Hjem > Bevilling af tekniske hjælpemidler efter § 112

Bevilling af tekniske hjælpemidler efter § 112

Der ydes støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidler i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, og/eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Introduktion

For at få hjælp efter § 112 skal der være tale om en varig lidelse.

Hjælpemidler udlånes gratis for borgeren.

Det følger af vejledning til serviceloven, at hjælp ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Borgeren har mulighed for at benytte sig af fritvalgsordningen. Det betyder overordnet, at borgeren har ret til at vælge et andet hjælpemiddelmiddel mod selv at betale merprisen.

Læs mere

Formål

Formålet med at bevilge tekniske hjælpemidler, er, at personer med nedsat funktionsevne kompenseres og lettes i deres daglige tilværelse i hjemmet, og/eller gøres i stand til at udføre et erhverv.

Bevilling af hjælpemidler skal medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre så normal og selvstændig en tilværelse som muligt.

Fremgangsmåde

Ansøgning på tekniske hjælpemidler modtages i den afdeling eller afsnit, som har myndighed til at træffe afgørelse i sager efter § 112. Ansøgningen kan komme fra borgeren selv, læge, sygehus, pårørende, trænende terapeuter, visitatorer, hjemmepleje mv.

Når ansøgningen er modtaget og registreret foretages der en vurdering af, hvorvidt der er tilstrækkelige oplysninger til at træffe en afgørelse, eller der er behov for at indhente yderligere oplysninger.

Det kan for eksempel ske ved hjemmebesøg hos borgeren, indhentning af lægelige oplysninger, kontakt til tværfaglige samarbejdspartnere eller pårørende.

Det vurderes om personen er omfattet af personkredsen, det vil sige, at personen har en varig fysisk eller psykisk lidelse. Hvis personen er omfattet af personkredsen, foretages en vurdering af om hjælpemidlet vil være en væsentlig lettelse i dagligdagen. For at foretage denne aktivitetsanalyse er der en række teoretiske redskaber og metoder, som kan benyttes. Det kan for eksempel være: ICF- model, COPM, HAAT-modellen og MOHO,

Hvis personen opfylder betingelserne for en bevilling, opstiller terapeuten og borgeren i fællesskab de krav, der er til hjælpemidlets funktion. Når hjælpemidlet er fundet, instrueres der i brug af hjælpemidlet og personen afprøver hjælpemidlet. I nogle tilfælde kan der være tale om flere afprøvninger og træningsseancer, ligesom det kan variere, hvor meget tilpasning der er behov for.

Hvis personen ikke opfylder betingelserne for bevilling, vil der altid være mulighed for at hente råd og vejledning. Både i forhold til de enkelte hjælpemidler, men også råd og vejledning om andre tilbud som borgeren vil kunne drage nytte af. Det kan blandt andet være kommunale tilbud, tilbud fra frivillige organisationer, patientorganisationer med videre.

Sagsforløbet dokumenteres løbende i elektronisk journal. Med udgangspunkt i det lagerstyringssystem der er til stede i den enkelte kommune registreres udlån til borgeren

Hvis en ansøgning ikke kan imødekommes, orienteres borgeren om klagemulighed. Der kan klages over en afgørelse seneste 4 uger fra modtagelse af afgørelse. Klage kan ske både mundtligt og skriftligt. Når en klage modtages, foretages der en revurdering af afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Ankestyrelsen, som træffer endelig afgørelse.

Målgruppe

Målgruppen for denne beskrivelse er borgere over 18 år. Ud af den danske befolkning på 5,4 million er der ca. 631.800 brugere af hjælpemidler, hvilket svarer til 11 % af befolkningen. Behovet for at benytte sig af hjælpemidler stiger med alderen.

Målgruppen er borgere med en varig nedsat funktionsevne. Graden af funktionsnedsættelse varierer fra lette til komplekse problemstillinger. Det kan for eksempel være en borger med balanceproblemer som har behov for at kunne sidde ned ved personlig pleje, og derfor bevilges en badebænk for fortsat selvstændigt at kunne klare denne aktivitet. Det kan også være en borger med et sammensat sygdomsbillede hvor der er behov for mange indsatser og hvor der er behov for løbende opfølgning for at kunne justere og tilpasse behovet for hjælpemidler. Uanset graden af funktionsnedsættelse og behovet for hjælpemidler er det altid vigtigt at være opmærksom på det tværfaglige perspektiv.

De 5 mest benyttede mobilitetshjælpemidler i Danmark er rollatorer, manuelle kørestole, el-scootere, elektriske kørestole og stokke.

Forskning dokumenterer, at effektive hjælpemiddelløsninger og tilpasning af omgivelserne, forudsætter individuelle analyser og tilpasning, der udføres af fagfolk med speciale inden for hjælpemiddelområdet.

Læs mere

Hyppighed

Hjælpemidler udlånes som en varig ydelse. Hvis der opstår forandringer i funktionsnedsættelsen og behovet derfor ændrer sig, fortages en revurdering og hjælpemidlet kan blive skiftet ud til et hjælpemiddel, der nu opfylder borgerens behov.

Hjælpemidler slides over tid, og terapeuten vil i samarbejde med borgeren og eventuelt tekniker foretage en vurdering af, hvornår hjælpemidlet skal udskiftes. Læs mere i Vejledning til servicelovens stk. 41.

Ressourceforbrug

Ressourceforbruget afhænger af, hvilken type ansøgning der er tale om. Der kan være sager som kan sagsbehandles i løbet af en telefonsamtale, sager der kan afsluttes ved et enkelt hjemmebesøg og sidst de sager som strækker sig over mange måneder.

De kvalifikationer og kompetencer der er behov for i forbindelse med at kunne arbejde med hjælpemiddelformidling er en grundlæggende viden om serviceloven, særligt § 112, samt relevant viden om forvaltning fra Retssikkerhedsloven. Derudover er der behov for et bredt kendskab til sygdomslære. Det er vigtigt at kunne arbejde tværfagligt, ligesom der er behov for et stort produktkendskab.  

Referencer

  • Serviceloven
  • Hjælpemiddelbasen
  • Grundbog om hjælpemidler

 

Sidst opdateret
16.04.2015

Mest læste ydelses-beskrivelser