelse

Beboere på kommunale og regionale tilbud får mulighed for at købe sig til ferieledsagelse, så de kan få det personale, som de kender, med på ferie.

Den reviderede lov findes på Folketingets hjemmeside (L 151): http://ft.dk/samling/20161/lovforslag/l151/index.htm

Støtte til køb af bil

En ny bekendtgørelse om støtte til køb af bil træder i kraft samtidig med den reviderede servicelov. De væsentligste ændringer er:

 • Reglerne om egnethedsvurderingen er præciseret, så det tydeligt fremgår, at kommunen skal foretage en helhedsvurdering, hvor borgerens samlede behov indgår.
 • Betingelsen om, at bilen ikke må være forsynet med den særlige indretning fra fabrikken, for at der kan opnås tilskud til den særlige indretning, er fjernet.
 • Målgruppen for afdragsfrihed under uddannelse er præciseret, så den er identisk med målgruppen for støtte til køb af bil på uddannelsesmæssigt grundlag.
 • Genanskaffelsesperioden er forhøjet fra seks til otte år for nye tilkendelser af bilstøtte, og at adgangen til førtidig udskiftning samtidig er udvidet, så kommunen kan bevilge førtidig udskiftning, hvis det efter en samlet vurdering er uhensigtsmæssigt at reparere bilen.
 • Reglerne for støtte til automatgear/elektronisk styrede gear er ændret, så der ydes tilskud til faktiske udgift til automatgear. Desuden er genanskaffelsesperioden for automatgear forhøjet til otte år.
 • For ansøgere, der tidligere har fået støtte til køb af bil, og som har opnået et provenu ved salget af den gamle bil inden for det seneste år eller en udbetalt forsikringssum, skal dette provenu indgå i købet af en eventuel ny bil.

Bekendtgørelsen er endnu ikke offentliggjort. Den forventes først tilgængelig i december 2017, hvor der også vil komme en ny vejledning på området.

Øvrige ændringer

 • Der er ændringer i reglerne om borgerstyret personlig assistance (BPA) (§ 95 og § 96).
 • Fremover vil en borger kunne modtage et standardtilskud til at dække de merudgifter, de har på grund af deres handicap (§ 100).

Se hele den reviderede lov (L150) på Folketingets hjemmeside: http://ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l150/20161_l150_som_vedtaget.pdf