Hjem > Aktuelt > Nyheder > Medarbejder med vilje

Medarbejder med vilje

10. april 2014
Torsdag 4. april lancerede Mandag Morgen publikationen ”Ny velfærd, ny ledelse og Medarbejderroller i fremtidens velfærdssamfund”. På dagen blev publikationen ”Medarbejder med vilje - nye medarbejderroller” præsenteret. Ergoterapeutforeningen har siddet med i styregruppen i projektet, der danner baggrund for publikationen.

”Medarbejderroller i fremti­dens velfærdssamfund” er et projekt, hvor man har udviklet nye billeder på den kompetente velfærdsmedarbejder og giver inspiration til, hvordan flere medarbejderne kan blive aktive medspillere i udviklingen af velfærden. Projektet er initieret af Mandag Morgen og gennem­ført i samarbejde med en styregruppe bestående af 9 organisationer og en arbejdsgruppe bestående af 20 organisationer, herunder Etf. Gunner Gamborg, formand for Etf sidder med i kommentatorpanelet til lanceringen af publikationen.

De tre nye medarbejderroller

Rollerne afspejler nogle af de tendenser i udviklingen af velfærd, som praktiseres nu. Men rollerne er også tænkt som pejlemærker for den udvik­ling og de kompetencer, som vil blive efterspurgt i fremtiden. Rollerne går på tværs af sektorer og fag­områder. Hvilken rolle, medarbejderen træder ind i, afhænger af opgaven, der skal løses. Nogle roller er nødvendige på ét tids­punkt, andre på et andet.

  • Ressourcedetektor - identificerer ressourcer hos borgeren, i borgerens netværk, i egen organisation og i det omkringliggende samfund.
  • Medbygger - bygger løsninger i fællesskab med borgeren og andre, fordi komplekse udfordringer ofte kræver fælles løsninger.
  • Oversætter - oversætter det abstrakte til tydelig tale og handling. Oversætteren forstår, hvad visio­nen i organisationen betyder for den måde, hun skal kommunikere på.

For nogle medarbejdere vil rollerne være helt nye, mens de for andre vil være genken­delige eller ligefrem velkendte. Gunner Gamborg, formand for Etf siger:  

- Der er stort potentiale i rollebegrebet, fordi det præciserer den indbyr­des afhængighed mel­lem samarbejdspartnere. Man kan ikke have en rolle alene: Hvis din rolle ændrer sig, så ændrer min rolle sig også.

Rollerne er ikke tænkt som en tjekliste el­ler som en målestok for, hvornår en medar­bejder er dygtig eller succesfuld. Rollerne er redskaber til diskussion. De kan bruges til at diskutere og afdække, hvilke nye og gamle kompetencer og hvilket mindset der er brug for i forskellige arbejdssituationer.

En mulighed for at sætte ergoterapi på dagsorden

Projektet har været en mulighed for Etf - i samarbejde med andre relevante aktører - at spille ind med behovet for mere faglighed i opgaveløsningen og pege på behovet for mere tillid til medarbejderne.

Gunner Gamborg siger:

- Vi er ikke i tvivl om, at buddet på de nye medarbejderroller viser, at ergoterapeuter er kompetente til at påtage sig den stigende faciliterings- og koordineringsopgave, som fremover vil være en arbejdsopgave for de professionsuddannede. Og vi har trukket på de solide erfaringer med hverdagsrehabilitering og vist, at dette koncept kan udbredes til mange andre velfærdsområder, og at ergoterapeuter kan spille en væsentlig rolle i den sammenhæng.

Arbejdet skal i gang

Med udviklingen følger forandringen i arbejdet og rollerne. Medarbejderne skal have mulighed for at indgå i de nye roller og relationer, sådan som projektet ligger op til. Styre- og arbejdsgrupperne bag mener at der er gode muligheder for at lade sig inspirere og lære af hinanden på tværs af fagligheder og erfaringer.

Det understreger Gunner Gamborg:

- Det viser sig gang på gang, at profes­sionelle, der har arbejdet med et område og en tilgang længe, kan inspirere andre, fordi mønstre og tendenser ligner hinan­den – uanset om vi snakker hjemmehjælp eller et parkanlæg. Der er fællestræk i ud­viklingen. Derfor skal vi som fagpersoner være mere åbne og alment kommunike­rende. Vi skal tale om det, vi kan, og det, vi ved, på en måde, der tager udgangspunkt i borgerne, og på en måde som andre kan forstå,” siger han.

Download ”Medarbejder med vilje – nye medarbejderroller"

Publikationen henvender sig til personer, der har velfærd som profession – på tværs af sektorer, siloer, fagligheder og hierarkier. Den er både til medarbej­deren, til lederen og til andre, der spiller en aktiv rolle i udviklingen af velfærden.

Download publikation