Hjem > Aktuelt > Nyheder > Oplagt at ansætte ergoterapeuter på nye psykiatriske afdelinger

Oplagt at ansætte ergoterapeuter på nye psykiatriske afdelinger

22. december 2017
​Regionerne er i gang med at etablere de 150 nye særlige pladser i psykiatrien. Målet er, at afdelingerne skal arbejde rehabiliterende – derfor er det oplagt, at der ansættes ergoterapeuter.
Psykiatri
Det er oplagt at ansætter ergoterapeuter på de nye psykiatriske afdelinger. Ergoterapeuter arbejder bl.a. målorienteret og tidsafgrænset. Det gør det tydeligt for patienten, hvilke mål der arbejdes hen imod – og hvornår målet er opnået. Indsatserne er graduerede og tilpasset den enkelte patient.

Folketinget vedtog før sommerferien at etablere 150 nye særlige psykiatriske sengepladser målrettet mennesker med svære psykiatriske lidelser, misbrug og udadreagerende adfærd.

Målet med de nye pladser er, at de skal:

 • Have et rehabiliterende sigte
 • Forbedre patientens evne til at mestre hverdagen
 • Nedbringe brugen af tvang og voldsepisoder

For at indfri de ambitioner, er det oplagt, at ergoterapeuter ansættes som en del af bemandingen på de nye afdelinger.

Regionerne er meget forskellige steder

Nogle regioner er gået i gang med at ansætte personale til de nye afdelinger, og forventer at åbne afdelingerne i februar. Andre regioner forventer først at have afdelingerne klar ved udgangen af 2018. Det har for nylig ført til kritik fra Sundhedsministeren. Læs mere om kritikken her 

Kilde: Notat fra Danske Regioner

Region Hovedstaden

Alle 47 pladser forventes at blive placeret i Frederikssund. Med ibrugtagning senest juni 2018.

Region Sjælland

Alle 23 pladser placeres i Vordingborg. De første syv pladser forventes taget i brug i løbet af maj/juni 2018. De resterende 16 pladser kræver om- og tilbygning. Bygningen og forventes ibrugtaget december 2018.   

Region Syddanmark

Regionen er tildelt 32 pladser, men vurderer at det kun er muligt at placere 31 pladser. Pladserne fordeles på to matrikler: 15 pladser i Vejle og 16 pladser i Esbjerg. De 15 pladser i Vejle forventes taget i brug den 1. marts 2018. De 16 pladser i Esbjerg forventes at være klar til brug i løbet af efteråret 2018.  

Region Midtjylland

Regionen er tildelt 32 pladser. Der etableres syv midlertidige pladser i Risskov og 14 midlertidige pladser i Viborg, med forventet ibrugtagning april 2018. De 14 pladser i Viborg flyttes permanent til Gødstrup i 2020, når nybyggeriet står færdigt. De syv midlertidige pladser i Risskov flyttes i løbet af november/december 2018 til det nybyggede Psykiatriske Center i Skejby og udvides samtidig til 16 pladser. Regionsrådet forventer at tage stilling til placering af de resterende to pladser på regionsrådsmøde i december 2017. 

Region Nordjylland

Alle 16 pladser etableres i Brønderslev med forventet ibrugtagning juni 2018.

Kilde: Notat fra Danske Regioner

Ergoterapeuter kan bl.a. bidrage med:
 

 • Udarbejde funktionsevnevurderinger:

Patienter med psykiske lidelser har ofte en nedsat funktionsevne. Ergoterapeuter gør brug af validerede undersøgelsesredskaber til at udforme funktionsevnevurderinger. I funktionsevnevurderingerne beskriver ergoterapeuten, hvad den nedsatte funktionsevne konkret betyder for den enkelte patient, og hvad patienten har behov for at træne.

 • Træne hverdagsaktiviteter:

For mennesker med en psykisk lidelse kan helt basale hverdagsaktiviteter opleves som uoverkommelige. Det kan fx være at gå i bad, lave mad, gøre rent, arbejde, være sammen med andre og lave rekreative aktiviteter. Ved en længere indlæggelse er det vigtigt, at patienten sammen med ergoterapeuten træner hverdagsaktiviteterne. Det gør indlæggelsen mere tålelig, og patienten får lettere ved at vende tilbage til en hverdag efter en 

 • Arbejde målrettet og tidsafgrænset:

Ergoterapeuter arbejder målorienteret og tidsafgrænset. Det gør det tydeligt for patienten, hvilke mål der arbejdes hen imod – og hvornår målet er opnået. Indsatserne er graduerede og tilpasset den enkelte patient.

 • Nedbringe brugen af tvang:

Flere af patienterne på de nye afdelinger har formentlig en udadreagerende adfærd præget af angst og aggressioner. Det kan skyldes, at deres sanser er over- eller understimuleret. Ergoterapeuter har viden om, hvordan bearbejdning af sansestimuli påvirker adfærden. I samarbejde med patienten finder ergoterapeuten mestringsstrategier, der kan medvirke til en mere hensigtsmæssig adfærd hos patienten. Ergoterapeutens interventioner bygger på anvendelsen af validerede undersøgelsesredskaber f.eks. Adult Sensory Profile.

Links

 • Loven som vedtaget. Læs her
 • Nyhed omkring etableringen. Læs her 
 • Høringssvar #1. Læs her (PDF)
 • Høringssvar #2. Læs her (PDF)
 • Ni organisationers fælles udmelding. Læs her