Vil du have blåstemplet din erfaring inden for et af otte fagområder og være med til at synliggøre ergoterapeuters kliniske kompetencer i sundhedsvæsenet? Så kan du søge om at blive specialistgodkendt på enten niveau 1: Certificeret kliniker eller niveau 2: Specialist. 

Specialistordning i to niveauer

Den 15. oktober er en ganske særlig dato. Det er nemlig den årlige ansøgningsfrist for at søge om specialistgodkendelse i Ergoterapeutforeningens Specialistordning. Du kan søge om at blive enten ”Certificeret kliniker” eller ”Specialist” inden for et af de ni specialistområder, inden for et af specialerne, som du finder under "Hvad kan jeg blive specialist i?" Læs mere om de to niveauer, hvordan du bliver specialistgodkendt og mere på siden her. Og tøv ikke med at kontakte ETF, hvis du er i tvivl om ansøgningsproceduren, eller om du er kvalificeret.

Godkendte specialister

Krav til Niveau 1: Certificeret kliniker

Du kan de se de generiske kompetencer for certificeret kliniker i ergoterapi her

 • Autoriseret ergoterapeut
 • Minimum 5 års erhvervserfaring, hvoraf mindst 3 af de år skal være specialerelevant klinisk praksis inden for specialet
 • Efteruddannelse svarende til 40 ECTS
 • Minimum 20 timers supervision
 • Intern formidling til fagpersonale på samme niveau eller derover
 • Udfærdigelse af to case-beskrivelser (gælder kun ansøgere til certificeret kliniker) - dette udløser 5 ECTS-point, som du kan tælle med i din ansøgning.
 • Vedlæg desuden særskilte bilag med dit CV og en oversigt over dine kurser, temadage, uddannelser mv. og ECTS point 

Krav til Niveau 2: Specialist

Du kan læse de generiske kompetencer for specialist i ergoterapi her

Opsummeret er kravene:

 • Minimum 5 års erhvervserfaring hvoraf mindst de 3 år skal være specialerelevant klinisk praksis inden for specialet
 • Efteruddannelse svarende til 40 ECTS
 • Minimum 50 timers supervision
 • Specialerelevant videreuddannelse på kandidat- eller masteruddannelsesniveau svarende til minimum 60 ECTS
 • Skriftlig formidling (minimum 15 siders publiceret formidling)
 • Ekstern formidling
 • Vedlæg desuden særskilte bilag med dit CV og en oversigt over dine kurser, temadage, uddannelser mv. og ECTS-point

Hvordan bliver jeg specialistgodkendt?


Du har gennemført kurser og efteruddannelse med relevans for specialet i et omfang svarende til 40 ECTS.

European Credit Transfer System (ECTS) er et point system til at vurdere arbejdsbelastning indenfor uddannelse på tværs af de europæiske lande.

ETCS tildeles alene af formelle uddannelsesinstitutioner og derfor skal du omregne kurser og efteruddannelse, som du har taget ved private udbydere fx i de faglige selskaber, så det svarer til ETCS point.

Et ECTS point svarer til en arbejdsbelastning på 28-30 timers studieaktivitet. De 28-30 timer omfatter forelæsninger, oplæg, forberedelse, praktik, seminarer, projektarbejde, praksisøvelser, skriftligt hjemmearbejde, implementering af ny viden og færdigheder i praksis, studiebesøg, udvikling og bestyrelsesarbejde relateret til specialet, eksaminer og andre bedømmelser – dvs. alt der vedrører det konkrete kursus eller konference. Nedenfor er eksempler på beregning af ECTS. Ved beregning afrundes til nærmeste hele decimal.

Eksempel 1: Deltagelse i temadag, kl. 9.00 -16.00  + 2 timers forberedelse fx læsning af materiale. 
I alt 9 timer, svarende til 9/30 timer = 0,3 ECTS

Eksempel 2: Deltagelse i kursus, 2 dage á 6 timer + 4 timers forberedelse + 2 timers praksisøvelse i grupper efter første kursusdag. 
I alt 18 timer, svarende til 18/30 timer = 0,6 ECTS

Eksempel 3: Deltagelse i kursus, 3 dage, i alt 21 timer + 4 timer forberedelse. Mellem kursusdagene er der indlagt en mellemperiode til at løse en med opgave svarende til 3 timer.  

I alt 28 timer, svarende til 28/30 timer = 1,0 ECTS

Kurser og workshops, hvor du deltager som oplægsholder, kan ligeledes indgå som efteruddannelse. Ydermere tildeles 5 ECTS-point på certificeret klinikere niveau, for at udfærdige to cases.


Der er fastsat krav om antallet af supervisionstimer, der skal til for at opnå godkendelse som henholdsvis certificeret kliniker og specialist:

 • Der stilles krav om minimum 20 timers supervision for at blive godkendt som certificeret kliniker
 • Der stilles krav om yderligere minimum 30 timers supervision for at blive godkendt som specialist

Hvad er supervision?

Supervision skal forstås som en metode til faglig vejledning og til refleksion over egen praksis.

Supervisionen skal skabe en lærende, reflekterende og faglig udviklende proces, hvor en erfaren fagperson* hjælper supervisanden med at få indblik i egen praksis. Supervisor er ikke personligt involveret i supervisandens klient eller problemstilling. Supervision er et kontraktmæssigt ** engagement, som strækker sig over en nærmere aftalt kortere eller længere periode. Vejledningen er som regel ikke reguleret af en kontrakt.

Den faglige supervision kan variere alt efter speciale. Supervision kan foregå ved, at supervisor observerer og deltager i efterfølgende refleksion, sparrer med, eller vejleder supervisoren om planlægning, udførelse og evaluering af en konkret praksissituation. Supervision kan foregå individuelt eller gruppebaseret.

*) En person med mere erfaring, mere viden end ansøgeren og kan være en person indenfor eget speciale   eller rekrutteres fra andre faggrupper.

**) Kan både være mundtlig og skriftlig supervision og behøves ikke at være formaliseret ved betaling.


Formidling foregår til fagpersonale på samme niveau eller derover. Formidling skal være relevant for specialet. Intern formidling defineres som formidling til kolleger på egen arbejdsplads m.m. Ekstern formidling defineres som formidling udenfor egen arbejdsplads for eksempel som oplægsholder, ressourcepersoner eller anden form for ekstern formidling. 

Skriftlig formidling indenfor specialet. Skriftlig formidling kan blandt andet være publiceret artikler, projekter, rapporter, planlægning og udviklingsarbejde.

Der ønskes en beskrivende oversigt. Eksempler på formidlingsprodukter skal ikke medsendes. Skriftlig formidling, som endnu ikke er udgivet, skal være godkendt. Vedlæg dokumentation med f.eks. redaktørens bekræftelse.
 

Du skal forny din godkendelse som certificeret kliniker eller specialist minimum hvert 7. år.

For begge niveauer er kravene til fornyet godkendelse:

 • Dokumenteret tilknytning til specialet, hvor hovedparten af arbejdsopgaverne er indenfor specialerelevant klinisk praksis. Ydermere skal specialisten ved re-godkendelsen, kunne dokumentere gennemført specialerelevant efteruddannelse, der retfærdiggør opretholdelse af niveauet.
 • Gennemført specialerelevant efteruddannelse svarende til syv ECTS-point, der retfærdiggør opretholdelse af niveauet.

OBS:  Specialister godkendt i den gamle specialistordning, kan bibeholde deres erhvervet specialergoterapeut titel eller de kan vælge at blive reg-godkendt ind i den ny ordning efter de nye krav på henholdsvis certificeret kliniker og specialist.


Det anbefales stærkt, at du læser hele vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Du finder vejledning og ansøgningsskema nederst på siden.

Det er gratis for medlemmer af Etf at blive specialistgodkendt. Det koster 10.000 kr for ikke-medlemmer. Beløbet er fordelt, så der først betales 5.000 kr. for at få selve ansøgningen vurderet. Herudover er der et gebyr på 5.000 kr. for dem, der efterfølgende godkendes som specialergoteraepueter.

Ansøgningen laves gennem systemet e-fond. Nederst på siden finder du en vejledning til, hvordan du ufylder skemaet i e-fond.

Ansøgningsfrist hvert år den 15. oktober.

Sagsbehandlingen tager ca. 3 måneder. 


Er du i tvivl, om du kan blive godkendt? Eller er du i tvivl om nogle formalia?

Du er meget velkommen til at sende en ansøgning, også selv om du er i tvivl, eller du eventuelt ved, at du ikke opfylder alle krav. Du kan bruge specialistnævnet som et forum for personlig vejledning vedrørende din karriereplanlægning og få en meget præcis mundtlig og skriftlig tilbagemelding om, hvad du mangler at levere.


Inspiration


Nyhed

Birgitte og Alessia fik den tavse viden frem

Nyhed

Jeg anbefaler virkelig, at man søger

Nyhed

Jeg har aldrig følt mig som en specialist

Artikler og videoer om specialister

Video:

Vejledning

Sådan behandler vi dine oplysninger

Din henvendelse betyder, at vi behandler oplysninger om dig. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne tilrettelægge og administrere din ansøgning. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i dokumentet nedenfor:

Fakta om Specialistordningen

 • Der er ansøgningsfrist hvert år den 15. oktober
 • Det er gratis for medlemmer og koster 10.000 kr for ikke-medlemmer
 • Godkendelsen skal fornyes hvert syvende år
 • Du kan få papir på dine specialistkompetencer i ETF's specialistgodkendelse
Efter- og videreuddannelse

Videreuddannelse
 

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp eller sparring ifm Ergoterapeutforeningens specialistgodkendelse? 

Skriv mail til Katrine
Katrine Pedersen
Konsulent
Profession og politik