Hjem > Brugerdeltagelse og motivation

Brugerdeltagelse og motivation

Masteropgave. Hvordan påvirker brugerdeltagelse borgerens motivation i et rehabiliteringsforløb? og i givet fald hvordan? En kvalitativ undersøgelse.

Det er den overordnede hensigt med projektet at undersøge, hvordan man kan kvalificere og udvikle rehabilitering ved at undersøge, hvilken indflydelse brugerdeltagelse har for en vellykket rehabiliteringsproces for borgeren. Vi vil herunder nærmere undersøge, om inddragelse af brugerdeltagelse i en rehabiliteringsproces påvirker borgerens motivation. Vores hypotese er, at brugerdeltagelse øger motivationen hos borgeren, således at borgeren er mere klar til at tage ansvar for egen rehabiliteringsproces og den derved bliver mere vellykket Metode.

Vi har valgt en kvalitativ metode, hvor problemformuleringen belyses på grundlag af seks semistrukturede forskningsinterview. Disse interview analyseres og fortolkes ud fra en hermeneutisk tilgang med udgangspunkt i en teoretisk referenceramme og ud fra vores forforståelse. Tilnærmelsen til belysningen af projektets problemformulering er en blanding af en deduktiv og en induktiv strategi. Teori
Den teoretiske referenceramme er udvalgt ud fra problemformuleringen, fra litteratursøgningen og fra vores forforståelse. Den omhandler teorier om moderne rehabilitering, om brugerdeltagelse og empowerment og om motivation - herunder selvbestemmelse, autonomi, self-efficacy og forholdet mellem læring og motivation. Datamateriale
Datamaterialet består seks interview med seks forskellige respondenter, som er strategisk udvalgte. Der er tale om tre kvinder og tre mænd i alderen 26 - 50 år, der alle er fysisk funktionshæmmede, i arbejde og bosat i Jylland. Interviewene er optaget på bånd og herefter transskriberede Konklusion
Konklusionen er, at brugerdeltagelse påvirker borgerens motivation i et rehabiliteringsforløb. Den ønskede grad af brugerdeltagelse er et individuelt anliggende, der kan være afhængig af grad af handicap, alder og ressourcer. Påvirkningen af motivationen er afhængig af, hvorvidt respondenterne får den grad af brugerdeltagelse, de ønsker. Hvis dette er tilfældet, øges motivationen ved at give en højere grad af self-efficacy, ansvarsfølelse og følelse af meningsfuldhed. Yderligere øges den ved at få selvbestemmelse og ved at få skabt et meningsfuldt læringsrum. Motivationen bortfalder ved følelsen af afmagt.

Sidst opdateret
08.12.2014