Efter intense forhandlinger er der nu landet en forligsaftale, der forbedrer reallønnen med 3,5 pct. over to år for de statsansatte.  

Aftalen sikrer en lønudvikling med generelle lønforbedringer på 5,9 % i 2024 og 1,7 % i 2025. Og en markant pensionsforhøjelse, som efter eget valg kan udbetales som løn eller indsættes på en opsparingskonto. Derudover indeholder forliget en række andre forbedringer af løn og arbejdsvilkår. Den samlede økonomiske ramme er 8,8 %.

Aftalen sikrer balance mellem de statslige og private lønninger i perioden.

Tina Nør Langager formand i Ergoterapeutforeningen, udtaler:

- I tråd med medlemmernes krav har vi prioriteret løn højest. Jeg er derfor glad for, at vi har landet et forlig, der sikrer en reallønsfremgang og med generelle, procentuelle lønstigninger til alle allerede pr. 1. april 2024. Derudover har vi aftalt en opsparingskonto, der bygger bro til fremtiden. Ergoterapeuterne har i flere år efterspurgt øget fritvalg som der nu er taget hul på. Det er en arbejdslivs- eller livsfasekonto, som giver den enkelte mulighed for at skabe et økonomisk grundlag for at kunne tage pauser eller foretage skift i arbejdslivet. Ergoterapeuterne efterspørger fleksibilitet. Jeg synes, kontoen giver mange perspektiver i forhold til at få mere fleksibilitet og bedre muligheder for at kunne tage pauser i et langt arbejdsliv.

Med opsparingskontoen kan medarbejderne skabe mulighed for at finansiere pauser eller sporskifte i et langt arbejdsliv. For at give den nye konto flyvehøjde er det aftalt at hæve den del af pensionsindbetalingerne, der kan veksles fra pension til løn eller opsparing, fra 15 pct. og op Blandt de mange andre elementer i forliget er det aftalt at forbedre barselsvilkår, samt at få etableret en særskilt ordning til opsparing af frihed, hvor man sparer op via fx afspadsering og den 6. ferieuge og derved optjener til yderligere fleksibilitet. 

Herudover er der opnået aftale om en række forhold for ansatte på universiteterne og undervisningsområdet og forbedringer på chefområdet. Parterne har også aftalt at videreføre den statslige kompetencefond, så medlemmerne fortsat har mulighed for at søge midler til efter- og videreuddannelse.

Vi har, udover et resultat på 8,8 %, indgået en aftale om en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025. Formålet er at sikre, at den lønmæssige forskel, vi oplevede ved indgangen til OK24 i forhold til lønudviklingen i den private sektor, håndteres ved udgangen af 2025. Samtidig har vi sikret, at den såkaldte reguleringsordning fremover skal følge et mere retvisende lønindeks. Det betyder, at de statslige lønninger i fremtiden vil følge den private lønudvikling.

Tina Nør Langager siger:

- Med den økonomiske ramme i staten på plads fortsætter vi nu forhandlingerne om at forbedre løn og ansættelsesvilkår for ergoterapeuter ansat i regionerne og kommunerne, hvor vores højest prioriterede krav også er løn.