Kompetencefonde

Sammen med de øvrige organisationer i Akademikerne (AC) har ETF etableret en kompetencefond både på det kommunale og det regionale område, hvor medlemmerne har mulighed for at søge midler til kortere eller længere uddannelsesforløb.

Fondene giver støtte til deltagergebyr, materialer, transport og ophold og er et supplement til de økonomiske midler, der i forvejen anvendes til kompetenceudvikling på arbejdspladsen.

Til efter- og videreuddannelse giver fondene op til 30.000 kroner, og til masteruddannelser op til 50.000 kroner i tilskud. De konkrete retningslinjer for at søge fremgår af fondenes hjemmesider:

Sådan bliver du professor 

Drømmer du om at blive forsker? Måske endda professor? 

LINK: I Ergoterapeuten #5 bragte vi i 2023 en infografik, der forklarer vejen fra bachelor til professor. Den kan du se her

Diplomuddannelse til ergoterapeuter 

Diplomuddannelser er deltidsuddannelser for folk på arbejdsmarkedet på diplom-/professionsbachelorniveau. Du tilmelder dig et modul ad gangen og kan gennemføre uddannelsen i dit eget tempo, dog senest inden der er gået 6 år. 
Diplomuddannelser foregår på professionshøjskoler forskellige steder i landet og er brugerbetalt. 

Læs mere om aktuelle diplomuddannelser og diplommoduler.

Masteruddannelse til ergoterapeuter

Vil du specialisere dig i en erhvervsrettet sammenhæng er en masteruddannelse vejen frem. 

Den mest almindelige årsag til, at ergoterapeuter tager en masteruddannelse er, at de kan opkvalificere deres kompetencer inden for et konkret felt eller speciale samtidig med, de arbejder.

Du kan bruge opkvalificeringen til videreuddannelse, og vil du f.eks. søge en stilling som adjunkt på en professionshøjskole er det også et krav, at du som minimum har taget en master.

En masteruddannelse giver ikke i sig selv adgang til en ph.d.-uddannelse, da en master i Danmark typisk er på 60 ECTS, og der kræves 120 ECTS (svarende til en kandidatuddannelse) for at kunne tage en ph.d.-uddannelse.

Herunder er en liste over masteruddannelser, som udbydes forskellige steder i Danmark.

Masteruddannelser foregår på universiteter og er brugerbetalte; det vil sige enten af dig selv eller af din arbejdsgiver. En Master i Danmark er på 60 ECTS eller 90 ECTS og svarer dermed til et års eller halvandet års fuldtidsstudie. Typisk tages en Master dog over to år – på deltid, ved siden af et arbejde.  

Masteruddannelser er i Danmark tilrettelagt som videreuddannelse på deltid til erhvervsaktive. Det, man i udlandet kalder en ”master” svarer til det, vi i Danmark kalder en kandidatuddannelse.

Liste over masteruddannelser, som udbydes forskellige steder i Danmark:

European Master of Science Degree in Occupational Therapy, M.Sc.OT

Med sit internationale perspektiv har den europæiske masteruddannelse i ergoterapi bl.a. til formål at kvalitetsudvikle praksis. Uddannelsen har en evidensbaseret tilgang til problemer i praksis og giver kompetencer til at evaluere og udvikle ergoterapi. I Danmark udbydes uddannelsen af UC Absalon. Læs mere her

Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, undervisere og beslutningstagere inden for sundhedssektoren. På uddannelsen bliver du rustet til at håndtere brugernes behov, udvikle tværfagligt samarbejde og prioritere økonomiske ressourcer i sundhedssektoren. Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet (AU). Læs mere her

Master i sundhedsantropologi 

Uddannelsen giver viden om, hvordan kulturelle og sociale dimensioner påvirker sundhed og sygdom og den adfærd, mennesker praktiserer på baggrund heraf. Du får faglig viden inden for antropologi og metoder til at omsætte denne viden til praksis.  Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Læs mere her

Master i rusmidler

Uddannelsen retter sig mod dig, der arbejder inden for rusmiddelområdet og som ønsker at bygge ekstra teoretisk forskningsbaseret viden oven på dit praktiske arbejde. Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet. Læs mere her

Master i trivsels- og ressourcepsykologi

Uddannelsen er målrettet professionelle inden for HR, ledelse, vejledning og undervisning samt sundhedsområdet, der ønsker at arbejde med trivsel og menneskelige ressourcer i lærings- og arbejdsmiljøer. Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet. Læs mere her 

Master of Information Technology (MI) – med specialisering i Sundhedsinformatik

Uddannelsen i sundhedsinformation giver deltagere med en sundhedsfaglig baggrund forudsætninger for at deltage i og styre udvikling og indføring af informationsteknologi i sundhedssektoren. Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet. Læs mere her

Master of Public Health (MPH)

Master of Public Health er en tværfaglig videregående uddannelse i folkesundhedsvidenskab på 90 ECTS. Den er udviklet i et samarbejde mellem universiteterne i Århus, København og Odense og har fokus på metodefag, forebyggelse, aktuelle sundhedsmæssige temaer og forståelse af sundhedsvæsenet. Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet. Læs mere her

Master i humanistisk organisationsudvikling

Uddannelsen er til medarbejdere på alle niveauer i organisationer, som er præget af komplekse kommunikationsopgaver, dynamiske og åbne samarbejdsrelationer, og hvor ledelse foregår på mange andre niveauer end det egentlige ledelsesniveau. Uddannelsen giver dig en teoretisk forankret indsigt i organisationers etik og værdier gennem en humanistisk vinkel på ledelse og organisation. Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet. Læs mere her

Master i professionel vejledning

Uddannelsens formål er at opkvalificere personer med opgaver inden for uddannelses-, erhvervs-, karriere- og pædagogisk vejledning til at varetage ledelsesfunktioner, forestå evaluering og supervision, undervise og deltage i forsknings- og udviklingsopgaver indenfor deres arbejdsområde. Uddannelsen udbydes af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet. Læs mere her

Master i Idræt og Velfærd

Uddannelsen giver dig kompetencer til at udvikle et tværfagligt samarbejde mellem offentlige, private og frivillige organisationer/institutioner og befolkningen. Målet er at kunne bruge idræt og fysisk aktivitet som centrale redskaber til at udvikle velfærdssystemet og forbedre menneskers velfærd. Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet. Læs mere her

Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling/ Adult Learning and Human Resource development

Uddannelsen giver dig kompetencer til at varetage lærings- og kompetenceudvikling (Human Resource Development) i såvel private som offentlige virksomheder. Uddannelsen udbydes af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet. Læs mere her

Master i positiv Psykologi MOPP

Uddannelsen giver kompetencer til at varetage højt kvalificerede funktioner ved institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med at forløse menneskers potentialer. Uddannelsen udbydes Danmarks Pædagogiske Universitet. Læs mere her

Master i Neurorehabilitering

Gennem uddannelsen tilegner du, der arbejder med neurorehabilitering, viden til at kunne udarbejde strategier og planer samt varetage specialiserede behandlinger af patienter på et højt fagligt niveau baseret på en tværfaglig indsats samt til at påtage dig et organisatorisk og koordinerende ansvar. Der er optagelse hvert andet år (i lige år), og uddannelsen udbydes af Københavns Universitet. Læs mere her.

Kandidatuddannelse til ergoterapeuter

Vil du fx kvalificere dig til forskerverdenen, til at modtage et stempel som ”specialist” i ETFs specialistordning eller søge job som udviklingsterapeut, kan en kandidatuddannelse bane vej dertil.

Kandidatuddannelser er to-årige videreuddannelser til personer med en bachelor- eller professionsbachelor. Kandidatuddannelser er på 120 ECTS svarende til to års fuldtidsstudier og kan give adgang til ph.d.-uddannelse.

LINK: Læs mere om vejen til at blive forsker her 

Regulære kandidatuddannelser i Danmark er finansieret af staten og er SU-berettigede.

Herunder er en liste over kandidatuddannelser, som professionsbacheloren i ergoterapi giver adgang til.

Vil du gerne fortsætte med at arbejde samtidig med, du tager en kandidatuddannelse?

En erhvervskandidatuddannelse er en kandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid for personer, der gerne vil fungere på arbejdsmarkedet, samtidig med de videreuddanner sig. En erhvervskandidatuddannelse strækker sig over fire år, og du kan enten være i sideløbende relevant beskæftigelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver eller være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed. Uanset din ansættelsesform er det dog et ufravigeligt krav, at du arbejder mindst 25 timer om ugen (årsnorm) ved siden af din uddannelse.

De fireårige erhvervskandidatuddannelser har samme indhold som de toårige kandidatuddannelser på heltid, og der stilles de samme faglige krav til de studerende. Til gengæld er en erhvervskandidatuddannelse ikke SU-berettiget.

Det er universiteter og videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervskandidatuddannelserne. Det er uddannelsesinstitutionerne, der fastsætter procedurer og tidsfrister for ansøgning til erhvervskandidatuddannelserne, og det er også dem, der vurderer, hvad der er relevant beskæftigelse for den enkelte erhvervskandidatuddannelse.

Det er ikke alle kandidatuddannelser, der udbydes som erhvervskandidatuddannelser, men der godkendes løbende nye. Du kan se en oversigt over de erhvervskandidatuddannelser, der udbydes, her.

Typisk er der ansøgningsfrist den 1. marts hvert år for erhvervskandidater med studiestart i september. For erhvervskandidater med studiestart i februar kan ansøgningsfristen være en anden, men det vil fremgå af hjemmesiderne for de respektive kandidatuddannelser.

Ligesom en almindelig kandidat er erhvervskandidaten finansieret af staten, er uden deltagerbetaling, men til gengæld er en erhvervskandidat ikke SU-berettiget.

Kandidatuddannelsen i ergoterapi på Syddansk Universitet i Odense udbydes som erhvervskandidatuddannelse. Læs mere om adgangskrav til, opbygning af og fremtidsmulighederne til uddannelsen her.

Liste over kandidatuddannelser, som udbydes forskellige steder i Danmark:

Kandidatuddannelse i ergoterapi
På kandidatuddannelsen i ergoterapi (cand.san i ergoterapi) tilegner du dig den nyeste viden om sundheds-, hverdags- og velfærdsteknologiske muligheder inden for fremtidens ergoterapi. Uddannelsen giver dig ny og praksisnær viden, færdigheder og kompetencer inden for det ergoterapeutiske og aktivitetsvidenskabelige felt. Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense. 
Læs mere her

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (cand.scient.san.) er en tværfaglig kandidatuddannelse, som lærer dig at analysere og vurdere problemstillinger relateret til sundhed og sygdom ud fra forskellige videnskabelige tilgange. 
Uddannelsen udbydes af Århus Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Læs mere her

Kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab
Uddannelsen er for dig, som gerne vil arbejde med sundhedsfremme. Det kunne fx være inden for sundhedsplanlægning og -administration samt inden for analyse, udvikling, implementering, evaluering, rådgivning, undervisning og forskning

Uddannelsen udbydes for professionsbachelorer på Syddansk Universitet (i Esbjerg) og foregår på engelsk. Læs mere her
Som professionsbachelor i ergoterapi kan du desuden søge om optagelse på Aalborg Universitet. Det kræver to suppleringskurser. 
Læs mere her

Kandidatuddannelse i klinisk videnskab og teknologi

Uddannelsen er til dig, som er interesseret i, hvordan man udvikler, afprøver og implementerer højteknologiske hjælpemidler til forebyggelse, undersøgelse og behandling af patienter i sundhedssektoren eller borgere i eget hjem. Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet. Læs mere her

Kandidatuddannelse i Socialt arbejde (Cand.soc.)
Uddannelsen har fokus på socialt arbejde, sociale problemer og social politik. Af centrale områder kan fx nævnes: børn og unges mistrivsel, psykiatri, migration og ældres og handicappedes sociale problemer. Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet, men kan også læses i København. 
Læs mere her

Kandidatuddannelse i Teknoantropologi (engelsksproget)
På uddannelsen lærer du at kombinere tilgange fra antropologien med brugerinddragelse og implementering af ny teknologi. Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet, men kan også læses i København. 
Læs mere her

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi
Uddannelsen bruger psykologiens teorier og metoder til at forstå pædagogiske situationer og problemstillinger og til at forstå, hvordan mennesker i alle aldre lærer og udvikler sig – også dem, der har vanskeligheder med læring og udvikling. Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet, men kan også læses i København (Emdrup). 
Læs mere her

Kandidatuddannelse i Idræt og sundhed
Uddannelsen giver indsigt i, hvordan du kan arbejde med idræt og sundhed i en række forskellige sammenhænge. Med en professionsbacheloruddannelse i ergoterapi, kan du søge om optagelse under forudsætning af, at du efter optagelse består et særligt tilrettelagt suppleringsforløb inden studiestart. Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense. 
Læs mere her

Kandidat i IT Product Design (engelsksproget)
Cand.it. - Product Design er en kandidatuddannelse, der lærer dig at udvikle innovatione produkter og services til gavn for mennesker og deres omverden. Uddannelsen kan læses på Syddansk Universitet i Kolding. 
Læs mere her

Pædagogik (Kandidat)
Uddannelsen lærer dig at formulere og analysere pædagogiske problemstillinger selvstændigt gennem anvendelse af videnskabelige metoder. Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense. Der optages ansøgere fra en række professionsbacheloruddannelser herunder ergoterapeuter. 
Læs mere her

Kandidat i Tværvidenskabelige Sundhedsstudie 
Gennem humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder giver uddannelsen indsigt i de sociale, kulturelle og politiske forhold, der fremmer eller hæmmer sundhed. Uddannelsen udbydes af Roskilde Universitet (RUC). For at blive optaget med en professionsbachelor skal du bestå 10 ECTS-point sommersupplering på RUC, før du kan starte på selve kandidatuddannelsen. 
Læs mere her

Kandidat i Socialpsykologi og Læring 
På kandidatuddannelsen i Socialpsykologi og Læring lærer du at arbejde med socialpsykologiske processer i et samfundsperspektiv. Uddannelsen udbydes af Roskilde Universitet (RUC).
 Læs mere her

Vidste du at?...

Du kan få nedsat kontingent som kandidatstuderende

Du kan få nedsat dit kontingent til Ergoterapeutforeningen, hvis du tager videreuddannelse på SU, får dagpenge eller tager en suppleringsuddannelse uden SU. Læs mere her

Du kan få studieforsikring

ETF har en aftale med Bauta Forsikring, som giver studierabat på forsikringer for studerende ved kandidatuddannelser (SU-berettigede uddannelser).  Læs mere her.

Kontakt Bauta Forsikring:
33 15 15 45   

Du kan blive medlem af A-kasse som kandidatstuderende

Videreuddanner du dig på kandidatniveau (til f.eks. cand.scient.san. eller cand.scient. i ergoterapi), kan du (fortsætte med at) være medlem af DSA under uddannelsen. Er du under 30 år er det gratis at være medlem af DSA som kandidatstuderende, og er du over 30 år, kan du nøjes med at betale kontingent som deltidsforsikret. Læs mere her

Ph.d.-uddannelse

Vil du gerne gå forskervejen, er en ph.d.-uddannelse stedet at starte – efter du har taget en kandidatuddannelse.

En ph.d. (philosophiae doctor) er en formel forskeruddannelse, som er en overbygning på en kandidatgrad. En ph.d. tager typisk 3 år, som du blandt andet bruger på litteratursøgning, på at undervise, tage kurser på ph.d.-niveau, skrive tre artikler af tre gange et halvt års varighed og til sidst en afhandling, som baserer sig på dine tre artikler: Dit ph.d.-projekt, som du skal forsvare over for din hovedvejleder og en ekstern censor.

Før du kommer så langt, skal du enten søge en ph.d.-stilling, som en forsker, der har skaffet forskningsmidler, slår op eller selv bygge et ph.d.-forløb op. Vil du selv bygge et ph.d.-forløb op, kræver det, at du finder en hovedvejleder, som bl.a. kan kvalificere din protokol (en fem siders plan for dit ph.d.-projekt samt en masse bilag), at din protokol bliver godkendt hos to eksterne reviewere på en ph.d.-skole, og at du på et år får samlet penge til dit projekt, herunder til din egen løn og typisk også løn til din hovedvejleder. Det er de færreste, der selv bygger et ph.d.-forløb op, da det kan være svært at skaffe de fornødne forskningsmidler.

Skal jeg have skrevet en videnskabelig artikel for at kunne søge en ph.d.-stilling?

Universitetsloven indeholder intet krav om, at du skal have skrevet en videnskabelig artikel for at kunne starte et ph.d.-forløb op, men fordi der er mange, der gerne vil skrive en ph.d., er det et uformelt krav fra universiteterne, at du skriver en videnskabelig artikel, før du starter på et ph.d.-projekt. 
Som ph.d.-studerende bliver du ansat ved en videregående forskningsinstitution, hvor du indskrives som ph.d.-studerende ved én af institutionens forskerskoler. Du kan også blive ansat ved en uddannelsesinstitution eller i en privat eller offentlig virksomhed, som betaler lønudgifterne til din ph.d . Du kan også blive omfattet ErhvervsPhD-ordningen, hvor du ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på et universitet til at skrive et tre-årigt erhvervsrettet ph.d.-projekt. 
Selve ph.d.-uddannelsen reguleres af en uddannelsesbekendtgørelse, der sammen med ansættelseskontrakten udgør rammerne for din uddannelses og ansættelses gennemførelse.

Læs mere om ph.d.-uddannelsen her

Kurser til ergoterapeuter

Kursusmulighederne for ergoterapeuter er mange – men hvilket kursus passer til dit fagområde og interesser?

Herunder finder du en alfabetisk ordnet oversigt over kurser, der efterspørges af ergoterapeuter. Hvis du søger et ergoterapifagligt kursus, du ikke kan finde her på siden, kan du eventuelt kontakte Ergoterapeutforeningens faglige selskaber har specialviden inden for de forskellige ergoterapeutiske arbejdsområder, og de er en god kilde til informationer

Læs mere om de faglige selskaber her.

Kursusudbydere

Da det skifter fra måned til måned, hvor de forskellige kurser udbydes, er det nemmest at google det konkrete kursus, du gerne vil på for at finde ud af, hvor og hvornår det afholdes. Kurserne i kursusoversigten afholdes af:

Vil du have inspiration og redskaber til jobsøgning, trivsel og arbejdsliv, kan du som medlem af Den Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) også prøve DSAs temamøder og tilbud.

Forskning

Forskning


International udveksling

Brug for hjælp?

Kontakt Karriererådgivningen

ETFs karriererådgivning
Ulla Garbøl
Chefkonsulent
Profession og politik
Katrine Pedersen
Konsulent
Profession og politik