Hjem > Aktuelt > Nyheder > Demenshandleplan kalder på ergoterapi

Demenshandleplan kalder på ergoterapi

7. december 2015
Regeringen har med sundheds- og ældreminister Sophie Løhde i spidsen taget initiativ til en ny national handleplan på demensområdet. Det er afgørende for Etf, at tidlig indsats og opsporing bliver bærende i planen, ligesom aktiv støtte til pårørende, demensvenlige boliger og et løft i medarbejderkompetencer skal sikres.  
Demens
- Ergoterapeuter kan give redskaber til at håndtere hverdagen for både demente, pårørende og personale og indrette boliger og genkendelige nærmiljøer, der skaber mulighed for aktivitet og deltagelse, siger formand Tina Nør Langager. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde inviterede den 30. november til et rundbordsmøde om den kommende demenshandleplan. I satspuljeaftalen fra oktober 2015 blev der nemlig afsat 470 millioner kroner til udarbejdelse af en national handlingsplan for årene 2016-2019.

Handleplanen skal tage sit afsæt i disse tre målsætninger:  

  • Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv.
  • Behandling og pleje af mennesker med demens skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier og tilbydes i sammenhængende forløb med fokus på tidlig indsats, nyeste viden og øget forskningsindsats.
  • Pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte i livet som pårørende.

Etf fremlægger indsatsområder

Det er målsætninger, som Etf kun kan være enige i. Men på rundbordsmødet fremlagte Etf tilsvarende en række indsatsområder, som bør vægtes højt i det forestående arbejde. Det gælder:

  • Tidlig opsporing og indsats, også med fokus rettet mod aktivitet og deltagelse i hverdagslivet
  • Aktiv støtte til de pårørende, eventuelt med en pårørendeuddannelse
  • Fokus på demensvenlige boliger, som understøtter borgerens tidligere liv og livsværdier
  • De rette medarbejderkompetencer til de rette indsatser

- Ergoterapeuter gør allerede i dag en forskel for borgere med demenssygdomme. Men ergoterapeuternes kompetencer skal bringes endnu mere i spil, for det er vigtigt, at både regeringen og andre er opmærksomme på, at der er behov for en bred og helhedsorienteret indsats, hvis man vil sikre borgere med demens et værdigt liv. Ergoterapeuter kan give redskaber til at håndtere hverdagen for både demente, pårørende og personale og indrette boliger og genkendelige nærmiljøer, der skaber mulighed for aktivitet og deltagelse, siger formand Tina Nør Langager.

Tidlig indsats er afgørende

Nationalt Videncenter for Demens anslår, at mere end 84.000 danskere har en demenssygdom i 2015. Et tal, der forventes fordoblet inden for de kommende 25-30 år. Og rundt om de demente er der i dag mere end 400.000 pårørende.  

Tilbage i 2012 udgav Socialstyrelsen i samarbejde med Nationalt Videncenter for Demens resultaterne af det første danske videnskabelige studie, DAISY, som undersøgte, hvordan en tidlig indsats i forhold til nydiagnosticerede demente og deres pårørende påvirker sygdomsforløbet på længere sigt.

Resultaterne af studiet viser, at demente allerede meget tidligt i sygdomsforløbet oplever tab af funktioner, der medfører begrænsninger i hverdagen og kontakten med omverdenen, ligesom de pårørende tidligt i forløbet begynder at overtage opgaver for de demente.

- Hvis man ikke ganske tidligt i forløbet får iværksat relevante indsatser i forhold til støtte, rådgivning og vejledning, så bliver konsekvensen meget hurtigt social isolation for den demente og pårørende på overarbejde, siger Tina Nør Langager.

 - Alle mennesker har brug for meningsfuld aktivitet i hverdagen. Borgere med demens er i stor risiko for at miste og fastholde evnen til at mestre daglige gøremål. Undersøgelser viser, at med manglende aktivitet følger et større fald i funktionsevnen og dårligere trivsel end de kognitive skader, forårsaget af demensen i sig selv. Ergoterapeuter har kompetencerne til at beskrive aktivitetsproblematikker og finde relevante løsninger, så den demente kan fastholde en meningsfuld hverdag i samspil med sine pårørende, siger hun.

Det er god økonomi

Det anslås, at de samlede årlige omkostninger forbundet med demens i Danmark løber op i nærheden af 29 milliarder kroner.

- Demens er en udfordring for vores samfund – også økonomisk -, og der er brug for, at vi gør en fælles indsats. Derfor skal vi lægge et meget større arbejde i forebyggende, opsporende og tidlige indsatser, og samtidig skal vi fastholde og udvide fokus på den helhedsorienterede og tværfaglige indsats gennem hele sygdomsforløbet, siger Tina Nør Langager.