Hjem > Aktuelt > Nyheder > Tag ensomhed alvorligt!

Tag ensomhed alvorligt!

15. september 2021
Corona og samfundets nedlukning har sat fællesskaber og relationer under pres og skabt ensomhedskurver i højder, vi aldrig før har set. Men ensomhed er ikke kun et corona-anliggende, og ensomheden vil stadig være massivt til stede, når den sidste vaccine er givet. Ensomhed er med andre ord en stigende samfundsudfordring, og derfor er Etf gået med i tiltaget ”Sammen om ensomhed”.

 

Alt for mange mennesker i Danmark føler sig ensomme. Ensomhed kan ramme alle alders­grupper, og tallet er stigende.

Det estimeres, at ensomhed hvert år koster samfundet mindst 8,3 mia. kr. Konsekvenserne af ensomhed er store – både menneskeligt og samfundsøkonomisk, og det er på tide, at vi handler på ensomhed som den store sam­funds- og folkesundhedsudfordring, den reelt er.

Fortsætter ensomheden med at stige, er der risiko for, at flere rammes af fysisk og psykisk sygdom, mistrivslen vil øges, og det kan i sidste ende gå ud over produktivi­tet og sammenhængskraft. Derfor er Etf – med inspiration fra udlandet – sammen med 77 andre organisationer gået sammen på tværs af sektorer, brancher og fagområder med en appel til Danmarks politikere: TAG ENSOMHED ALVORLIGT!

Sammen har de 77 organisationer udarbejdet et inspirationsoplæg om en national politisk strategi mod ensomhed.

  • Find Inspirationsoplægget ”Sammen om ensomhed” her

Tid til et nyt syn på ensomhed

Der har i mange år været tendens til at betrag­te ensomhed som et personligt eller socialt problem, der hang tæt sammen med det at være isoleret eller fysisk alene. Et problem, der skulle afhjælpes, primært gennem civilsam­fundets indsatser og fællesskaber.

Erfaringer fra udlandet viser, at ensomhed med fordel kan ses i et bredere perspektiv – både når det gælder udfordringer og løsnin­ger. Vi ved, at alle kan rammes af ensomhed - også svær ensomhed – uanset alder og sam­fundsgruppe. Og at ensomhed også i høj grad kan opleves, når man er sammen med andre.

Skal vi for alvor vende udviklingen, er der brug for at tænke på tværs af både sektorer, fagom­råder og ressortområder – også i forhold til arenaer, man ikke normalt ser som centrale for ensomhed.

Ensomhed ”sker” overalt i samfundet

Forebyggelse af ensomhed og plads til sunde fællesskaber kræver, at vi indtænker relationer og fællesskaber i alle sfærer af vores liv. Og at samfundet understøtter gode rammer for alt fra familie-, fritids- og arbejdsliv, uddannelser og skoler til, hvordan man bygger, skaber infrastruktur og leverer beskæf­tigelses-, social- og sundhedsindsatser og ældrepleje.

I England har man gennem en årrække be­tragtet ensomhed som et alarmerende sam­fundsproblem og på tværs af partipolitiske skel vedtaget en national strategi mod ensomhed. Der er udpeget en ansvarlig minister for en­somhed, strategien følges tæt af statsministe­riet, og der er afsat ressourcer både her og i en lang række fagministerier. Siden er Skotland og Wales fulgt efter med lignende strategier og indsatser.

Også Norge har ud­viklet en strategi mod ensomhed. Senest har Japan udpeget en ensomhedsminister i febru­ar 2021.

  • Find Inspirationsoplægget ”Sammen om ensomhed” her