Diplommodul for FTR og TR: 'Økonomisk ledelse for tillidsvalgte' - 2019

Modulet økonomisk ledelse giver en overordnet økonomisk forståelse og et grundlag for at sætte dig ind i jeres organisations økonomi som tillidsvalgt.
Mandag 28. oktober 2019
09.00
VIA University College
Hedeager 2
8200 Århus N

'Diplomuddannelse i ledelse for tillidsvalgte' er både generelt kvalificerende og samtidigt tonet til tillidsvalgte.

Den samlede uddannelse giver en solid faglig og personlig lederuddannelse, som den tillidsvalgte kan bruge indenfor rammerne af den tillidsvalgtes organisatoriske kontekst.
Læs mere om diplomuddannelsen her. 

Etf giver enkelte af Etf’s FTR og TR mulighed for at tage et eller flere moduler på uddannelsen.

Konventum udbyder to valgmoduler på VIA University College i Aarhus, som afvikles i efteråret 2019:  

 • Økonomisk ledelse for tillidsvalgte 
 • Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats.

Konventum er udbyder af Diplomuddannelsen/de enkelte moduler i samarbejde med Københavns Professionshøjskole - Campus Carlsberg og VIA University College i Århus.
Konventum er blevet den nye udbyder, som følge af fusionen mellem FTF og LO 1. januar 2019. 

Hvad handler 'Økonomisk ledelse for tillidsvalgte' om?

Modulet giver en overordnet økonomisk forståelse og et godt grundlag for at forstå og orientere sig i sin organisations økonomi som tillidsvalgt eller ansat.
På modulet får du indsigt i teorier, begreber og metoder inden for økonomisk ledelse. Du bliver fortrolig med økonomisk sprogbrug, så du kan deltage i samtaler om styring af økonomien på din arbejdsplads og om forskellige måder, man kan skabe økonomisk råderum på.

Du vil desuden få indblik i konkrete metoder til løbende at følge arbejdspladsens økonomi, og til at analysere og vurdere økonomi som grundlag for at træffe ledelsesbeslutninger, hvor økonomi spiller ind. Dertil hører også at kunne identificere, hvilke økonomiske data der er væsentlige for at kunne vurdere økonomiske forhold på din arbejdsplads.

Du kommer i din eksamensopgave til at arbejde med en økonomisk problemstilling, der er relevant for forhold til dit arbejde som organisations- eller tillidsvalgt, og formidle den økonomiske teori og de metoder, du anvender. Det giver dig øvelse i at kommunikere om økonomi og anledning til at reflektere over, hvordan du som tillidsvalgt kan involvere dig i ledelsen af økonomien på din arbejdsplads.

Temaer på modulet:

 • Samfundsøkonomi og sammenhænge mellem styring af økonomi i forskellige sektorer og i den lokale organisatoriske enhed
 • Økonomistyring og styringsredskaber og hvordan redskaberne spiller ind på den måde ledelsen bedrives, herunder regnskab og læsning af
  regnskab, vigtige rapporter, budget og forskellige budgetteringsmetoder
 • Styringsformer - hvad består de af, og hvordan virker de? Fx incitamentstyring, markedslignende former og kontraktstyring (New Public Management), præstationsledelse og måling af resultater og effekter.
 • Analyse af økonomi, herunder måder at opgøre omkostninger - hvilke indsigter giver de forskellige metoder, og hvilke billeder tegner de af en organisatorisk enhedsøkonomi.
 • Desuden anvendes Business Case-metoden til at vurdere økonomiske konsekvenser af investeringer og projekter, som stiller skarpt på beslutningsgrundlaget

Læringsmetoder

Undervisningen på diplomuddannelsen er bygget op om forskellige læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle din måde at tænke, være og lære på. Læringen bygger på dine erfaringer og oplevelser fra din organisation. Derfor gennemføres modulerne ud fra den læringsforståelse, at du bedst tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer ved at reflektere over teori i forhold til din praksis.

Undervisere på VIA University College i Aarhus har mange års praktisk og teoretisk erfaring.

Målgruppe

 • TR
 • FTR

Formelle krav for optag på studiet

Formelle krav - VIA University College:

Du skal have:

 • Gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Det har ergoterapeuter i kraft af deres ergoterapeutuddannelse
 • Samt have mindst 2 års relevant erhvervserfaring

Formelle krav – Etf:

Du skal:

 • Fungere som FTR/TR og have fungeret i tillidshvervet i mindst 2 år, og 
 • Have gennemført Etf's TR-grunduddannelse
 • Have accept fra din arbejdsgiver
 • Fået tilsagn fra Etf om at du kan tilmelde dig modulet med delvis økonomisk støtte

Er der gået mere end to år siden du blev valgt, skal du – inden du ansøger – få afklaret, hvorvidt du stadig har legitimitet som FTR og TR ved at afholde valg. Tjek din valgdato på mit.etf.dk – under mit medlemskab/mine tilhørsforhold.

Varighed

Valgmodulet starter den 28. oktober 2019 og afsluttes med aflevering af en skriftlig opgave fredag den 1. december 2019.

Datoplan:

Undervisning: Mandag den 28. & 29. oktober 2019
Studiegruppedag: aftales på studiet
Undervisning: Mandag den 18. & 19. november 2019
Studiegruppedag: aftales på studiet 

Den første dag fra kl. 10.00 til 15.30 og den anden dag fra kl. 9.00 – 14.30. På studiegruppedage arbejder de studerende sammen i grupper.

Eksamen: Skriftlig opgave afleveres fredag den 1. december 2019

Undervisningen bliver understøttet af litteratur i form af bøger, kompendier intranet m.m.
Du skal påregne at bruge nogen tid på at læse litteratur og arbejde med opgave ved siden af undervisnings- og studiedagene.

Delvis økonomisk støtte fra Etf

Etf betaler:

 • Uddannelsesafgiften på kr.  6.300 for modulet.
 • Udgifter til transport i forbindelse med undervisningsdagene og studiegruppedagene, samt
 • Udgifter til bøger med op til kr. 1000 pr. modul.

Udgifter ifm med kurset

Etf giver ikke refusion for tabt arbejdsfortjeneste. Udgifter til evt. overnatning dækkes heller ikke

Etf anbefaler, at du får en aftale med din arbejdsgiver om at få fri med løn i forbindelse med undervisningen og studiegruppedagene mv. 
Din arbejdsplads får stort udbytte af, at du tager et eller flere moduler på en kompetencegivende uddannelse på diplomniveau.

Ansøgningsfrist 1. maj 2019

For at komme i betragtning til et modul, skal du sende en ansøgning til Etf. Klik på 'Tilmeld dig her', hvorefter du bedes svare på forskellige spørgsmål, som tilsammen udgør din ansøgning. 

Fristen for ansøgning til Etf er allerede 1. maj 2019, selv om fristen for tilmelding til Konventum først er 15. september 2019.

Den tidlige ansøgningsfrist til Etf hænger sammen med, at Styregruppen skal kunne prioritere blandt samtlige ansøgere til efterårets to moduler. Modulet ’Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats’ har tilmeldingsfrist 1. juni 19.

HUSK - i god tid - inden du ansøger:

Gør dig tanker om, på hvilke vilkår du tænker du kan få studie-, arbejds- og privatliv til at hænge sammen.

Tal med din leder om din interesse for at tage modulet (måske flere moduler) på diplomuddannelsen. Fortæl, hvorfor du mener, at det vil være en gevinst for arbejdspladsen.

Giv din leder mulighed for at overveje dit ønske, evt. vilkår samt hvordan dine ergo-faglige opgaver kan varetages, mens du er på studie. Måske skal lederen drøfte det med øverste ledelse.

Det er vigtigt at du har klarhed over, om din arbejdsgiver har givet accept til at du starte på studiet og at du kan få tjenestefri med løn.

Er der gået mere end to år siden du blev valgt, skal du – inden du ansøger – få afklaret, hvorvidt du stadig har legitimitet som FTR og TR ved at afholde valg. Tjek din valgdato på mit.etf.dk – under mit medlemskab/mine tilhørsforhold.

Har du glemt at give besked til Etf om, at du er blevet genvalgt, kan du gøre det her  

Hvornår ved du, om du er optaget?

Når du har trykket på ’Tilmeld dig her’, modtager du straks en mail, som kvittering på, at din ansøgning er modtaget. 

Ultimo maj – senest 29. maj 2019, får du svar på - pr. mail - om du er blandt de ansøgere, som kan søge om optagelse på modulet, med delvis økonomisk støtte fra Etf.

Konventum har tilmeldingsfrist 15. september 2019.

Der skal min. 15 tilmeldte til for, at holdet bliver oprettet. Når holdet er oprettet, får de studerende får nærmere information fra VIA University College: hvor de skal møde op, studiestedets intranet, lektionsplaner, samt hvilke bøger, det er relevant at anskaffe sig mv. 

Etf's styregruppen på TR-området tager stilling

Medio maj 2019 tager Styregruppen på TR-området stilling til ansøgningerne.

Ansøgninger, der opfylder forudsætningerne for at komme i betragtning til et modul, prioriteres ud fra en samlet vurdering af:

 • Kompleksiteten i FTR’s eller TR’s opgaver,
 • FTR’s eller TR’s placering i MED/SU-systemet,
 • Om FTR og TR tidligere har taget et eller flere moduler på Diplomuddannelsen,
 • Hvordan ansøgerfeltet afspejler medlemssammensætningen i Etf,
 • Antal ansøgere i forhold til den økonomiske ramme.   

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til Etf om ansøgningen, den økonomiske støtte, vilkår eller andet, kan du kontakte:

Chefkonsulent Merete Lauesen i Etf på:
ml@etf.dk
53 36 49 34

Har du spørgsmål om optagelse på studiet eller om uddannelsen, kontakt:

Anne Gramstrup Agger på VIA,
agra@via.dk 
87 55 19 43

Dine data

Du kan læse mere her, om hvordan vi i Ergoterapeutforeningen behandler dine personlige oplysninger.