Hjem > Aktuelt > Nyheder > Satspuljen på beskæftigelses-området

Satspuljen på beskæftigelses-området

18. november 2018
I årets satspuljeforhandlinger på beskæftigelsesområdet er der samlet fordelt 542,6 mio. kr. i perioden 2019-2022. Flere af pengene går til at få mennesker med handicap i job og uddannelse. Her er der i alt afsat 128,4 mio. over fire år. Læs mere om satspuljemidlerne på socialområdet her.

Nedenfor er et udpluk af inistativerne nævnt.

 • Pulje til projekter med virksomhedsrettede indsatser for personer med handicap

Her afsættes der 21,2 mio. kr. over fire år til projekter, der inddrager eller viderefører erfaringer med at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet.

 • Ramme til handicap politisk handlingsplan på uddannelsesområdet

Her afsættes der 17,5 mio. kr. over fire år til finansiering af initiativer i en handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet. Den handicappolitiske handlingsplan skal indeholde initiativer, som går på tværs af Undervisnings-, Uddannelses- og Forsknings- samt Beskæftigelsesministeriet med henblik på at finde løsninger på barrierer i uddannelsessystemet og videre ud på arbejdsmarkedet.

 • Ingen aldersgrænse for hjælpemidler til job

Her afsættes der 26,1 mio. kr. over fire år og efterfølgende 7,8 mio. kr. årligt til at sikre, at personer med handicap, der har nået folkepensionsalderen og fortsat er i beskæftigelse, kan få bevilget eller beholde allerede bevilgede hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger i arbejdssammenhæng, hvis de ønsker at arbejde udover folkepensionsalderen.

 • Smidigere overgange mellem sektorer

Her afsættes der 15,5 mio. kr. i perioden 2020-2022. Herefter tilføres der årligt 5 mio. kr. til at sikre mere smidige overgange ift. bevilligede hjælpemidler. Personer med handicap, som har fået bevilget udlån af fysiske hjælpemidler, og som ophører på en formelt kompetencegivende uddannelse af en vis varighed, skal kunne beholde deres fysiske hjælpemiddel i op til tre måneder efter endt uddannelse. Samtidig får kommunerne pligt til at træffe afgørelse om, hvorvidt en borger kan få en fornyet bevilling af allerede bevilgede fysiske hjælpemidler inden for 4 uger fra borgerens ansøgning ved skifte mellem uddannelse, fritid, job og ledighed samt ved flytning mellem kommuner. Der laves også en juridisk vejledning om hjælpemidler i beskæftigelsessystemet, hvor det blandt andet vil fremgå, at kommunerne kan aftale, at borgeren, hvor det giver mening, kan beholde sit hjælpemiddel ved kommuneskift.

 • Kompetencekort til at synliggøre kompetencer og støttemuligheder

Her afsættes der 4,0 mio. kr. over tre år til at afsøge mulighederne for at udvikle kompetencekort, over kompetencer og mulige kompensationsbehov, samt hvilke støttemuligheder. Der nedsættes en arbejdsgruppe med Danske Handicaporganisationer, DA, LO og KL. Kompetencekortet skal afprøves i en række kommuner og efterfølgende afprøves.

 • Job-uge for virksomheder og personer med handicap

Der afsættes 3 mio. kr. over tre år til at afvikle en landsdækkende job-uge med fokus på beskæftigelse af personer med handicap.

 • Styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene

Her afsættes i alt 5,5 mi. kr. i perioden fra 2020-2022 til at styrkehandicapområdet i jobcentrene gennem halvårlige vidensseminarer for nøglepersonerne og teamledere samt opkvalificeringsforløb for relevante medarbejdere og ledere.

 • Bedre viden om handicapområdet

Her afsættes 11,5 mio. kr. over fem år til at forbedre viden om handicap og beskæftigelse samt understøtte en effektiv og målrettet indsats, iværksættes årligt tilbagevendende analyser af handicap og beskæftigelse samt en dybdegående udredning af kommunernes aktuelle praksis og organisering på handicapområdet.

 • Målrettet udbredelse af viden om handicap og beskæftigelse

Her afsætte 7,8 mio. kr. til i perioden fra 2020-2021 at etablere en permanent platform med viden om betydningen af specifikke handicap i forhold til beskæftigelse, som kan medvirke til, at flere personer med handicap får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Udover fokusset på at få mennesker med handicap i job eller uddannelse, har satspuljen på beskæftigelsesområdet afsat flere midler til projektet ”flere skal med” så der samlet er 166,6 mio. kr. i perioden 2019-2022. Der er også afsat 35 mio. kr. i perioden 2019-2022 til initiativet Idræt som vej til inklusion, integration, beskæftigelse og sundhed, hvor der inden for en national ramme ydes støtte til forsøg med brug af idræt som led i inklusions-, sundheds-og beskæftigelsesfremmende indsatser. Og så afsættes der 40 mio. kr. i perioden 2019-2022 med henblik på at forbedre udslusningen og overgangen fra STU i det tredje og sidste år af STU.

Ny helhedsorienteret indsats til borgere med komplekse problemer

 • Der afsættes 106 mio. kr. over fire år til at skabe en mere sammenhængende indsats for borgere med komplekse problemer. Som en del af aftalen vil regeringen indkalde til forhandlinger om at samle bestemmelser fra lovgivninger på tværs af fire af de store velfærdsområder i en ny hovedlov.
 • Den Sociale Investeringsfond får med aftalen også 30 mio. kr. som kan indskydes i fonden, når lovgrundlaget for fonden formentlig er på plads ved årets udgang. Ved sidste års satspuljeforhandlinger blev der afsat 50 mio. kr. til fonden. Tanken med fonden er at den skal bl.a. være med til at udvikle og udbrede tidligere og helhedsorienterede indsatser og tiltrække ny kapital.
   
 • Du finder hele oversigten her