Klædt på til TR-hvervet

Uanset om du er ny eller nuværende TR har du løbende behov for kompetenceudvikling. Til nye tillidsrepræsentanter har ETF sin egen grunduddannelse, og derudover tilbyder vi en stribe kurser og møder målrettet TR. 

Vi forventer ikke, at du som nyvalgt TR kan det hele fra starten. At blive en god tillidsrepræsentant kræver både færdigheder og masser af øvelse. Det er en læreproces, hvor du for at blive i stand til at ændre praksis også må reflektere over egen praksis.

Kom godt fra start med ETF’s TR-grunduddannelse

På grunduddannelsen lærer du om TR’s funktion og opgaver. Samtidig bliver du klædt på til at kunne varetage den forhandlings- og aftalekompetence, som ETF's hovedbestyrelse har uddelegeret til TR.

Med grunduddannelsen kommer du godt fra start og får et fundament at bygge videre på. Du bliver bl.a. klædt på til at varetage den forhandlings- og aftalekompetence, som ETF's hovedbestyrelse har uddelegeret til TR, og vi anbefaler, at du gennemfører grunduddannelsen hurtigst muligt, efter du er valgt. 

 

Opbygning
ETF's TR-grunduddannelse består af tre moduler samt et intromøde med enten regionsformanden i din region eller ETF’s næstformand.

De tre moduler ligger med 3-6 måneder imellem, så du har mulighed for dels at bringe dine erfaringer med TR-rollen i spil på modulerne og dels at omsætte ny viden til praksis. Hvert modul udbydes tre gange om året, og som regel går der mellem et og halvandet år, fra man er blevet valgt som tillidsrepræsentant, til man har gennemført grunduddannelsen.
 
 • Du tilmelder dig både moduler og intromøde via mit.etf.dk
 • Er du tillidsvalgt i en kommune eller en region, får du en invitation til et virtuelt intromøde med din regionsformand via mit.etf.dk
 • Er du TR på statens område, får du automatisk en invitation til et intromøde med ETF’s næstformand.
Modul 1

Første modul i TR-grunduddannelsen er et to-dages internatkursus med overnatning betalt af ETF.

 • Du finder datoerne for det førstkommende Modul 1 på mit.etf.dk
 • Pladserne til Modul 1 bliver tildelt efter først til mølle-princippet. Er alle pladser optaget, når vi modtager din tilmelding, skriver vi dig på en venteliste.

Indhold

 • TR's funktion på arbejdspladsen
 • Etf og det offentlige aftalesystem
 • TR’s platform – funderet på tillidsfulde relationer
 • TR’s rettigheder og vilkår
 • TR’s opgave i forbindelse med nyansættelser
 • TR’s kompetenceudvikling

Måler er, at du kan:

 • Forstå og kan varetage TR-funktionen
 • Bruge de regler, der er aftalt for TR's og TR-suppleantens funktion og vilkår, i praksis, og at du på sigt kan få forhandlet dig til så gode vilkår som muligt i TR-hvervet
 • Opbygge en tillidsfuld og balanceret relation til kolleger, ledelse og ETF
 • Navigere i forhold til ledelsesretten
 • Give kvalificeret input til en ansættelsesproces
 • Bringe dig selv i spil til at sidde i et ansættelsesudvalg og der kan varetage TR’s funktion
 • Håndtere udfordringer og dilemmaer i forbindelse med ansættelser
 • Rådgive om og forhandle løn for nyansatte.
Modul 2

Andet modul i TR-grunduddannelsen er et tre-dages internatkursus med overnatning betalt af ETF.  

 • Du finder datoerne for det førstkommende Modul 2 på mit.etf.dk
 • Pladserne til Modul 2 bliver tildelt efter først til mølle-princippet. Er alle pladser optaget, når vi modtager din tilmelding, skriver vi dig på en venteliste.

Indhold

 • Medvirke til at styrke arbejdspladsens muligheder for at løse kerneopgaven, herunder:
  • Rammer og vilkår
  • Udfordringer og bidrag til løsningsforslag
  • Analyseværktøjer
  • Formelle og uformelle arenaer for indflydelse
  • Rette budskab til rette modtager – på rette tidspunkt og i rette fora
 • Dialogmøde med regionsformand/næstformand
 • Konstruktiv dialog
 • Grundlæggende om forhandling samt de årlige lønforhandlinger
 • Styrke relationerne – bygge videre på Modul 1 

  Målet er, at du kan:

 • Medvirke til at styrke arbejdspladsens muligheder for at løse kerneopgaven
 • Identificere kollegernes udfordringer med kerneopgaven og bidrage til løsninger i samarbejde med ledelse og kolleger
 • Bruge formelle og uformelle arenaer til at drøfte forhold af betydning for løsning af kerneopgaven
 • Medvirke til en konstruktiv dialog på arbejdspladsen
 • Forhandle og indgå en aftale – uanset emnet for forhandlingen
 • Varetage de årlige lønforhandlinger
 • Styrke relationen til ledelse og til kolleger på en balanceret måde – idet du er bevidst om din position som TR
Modul 3

Tredje og sidste modul i TR-grunduddannelsen er også et tre-dages internatkursus med overnatning betalt af ETF.

 • Du finder det førstkommende Modul 3 på mit.etf.dk
 • Pladserne til Modul 3 bliver tildelt efter først til mølle-princippet. Er alle pladser optaget, når vi modtager din tilmelding, skriver vi dig på en venteliste.

Indhold

 • Når medlemmer er i knibe
 • Bisidderrolle
 • Forandringsprocesser
 • Ytringsfrihed
 • ETF-kollegafællesskabet på arbejdspladsen
 • TR-vilkårsaftale

Målet er, at du kan:

 • Varetage bisidderrollen i forbindelse med sygefraværssamtaler og tjenstlige samtaler
 • Kan håndtere den enkeltes interesser samtidigt med kollegernes interesser
 • Medvirke til, at forandringsprocesser på arbejdspladsen forløber hensigtsmæssigt
 • Varetage TR’s opgave i forbindelse med afskedigelser i tæt samarbejde med ETF’s konsulenter
 • Ytre dig om forhold på arbejdspladsen uden at komme i klemme
 • Stå i spidsen for et engageret ETF-kollegafællesskab
 • Indgå en TR-vilkårsaftale med din leder
Intromøde med regions- eller næstformand

Som en del af TR-grunduddannelsen inviterer ETF nye tillidsvalgte til et virtuelt intromøde med enten regions- eller næstformand. Formålet er, at I får hilst på hinanden og får lagt grunden til et godt samarbejde.

TR i kommuner og regioner bliver sammen med andre nye TR-kolleger inviteret til det virtuelle intromøde med deres regionsformand.

TR i staten bliver inviteret til virtuelt intromøde med ETF’s næstformand.

Intromøderne giver dig et indblik i, hvornår og i hvilke situationer du med fordel kan involvere din regions- eller næstformand. Og omvendt får ETF et indblik i, hvilke udfordringer på arbejdspladserne, som du og dine TR-kolleger står med – og om de eventuelt kalder på politisk handling fra ETF’s side.

Du kan deltage i intromødet, uanset om du er begyndt på grunduddannelsen eller ej.

Andre kurser for TR

Når du som TR har fået styr på det grundlæggende i rollen, kan du på nogle af ETF’s øvrige kurser blive klogere relevante emner som konflikthåndtering, forhandling og kommunikation. 
Du kan også tage på kursus sammen med din leder og AMR (TRIO'en) for at få inspiration til jeres samarbejde. 

ETF har kurser for:  

Ud over selve kurserne inviterer ETF løbende til TR-møder, hvor du kan udveksle erfaringer og holdninger med andre tillidsrepræsentanter.

Andre kurser for TRDanske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse, DSA, holder også temadage for TR, som måske kan have din interesse. De kan fx handle om rollen som TR, eller om det at få en kollega i støttet beskæftigelse. 

Læs mere her

Pensionskassernes Administration, PKA, holder kurser for TR om den pensionsordning, du og dine kollegaer har i PKA. 

Læs mere her

Er du FTR, og har du lyst til at fordybe dig og blive styrket fagligt og personligt i rollen som FTR, kan du søge ETF om økonomisk støtte til et diplommodul i ledelse:

 • Det personlige lederskab og forandring (udgør 10 ECTS)
 • Organisation, udvikling og samskabelse (udgør 10 ECTS)

Modulerne er en del af diplomuddannelsen ”Diplomuddannelse i ledelse”, som består af tre obligatoriske moduler samt valgfri moduler og et afgangsprojekt.

ETF tilbyder økonomisk støtte til de ovenstående to obligatoriske moduler, som er henholdsvis det 1. og 3. modul i uddannelsen.

På et diplommodul lærer du de nyeste teorier, metoder og redskaber at kende, og du får mulighed for at bygge ovenpå det, du allerede kan. Selv om diplommodulerne er målrettet ledere og dem, der overvejer at gå ledervejen, giver det god mening at tage modulet som FTR, fordi du som FTR ”omsætter” ledelse inden for rammerne af den tillidsvalgtes organisatoriske kontekst.

På modulet ”Det personlige lederskab” bliver du klogere på dig selv i rollen som FTR, og får kompetencer i forhold til at engagere og udvikle følgeskab inden for rammerne af din organisatoriske kontekst, som FTR i spidsen for TR-fællesskabet.

På modulet ”Organisation, udvikling og samskabelse” får du en forståelse af de strategiske og styringsmæssige udfordringer og koncepter i organisationen – bl.a. ledelse af organisatoriske og tværorganisatoriske processer i forhold til implementering, forandring og forankring.

FTR, der har taget flere diplommoduler, fortæller bl.a., at de har fået en større forståelse for, hvad der sker i organisationen, og at de har fået et sprog og en baggrundsviden, der gør det nemmere at tale ind i udfordringer med ledelsen.

Hvor?

”Diplomuddannelsen i ledelse” udbydes på efter- og videreuddannelsen på professionshøjskoler rundt om i landet og er en kompetencegivende uddannelse på i alt 60 ECTS-point.

Et obligatorisk modul forløber typisk hen over et semester med ca. 8 undervisningsdage + vejledning + eksamen. Derudover kommer tid til at læse og løse opgaver.

Informationer om krav til optag osv. finder du på de enkelte professionshøjskolers hjemmeside.

Udgifter

ETF betaler uddannelsesgebyret og dækker op til 2.000 kr. for bøger samt transportudgifter i forbindelse med undervisnings- og studiedage.

ETF dækker IKKE eventuelle udgifter til overnatning og giver heller ikke refusion for tabt arbejdsfortjeneste.

Søg derfor din arbejdsgiver om tjenestefri med løn, og gør arbejdsgiver opmærksom på, at ETF ikke giver refusion for tabt arbejdsfortjeneste.

Husk at søge ETF om støtte i god tid inden tilmeldingsfristen på den enkelte uddannelsesinstitution.

Har du været tillidsvalgt i to år?

ETF støtter økonomisk, fordi du er tillidsvalgt. Nærmer tidspunktet sig for at afholde TR- og FTR-valg (ved ca. to år), er det en god ide at afholde valg, inden du ansøger og senest inden tilmelding til studiet. Du kan tjekke valgdatoen på mit.etf.dk/mit medlemsskab/mine tilhørsforhold.

Ansøgninger godkendes løbende

ETF godkender løbende ansøgninger om økonomisk støtte til diplommoduler efter først-til-mølle- princippet. Når du ved, hvilket modul, du ønsker, og du har afklaret med din leder, at du kan få tjenestefri med løn, så send en mail med teksten: ”Ansøgning om økonomisk støtte – diplommodul” i emnefeltet, til ETF.

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn
 • Et link til beskrivelsen af modulet på uddannelsesstedet, herunder oplysninger om undervisningsdatoer, pris og tilmeldingsfrist
 • Om du har gennemført ETF's grunduddannelse for TR
 • Om der er gået mere end to år, siden du blev genvalgt som TR og FTR? (tjek datoen på mit.etf.dk/mit medlemsskab/mine tilhørsforhold)
 • Om du har fået tilsagn fra din arbejdsgiver om, at du kan tilmelde dig, og at du har fået fri med løn?
  Hvis du ikke har fået tilsagn fra din arbejdsgiver om, at du kan tilmelde dig og fået fri med løn, på hvilke vilkår deltager du så?

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til optagelse på studiet eller om modulets indhold, så kontakt uddannelsesstedet.

Har du spørgsmål til ETF om ansøgningen, den økonomiske støtte, vilkår eller andet, så kontakt ETF.


Samarbejdssekretariatet udbyder kurser for såvel nye som erfarne medlemmer af SU. Samarbejdssekretariatet er et partsneutralt organ, der rådgiver de statslige samarbejdsudvalg (SU).

Læs mere her


ETF uddanner FTR, TR og TR-suppleanter for flere faggrupper

ETF tilbyder uddannelse til:

 • FTR og FTR-suppleanter for flere faggrupper
 • TR - alle grupper
  • TR for ergoterapeuter
  • TR for flere faggrupper

Er du midlertidigt fungerende TR, fordi din TR er fraværende i en længere periode fx på grund af barsel eller sygemelding, kan du deltage på TR-grunduddannelsen.

 • TR-suppleanter for flere faggrupper

  ETF har uddelegeret forhandlings- og aftaleretten i forhold til forhandling af lokale aftaler om løn, arbejdstid og senioraftaler til TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er en ergoterapeut. Derfor har TR-suppleanter for flere faggrupper, der har forhandlings- og aftaleretten, mulighed for at deltage på flere af ETF’s kurser.

 • TR-suppleanter med selvstændige opgaver

TR-suppleanter med selvstændige TR-opgaver, kan deltage på grunduddannelsen og andre kurser efter konkret vurdering. At have selvstændige opgaver forudsætter, at du og din TR har fordelt TR-opgaverne mellem jer. At du fungerer som "TR" i forhold til de opgaver, du har, uanset om TR er på arbejde.

Møder for TR i kommuner og regioner

Som TR bliver du to gange om året inviteret til et TR-regionsmøde i din ETF-region. Emnerne for møderne lægger sig op ad aktuelle dagsordener i samfundet og på arbejdspladsen – det kan fx være overenskomst, arbejdsmiljø og fagpolitiske emner. Indholdet på møderne er en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling.

Du kan deltage i møderne, hvis du er:

 • TR og TR for flere faggrupper
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut

Er du TR-suppleant med selvstændige TR-opgaver, giver ETF dig mulighed for at deltage sammen med din TR. Spørg først din leder om du kan få tjenestefri med løn for at deltage.

Er du TR-suppleant (kun for ergoterapeuter), kan du deltage, hvis din TR er forhindret

Er du TR i staten, er du velkommen til at deltage, men indholdet er målrettet TR på det kommunale og regionale område.

Er du ansat i staten, er du velkommen til at deltage, hvis der er emner af generel interesse på programmet.

Praktisk info om møderne

 • Invitationen til møderne sendes til den mailadresse du har opgivet i ETF's medlemssystem. Ændrer du mailadresse, skal du selv rette det i ETF's medlemssystem, det sker ikke automatisk.

 • Du kan søge om tjenestefri med løn hos din leder, gør det inden du tilmelder dig og senest inden mødet. Et TR-regionsmøde er et internt ETF-møde. Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på møder for TR, som den forhandlingsberrettigede organisation arrangerer. Har din leder brug for dokumentation, kan du printe mødebeskrivelsen ud og give den til lederen. Den finder du ved at klikke på den mødedato, hvor du ønsker at deltage til højre på siden. Din leder har ikke krav på at få selve programmet, da mødets indhold er et internt ETF-anliggende.

Møder for TR i staten

På statens område holder TR møder på tværs af landet. Det sker i klubregi og/eller på tværs af organisationer.

TR i Arbejdstilsynet

Ergoterapeuter og fysioterapeuter, som er ansat i Arbejdstilsynet, er organiseret i "Arbejdstilsynets Klub", etableret i regi af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. 

Læs mere:
Indimellem er der på møderne for TR på det kommunale og regionale område emner, der har generel interesse for TR - uanset hvilken overenskomst man er ansat på. Er du interesseret i at deltage på et konkret møde, er du velkommen til at tilmelde dig. Møderne annonceres via mail til alle TR-grupper, og kan også findes ved at søge under kurser og arrangementer på etf.dk

TR på professionshøjskoler

Ergoterapeuter ansat på professionshøjskoler er organiseret i "Klub for Ergoterapeuter ansat ved Professionshøjskoler”, der er etableret i regi af Ergoterapeutforeningen. 

Læs mere:

På TR-møderne på det kommunale og regionale område, kan der ind imellem være emner af generel interesse for TR - uanset hvilken overenskomst man er ansat på. Er du interesseret i at deltage på et konkret møde/dele af mødet, er du velkommen til at tilmelde dig. Møder og program annonceres via mail til alle TR-grupper, og kan i øvrigt findes under kurser og arrangementer på Etf.dk.

 


Rollen som TR

Læs om TR

Brug for hjælp?

Kontakt TR konsulent
 
Kontakt
Janne Molin
Konsulent
Medlem og kommunikation