FTF's diplomuddannelse i ledelse for FTR og TR: 'Ledelse og medarbejdere 1+2' - 2018

Omdrejningspunktet for efterårets dobbeltmodul, er udviklingen i relationen mellem ledelse og medarbejdere og dermed i betingelserne for dit virke som tillidsrepræsentant og interessevaretager.
Mandag 10. september 2018
09.00
VIA University College
Hedeager 2
8200 Århus N

 

FTF's diplomuddannelse i ledelse er et tilbud til dig som tillidsvalgt, der gerne vil skabe fornyelse og stå bedre rustet i forhold til at håndtere komplekse udfordringer på arbejdspladsen, fx i MED og SU.

I 2018 giver Etf enkelte af Etf’s TR og Fællestillidsrepræsentanter mulighed for at tage et modul eller et dobbeltmodul på FTF's diplomuddannelse i ledelse.

Efterårets dobbeltmodul 'Ledelse og medarbejdere 1+2' afholdes af FTF/VIA University College i Aarhus.

 

Hvad handler det om?

’Ledelse og medarbejdere 1+2’ består af to moduler, der stiller skarpt på bl.a. relationer, kompetenceudvikling og læreprocesser.

 

Modul 1: Den professionelle relation
Relationer og hierarkier er under forandring. Nye ledelsesstrukturer og -former vinder indpas i takt med, at den kollektive medarbejderindflydelse er under pres. På den anden side øges omfanget af den enkelte medarbejders selvledelse inden for en række områder. Endelig er der et stigende behov for at opkvalificere og nyfortolke personalepolitikken. Samlet set betyder det, at betingelserne for rollen som organisations- og tillidsrepræsentant og som dialogpartner i organisationen ændres.

Temaer

 • Organisations- og tillidsrepræsentanten i et rolle- og positioneringsperspektiv
 • Kommunikation i organisationer - individ og relation 
 • Forhandling i et kommunikationsteoretisk perspektiv
 • Magt i organisationer - de former magten antager, og den måde man kan se den på og agere i den
 • Konflikthåndtering og de mange, herunder de svære, samtaler

 

Modul 2: Lærings- og kompetenceudvikling
På modulet arbejdes der med øvelser, blandt andet i forbindelse med de svære samtaler, og med dialog i refleksionsgrupper samt fælles diskussioner. 

Vi vil sammen udfordre hinanden og rollen som organisations- og tillidsrepræsentant blandt andet set i lyset af de forandringer, som rollen undergår i takt med samfundsudviklingen.

Temaer: 

 • Kompetenceudvikling og læreprocesser 
 • Ledelse af læringsmiljøer
 • Team og teamledelse
 • Ledelse med værdier
 • Ledelse af arbejdsmiljø, ledelse med social kapital

Eksamen:

Første modul afsluttes med en skriftlig opgave. Andet modul afsluttes med en skriftlig opgave efterfulgt af en mundtlig eksamen.

Undervisningen bliver understøttet af litteratur i form af bøger, kompendier m.m

Du skal regne med at skulle bruge nogen tid på at læse litteratur og arbejde med opgave ved siden af undervisningsdagene.

Læs mere om FTF’s diplomuddannelse her 

 

Målgruppe

 • TR
 • FTR

 

Forudsætninger for at deltage

Formelle krav fra VIA University College:

Du skal have:

 • Gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Det har ergoterapeuter i kraft af deres ergoterapeutuddannelse
 • Samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring

 

Krav fra Etf og VIA University College:

Du skal tillige:

 • Fungere som FTR/TR og have fungeret i tillidshvervet i mindst 2 år, og 
 • Have gennemført Etf's TR-grunduddannelse
 • Have accept fra din arbejdsgiver
 • Være godkendt og indstillet af Etf til dobbeltmodulet

Er der gået mere end to år siden du sidst blev valgt, skal du nå at holde valg inden du søger, så din legitimitet som tillidsvalgt er på plads, inden du søger. Tiden går hurtigt. Vi anbefaler at du tjekker valgdatoen på mit.etf.dk – under mit medlemskab/mine tilhørsforhold.

 

Varighed

Dobbeltmodulet starter den 10. september 2018 og afsluttes med en eksamen den 13. eller 14. december 2018.

Hvis du kun ønsker at tilmelde dig eet af modulerne, se datoplanen nedenfor for start og slut på det enkelte modul.  

Datoplan

Hvert modul afvikles som udgangspunkt over 2 x 2 sammenhængende undervisningsdage og to studiegruppedage (med netværksgruppen).

Modul 1
Undervisning: Mandag den 10/9 & tirsdag den 11/9 2018
Studiegruppedag: Mandag den 24/9 2018
Undervisning: Mandag den 1/10 & tirsdag den 2/10 2018
Studiegruppedag: Torsdag den 11/10 2018

Aflevering af skriftlig opgave.
 

Modul 2
Undervisning: Torsdag den 25/10 & fredag den 26/10 2018
Studiegruppedag: Mandag den 5/11 2018
Undervisning: Mandag den 12/11 & tirsdag 13/11 2018
Studiegruppedag: Tirsdag den 27/11 2018
 

Eksamen: Torsdag den 13/12 og fredag den 14/12 2018.

Undervisningen bliver understøttet af litteratur i form af bøger, kompendier mm.

 

Delvis økonomisk støtte fra Etf

Etf betaler:

 • Uddannelsesafgiften på kr. 13.400 for et dobbeltmodul.
 • Udgifter til transport i forbindelse med undervisningsdagene og studiegruppedagene, samt
 • Udgifter til bøger med op til kr. 2000 pr. dobbeltmodul.

 

Udgifter ifm med kurset

Etf dækker ikke tabt arbejdsfortjeneste samt udgifter til evt. overnatning. 

Etf anbefaler, at du får en aftale med din arbejdsgiver om at få fri med løn i forbindelse med undervisningen og studiegruppedagene mv. 
Din arbejdsplads vil få stort udbytte af, at du får dele af (eller hele) en kompetencegivende uddannelse på diplomniveau.

Ps. Du skal regne med at skulle bruge nogen tid på at læse litteratur og arbejde med opgave ved siden af undervisningsdagene.

 

Ansøgningsfrist 29. maj 2018 kl. 9

For at komme i betragtning til et enkelt eller et dobbeltmodul skal du skrive en ansøgning. Det sker ved at trykke på 'tilmeld dig her' og besvare forskellige spørgsmål.

 

HUSK - i god tid - inden du ansøger:

Gør dig tanker om, på hvilke vilkår du kan få studie-, arbejds- og privatliv til at hænge sammen, hvis du skal i gang med et dobbeltmodul.

Tal med din leder om, at du gerne vil tage dette modul på diplomuddannelsen. Fortæl, hvorfor du mener, at det vil være en gevinst for arbejdspladsen.

Få en pejling fra din leder om, hvilke vilkår din arbejdsplads evt. kan tilbyde dig. Senere kan I aftale vilkårene mere konkret.

Din leder skal måske have tid til at overveje dit ønske, og finde ud af, hvordan dine opgaver kan blive løst, mens du er afsted. Det kan være, at den øverste ledelse også godkende det. 

Er der gået mere end to år siden du sidst blev valgt, skal du nå at holde valg inden du søger, så din legitimitet som tillidsvalgt er på plads, inden du søger. Tiden går hurtigt. Vi anbefaler, at du tjekker valgdatoen på mit.etf.dk – under mit medlemskab/mine tilhørsforhold.

 

Inden du sender ansøgningen – sørg for at:

 • Du har den endelige godkendelse fra din arbejdsgiver
 • Det er helt klart på hvilke vilkår, du kan deltage  
 • Du har afholdt valg, hvis det er 2 år eller mere, siden du sidst blev valgt, og at du har givet besked til Etf om, at du er blevet genvalgt her  

Ansøgere, der opfylder kravene i forhold til at komme i betragtning til et modul/et dobbeltmodul, og som har arbejdsgivers endelige godkendelse på ansøgningstidspunktet, vil blive prioriteret højest.

 

Hvornår ved du, om du er optaget?

Når Etf har modtaget din ansøgning, får du straks efter en kvitteirngsmail.

Du kan forvente at få svar efter den 8. juni og senest 15. juni 2018 på, om Etf har "godkendt dig" til et af modulerne eller til dobbeltmodulet.

Etf sørger for at tilmelde ansøgere, der er ’godkendt’ af Etf, til FTF.

Herefter skal du foretage en elektronisk tilmelding til modulet på uddannelsesinstitutionen med henblik på den formelle optagelse på uddannelsen.

Der bliver oprettet hold, såfremt der er ansøgere nok.

Deltagerne får nærmere information fra VIA University College: hvor de skal møde op, information om studieportal, lektionsplaner, samt hvilke bøger, det er relevant at anskaffe sig mv. 

 

Styregruppen på TR-området tager stilling

Styregruppen på TR-området i Etf tager stilling til, hvilke ansøgere, der kan blive godkendt og indstillet til optagelse på dobbeltmodulet, samt modtage økonomisk støtte fra Etf.

 

Undervisere

Alle undervisere på VIA University College i Aarhus har mange års praktisk og teoretisk erfaring.