Hjem > Aktuelt > Nyheder > Nye regler om midlertidig ret til dagpenge for selvstændige

Nye regler om midlertidig ret til dagpenge for selvstændige

2. juli 2020
Folketinget har 25. juni 2020 vedtaget en ny lov, der for en periode giver personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, lettere adgang til at opnå ret til dagpenge.

Der er to forskellige ordninger, der skal give selvstændige lettere adgang til dagpenge. Vi forventer, at det vil kun vil være få af vores medlemmer/potentielle medlemmer, der får mulighed for at gøre brug af ordningerne.

Midlertidigt ophør med drift af selvstændig virksomhed

Man kan kun gøre brug af denne mulighed, hvis virksomheden er omfattet af myndighedernes forbud mod drift af selvstændig virksomhed på grund af COVID-19.

Det vil kun være i helt særlige tilfælde, at vores medlemmer er omfattet af forbud med at drive deres virksomhed – og derfor vil det heller ikke være mange af vores medlemmer, der kan benytte sig af denne ordning.

Ud over at være omfattet af myndighedernes forbud mod at drive virksomheden, skal medlemmet

 • erklære på tro- og love, at det midlertidige ophør skyldes forbuddet mod at holde åbent som følge af COVID-29
 • erklære på tro- og, at pågældende ikke modtager støtte fra Erhvervsministeriets kompensationsordninger for selvstændige eller andre offentlige ordninger, der er iværksat som følge af COVID-19

Medlemmet må som udgangspunkt ikke arbejde i virksomheden – med undtagelse af:

 • Medlem må gerne føre almindeligt tilsyn med virksomheden
 • Medlem må gerne foretage småreparationer, oprydning og administrativt arbejde i forbindelse med udbetaling af løn, indbetaling og udbetaling tilgodehavende og forfaldne regninger.
 • Medlem må gerne foretage forberedelser til genåbning foranlediget af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne

Medlemmet må kun ophøre midlertidigt én gang i perioden 9. juli 2020 til 8. september 2020. Ved genopstart af virksomheden bortfalder retten til dagpenge – og medlemmet skal dokumentere ophør efter de almindelige regler for igen at kunne opnå ret til dagpenge.

Et medlem, der får ret til dagpenge efter denne ordning, er ikke omfattet af reglerne om venteperiode efter ophør af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Fravigelse af anciennitetskravet for selvstændige

Personer med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse kan i en begrænset periode opnå ret til dagpenge, uden at de opfylder kravet om forudgående medlemskab af en a-kasse i 12 måneder.

For at være omfattet, skal personen:

 • anmode om optagelse i a-kassen i perioden fra og med 9. juli 2020 til og med 8. august 2020.
 • kunne anses for at have drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse på tidspunktet for anmodning om optagelse af a-kassen
 • betale et medlemsbidrag svarende til 12 måneders medlemskab af a-kassen, og
 • forpligte sig til at bevare medlemskabet af a-kassen i mindst 12 måneder efter optagelsen

For personer, der allerede er optaget som medlemmer af a-kassen, men som endnu ikke opfylder anciennitetskravet for ret til dagpenge, gælder der tilsvarende regler. Det vil sige, at medlemmet skal anses for at have drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse på tidspunktet for optagelse som medlem. Medlemmet skal efterbetale medlemsbidrag svarende til forskellen mellem den periode medlemmet har været medlem og op til et års medlemskab. Og medlemmet skal forpligte sig til at bevare medlemskabet af a-kassen i 12 måneder.

Hvis et medlem melder sig ud, før de 12 måneder er gået, medlemmet efterbetale medlemsbidrag der svarer til forskellen mellem 1 års medlemsbidrag og allerede indbetalt medlemsbidrag. Og betaler medlemmet ikke, skal kravet sendes til inddrivelse via Gældsstyrelsen.

Særregel om opfyldelse af indkomst- og beskæftigelseskravet

Som en del af denne særlige ordning kan perioder med drift af selvstændig virksomhed, som ligger uden for en medlemsperiode, medregnes til opgørelsen af dagpengeretten.

Reglen omfatter kun det seneste overskud fra selvstændig virksomhed – og det vil rent praktisk sige, at det gælder indkomståret 2019. Og overskuddet skal fremgå af en årsopgørelse, der anses for afsluttet i den nu etablerede medlemsperiode.

Det betyder,

 • at overskud af personligt ejet virksomhed, hvor årsopgørelsen foreligger i juli 2020 kan medregnes, og at
 • at løn fra eget selskab som fremgår af pågældende årsopgørelse for maj 2020 for indkomståret 2019 kan medregnes

Det betyder også,

 • at indtægt erhvervet forud for 2019 ikke kan medregnes, selvom der måtte være indberetningsfrist i 2019 – heller ikke selvom medlemmet har været forsinket med sin indberetning, og årsopgørelsen for 2018 derfor først anses for afsluttet i medlemsperioden,

og

 • hvis en del af regnskabsåret ligger i 2018 og resten er i 2019, og fristen for årsopgørelsen er i 2019, så kan den del af indtægten som vedrører 2019 medtages forholdsmæssigt.

Bemærk:  Denne særregel gælder også for medlemmer, der har 12 måneders forudgående medlemskab af a-kassen på tidspunktet for ansøgning om dagpenge, men som ikke efter de almindelige regler opfylder indkomstkravet. Her vil medlemmet altså kunne medregne overskud fra selvstændig virksomhed, der vedrører indkomståret 2019, men som ligger før datoen for optagelse som medlem.

Bemærk også: De indtægter som ifølge disse særregler kan indgå i indkomst – og beskæftigelseskravet anses efter loven også for at ligge i en medlemsperiode. Derfor kan de også benyttes til beregning af sats.