Hjem > Bevilling af tekniske hjælpemidler til børn efter Servicelovens §112 og §113

Bevilling af tekniske hjælpemidler til børn efter Servicelovens §112 og §113

Der ydes støtte til hjælpemidler til personer fra 0-18 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe den nedsatte funktionsevne og/eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse.

Introduktion

Der ydes støtte til hjælpemidler til personer fra 0-18 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe den nedsatte funktionsevne og/eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse.

Ved vurdering af behovet for hjælpemidler til børn lægges der vægt på, at barnet i videst mulig omfang og med størst mulig selvstændighed kan ud føre aktiviteter som andre børn.

Hvis forældrene ikke ønsker det givne hjælpemiddel, der stilles til rådighed af kommunen, har de mulighed for at vælge en anden leverandør. Såfremt det dækker barnets behov og kommunen ikke kan stille et fuldstændig identisk hjælpemiddel til rådighed.

Hvis hjælpemidlet alene anvendes til leg og fritid, kan hjælpen bevilges efter Servicelovens §41, merudgiftsydelse. Hvis hjælpemidlet skal bruges i forbindelse med undervisning i skole eller i hjemmet, skal skolen stille det til rådighed.

Formål

Formålet med ydelsen er at understøtte barnets fysiske eller psykiske udvikling. Hjælpemidler er vigtige for at barnet kan nå næste udviklingstrin. Et hjælpemiddel kan ligeledes kompensere for et barns manglende fysiske eller psykiske formåen.

Fremgangsmåde

Ansøgning vedr. tekniske hjælpemidler til børn, modtages i den afdeling eller afsnit der har myndigheden til at træffe afgørelsen.

Ansøgningen kan komme fra forældre, institutioner, trænende terapeuter, læger, sagsbehandlere på merudgifter mv.

Fremgangsmåden er herefter som følger:

 • Vurdering af lidelsens varighed
 • Vurdering af graden af problemet i dagligdagen
 • Funktionsnedsættelsens grad
 • Er det nødvendigt at indhente yderligere oplysning for at belyse sagen, f.eks. hos læge, trænende terapeuter, forældre mm.
 • Vurdering af behov for hjemmebesøg/ ved hjemmebesøg vurderes barnets problematik gennem observation, undersøgelse og samtale.
 • Hjemmebesøget kan foretages på skoler, i hjemmet, på opholdsinstitutioner mm.
 • Stillingtagen til bevillig eller afslag. Ved afslag vejledes i alternative muligheder eventuelt muligheden for at få udgiften dækket som en merudgift eller bevilling gennem PPR til skole eller institutionsbrug.
 • Opstille krav til et egnet hjælpemiddel, og der informeres om muligheden for frit valg. Hvilket hjælpemiddel der vælges, vurderes ud fra bedst egnet og billigste hjælpemiddel
 • Hjælpemidlet afprøves og tilpasses ofte i samarbejde med trænende terapeuter og konsulenter fra hjælpemiddelfirmaer.
 • Forældre og barnet vejledes i brugen af hjælpemidlet.
 • Der dokumenteres i elektronisk journalsystem og der betales faktura.
 • Hjælpemidlet registreres i det elektroniske system, på barnets cpr.nummer som et udlån

Der vil efterfølgende være behov for opfølgning og udskiftning af bevilgede hjælpemidler i takt med, at barnet vokser eller barnets funktionsevne ændrer sig.

Dette er en ny vurdering hver gang.

Målgruppe

Handicappede børn mellem 0-18 år bosiddende i kommunen eller anbragte handicappede børn på institutioner i andre kommuner.

Hyppighed

Det varierer, hvor meget et barn har brug for en bevilget ydelse, da barnet både kan udvikle sig eller gå tilbage fysisk/psykisk.

Når det handler om handicappede børns behov for hjælpemidler, er det en vedvarende proces, der regelmæssigt skal genvurderes.

Ressourceforbrug

Ressourceforbruget varierer alt efter type og størrelse af opgaverne.

Det kræver, at terapeuten har kendskab til børns normale udvikling samt indblik i barnets handicap.

Det kræver, at terapeuten har et bredt kendskab til de forskellige hjælpemidler på markedet og deres funktion.

Et godt samarbejde med forældrene er vigtigt for at opnå de bedste resultater for barnet.

Referencer

 • Servicelovens §112 og §113
 • Skridt for skridt af Patricia Davies
 • Børns motoriske udvikling
 • Ergoterapi og børn af Ingrid Vej Andersen
 • Hjælpemiddelbasen

 

Sidst opdateret
26.06.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser