Diplommodul i ledelse for FTR og TR: 'Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats' - 2019

Modulet har fokus på de ledelsesmæssige muligheder, der er i at arbejde målrettet og samarbejdende om udviklingen af organisationens psykiske og fysiske arbejdsmiljø koordineret med organisationens kerneopgave og strategier.
Mandag 26. august 2019
09.00
VIA University College
Hedeager 2
8200 Århus N

 

'Diplomuddannelse i ledelse for tillidsvalgte' er både generelt kvalificerende og samtidigt tonet til tillidsvalgte.

Den samlede uddannelse giver en solid faglig og personlig lederuddannelse, som den tillidsvalgte kan bruge indenfor rammerne af den tillidsvalgtes organisatoriske kontekst.
Læs mere om diplomuddannelsen i folderen her.

Etf giver enkelte af Etf’s FTR og TR mulighed for at tage et eller flere moduler på uddannelsen.

Konventum udbyder to valgmoduler på VIA University College i Aarhus i efteråret 2019:  

 • Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats.
 • Økonomisk ledelse for tillidsvalgte 

Konventum er udbyder af Diplomuddannelsen/ de enkelte moduler i samarbejde med Københavns Professionshøjskole - Campus Carlsberg og VIA University College i Århus. 

Konventum er blevet den nye udbyder, som følge af fusionen mellem FTF og LO 1. januar 2019. 

Hvad handler 'Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats’ om?

De tillidsvalgte har en central rolle i arbejdet med ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats. Modulet har fokus på de ledelsesmæssige muligheder, der er i at arbejde målrettet og samarbejdende om udviklingen af organisationens psykiske og fysiske arbejdsmiljø koordineret med organisationens kerneopgave og strategier.

Formålet er, at du som organisations- eller tillidsvalgt tilegner dig kompetencer til at indgå i ledelse og koordinering af organisationens arbejdsmiljøindsats med henblik på forankring i organisationens arbejdsmiljøkultur.

Der vil være fokus på, hvordan du kan bidrage til arbejdet med forebyggelse, udvikling og håndtering af udfordringer i organisationens psykisk arbejdsmiljø gennem arbejdet i arbejdsmiljø-, MED eller samarbejdsudvalg.

Modulet inddrager den nyeste viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde. Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret og giver dig derfor reel mulighed for at få nye perspektiver på og handlemuligheder i forhold til professionelt at kunne styrke dit arbejde med at bidrage til organisationens arbejdsmiljøindsats, herunder særligt indsatsen for det psykiske arbejdsmiljø.

Hovedtemaer

 • Positive og negative faktorer med betydning for organisationens psykiske og fysiske ar­bejdsmiljø herunder betydningen af ledelse og ledelseskvalitet.

 • Et helhedsorienteret perspektiv på arbejds­miljøindsatsen, bl.a. hvilken betydning den enkelte, relationerne, gruppen og organisati­onen har for det psykiske arbejdsmiljø.

 • De ledelsesmæssige muligheder der er for­bundet med forståelse af social kapital som et element i arbejdet med det psykiske ar­bejdsmiljø.
 • Hvordan udvikles og vedligeholdes et godt og tillidsbaseret samarbejde om organisati­onens arbejdsmiljø, og hvordan udnyttes de forskellige kompetencer i samspillet mellem tillidsvalgte og ledelse.
 • Hvilke indikatorer kan give informationer om det psykiske arbejdsmiljø og hvordan etab­leres et brugbart kvantitativt og kvalitativt grundlag for beslutnings- og udviklingspro­cesser, fx i forbindelse med gennemførelse og opfølgning på APV.
 • Hvilke konkrete værktøjer og handlemulighe­der kan anvendes i henholdsvis den forebyg­gende og problemløsende indsats.

Læringsmetoder

Undervisningen på diplomuddannelsen er bygget op om forskellige læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle din måde at tænke, være og lære på. Læringen bygger på dine erfaringer og oplevelser fra din organisation. Derfor gennemføres modulerne ud fra den læringsforståelse, at du bedst tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer ved at reflektere over teori i forhold til din praksis.

Undervisere på VIA University College i Aarhus har mange års praktisk og teoretisk erfaring.

Målgruppe

 • TR
 • FTR

Formelle krav for optag på studiet

Formelle krav - VIA University College:

Du skal have:

 • Gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Det har ergoterapeuter i kraft af deres ergoterapeutuddannelse
 • Samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Formelle krav – Etf:

Du skal:

 • Fungere som FTR/TR og have fungeret i tillidshvervet i mindst 2 år, og 
 • Have gennemført Etf's TR-grunduddannelse
 • Have accept fra din arbejdsgiver
 • Fået tilsagn fra Etf om at du kan tilmelde dig modulet med delvis økonomisk støtte

Er der gået mere end to år siden du blev valgt, skal du – inden du ansøger – få afklaret, hvorvidt du stadig har legitimitet som FTR og TR ved at afholde valg. Tjek din valgdato på mit.etf.dk – under mit medlemskab/mine tilhørsforhold.

Varighed

Valgmodulet starter den 26. august 2019 og afsluttes med mundtlig prøve på baggrund af egen case fredag den 11. oktober 2019.

Datoplan

Undervisning: Mandag den 26. & 27. august 2019
Studiegruppedag: aftales på studiet
Undervisning: Mandag den 23. & 24. september 2019
Studiegruppedag: aftales på studiet 

Den første dag fra kl. 10.00 til 15.30 og den anden dag fra kl. 9.00 – 14.30. På studiegruppedage arbejder de studerende sammen i grupper.

Aflevering af case: fredag 4. oktober 2019

Eksamen: Mundtlig prøve på baggrund af egen case fredag 11. oktober 2019

Undervisningen bliver understøttet af litteratur i form af bøger, kompendier intranet m.m.
Du skal påregne at bruge nogen tid på at læse litteratur og arbejde med opgave ved siden af undervisnings- og studiedagene.

Delvis økonomisk støtte fra Etf

Etf betaler:

 • Uddannelsesafgiften på kr.  6.300 for modulet.
 • Udgifter til transport i forbindelse med undervisningsdagene og studiegruppedagene, samt
 • Udgifter til bøger med op til kr. 1000 pr. modul.

Udgifter ifm med kurset:

Etf giver ikke refusion for tabt arbejdsfortjeneste. Udgifter til evt. overnatning dækkes heller ikke. 

Etf anbefaler, at du får en aftale med din arbejdsgiver om at få fri med løn i forbindelse med undervisningen og studiegruppedagene mv. 
Din arbejdsplads får stort udbytte af, at du tager et eller flere moduler på en kompetencegivende uddannelse på diplomniveau.

Ansøgningsfrist 1. maj 2019

For at komme i betragtning til et modul, skal du sende en ansøgning til Etf. Klik på 'Tilmeld dig her', hvorefter du bedes svare på forskellige spørgsmål, som tilsammen udgør din ansøgning. 

Fristen for ansøgning til Etf er 1. maj 2019. 

Den tidlige ansøgningsfrist til Etf hænger sammen med, at Styregruppen skal kunne prioritere blandt samtlige ansøgere til efterårets to moduler.

HUSK - i god tid - inden du ansøger:

Gør dig tanker om, på hvilke vilkår du tænker du kan få studie-, arbejds- og privatliv til at hænge sammen.

Tal med din leder om din interesse for at tage modulet (måske flere moduler) på diplomuddannelsen. Fortæl, hvorfor du mener, at det vil være en gevinst for arbejdspladsen.

Giv din leder mulighed for at overveje dit ønske, evt. vilkår samt hvordan dine ergo-faglige opgaver kan varetages, mens du er på studie. Måske skal lederen drøfte det med øverste ledelse.

Det er vigtigt at du har klarhed over, om din arbejdsgiver har givet accept til at du starte på studiet og at du kan få tjenestefri med løn.

Er der gået mere end to år siden du blev valgt, skal du – inden du ansøger – få afklaret, hvorvidt du stadig har legitimitet som FTR og TR ved at afholde valg. Tjek din valgdato på mit.etf.dk – under mit medlemskab/mine tilhørsforhold.

Har du glemt at give besked til Etf om, at du er blevet genvalgt, kan du gøre det her  

Hvornår ved du, om du er optaget?

Når du har trykket på ’Tilmeld dig her’, modtager du straks en mail, som kvittering på, at din ansøgning er modtaget. 

Ultimo maj – senest 29. maj 2019, får du svar på - pr. mail - om du er blandt de ansøgere, som kan søge om optagelse på modulet, med delvis økonomisk støtte fra Etf.

Konventum tilmeldingsfrist: 1. juni 2019 .

Der skal min. 15 tilmeldte til for, at holdet bliver oprettet. Når holdet er oprettet, får de studerende får nærmere information fra VIA University College: hvor de skal møde op, studiestedets intranet, lektionsplaner, samt hvilke bøger, det er relevant at anskaffe sig mv. 

Etf's styregruppen på TR-området tager stilling

Medio maj 2019 tager Styregruppen på TR-området stilling til ansøgningerne.

Ansøgninger, der opfylder forudsætningerne for at komme i betragtning til et modul, prioriteres ud fra en samlet vurdering af:

 • Kompleksiteten i FTR’s eller TR’s opgaver,
 • FTR’s eller TR’s placering i MED/SU-systemet,
 • Om FTR og TR tidligere har taget et eller flere moduler på Diplomuddannelsen,
 • Hvordan ansøgerfeltet afspejler medlemssammensætningen i Etf,
 • Antal ansøgere i forhold til den økonomiske ramme. 

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til Etf om ansøgningen, den økonomiske støtte, vilkår eller andet, kan du kontakte:

Chefkonsulent Merete Lauesen i Etf på:
ml@etf.dk
53 36 49 34

Har du spørgsmål om optagelse på studiet eller om uddannelsen, kontakt:

Anne Gramstrup Agger på VIA,
agra@via.dk
87 55 19 43

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.