Hjem > En kvantitativ undersøgelse af kugledynens virkning hos personer med erhvervet hjerneskade

En kvantitativ undersøgelse af kugledynens virkning hos personer med erhvervet hjerneskade

Et bachelorprojekt fra University College Nordjylland

Problembaggrund: I den danske befolkning rammes hvert år ca. 20.000 voksne af en erhvervet hjerneska-de. Alt afhængig af hvor skaden befinder sig, kan flere aspekter i personens liv påvirkes. Symptomerne efter en erhvervet hjerneskade er ofte karakteriseret ved mentale træt-hedsgener. Dette kan gøre det problematisk at opretholde opmærksomhed i dagligdags-aktiviteter. Derfor kan den sansestimulerende kugledyne muligvis være en løsning. Denne kan medvirke til bedre søvn hos personen, og derved vil det sandsynligvis blive lettere at udføre dagligdagsaktiviteter. Derfor findes det interessant at undersøge om et hjæl-pemiddel som kugledynen, kan have indflydelse på personer med erhvervet hjerneskades mentale træthedsniveau samt ADL-evne.

Metode og materialer: Undersøgelsen er et kvantitativ pilotprojekt af kugledynens virkning, hos personer med erhvervet hjerneskade. Undersøgelsesperioden forløb over 14 dage ved præ- og posttest målt med Assesment of Motor and process Skills (AMPS) og Mental fatigue scale (MFS).

Resultat: Fra præ- til posttest på individniveau ses en signifikant forandring i den motoriske ADL-evne hos 44,4 % af respondenterne. Derimod havde 66,6 % af respondenterne en sig-nifikant forandring i den processuelle ADL-evne. På gruppeniveau blev differencen fra præ- til posttest: 0,39 i den motoriske ADL-evne og 0,36 i den processuelle ADL-evne, hvilket indikerer, at der på gruppeniveau ses en observerbar forandring.
I udregning af middelværdierne indikeres, at respondenterne på gruppeniveau opnåede en difference på 3 point. Desuden havde 8 ud af 9 respondenter på individniveau flyttet sig 1 point eller mere og derved opnås en observerbar forandring på begge niveauer fra præ- til posttet.

Konklusion: Der ses en observerbar forandring på respondenternes ADL-evne, og det samme gør sig gældende for deres træthedsniveau.

Perspektivering: Denne undersøgelse kan bidrage med relevant og aktuel viden til ergoterapeuter om,
hvordan kugledynen kan have indflydelse på ADL-evne samt træthedsniveau hos denne målgruppe samt eventuelt øge interessen hos de relevante fagpersoner for yderligere viden om kugledynen ift. målgruppen.

Dokumenter

Sidst opdateret
17.05.2016