Hjem > Aktuelt > Nyheder > Fortsat ikke genoptræningsrettigheder til patienter med psykisk sygdom

Fortsat ikke genoptræningsrettigheder til patienter med psykisk sygdom

12. januar 2015
1. januar 2015 trådte en ny bekendtgørelse og vejledning om genoptræning i kommuner og regioner i kraft. I den forbindelse er formuleringerne omkring genoptræningsplaner for patienter med psykisk sygdom også ændret. De har ikke opnået nye genoptræningsrettigheder. Det er Ergoterapeutforeningen stærkt kritisk overfor.
- Det er helt uforståeligt, at psykiske lidelser stadig ikke i 2015 kan ligestilles med fysiske sygdomme, som noget man kan forvente afhjulpet gennem planlagt og målrettet genoptræning og rehabilitering, siger Etf's formand Gunner Gamborg om de manglende genoptræningsrettigheder til patienter med psykisk sygdom. Foto: Colourbox

Med revisionen af ”Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner” er formuleringerne omkring genoptræningsplaner for patienter med psykisk sygdom også ændret. De har ikke opnået nye genoptræningsrettigheder.

-  Det er helt uforståeligt, at psykiske lidelser stadig ikke i 2015 kan ligestilles med fysiske sygdomme, som noget man kan forvente afhjulpet gennem planlagt og målrettet genoptræning og rehabilitering. Vi har gennem mange år arbejdet på at få ligestillet psykiatri og somatik på dette meget vigtige område, da genoptræningsplaner bør være en rettighed for patienter med et genoptræningsbehov uanset lidelsens karakter. Så derfor beklager jeg meget, at det stadig ikke er tilfældet, siger Ergoterapeutforeningens formand Gunner Gamborg.

I den nye vejledning står der, at: ”Sundhedslovens bestemmelser om genoptræning efter udskrivning fra sygehus omfatter alle patienter uanset diagnose og alder, der på udskrivningstidspunktet har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, der relaterer sig til den aktuelle sygehuskontakt. Dette gælder altså også patienter, der udskrives fra en psykiatrisk afdeling. ” Hvor der tidligere stod, at genoptræningsplaner alene retter sig til psykiatriske patienter med et somatisk begrundet genoptræningsbehov.

De ændrede formuleringer har givet anledning til uklarhed om, hvorvidt der er nye rettigheder til patienter med psykisk sygdom. Ergoterapeutforeningen rettede henvendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse for at få en afklaring på, om ændringen betyder, at genoptræningsplaner nu gælder for psykiatriske patienter, men ministeret har svaret, at de ændrede formuleringer i vejledningen ikke betyder, at der er sket nogle ændringer i forhold til genoptræningsplaner i psykiatrien.

Folketingets Udvalg for Sundhed og Forebyggelse har også haft rettet henvendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og i ministeriets svar til udvalget står der blandt andet, at det skal ”understreges, at de nye formuleringer i vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner i forhold til patienter, der udskrives fra psykiatrisk afdelings ret til genoptræning, ikke er udtryk for en ny rettighed. ”

- Jeg tror på, at genoptræningsplaner i psykiatrien ville fungere som et tværsektorielt redskab, der kan hjælpe med at skabe sammenhæng i indsatsen, så vi vil fortsat arbejde for, at psykiatriske og somatiske sygdommes ligestilles, siger Gunner Gamborg og fortsætter:

- Vi har ikke tænkt os at opgive arbejdet for, at psykisk syge også kan få ret til en genoptræningsplan, der også omfatter deres psykiatriske diagnose. At et psykotisk menneske, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling, og som måske har brækket et ben, alene skal have en plan for det brækkede bens funktion, og ikke for den samlede rehabilitering, - det er ikke blot en diskriminering af bestemte sygdomsgrupper. Det er også samfundsmæssigt og menneskeligt et helt fortidigt ræsonnement.

Læs svaret fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Sundheds- og forebyggelsesudvalget