Hjem > Aktuelt > Nyheder > 100 mio. kr. til genoptræning i satspuljeforliget

100 mio. kr. til genoptræning i satspuljeforliget

24. oktober 2014
Flere penge til kortere ventetid til genoptræning har stået på Ergoterapeutforeningens ønskeliste i en årrække, og regeringen har netop indgået et satspuljeforlig på sundhedsområdet med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, der sætter fokus på genoptræning og rehabilitering.

Kortere ventetid på genoptræning

I satspuljeforliget sættes der penge af til, at genoptræningsforløb sættes hurtigt i gang. Satspuljepartierne er enige om, at der skal fastsættes en målsætning om to ugers ventetid til genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Det skal fremgå af genoptræningsplanen, hvis genoptræningen på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering bør starte senere end efter 14 dage.

- Jeg er glad for, at satspuljepartierne sætter fokus på ventetid på genoptræning. Jeg er meget enig i, at hurtig og rettidig genoptræning sikrer, at patienter opnår den bedst mulige funktionsevne og får mulighed for at leve et liv på lige vilkår med andre, siger Gunner Gamborg.  - Jeg hæfter mig ligeledes ved, at en sundhedsfaglig vurdering i nogle tilfælde kan betyde, at genoptræningen sættes i gang senere, hvis det er patientens behov.

Der afsættes næsten 100 mio. kr. til området. Konkret afsættes der 6,9 mio. kr. i 2015, 36 mio. kr. i 2016 og 27 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til indfasning af hurtig genoptræning i kommunerne. Midlerne overføres til det kommunale bloktilskud og forhandles på plads i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2016. Såfremt der ikke kan opnås enighed med KL, føres de afsatte midler tilbage til satspuljen.

Specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter

I satspuljeaftalen fra 2011-2014 blev der afsat i alt 12,8 mio. kr. til forsøg med specialiserede rehabiliteringstilbud til patienter med parkinsonsygdom, og nu afsættes der 6,8 mio. kr. i perioden 2015-2016 til videreførelsen.

Projektet indebærer, at parkinsonramte under sygdomsforløbet får kvalificeret behandling og støtte til at sikre optimale fysiske, psykiske og sociale forhold, så de længst muligt kan leve et normalt og aktivt liv, herunder blive længere på arbejdsmarkedet og i eget hjem.

- Ergoterapeuter har deltaget i dette rehabiliteringsprojekt, og Ergoterapeutforeningen har fulgt projektet tæt, så derfor glæder jeg mig over, at projektet forlænges, så der opnås mere viden om rehabilitering til parkinsonramte, siger Gunner Gamborg.

Kort om satspuljeordningen

Satspuljeordningen kaldes også de socialt udsattes finanslov, fordi den finansieres ved at overføre 0,3 pct. af den årlige regulering af overførselsindkomsterne til satspuljen. Satspuljen bruges til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på at forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og svage grupper.

Læs hele satspuljeaftalen