6. feb 2020 KL 8:37

Lige fra begyndelsen var vi et ”vi”

Med tæt samarbejde, timing og en fælles plan har fællestillidsrepræsentanterne for henholdvis ergoterapeuter og fysioterapeuter i Roskilde Kommune skabt et stærkt, nyt netværk for medlemmer af hovedorganisationen Akademikerne og sikret sig større indflydelse i MED-systemet.
Skribent: 
Helle Jung
Foto: 
Claus Boesen

De nye i klassen er som regel lidt tilbageholdende, indtil de har afkodet, hvordan alting foregår. Men ikke fællestillidsrepræsentanterne Jeanette Bang-Jensen og Kim Schousboe. Nærmest i samme øjeblik, de i december 2018 hørte nyheden om, at Ergoterapeutforeningen ligesom Danske Fysioterapeuter skiftede til hovedorganisationen Akademikerne (AC), begyndte deres samarbejde om at sikre terapeuterne indflydelse i kommunens faglige system.

Jeanette Bang-Jensen er fællestillidsrepræsentant for 85 ergoterapeuter i Roskilde Kommune og Kim Schousboe ditto for kommunens 95 fysioterapeuter.

- Vi kunne se, at den nye struktur kunne gøre det vanskeligt for os at beholde vores hidtidige pladser i MED-systemet, hvis vi ikke slog kræfterne sammen og handlede hurtigt. Så fra januar 2019 arbejdede vi på at blive en samlet enhed, da vi holdt vores første møde med AC’ernes fællestillidsrepræsentant, Lise Kok Petersen, fortæller Jeanette Bang-Jensen.

”Vi” fra begyndelsen

- Vi tog fra begyndelsen det valg, at vi var et ”vi” og ikke to forskellige faglige organisationer, der begge var nye i AC-sammenhæng. For os handlede det først om at sikre de pladser, vi i forvejen havde i det lokale MED-system, så vi mødtes med Lise for at finde ud af, hvordan vi kunne gribe det an. Og vi havde travlt, for der var valg til MED-systemet allerede i april, supplerer Kim Schousboe.

Og det må siges at være lykkedes: Indtil sidste år sad terapeuterne på to pladser i kommunens MED-system, men fra august sikrede de sig fem pladser, inklusive suppleantposten i det centrale hoved-MED-udvalg. Og det var endnu inden ergo- og fysioterapeuternes overgang til AC ved årsskiftet var en realitet.

Den rettidige omhu kan blandt andet tilskrives de to terapeut-fællestillidsrepræsentanters i forvejen tætte samarbejde. Men derudover har velvilje fra kommunens HR-afdeling og de øvrige faglige organisationer også spillet ind.

Jeanette Bang-Jensen og Kim Schousboe beskriver hinanden som henholdsvis: ”hende, der blev valgt ved et tilfælde, fordi ingen andre meldte sig, men som siden blev ”vild med” det faglige arbejde”, og ”ham, der nørder fagpolitik og strategier”. Og de bekræfter i munden på hinanden, hvor godt de synes, de samarbejder.

- Hver gang, vi støder på en udfordring, kan vi sige, at vi er to. Og det er en fed følelse, fastslår Jeanette Bang-Jensen.

- Vi matcher hinanden godt og er gode til at supplere hinanden, tilføjer Kim Schousboe.

Tidlig indsats betalte sig

Jeanette Bang-Jensen har fagligt fulgtes med Kim Schousboe siden 2015, da kommunens enheder Træning og Sundhed blev lagt sammen, og især siden 2017 da de begge blev valgt som fællestillidsrepræsentanter.

De og deres kolleger og medlemmer samarbejder i dag med blandt andre sygeplejersker, sosu-assistenter, socialrådgivere og kost- og ernæringsvejledere fordelt på 15 matrikler.

- Som terapeuter har vi lokalt haft et tæt parløb, selv om vi traditionelt som faggrupper jo også er konkurrenter. Men i vores tidligere samarbejde har vi været vant til at tænke i andre fagligheder end vores egen, og det er en styrke i det nye AC-netværk. Vi kommer med anderledes fagligheder, og vi har tættere borgerkontakt i det daglige end de fleste andre AC’ere. Vi tilfører noget nyt og rejser nye problemstillinger, som vi i fællesskab skal arbejde med, siger Jeanette Bang-Jensen.

- Og det gælder naturligvis også den anden vej. Vi skal sætte os ind i de andre AC’eres opgaver og udfordringer. Så udover de fysiske ændringer med nye rammer for samarbejdet er det også en mental øvelse i at indstille sig på andre faggruppers kulturer og udfordringer.

Indflydelsen skal fastholdes

Jeanette Bang-Jensen og Kim Schousboe var klar over, at det for de hidtidige AC-repræsentanter kunne virke voldsomt, når de to - som repræsentanter for de 33 procent nye AC-medlemmer i kommunen – for et år siden bankede på døren for at diskutere samarbejde og sikre sig fortsat indflydelse.

Derfor inddrog de - med midler fra MED-systemet - en erhvervspsykolog, der kunne hjælpe dem til at tale åbent om forventninger og måder at tænke, tale og samarbejde på. Efter det første møde med psykologen var fortroligheden og tilliden ifølge terapeuterne etableret, og siden har de kunnet tale åbent om, hvad de ønsker at opnå.

Erhvervspsykologen har gentaget øvelsen i tilsvarende, større sessioner for alle 20 tillidsrepræsentanter samt suppleanter i AC. Siden er netværket fortsat med workshops og fyraftensmøder, og dertil kommer nyhedsbreve – alt sammen tiltag, der skal ryste faggrupperne i det nye netværk tættere sammen.

Ingen af de to terapeutrepræsentanter har overblik over, hvor mange timer de foreløbige resultater har kostet. For tiden bruger de, der begge er fuldtidsansatte, omkring 10 timer om ugen på fagligt arbejde.

- Det hele handler selvfølgelig om at søge indflydelse for medlemmernes skyld, og vi oplever, at de anerkender det forarbejde, vi har gjort, siger Jeanette Bang-Jensen.

- Vi har kæmpet os til vores pladser med engagement. Men vi har også fået pladserne, fordi de andre faggrupper og ledelsen kan se fordelen i, at den faglige mangfoldighed i kommunen er så bredt repræsenteret som muligt. Og vi har utvivlsomt rusket op i MED-systemet med vores forslag, for eksempel om at få afsat arbejdstid til fælletillidsrepræsentantopgaverne, siger Kim Schousboe.

Et af de næste punkter på den fælles to do-liste er fællesmøder for alle medlemmer i AC-netværket, hvor de skal vælge de emner, de vil arbejde videre med.

- Vi skal gennem AC-netværket vise, hvad samtlige faggrupper er værd, og hvilken merværdi vi skaber gennem vores opgaver og ansvarsområder. Det opnår vi gennem samarbejde og ved at holde fast i de pladser, der kan sikre os indflydelse, tilføjer Jeanette Bang-Jensen.

Læs artiklen "I AC" om Ergoterapeutforeningens skifte til hovedorganisationen Akademikerne i det seneste nummer af fagbladet Ergoterapeuten

 

NY-AC

  • NY-AC, som det nye AC-netværk i Roskilde Kommune er døbt, består af de tre fællestillidsrepræsentanter Jeanette Bang-Jensen, Ergoterapeutforeningen, Kim Schousboe, Danske Fysioterapeuter, og Lise Kok Petersen, Akademikerne. De tre er sidestillede fællestillidsrepræsentanter, men sidstnævnte er samtidig formand. Dertil kommer 20 tillidsrepræsentanter samt suppleanter.
  • AC-netværket i Roskilde Kommune omfatter arkitekter, bibliotekarer, ingeniører, jordbrugsakademikere, jurister og økonomer, medlemmer af kommunikation og sprog, magistre, konstruktører, psykologer og tandlæger.

Netværk og indflydelse

Fællestillidsrepræsentanterne Jeanette Bang-Jensen og Kim Schousboes gode råd til etablering af nye netværk og til at skaffe sig indflydelse.

  1. Overvej mulighederne: Hvor er der mulighed for at søge indflydelse? Hvor er der mulighed for at fremføre sine synspunkter? Er der udsigt til pladser i fora, hvor der kan søges indflydelse?
  2. Vær opsøgende og synlig: Lær mødestrukturerne i de forskellige samarbejdsfora at kende og gå til samtlige møder, hvor der er mulighed for at skabe nye netværk, alliancer og for at blive hørt.
  3. Vær nysgerrig: Interesser jer for andre fagligheder, opgaver og problemstillinger end jeres egne. Hvad kan I bidrage med? Hvad kan andre tilføre jer? Er der noget, vi kan hjælpe hinanden med, her og nu og på længere sigt?
  4. Hold fokus: Giv ikke op, selv om I lokalt ikke er nået så langt med at integrere jer i de nye AC-sammenhænge, eller hvis I har mistet pladser i MED-udvalgene. Bliv ved med at søge sammen med de andre faggrupper og lær hinanden af kende. MED-pladser er ikke sig selv en succes – det er det gode samarbejde.