Hjem > Bevilling af støtte til handicapbil efter servicelovens § 114

Bevilling af støtte til handicapbil efter servicelovens § 114

Ydelsen kan søges af personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har vanskeligt ved at færdes uden bil og som har aktiviteter udenfor hjemmet.

Formål

Formålet med at bevilge støtte til handicapbil er at tilgodese et kørselsbehov hos borgere, som på grund af en varig nedsat funktionsevne ikke kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil. Støtte til bil kan medvirke til at fastholde borgere i erhverv, eller muliggøre gennemførelse af uddannelse, eller opretholde aktiviteter uden for hjemmet af et sådant omfang, at det medfører et betydeligt behov for kørsel i egen bil.

Fremgangsmåde

 • Ansøgning
 • Samtale med borger (evt. hjemmebesøg, telefon, el møde hos sagsbehandler)
 • Ganganalyse
 • Indhentelse af lægeoplysninger
 • Kørekort/ kørekortskrav
 • Forelægges kommunens lægekonsulent
 • Evt. test af køreevner hos PTU
 • Afprøvning af bil/indretning i bil
 • Afgørelse
 • Borger effektuerer evt. bilkøb
 • Beregning, klausulering
 • Evt. pant i bilen
 • Sagsforløbet dokumenteres løbende i elektronisk journal.

Målgruppe

Personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad har vanskeligt ved at opretholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden bil. Personer som har aktiviteter uden for hjemmet, og som har vanskeligt ved at færdes uden bil. Der skal i alle tilfælde være tale om, at personen har en markant nedsat gangfunktion.

Forældre kan søge om støtte til bil på vegne af et barn med funktionsnedsættelse. Det er barnets funktionsnedsættelse og kørselsbehov, der er afgørende for om der kan ydes støtte til køb af bil.

Hyppighed

Der kan ifølge loven søges udskiftning af bil hvert 6 år.

Ressourceforbrug

 • Erfaring indenfor Servicelovens § 114
 • Erfaring indenfor offentlig forvaltning
 • Sygdomslære
 • Bearbejdning af data (ganganalyse, lægeoplysninger mv.)
 • (Funktionsananlyse af data ift ansøger )
 • Viden om biler og indretning af biler
 • Erfaring i beregning af lån
 • Samarbejde med mange forskellige aktører indenfor området
 • Strukturere en kompleks sag
 • Formidling af diverse komplekse data
 • Indlevelsesevne
 • Gennemsnitlig arbejdes der med en bilsag på 20 – 25 timer, fordelt over nogle måneder afhængigt af hvilke oplysninger, der skal tilvejebringes.

Referencer

 • Servicelovens § 114.
 • Forvaltningsloven
 • Bekendtgørelse om støtte til køb af bil
 • Ankestyrelsens principafgørelser
 • Færdselsloven
 • Lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv.
 • Lov om brændstofforbrug for visse personbiler
 • Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
 • Personskatteloven
 • HMI Bil netværk
 • Videncenter for hjerneskade (Må jeg køre bil efter en hjerneskade?)
 • Bladet Handicappede Bilister
 • Fastspænding af kørestole I biler, Hjælpemiddelinstituttet.
 • On The Road Again – Bog udgivet af Rygmarvsskadede I Danmark

Bemærkninger

Dele af sagen kan være i gang sideløbende, fx kørekortsagen og andre dele, der undersøges på baggrund af indhentede oplysninger.

Sidst opdateret
26.06.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser