Hjem > Aftaler om samarbejde og vilkår - til dig som er AMR

Aftaler om samarbejde og vilkår - til dig som er AMR

Her finder du de centrale aftaler om samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og om TR-vilkår, der til dels også gælder for AMR.

MED-aftaler i kommuner og regioner

Aftalerne finder du til højre på siden. Nedenfor finder du kort introduktion til aftalerne og hvorfor de er relevante for dig som AMR. Der er også link til viden og inspiration om medindflydelse og medbestemmelse.

MED-rammeaftalerne

MED-rammeaftalen

MED-rammeaftalen danner grundlag for den lokale MED-aftale.

MED-rammeaftalerne finder du i MED-håndbogen for henholdsvis det kommunale og det regionale område. Her finder du også de centrale parters fælles vejledninger til de enkelte regler i MED-rammeaftalen. 

MED-håndbogen på KL's og Danske Regioners område finder du i højre side.

Hvorfor er MED-aftalen vigtig for AMR?

Den lokale MED-aftale

Alle kommuner og regioner har indgået en lokal MED-aftale. 

Du finder den lokale MED-aftale på intranettet på din arbejdsplads eller ved at kontakte løn-og personalekontoret. 

Den lokale MED-aftale erstatter §9-10 og §12-16 i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed
Det betyder, at organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet er bestemt i den lokale MED-aftale i stedet for at være lovbestemt.
Den lokale MED-aftale skal dog 
opfylde en række minimumskrav fra Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Samlet set indeholder den lokale MED-aftale bestemmelser om:

 • Medindflydelse og medbestemmelse
 • Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø
 • TR's pligter, rettigheder og vilkår

Bestemmelser om TR's rettigheder er relevante for AMR, da følgende gælder:

 • AMR er beskyttet mod opsigelse eller anden form for forringelse af sine forhold på samme måde som TR indenfor tilsvarende område.
 • ved valg til AMR gælder, at valgbarhed og valgets gyldighed normalt følger reglerne for valg af TR inden tilsvarende område.  
 • Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed §25 

Fælles vejledninger

I MED-håndbøgerne finder du de centrale parters fælles vejledninger til de enkelte regler i MED-rammeaftalen. 

Er du AMR i en region, skal du være opmærksom på, at MED-håndbogen ikke har indarbejdet de ændringer, der er aftalt ved OK15. Du kan finde den gældende MED-rammeaftale i boksen til højre. I aftalens forord kan du se de ændringer, som ikke er indarbejdet i MED-håndbogen.

De fælles vejledninger giver viden om, hvordan Forhandlingsfællesskabet og henholdsvis KL og DR:

 • fortolker en konkret regel
 • mener, at en regel kan omsættes i praksis

Har du spørgsmål om MED?

Har du spørgsmål om MED f.eks. om, hvad der er MED's opgave, hvordan valg til MED foregår eller lignende, så kan du finde svar her på hjemmesiden:

Inspiration, artikler mv. om MED-indflydelse

Her kan du finde nyheder, artikler og værktøjer, som kan give dig ny viden og inspiration om medindflydelse:

Hvis dit MED-udvalg savner viden eller ny inspiration, har PUF mange kursustilbud:

SU-aftale på statens område

Til højre på siden finder du cirkulærer, der beskriver reglerne om TR's pligter, rettigheder og vilkår samt regler om samarbejde. Nedenfor finder du kort introduktion til aftalerne og hvorfor de er relevante for dig som AMR. Der er også link til viden og inspiration om medindflydelse og medbestemmelse.

De centrale aftaler

Samarbejdsaftalen

Reglerne om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten er beskrevet i "Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten" - også kaldet Samarbejdsaftalen. 

Du finder Samarbejdsaftalen til højre på siden.

Cirkulære om TR i staten

"Cirkulære om TR i staten" indeholder regler om TR's pligter, rettigheder og vilkår.

Du finder cirkulæret til højre på siden.

Hvorfor er de centrale aftaler vigtige for AMiR?

Samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen indeholder blandt andet:

 • Bestemmelser om medindflydelse og medbestemmelse
 • Opgaver af arbejdsmiljømæssig karakter indenfor områder som f.eks. medarbejdertilfredshed, arbejdsrelateret stress, vold, mobning og chikane

Cirkulære om TR i staten

Cirkulæret om TR er relevant for AMR, da følgende gælder:

 • AMR er beskyttet mod opsigelse eller anden form for forringelse af sine forhold på samme måde som TR indenfor vedkommende eller tilsvarende område.
 • ved valg til AMR gælder, at valgbarhed og valgenes gyldighed normalt følger reglerne for valg af TR inden for det pågældende eller tilsvarende område.
   
 • Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, § 25 

Lokal aftale om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Samarbejdsaftalens giver mulighed for, at man kan indgå en lokal aftale om en anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Den lokale aftale skal opfylde en række minimumskrav. 

En sådan lokal aftale erstatter §9-10 og §12-16 i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed
Det betyder, at organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet er bestemt i den lokale aftale i stedet for at være lovbestemt. Den lokale aftale skal dog opfylde en række minimumskrav fra 
Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Rådgivning, viden og inspiration om samarbejde

Har jeres samarbejdsudvalget brug for rådgivning og vejledning om samarbejdsspørgsmål, kan medarbejderrepræsentanter og ledere hente rådgivning og vejledning i Samarbejdssekretariatet.

Samarbejdssekretariatets opgaver
Samarbejdssekretariatets opgaver er at fremme samarbejdsudvalgenes arbejde gennem bred informations- og vejledningsvirksomhed for samarbejdsudvalgene.

Sekretariatet giver partsneutral rådgivning og vejledning om samarbejdsspørgsmål til både ledelse og medarbejdere i statens samarbejdsudvalg, 

SU-kurser, inspiration mv. 
Samarbejdssekretariatet tilbyder SU-kurser for hele samarbejdsudvalg og samarbejdsudvalgsmedlemmer. Læs mere på samarbejdssekretariatets hjemmeside, hvor du også kan finde  forskelligt materialet, som inspiration til samarbejdet.

Hvem er samarbejdssekretariatet
Sekretariatet er nedsat af de centrale parter på statens område - Moderniseringsstyrelsen og Det centrale forhandlingsudvalg, CFU, som følge af "aftale om samarbejde i staten". 

Læs mere på Samarbejdssekretariatets hjemmeside.

Sidst opdateret
23.09.2020