Rich text

Andre kurser for TRDanske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse, DSA, holder også temadage for TR, som måske kan have din interesse. De kan fx handle om rollen som TR, eller om det at få en kollega i støttet beskæftigelse. 

Læs mere her

Pensionskassernes Administration, PKA, holder kurser for TR om den pensionsordning, du og dine kollegaer har i PKA. 

Læs mere her

Er du FTR, og har du lyst til at fordybe dig og blive styrket fagligt og personligt i rollen som FTR, kan du søge ETF om økonomisk støtte til et diplommodul i ledelse:

 • Det personlige lederskab og forandring (udgør 10 ECTS)
 • Organisation, udvikling og samskabelse (udgør 10 ECTS)

Modulerne er en del af diplomuddannelsen ”Diplomuddannelse i ledelse”, som består af tre obligatoriske moduler samt valgfri moduler og et afgangsprojekt.

ETF tilbyder økonomisk støtte til de ovenstående to obligatoriske moduler, som er henholdsvis det 1. og 3. modul i uddannelsen.

På et diplommodul lærer du de nyeste teorier, metoder og redskaber at kende, og du får mulighed for at bygge ovenpå det, du allerede kan. Selv om diplommodulerne er målrettet ledere og dem, der overvejer at gå ledervejen, giver det god mening at tage modulet som FTR, fordi du som FTR ”omsætter” ledelse inden for rammerne af den tillidsvalgtes organisatoriske kontekst.

På modulet ”Det personlige lederskab” bliver du klogere på dig selv i rollen som FTR, og får kompetencer i forhold til at engagere og udvikle følgeskab inden for rammerne af din organisatoriske kontekst, som FTR i spidsen for TR-fællesskabet.

På modulet ”Organisation, udvikling og samskabelse” får du en forståelse af de strategiske og styringsmæssige udfordringer og koncepter i organisationen – bl.a. ledelse af organisatoriske og tværorganisatoriske processer i forhold til implementering, forandring og forankring.

FTR, der har taget flere diplommoduler, fortæller bl.a., at de har fået en større forståelse for, hvad der sker i organisationen, og at de har fået et sprog og en baggrundsviden, der gør det nemmere at tale ind i udfordringer med ledelsen.

Hvor?

”Diplomuddannelsen i ledelse” udbydes på efter- og videreuddannelsen på professionshøjskoler rundt om i landet og er en kompetencegivende uddannelse på i alt 60 ECTS-point.

Et obligatorisk modul forløber typisk hen over et semester med ca. 8 undervisningsdage + vejledning + eksamen. Derudover kommer tid til at læse og løse opgaver.

Informationer om krav til optag osv. finder du på de enkelte professionshøjskolers hjemmeside.

Udgifter

ETF betaler uddannelsesgebyret og dækker op til 2.000 kr. for bøger samt transportudgifter i forbindelse med undervisnings- og studiedage.

ETF dækker IKKE eventuelle udgifter til overnatning og giver heller ikke refusion for tabt arbejdsfortjeneste.

Søg derfor din arbejdsgiver om tjenestefri med løn, og gør arbejdsgiver opmærksom på, at ETF ikke giver refusion for tabt arbejdsfortjeneste.

Husk at søge ETF om støtte i god tid inden tilmeldingsfristen på den enkelte uddannelsesinstitution.

Har du været tillidsvalgt i to år?

ETF støtter økonomisk, fordi du er tillidsvalgt. Nærmer tidspunktet sig for at afholde TR- og FTR-valg (ved ca. to år), er det en god ide at afholde valg, inden du ansøger og senest inden tilmelding til studiet. Du kan tjekke valgdatoen på mit.etf.dk/mit medlemsskab/mine tilhørsforhold.

Ansøgninger godkendes løbende

ETF godkender løbende ansøgninger om økonomisk støtte til diplommoduler efter først-til-mølle- princippet. Når du ved, hvilket modul, du ønsker, og du har afklaret med din leder, at du kan få tjenestefri med løn, så send en mail med teksten: ”Ansøgning om økonomisk støtte – diplommodul” i emnefeltet, til ETF.

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn
 • Et link til beskrivelsen af modulet på uddannelsesstedet, herunder oplysninger om undervisningsdatoer, pris og tilmeldingsfrist
 • Om du har gennemført ETF's grunduddannelse for TR
 • Om der er gået mere end to år, siden du blev genvalgt som TR og FTR? (tjek datoen på mit.etf.dk/mit medlemsskab/mine tilhørsforhold)
 • Om du har fået tilsagn fra din arbejdsgiver om, at du kan tilmelde dig, og at du har fået fri med løn?
  Hvis du ikke har fået tilsagn fra din arbejdsgiver om, at du kan tilmelde dig og fået fri med løn, på hvilke vilkår deltager du så?

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til optagelse på studiet eller om modulets indhold, så kontakt uddannelsesstedet.

Har du spørgsmål til ETF om ansøgningen, den økonomiske støtte, vilkår eller andet, så kontakt ETF.


Samarbejdssekretariatet udbyder kurser for såvel nye som erfarne medlemmer af SU. Samarbejdssekretariatet er et partsneutralt organ, der rådgiver de statslige samarbejdsudvalg (SU).

Læs mere her


ETF uddanner FTR, TR og TR-suppleanter for flere faggrupper

ETF tilbyder uddannelse til:

 • FTR og FTR-suppleanter for flere faggrupper
 • TR - alle grupper
  • TR for ergoterapeuter
  • TR for flere faggrupper

Er du midlertidigt fungerende TR, fordi din TR er fraværende i en længere periode fx på grund af barsel eller sygemelding, kan du deltage på TR-grunduddannelsen.

 • TR-suppleanter for flere faggrupper

  ETF har uddelegeret forhandlings- og aftaleretten i forhold til forhandling af lokale aftaler om løn, arbejdstid og senioraftaler til TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er en ergoterapeut. Derfor har TR-suppleanter for flere faggrupper, der har forhandlings- og aftaleretten, mulighed for at deltage på flere af ETF’s kurser.

 • TR-suppleanter med selvstændige opgaver

TR-suppleanter med selvstændige TR-opgaver, kan deltage på grunduddannelsen og andre kurser efter konkret vurdering. At have selvstændige opgaver forudsætter, at du og din TR har fordelt TR-opgaverne mellem jer. At du fungerer som "TR" i forhold til de opgaver, du har, uanset om TR er på arbejde.

Møder for TR i kommuner og regioner

Som TR bliver du to gange om året inviteret til et TR-regionsmøde i din ETF-region. Emnerne for møderne lægger sig op ad aktuelle dagsordener i samfundet og på arbejdspladsen – det kan fx være overenskomst, arbejdsmiljø og fagpolitiske emner. Indholdet på møderne er en blanding af politiske oplæg, debat, undervisning og erfaringsudveksling.

Du kan deltage i møderne, hvis du er:

 • TR og TR for flere faggrupper
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut

Er du TR-suppleant med selvstændige TR-opgaver, giver ETF dig mulighed for at deltage sammen med din TR. Spørg først din leder om du kan få tjenestefri med løn for at deltage.

Er du TR-suppleant (kun for ergoterapeuter), kan du deltage, hvis din TR er forhindret

Er du TR i staten, er du velkommen til at deltage, men indholdet er målrettet TR på det kommunale og regionale område.

Er du ansat i staten, er du velkommen til at deltage, hvis der er emner af generel interesse på programmet.

Praktisk info om møderne

 • Invitationen til møderne sendes til den mailadresse du har opgivet i ETF's medlemssystem. Ændrer du mailadresse, skal du selv rette det i ETF's medlemssystem, det sker ikke automatisk.

 • Du kan søge om tjenestefri med løn hos din leder, gør det inden du tilmelder dig og senest inden mødet. Et TR-regionsmøde er et internt ETF-møde. Ifølge MED-aftalen § 15 stk. 1 (§ 16 stk 1 i København og Frederiksberg) gives TR, efter ”anmodning om tjenestefri med løn”, den nødvendige tjenestefrihed for at deltage på møder for TR, som den forhandlingsberrettigede organisation arrangerer. Har din leder brug for dokumentation, kan du printe mødebeskrivelsen ud og give den til lederen. Den finder du ved at klikke på den mødedato, hvor du ønsker at deltage til højre på siden. Din leder har ikke krav på at få selve programmet, da mødets indhold er et internt ETF-anliggende.

Møder for TR i staten

På statens område holder TR møder på tværs af landet. Det sker i klubregi og/eller på tværs af organisationer.

TR i Arbejdstilsynet

Ergoterapeuter og fysioterapeuter, som er ansat i Arbejdstilsynet, er organiseret i "Arbejdstilsynets Klub", etableret i regi af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter. 

Læs mere:
Indimellem er der på møderne for TR på det kommunale og regionale område emner, der har generel interesse for TR - uanset hvilken overenskomst man er ansat på. Er du interesseret i at deltage på et konkret møde, er du velkommen til at tilmelde dig. Møderne annonceres via mail til alle TR-grupper, og kan også findes ved at søge under kurser og arrangementer på etf.dk

TR på professionshøjskoler

Ergoterapeuter ansat på professionshøjskoler er organiseret i "Klub for Ergoterapeuter ansat ved Professionshøjskoler”, der er etableret i regi af Ergoterapeutforeningen. 

Læs mere:

På TR-møderne på det kommunale og regionale område, kan der ind imellem være emner af generel interesse for TR - uanset hvilken overenskomst man er ansat på. Er du interesseret i at deltage på et konkret møde/dele af mødet, er du velkommen til at tilmelde dig. Møder og program annonceres via mail til alle TR-grupper, og kan i øvrigt findes under kurser og arrangementer på Etf.dk.

 


Rollen som TR

Læs mere om rollen som TR
 

Brug for hjælp?

Kontakt TR konsulent
 
Kontakt
Janne Molin
Konsulent
Medlem og kommunikation