Hjem > Aktuelt > Nyheder > Finanslov 2018 er indgået

Finanslov 2018 er indgået

11. december 2017
Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om finansloven for 2018, som blandt andet betyder cirka to milliarder kroner mere til sundhedsvæsenet og cirka 2,7 milliarder mere til ældreområdet i de næste fire år. På trods af lidt flere ressourcer, er der dog ikke grund til den store jubel, mener Ergoterapeutforeningen.
Finanslov 2018
- Det er ikke godt nok, at der igen i år stort set kun er satspuljemidler til psykiatrien, og at der heller ikke er nye midler til hospitalerne, der i de kommende år skal behandle flere og flere patienter, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen, i forbindelse med at Finansloven for 2018 er indgået. Foto: Colourbox

- Det er godt, at der i finansloven er lagt op til at investere 500 millioner kroner årligt i en bedre bemanding på plejehjemmene. Men det er ikke godt nok, at der igen i år stort set kun er satspuljemidler til psykiatrien, og at der heller ikke er nye midler til hospitalerne, der i de kommende år skal behandle flere og flere patienter, siger Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

Hun peger også på, at det nye frie valg på genoptræningsområdet, hvor borgeren skal kunne vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse, rummer problemer.

- Umiddelbart lyder det forjættende, at borgeren kan komme hurtigt til. Men det er ikke nok. Det skal også sikres, at den tværfaglige indsats er til stede, at den faglige kvalitet sikres og at der er let adgang til genoptræningen. Det må ikke være postnummeret, der afgør ens muligheder, fordi der opstår store forskelle i de private servicetilbud på tværs af kommunerne, siger Tina Nør Langager, der også hæfter sig ved, at der med finansloven er afsat 60 mio. kr. til at sikre kommunernes arbejde med at understøtte, at de ældre får en værdig afslutning på livet.

- Ergoterapeuter kan få en afgørende rolle, når det kommer til at sikre de ældre en værdig død. Både på hospice, men også i eget hjem, hvor kendskab til de rette hjælpemidler og aktiviteter der kan skabe indhold og glæde den sidste del af livet kan gøre sig gældende. Der er også mulighed for at indgå i arbejdet med at rådgive om indretning og vejlede plejepersonale og pårørende, afslutter Tina Nør Langager.

Det forventes, at finansloven vedtages inden jul sammen med en skatteaftale, som Liberal Alliance ønsker sig, og en aftale på udlændingeområdet, som Dansk Folkeparti efterspørger.

VÆRD AT VIDE SOM ERGOTERAPEUT:
Få et hurtigt overblik over Finansloven 2018

Sundhedsområdet

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

 • Der kommer et sundhedspolitisk udspil, som bl.a. kommer til at handle om de ældre medicinske patienter, patienter med kroniske sygdomme og mennesker med psykiske lidelser.
 • Der afsættes 216 mio. kr. i 2018, 212 mio. kr. i 2019, 210 mio. kr. i 2020 og 207 mio. kr. i 2021.

Højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet

 • Pulje på 100 mio. kr. årligt i 2018 - 2021.
 • Det er endnu ikke bekendt, hvor midlerne specifikt skal anvendes.

Frit valg på genoptræning

 • Ret til frit valg i privat tilbud, hvis kommunerne ikke kan tilbyde genoptræning inden for 7 dage.
 • Der afsættes 61 mio. kr. i 2018 og 50 mio. kr. i 2019 og frem.

Ældreområdet
 

Bedre vilkår for ældre

 • Bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem og på plejecentre.
 • 500 mio. kr. årligt frem til 2021 som pulje. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt gennem det almindelige bloktilskud.

Bedre indsats mod sygefravær

 • Pulje på 10 mio. kr.  i 2018 og 20 mio. kr. årligt i 2019-2021.
 • Der nedsættes en følgegruppe til projektet bestående af Beskæftigelsesministeriet, Moderniseringsstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, KL og FOA.

Fokus på kvalitet og resultater i ældreplejen

 • Man nævner her den igangsatte kulegravning af ældreområdet (led i regeringens sammenhængsreform) samt udviklingen af kvalitetsindikatorer (del af satspuljeaftalen).
 • Der ser ikke ud til at være afsat yderligere midler i finansloven, men man skriver, at "Regeringen og DF vil i løbet af 2018 drøfte den videre vej frem for kvalitetsudviklingen af ældreområdet".

Aflastning af pårørende

 • Kommunernes indsats for de pårørende skal styrkes. Der er afsat 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

En værdig død

 • Kommunernes arbejde med at sikre de ældre en værdig afslutning på livet skal understøttes.
 • Der afsættes 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Forsøgsordning på ældreområdet

 • Forsøgsordning for frit valg i perioden 2018-2021 - som eksempler nævnes private leverandører ift. rehabiliteringsforløb og fritvalgsbeviser på madservice.

Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) 

Regeringen har i oktober 2017 indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, der understøtter et styrket og mere fleksibelt voksen-, efter- og videreuddannelsessystem. Aftalen gælder for perioden 2018-2021 og er en del af Finansloven.

Aftalen indeholder en række initiativer for i alt ca. 2,5 mia. kr.

Læs også nyheden ”Så gerne mere fokus på MVU’er”