Hjem > Aktuelt > Nyheder > Servicetjek på hjerneskadeområdet

Servicetjek på hjerneskadeområdet

22. november 2017
Sundhedsstyrelsen har offentliggjort i alt 12 anbefalinger, der skal sikre, at mennesker med hjerneskade får bedre tilbud om genoptræning og rehabilitering.
- I det Faglige Selskab for ergoterapeuter i Neurorehabilitering ser vi positivt på, at der bliver sat fokus på neurorehabilitering på tværs af sektorer, siger Peter Vögele, formand for EFS Neurorehabilitering om sundhedsstyrelsens 12 anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen blev under udarbejdelsen af servicetjekket rådgivet af en følgegruppe, hvor en repræsentant fra Ergoterapi Fagligt Selskab for Neurorehabilitering har deltaget.

Formand for selskabet Peter Vögele siger om servicetjekket:

- I det Faglige Selskab for ergoterapeuter i Neurorehabilitering ser vi positivt på, at der bliver sat fokus på neurorehabilitering på tværs af sektorer. Hanfortsætter "- Vi er enige i, at forløbsprogrammet bør opdateres og særligt anbefalingerne vedr. genoptræning på specialiseret niveau bør præciseres og defineres indholdsmæssigt både ift. primær og sekundær sektor.   

Ergoterapeutforeningen bifalder, at der er behov for nationale relevante, validerede og brugbare redskaber til brug for funktionsvurderinger og generel evaluering af rehabiliteringsindsatser.  Heri indgår væsentlige områder såsom selvstændighed i P-ADL og I-ADL, mobilitet, sociale kompetencer og kommunikation.
 
Ergoterapeutforeningen mener også, at der bør arbejdes mere på inddragelse af både patient og pårørende og vi finder det ikke ambitiøst nok udelukkende at se på visitation af genoptræning på basalt niveau og opgørelse af genoptræningsplaner, som mål ift. dette vigtige område. Der bør monitoreres på, om patienterne modtager de rette indsatser for de forskellige funktionsnedsættelser, som det tidligere er beskrevet i både MTV og forløbsprogrammer.
 

Baggrund

Rigsrevisionen har i november 2016 udarbejdet en beretning på hjerneskadeområdet. Baggrunden for Rigsrevisionens undersøgelse var regeringens evaluering af kommunalreformen i 2013. Rigsrevisionens rapport viste en række udfordringer i sammenhængen mellem sygehus og kommune samt kvaliteten i kommunernes tilbud om genoptræning. Rigsrevisionen peger eksempelvis på, at de nye regler i bekendtgørelsen ikke er tilstrækkeligt godt implementeret, hvilket ifølge Rigsrevisionen betyder, at der fortsat er risiko for, at genoptrænings- og rehabilite-ringsindsatsen efter udskrivning fra sygehus til mennesker med erhvervet hjerneskade er uensartet, og der fortsat er brug for understøttelse af kvaliteten. Statsrevisorerne konkluderer, at Sundheds- og Ældreministeriet har beskrevet rammerne for området, men ikke i tilstrækkelig grad har fulgt op på, om alle patienter med behov får en genoptræningsplan og tilbydes genoptræning af god kvalitet uden unødig ventetid.

I finanslovsaftalen for 2017 blev Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti enige om at afsætte en ramme på 5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade, der udmøntes med afsæt i et servicetjek af området. Sundhedsstyrelsen har derfor iværksat et servicetjek af området med henblik på at pege på nogle initiativer til udmøntning af de afsatte midler. Hovedparten af midlerne fra finanslovsaftalen udmøntes til initiativer på baggrund af servicetjekket, mens en begrænset del er anvendt til at gennemføre selve servicetjekket.

Læs mere og find rapporten om Servicetjek på hjerneskadeområdet og de 12 anbefalinger her