Hjem > Aktuelt > Nyheder > Årsmøde Dansk Gerontologisk Selskab

Årsmøde Dansk Gerontologisk Selskab

21. august 2013
I weekenden den 19.-20. april blev der afholdt årsmøde i Dansk Gerontologisk Selskab med temaet: ”Et liv jeg kan blive gammel i....”. Et årsmøde om velfærdsteknologi, arkitektur, hverdagsrehabilitering og kreativitet i senlivet. Af foredragsholdere var Morten Hoff inviteret til at fortælle om velfærdsteknologi, Deane Simpson fortalte om arkitektur, Jette Thuesen om hverdagsrehabilitering og Rikke Alexandra om kreativitet.

I det følgende vil der være et kort resumé af foredragsholdernes oplæg. Nogle steder efterfulgt af et link hvis der ønskes yderligere uddybning af emnet.

Til sidst vil der være kort information om to aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter. Det ene er ”rehabilitering på ældreområdet” af Vibeke Høy og Marianne Skov Iversen. Det andet er ”Hverdagsrehabiliterende tilgang i plejecentre” af Knud Erik Jensen.

Velfærdsteknologi af Morten Hoff:

Morten Hoff er ansat i Fredericia kommune, hvor han arbejder med velfærdsteknologi indenfor specielt ældre- og handicapområdet. Her bliver det meget omdiskuterede emne ”hvorfor teknologi?” berørt. Er det for at bedre arbejdsmiljøet? En besparelse? For at sikre selvstændighed/autonomi? At effektivisere? Eller tænkt som udvikling og omstilling?

Dette skal ses i forhold til flere ældre og mangel på arbejdskraft, en presset økonomi og i forhold til nye arbejdsopgaver og høje forventninger fra borgerne. Men holder disse udfordringer?? Lige nu ses et fald i efterspørgslen, flere kan mere selv og der gives mindre ydelser.

Begrebet velfærdsteknologi begynder i 2007. Ændrer sig til borgernær teknologi, omsorgsteknologi og er måske på vej mod læringsteknologi. Men hvad er teknologi og hvad er teknologiske hjælpemidler? Hvor er vi på vej hen? Til en genopfindelse af velfærdssystemet i en nedskæringstid? Er det farvelfærdsteknologi kontra selvfærdsteknologi?
Hvad er rettigheder? - Hvad er borgerperspektiv?
Hvad er pligter? - Hvad er medborgerperspektiv?
Relationerne mellem borger og kommune er til forhandling også i forhold til velfærdsteknologi. Er det teknologi som hjælpemiddel eller forbrugsgode?

”Drivere” i forhold til teknologi:

 • Ældre ønsker behov og fri værdier.
 • Forbrugere og producenter, markedskræfter.
 • Fællesoffentlige strategier, økonomiaftaler, vækstprogrammer.

Faldgruber i forhold til teknologiske hjælpemidler:

 • Teknologi bare fordi det findes.
 • Teknologi uden mennesker.
 • Teknologi alene med afsæt i besparelse.
 • Dårlig teknologi.
 • A og B hold blandt kommuner, ældre og medarbejdere.

Hverdagsrehabilitering – en ny gerontologi? Af Jette Thuesen:

I oplægget tager ergoterapeut Jette Thuesen udgangspunkt i sit næsten færdige phd-studie og forholder sig kritisk til, hvordan hverdagsrehabilitering sætter nye standarder for, hvordan man bør agere som gammel og svækket i det moderne samfund. I kritikken inddrages Rowe og Kahns ide om ”successful aging”.

Er hverdagsrehabilitering et nyt gerontologisk paradigme? Det bliver det ofte omtalt som. Længst muligt i eget hjem! Vil vi indstifte et paradigmeskift, hvor vi går fra pleje og omsorg til rehabilitering? Er vi i opgør med det ”traditionelle forfalds- og tabsparadigme? Rehabilitering versus kompensation, pleje og omsorg – en ny diktomi? De ældre bliver i dag underlagt forskellige paradigmer og forståelsesformer.

Gammel og svækket i nye – og komplekse omgivelser:

 • De ældre som aktør.
 • Paradigme som tolkningsressource.
 • Hvilke tolkningsressourcer er tilgængelige og legitime?
 • Hvordan bruger de ældre dem?

Tolkningsressourcer:

 • Behandlingsfortælling → patient
 • Aktiveringsfortælling → udviklingsagent
 • Kompensation → handicappet
 • Risikofyldt → skrøbelig

Studiet viser, at der identificeres som patient, som udviklingsagent og som handicappet. Sjældent som skrøbeligt.

Er hverdagsrehabilitering en ny normativitet? Er der nye standarder for, hvordan man bør agere som gammel og svækket? Svækkelse ses som personlig svækkelse. En vellykket aldring er, når der gøres brug af både optimerende og kompenserende strategier.

Kreativitet af Rikke Alexandra Rasmussen:

Rikke Alexandra Rasmussen har diverse uddannelser indenfor det kreative fagområde. I sit foredrag tager hun udgangspunkt i sin erfaring med at arbejde med ældreteater. Via teater får ældre stimuleret kroppen med dramaøvelser, styrket fællesskaber, får hjernen udfordret og oplevet at grænser overskrides.

Kreativitet er at skabe sig selv, at lege, udvikle sig, røre ved sig selv og at opdage nye sider af sig selv. Det er naturligt, at være kreativ og skabende.
Kreativitet består af noget ”indre”, som er: følelser, drømme, stemninger og tanker. Disse ting kommer til udtryk via kreativitet, som er noget ”ydre”. Dette ”ydre” kan f.eks. være et produkt, teater, musik og kunst.
Via teater er det muligt, at få brugt glemte og gemte sider af sig selv. At få styrket selvtilliden og troen på sig selv, samt at opnå et skabende fællesskab.

Udfordringer og forhindringer i forhold til at lave og påbegynde teater og kreative aktiviteter:

 • Kultur, rutiner – drift og hverdag.
 • Politisk opbakning og mod hos ledelse.
 • Vovemod og risikovillighed hos medarbejdere.
 • Medarbejdernes kompetencer.
 • Større fokus på mental sundhed og trivsel.
 • Kreativitet som sundhedsfremmende parametre skal man kigge langt efter.

Ved at anvende kreative aktiviteter opnår man:

 • At skabe kreativitet, glæde, livsglæde og trivsel.
 • At øge bevægelighed.
 • At nedsætte medicinforbruget.
 • Kreativitet fokuserer på den raske del og det du kan.

Bøger til inspiration:

 • Rikke Alexandra Rasmussens egen bog om ældreteater.
 • Bøger af billedkunstner Anette Wier.
 • Historiefortælling af Troels Ejsing.
 • Bogen ”Dans og bevægelse med demente.”

Arkitektur af Deane Simpson:

Deane Simpsom er australier, uddannet arkitekt og arbejder i København. Han fortæller om forskellige boformer for ældre fra byen ”The Villages of Florida” og ”Costa del Sol” i Spanien. Der fortælles om to forskellige livsformer, hvor der bygges byer kun for pensionister med golfbaner, sportshaller, banko, sygehuse, forretninger, posthus og underholdning. Alt tilrettelagt efter ældre også byens avis. Byen giver også mulighed for at de ældre selv kan åbne forretninger, opnå en lille indkomst og forlænge arbejdslivet.
Læs mere her >

Den anden livsstil giver mulighed for at købe store campingbiler, der er indrettet som et mobilt hjem. Du har dit hjem i denne autocamper og kører så derhen, hvor du synes, at der dejligt at være. Bor der, indtil du får lyst til at flytte et andet sted hen.

Rehabilitering på ældreområdet af Vibeke Høy og Marianne Skov Iversen.

Vibeke Høy og Marianne Skov Iversen præsenterer deres forsknings- og udviklingsprojekt ”Rehabilitering på ældreområdet”. Vibeke og Marianne arbejder i Socialstyrelsen.

Undersøgelsen viser, at de borgere, der har behov for hjælp, ofte er borgere der:

 • Har et lavt BMI.
 • Er blevet enke indenfor ét år.
 • Borgere med en lang uddannelse ofte får mindre hjælp.
 • Borgere med en kort uddannelse ofte får mere hjælp.

Undersøgelsen viser, at de borgere, der ikke får tilbudt rehabilitering, ofte er borgere der:

 • Har demens.
 • Er terminale.
 • Borgere der ikke kan samarbejde.
 • Borgere der har misbrugsproblemer.
 • Borgere som ikke vil kunne forbedre livskvaliteten.

De borgere, der inkluderes i rehabilitering er:

 • Borgere, som kognitivt er i stand til at være med til at lave og arbejde efter mål.
 • Borgere, der bruger støttestrømper og evt. modtager personlig pleje.
 • Borgere, der er nyudskrevet fra sygehus eller midlertidige ophold eller borgere med langsomt faldende funktionsevne.
 • Borgere, der er i bestemte distrikter, hvor der er et projekt tilbudt.

Der er evidens for, at multi komponente systematisk tværfaglige og individuelt tilrettelagte indsatser har effekt på borgernes funktionsevne.

Hverdagsrehabiliterende tilgange i plejecentre af Knud Erik Jensen:

Knud Erik Jensen præsenterer sit forsknings- og udviklingsprojekt om hverdagsrehabiliterende tilgange i plejecentre. Knud Erik Jensen arbejder på Marselisborg Centeret i Århus. Har bl.a. været med til at skrive ”Hvidbogen”.

I projektet tages der udgangspunkt i, hvor fokus er på plejecentrene. Er det på sygdom og mestring? Problemer og udfordringer? Eller på fortiden?

Hedder det: ”En god dag i selskab” eller ”En selvskabt god dag”? Hvilke forventninger skaber ord?

Succes for hverdagsrehabilitering er kun i mindre grad afhængig af, om borgerne har en demenssygdom eller ej og heller ikke afhængig af, om borgeren har boet i plejebolig under eller over et år.

Effekten af hverdagsrehabilitering kommer til udtryk i form af øget livsglæde samt øget fysisk og psykisk formåen hos borgeren.

Projektet viser, at hvis hverdagsrehabilitering skal være en succes på plejecentrene, er det afhængig af personalets engagement og at der arbejdes med borgernes eget mål og ikke andres.

Der findes yderligere information på: Plejeboligliv.dk og Hverdagrehabilitering.dk.