Hjem > Aktuelt > Nyheder > Hjælpemidler: Nye udfordringer og muligheder

Hjælpemidler: Nye udfordringer og muligheder

9. maj 2015
Ergoterapeutforeningen har igangsat et projekt med formålet både at fastholde og udvikle ergoterapifagets stærke position i forhold til hjælpemidler og andre kompensatoriske tiltag – såvel på det private som det offentlige arbejdsmarked.
Undersøgelse hjælpemiddelområdet
Etf ser nærmere på udviklingen på hjælpemiddelområdet og ergoterapeuters eksisterende og potentielle roller. Foto: Colourbox

Ergoterapeuter står traditionelt stærkt, når der drejer sig om hjælpemidler og andre kompensatoriske tiltag. Men i en virkelighed, hvor organisering og opgaver inden for social- og sundhedsvæsenet forandres med meget stor hastighed, er der behov for at fastholde og udvikle ergoterapeuternes stærke position. Tilpasning af omgivelserne vha. hjælpemidler og boligændringer er et væsentligt led i den politisk aktuelle rehabiliteringstænkning, og kan i høj grad bidrage til menneskers fortsatte mulighed for at leve et aktivt deltagende liv i samspil med andre. Og Etf har – navnlig i en situation hvor det tidligere Ergoterapifaglige selskab for Hjælpemidler, Bolig og Velfærdsteknologi er hvilende – behov for medlemmernes bidrag i forhold til vores politiske og faglige interessevaretagelse på området. Måske skal vi have et nyt fagligt selskab, et ekspertpanel eller noget helt andet?

For at kvalificere vores fremtidige initiativer, vil Etf se nærmere på udviklingen på hjælpemiddelområdet og ergoterapeuters eksisterende og potentielle roller.

Som et led i denne indsats gennemførte foreningen i marts 2015 en undersøgelse blandt medlemmerne, som blev spurgt, om de arbejder med hjælpemidler/andre kompensatoriske tiltag og i bekræftende fald inden for hvilke områder. I alt spurgte vi 6729 medlemmer, hvoraf 2384 svarede, hvilket giver en besvarelsesprocent på 35.

Ikke overraskende, viste besvarelserne, at næsten 2/3 (61,3 %) arbejder med hjælpemidler, boligindretning, velfærdsteknologi og andre indsatser i forhold til tilpasning af omgivelserne. Hovedparten er beskæftigede i kommunerne.

Der blev også spurgt ind til, hvilket område inden for hjælpemidler/andre kompensatoriske tiltag, medlemmerne er beskæftiget inden for. Overordnet fordeler svarerne sig i tre grupper:

Myndighedsopgaver (kommunerne)

Kommunal sagsbehandling og visitation tegner sig for samlet 31,6 % af besvarelserne.

Der ses i disse år en tendens til, at flere og flere kommuner arbejder med såkaldt helhedsvisitation, som omfatter samlet visitation til mange forskellige typer ydelser/indsatser. Visitatorerne i helhedsvisitationen skal levere løsningsforslag båden inden for træningsområdet, hjælpemidler og hjemmehjælpsområdet. Samtidig ses også fortsat særlige sagsbehandlende ergoterapeuter, der – såvel inden for helhedsvisitationen som i andre organiseringer – primært beskæftiger sig med vurderinger og afgørelser inden for de mere komplekse hjælpemiddelsager (f.eks. større hjælpemiddel- og boligændringssager, børnesager og bilsager).

Tal fra Etf's medlemssystem bekræfter tendensen imod helhedsvisitation:

Fra juli 2007 til juli 2014 er antallet af sagsbehandlende ergoterapeuter stort set uændret hhv. 589 og 626), mens antallet af ergoterapeuter, der arbejder med visitation i samme periode næsten er fordoblet (fra 151 til 296).

Udføreropgaver (kommunerne)

30,9 % svarer, at de arbejder med hjælpemidler/andre kompensatoriske tiltage inden for kommunal træning, hverdagsrehabilitering og beskæftigelse på plejehjem/plejecentre.

Der er dog nogen usikkerhed knyttet til tallet. Dels behøver ansættelse på plejehjem/plejecenter ikke nødvendigvis at være kommunal, og dels er der en række af de 11,3 %, der har svaret ”Andet”, der nævner, at de er ansat inden for områder, som kunne bestå af udføreropgaver.

De trænende ergoterapeuter i kommunerne løser typisk opgaver i forhold til Sundhedsloven med træning efter hospitalsindlæggelse i relation til genoptræningsplan og Serviceloven med kommunal vedligeholdelsestræning og genoptræning samt i forskellige organiseringer knyttet til hjemmehjælp – det, som i undersøgelsen betegnes som ”hverdagsrehabilitering”.

Sidstnævnte er der pt. stor fokus på – ikke mindst pga. en lovændring, som pr. 1. januar 2015 pålagde alle kommuner at tilbyde træningsforløb i hjemmehjælpen.  

Sygehuse (psykiatri og somatik)

For så vidt angår arbejde med hjælpemidler/andre kompensatoriske tiltag på sygehusene svarer 12,2 %, at de er beskæftiget inden for dette område.

På sygehusene ses en tendens i retning af kortere indlæggelser og ergoterapeutisk indsats, der i stadig stigende grad retter sig imod undersøgelse og udredning snarere end behandling. Antallet af genoptræningsplaner fra de somatiske sygehuse til kommunerne er steget markant igennem de senere år.

Ifølge Etf's medlemssystem arbejdede 16,3 % af medlemmerne i juli 2014 på sygehuse. Det tyder altså på, at en stor andel af de sygehusansatte ergoterapeuter arbejder med hjælpemidler/andre kompensatoriske tiltag.

Øvrige besvarelser

For de 25,3 %, som har tilkendegivet, at de arbejder med hjælpemidler/andre kompensatoriske tiltag uden for ovenstående 3 grupper, fordeler besvarelserne sig med 11,3 % ”Andet” (ledelse, døgninstitution, socialpsykiatri, specialbørnehave og hjælpemiddeldepot er nogle af de områder, der hyppigst nævnes), mens de restende 14 % fordeler sig på de øvrige 8 svarmuligheder.

Endelig skal det bemærkes, at mange (i alt 129) har noteret i kommentarfeltet, at de arbejder med børn som målgruppe.

Tak

Etf vil gerne benytte lejligheden til at sig tak til alle jer, der tog jer tid til at give os jeres svar. Vi vil benytte resultaterne af undersøgelsen i vores videre arbejde, og vi hører meget gerne fra jer, hvis I har kommentarer eller gode ideer. Send en mail til social- og sundhedspolitisk konsulent Beate Jarl på bj@etf.dk