Her finder du alt om rollen som FTR

NB: Der kan i øjeblikket forventes længere behandlingstid for an- og afmeldelse grundet nye IT-systemer. 

Meddel valg, ophør eller ændringer i valggrundlag som FTRSom FTR, skal du udfylde følgende:

Som FTR-suppleant, skal du udfylde følgende:


Som FTR, skal du udfylde følgende:

Som FTR-suppleant, skal du udfylde følgende:


Som FTR, skal du udfylde følgende:

Som FTR-suppleant, skal du udfylde følgende:


Hvornår og hvorfor giver det mening af vælge en FTR?

Er I flere tillidsrepræsentanter i en kommune, en region eller i staten, kan I gå sammen om at vælge en FTR.  Det er en ’ret’ i kommunerne, en mulighed i regionerne og en mulighed i staten

Med en FTR, får I en talsmand/repræsentant, der kan tage spørgsmål og forhold på tværs af arbejdspladserne op til drøftelse med ledelsen på overordnet niveau i organisationen - på vegne af de medarbejdergrupper TR repræsenterer. FTR har mulighed for at få indflydelse på beslutninger om mere overordnede forhold, evt. sammen med FTR fra andre organisationer

I er velkomne til at kontakte jeres regionsformand, hvis I har brug for sparring i forhold til, hvad I vil få ud af at vælge en FTR. 

Mød en FTRCharlotte Sønderskov
 
 


Emil Kjeldsmark Lemvig
 
 


Lene Drejer
 
 

Overvejer du at stille op som FTR?

Som TR varetager du opgaver lokalt på arbejdspladsen. Det kan være er en fordel, hvis du har nogle års erfaring som TR, inden du stiller op som FTR. Så er du fortrolig med tillidshvervet som TR og har et kendskab til organisationen, samarbejdsfora og samarbejdspartnere lokalt.

Det giver dig et mere solidt fundament at stå på, når du skal navigere mellem positionen som TR lokalt på arbejdspladsen og positionen som FTR på overordnet niveau og på tværs af arbejdspladser. Det primære er, at du har lyst til at engagere dig i interessevaretagelse på overordnet niveau som FTR og opbygge relationer til ledelse og andre samarbejdspartnere på overordnet niveau.

Ved at tage skridtet til at blive FTR, kommer du til at bruge mere arbejdstid på det organisatoriske og fagpolitiske evt. på bekostning af de ergoterapeutfaglige opgaver. Det skal du have med i dine overvejelser.

Hvordan vælges en FTR?

I kommuner

I en kommune har TR ret til at vælge en fællestillidsrepræsentant fx i en forvaltning uden, at det skal aftales mellem Ergoterapeutforeningen og kommunen.

Der er mulighed for at vælge:

I regioner

TR kan vælge en fællestillidsrepræsentant fx på et sygehus eller for et område i regionen, hvis Ergoterapeutforeningen og regionen aftaler, at I må vælge en fællestillidsrepræsentant.

Der er mulighed for at vælge:

 • En fællestillidsrepræsentant for én overenskomstgruppe med flere tillidsrepræsentanter
 • LINK: MED-håndbogen §12 (DR)

Kontakt ETF’s afd. Forhandling og Løn, hvis I ønsker at gå sammen om at vælge en FTR, og der ikke tidligere har været en FTR.

På statens område

TR kan vælge en fællestillidsrepræsentant, hvis Ergoterapeutforeningen og ledelsen aftaler, at I må vælge en fællestillidsrepræsentant.

Det kan med ledelsen aftales, at der vælges en fællestillidsrepræsentant, som repræsenterer:

 • flere medarbejdergrupper, som tilhører forskellige faglige organisationer eller
 • en medarbejdergruppe med flere tillidsrepræsentanter eller
 • flere medarbejdergrupper, som tilhører samme faglige organisation
 • LINK: Cirkulære om TR i staten § 4

Har du/I spørgsmål om størrelse/omfang af FTR’s valggrund, regler for valg af FTR eller ønsker I at gå sammen om at vælge en FTR i regionen eller i staten, hvor der ikke tidligere har været en FTR, læs mere her. L

 • LINK: Hvad tilbyder ETF - rådgivning og sparring (mangler)

Valghandling og anmeldelse til ETF

Regler og procedurer om valg 

Regler og procedurer for valg af FTR og FTR-suppleant følger stort set dem, der er for valg af en TR Der er dog supplerende krav:

I kommuner

I forbindelse med valg af FTR og FTR-suppleant, skal I drøfte og afklare, hvilke opgaver FTR tager sig af, og hvilke opgaver TR tager sig af og skrive det ned i et dokument.

Derudover skal I udarbejde en liste over samtlige TR, der er gået sammen om at vælge en FTR og udgør FTR’s valggrundlag: med angivelse af TR’s navn, og hvilke overenskomstgrupper/arbejdspladser TR repræsenterer. Listen skal underskrives af TR.

Oversigten over hvordan I har fordelt opgaverne og listen med TR, der indgår i FTR’s valggrundlag, skal vedhæftes, når ETF anmelder valget af FTR overfor arbejdsgiver, så det er klart for alle, hvilke (TR) områder, FTR repræsenterer. Som FTR bør du nøje overveje i hvilket omfang, du varetager TR-opgaver i dit virke som FTR. Det kan f.eks være, at du varetager medlemmers interesser, som ikke er TR-dækket. Hvis denne opgave varetages af FTR, bør du være opmærksom på at forhandle en vilkårsaftale, der afspejler dit tidsforbrug i forbindelse med håndtering af enkelte medlemmers interesse.

ETF kan først anmelde valget af FTR over for arbejdsgiver, når FTR og/eller FTR-suppleant har anmeldt valget over for ETF. Husk at vedhæfte:

 • En oversigt over opgavedelingen ml. FTR og TR
 • Listen over TR i valggrundlaget

Anmeld valget hurtigst muligt efter valget.

I regioner og på statens område

I forbindelse med valg af FTR og FTR-suppleant skal I udarbejde en liste over samtlige TR, der er gået sammen om at vælge en FTR og udgør FTR’s valggrundlag: med angivelse af TR’s navn, samt hvilke overenskomstgrupper og arbejdspladser TR repræsenterer. Listen skal underskrives af TR.

ETF skal medsende listen, når ETF anmelder valget af FTR overfor arbejdsgiver, så det er klart for alle, hvilke (TR) områder FTR repræsenterer.

ETF kan først anmelde valget af FTR og FTR-suppleant, når FTR el. FTR-suppleant har anmeldt valget overfor Ergoterapeutforeningen. Husk at vedhæfte:

 • Listen over TR i valggrundlaget

Anmeld valget hurtigst muligt efter valget.

Vi anbefaler, at I, i forbindelse med valget af FTR og FTR-suppleant, får drøftet og afklaret, hvilke opgaver FTR tager sig af, og hvilke opgaver TR tager sig af. Skriv det ned i et dokument, så det er klart for jer alle. 

Har du spørgsmål til, hvordan du anmelder valget overfor ETF?

 • Kontakt Mette Gorski tlf. 53364942 mail [email protected], hvis du er FTR i Region Midt-Nord
 • Kontakt Lone Petersen tlf. 53364936, mail [email protected], hvis du er FTR i Region Syd eller Region Øst  

Hvilke opgaver har FTR?

Som FTR varetager du opgaver på overordnet niveau i organisationen og har forhandlings- og aftaleretten på vegne af TR-fællesskabet, som er dit FTR-valggrundlag. Du forhandler og indgår også selv en aftale om dine vilkår for FTR-hvervet.

Rækkevidden af din forhandlings- og aftalekompetence som FTR svarer altid til dit valggrundlag.Helt grundlæggende har du pligt til at fremme og vedligeholde rolige og gode forhold på arbejdspladserne. Det skal ske i samarbejde med TR-fællesskabet, som er dit valggrundlag og ledelsen.

Som FTR kan du bidrage med et overblik i forvaltningen/sygehuset/organisationen i forhold til kerneopgaven og andre opgaver på tværs af arbejdspladserne i dit valggrundlag. Du har mulighed for at tage spørgsmål og forhold på tværs af arbejdspladserne op til drøftelse med øverste ledelse og medvirke til at finde løsninger på evt. udfordringer. 

Som FTR står du i spidsen for TR-fællesskabet

Det indebærer eksempelvis:

 • at opbygge relationen til den enkelte TR og indbyrdes i TR-fællesskabet.
 • at planlægge og afviklet møder med TR-fællesskabet. 
 • at drøfte udpegning til AC-pladser i MED-udvalg i TR-fællesskabet - også mhp. på drøftelse med tillidsvalgte fra andre AC-organisationer, når tiden er inde til det.
 • at afdække i TR-fællesskabet, hvilke udfordringer der evt. er på tværs af de arbejdspladser TR repræsenterer, og drøfte mulige forslag til løsninger
 • At afklare med TR på, hvilke områder du evt. skal indgå forhåndsaftaler eller andre aftaler, der gælder for TR-arbejdspladserne i dit valggrundlag.  Eksempelvis forhåndsaftaler om løn, arbejdstid og senioraftaler eller en FEA-aftale m.m.
 • at drøfte arbejdsgivers evt. udspil til ny TR-struktur med TR-fællesskabet. Hvis TR eller arbejdsgiver mener, at der er grundlag for at drøfte/(gen)forhandle TR-strukturen indenfor dit valgområde, vil det som udgangspunkt være FTR, der forhandler strukturen på plads med arbejdsgiver. Det skal ske i tæt dialog med TR-fællesskabet og ergoterapeuterne på arbejdspladserne.
 • at støtte den enkelte TR i forhold til eksempelvis løn og ansættelse, MED-aftale, ergoterapifagligt, arbejdsmiljøforhold mm.

Et stærkt TR-fællesskab kan give værdifuld viden, inspiration, sparring og støtte til hinanden og et solidt afsæt at varetage FTR- og TR-funktionen på. Involvering, engagement og forventningsafstemning er nøgleord, men inden for hvad der er muligt i forhold til den enkelte tillidsvalgtes vilkår.

Hurtigst muligt efter du er blevet valgt som FTR, anbefaler vi, at du har en dialog med din leder om, hvilke af dine ergoterapeutfaglige opgaver du skal varetage fremadrettet, og hvilke du ikke længere skal varetage.

Skal FTR varetage opgaver for ergoterapeuter/, der ikke kan vælge en TR?

Som FTR kan du blive spurgt af arbejdsgiver, om du vil varetage ’TR-opgaver’ for ergoterapeuter, der ifølge TR-reglerne ikke har mulighed for at vælge en TR lokalt på arbejdspladsen. Oftest er det opgaver som forhandling af løn i forbindelse med nyansættelser eller de årlige lønforhandlinger. Eller som bisidder for et medlem på arbejdspladsen.

Vurderer du, at ’TR-opgaven’ har betydning for din interessevaretagelse på overordnet niveau – fordi du fx på den måde får en viden om ergoterapeuternes arbejdsfelt, som kan bruges i den overordnede interessevaretagelse - kan det give god mening. Vær blot opmærkson på at

 • FTR varetager opgaver på vegne af TR fællesskabet.
 • TR varetager opgaver på vegne af medlemmerne.

Hvis du varetager opgaver for medlemmer, der ikke lokalt er TR-dækket, skal det fremgå af FTR-s vilkårsaftale med oversigt over, hvilke arbejdspladser FTR dækker.

FTR’s vilkår

Bestemmelserne om vilkår til FTR følger af MED-aftalens §14 og vilkårsprotokollatet, MED-aftalens bilag 5, KL og MED-aftalens Bilag 9, RLTN samt § 4 i Cirkulære om TR i staten.

Som FTR forhandler du dine egne vilkår for FTR-hvervet, typisk om tid, lokaler, mulighed for at være i kontakt med sit valggrundlag samt et FTR-tillæg.

Ligesom til hvervet som TR, skal en FTR have den nødvendige tid. Den konkrete håndtering af tidsforbruget drøftes typisk i dialog mellem FTR og FTR’s leder.

Størrelsen af tillægget og den afsatte tid afhænger typisk af arbejdspladsens størrelse, antallet af TR og om FTR repræsenterer flere faggrupper og/eller enkeltpersoner uden mulighed for at vælge en TR, som FTR har TR-opgaver i forhold til. Hovedudvalget kan have aftalt principper, med udgangspunkt i FTR’s forhandlings- og aftaleret samt FTR’s opgaver, der danner baggrund for FTR’s forhandling om egne vilkår.

Tiden til FTR-hvervet skal gerne afspejle

 • FTR’s opgaver, herunder forhandlings- og aftaleret
 • FTR evt. pladser i forskellige udvalg
 • at FTR bruger tid på at rådgive TR i andre afdelinger end i FTR’s egen afdeling og er i dialog med/mødes med TR-fællesskabet (sit valggrundlag).
 • Hvis FTR varetager ’TR-opgaver’ for ergoterapeuter, der ifølge TR-reglerne ikke har mulighed for at vælge en TR.

FTR forhandler typisk egne vilkår lige efter valget, evt. med sparring fra en konsulent i Forhandling & Løn i ETF. Der kan være en fordel i at vente med forhandlingen, indtil FTR har fået lidt erfaring hvervet, men er måske ikke muligt. Alternativt bør en aftale indeholde et afsnit om en evaluering og genforhandling af vilkår efter fx  6-9 måneder.

Undersøg evt. hvilke vilkår andre faggruppers fællestillidsrepræsentanter har for at få flere aspekter med inden forhandlingen.

Når du skal indgå en vilkårsaftale for FTR-funktionen med arbejdsgiver bør du overveje i følgende:

 • Tid til FTR-opgaven – som tager udgangspunkt i en afvejning af, hvor mange TR du repræsenterer, og om du som FTR varetager interesser for medlemmer, der ikke har mulighed for lokal TR-dækning. 
 • Honorering for FTR- opgaven, hvor det er muligt at indgå aftale om tillæg specifikt for FTR-funktionen.
 • Behov for lokaler til at kunne løse FTR opgaven – overvej om det giver mening, at du har adgang til et separat lokale.
 • Behov for It-udstyr, det kan fx. være mobil telefon eller bærbar PC, så du har mulighed for at være mobil, når du skal møde dit valggrundlag.
 • Kompleksitet i FTR funktionen, hvilke udvalg vil du som FTR naturligt indgå i? Er dit valggrundlag spredt over et stort geografisk område?
 • Mulighed for efteruddannelse så du bedst muligt kan varetage opgave som FTR.
 • Aftaler om vilkår som fx. løntilllæg eller faglige kurser, hvis du fratræder som FTR efter en valgperiode.

FTR som repræsentant for AC-gruppen

Når du som FTR bliver valgt til en AC-plads i et af de øverste MED-udvalg/SU, skifter du position fra kun at være FTR til at være AC’s repræsentant for det område MED-udvalget dækker. Som AC’s repræsentant i MED-udvalget skal du være i dialog med AC-gruppen om emner der drøftes i MED.  

På øverste niveau i MED/SU drøfter man typisk helt overordnede emner som budget og regnskab for hele eller større del af kommunen/regionen, herunder budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, lønpolitik, seniorpolitik, stresspolitik, principper for TR-vilkår, overordnede retningslinjer for sygefraværssamtaler, tilpasning af MED-strukturen til ledelsesstrukturen m.m.

I AC’s MED-vejledning finder du bl.a. information om fordeling af pladser i MED, og om hvordan udpegning til pladser i MED-udvalg foregår i AC-regi. Udpegning til MED foregår hvert 2. år

Der kan gå år mellem, at den lokale MED-aftale skal genforhandles. Når den skal genforhandles, skal der nedsættes et forhandlingsorgan. AC-gruppen på arbejdspladsen udpeger en eller to AC-repræsentanter til forhandlingsorganet, som alene har til formål at genforhandle den lokale MED-aftale. Forhandlingsorganet  nedlægges igen, når den nye lokale MED-aftale er aftalt mellem de lokale arbejdsgiver- og medarbejderrepræsentanter.

Nye samarbejdspartnere og netværk

For at få indflydelse på overordnet niveau er det oplagt, at du som FTR, qua din rolle og position i organisationen, arbejder for at blive en del af arbejdspladsens øverste og strategiske (beslutnings)fora.

Derfor har du en vigtig opgave med at opbygge relationer til beslutningstagere og andre samarbejdspartnere på øverste niveau i organisationen - både i det formelle og uformelle.

Skaf dig et overblik over de øverste MED/SU-niveauer, og hvem der har hvilke pladser i udvalgene. Hvem repræsenterer eksempelvis AC-gruppen i MED/SU, og hvem er de øvrige? Hvem har du brug for/lyst til at tage kontakt til? Kan nogle fra AC-gruppen eller FTR fra andre hovedorganisationer evt. hjælpe dig på vej til nye kontakter?  Mødes du med ledere i andre sammenhænge? Er der et formelt netværk for FTR eller grupper af FTR på arbejdspladsen?

TR-fællesskabet er også en vej til at udvide dit netværk med nye, vigtige relationer.

Kompetencer som FTR

For at søge indflydelse på medlemmernes mulighed for at styrke kernopgaven under gode rammer og vilkår - ud fra en medskabende tilgang - er det også vigtigt, at FTR: 

 • I dialogen med ledelse og TR-kolleger kan tale ind i arbejdspladsens udfordringer med at løse kerneopgaven på arbejdspladsen og kunne perspektivere og analysere konsekvenser af mulige løsninger på overordnet niveau i organisationen.
 • Kan understøtte og udfordre TR-fællesskabet - kunne engagere, rådgive og sparre med TR.
 • Kan bidrage til og turde stå på mål for (svære) beslutninger - og i den sammenhæng bringe sin faglighed i spil.
 • Kan opbygge og balancere relationen til TR, kolleger, til ledelse og til ETF - og kunne håndtere et krydspres af forskellige forventninger.
 • Har indblik i overenskomst, aftaler, og lovgivning.

Formentlig har du allerede et godt udgangspunkt qua dine erfaringer og uddannelse som TR, men du får også brug for at udvikle dine kompetencer i FTR-rollen. Det sker over tid gennem erfaringer, sparring, kurser, evt. uddannelsen og refleksion. 

Hvad tilbyder ETF til FTR - Rådgivning og sparring

Som FTR kan du få rådgivning og sparring fra konsulenter i ETF fx i forhold til

 • spørgsmål inden for OK, aftaler, lovgivning samt i relation til FTR’s forhandlings- og aftaleret
 • udfordringer/dilemmaer og sager i relation til arbejdsforhold, personaleforhold samt arbejdsmiljøforhold og samarbejdsproblemer
 • regelgrundlag vedrørende ændringer/forhandling af TR-struktur
 • at stå i spidsen for TR-fællesskabet
 • Kurser, møder og uddannelse for FTR

Som FTR kan du få rådgivning og sparring fra regionsformanden om fagpolitiske spørgsmål og emner, eksempelvis:

 • hvordan kan ergoterapeuter styrke fagligheden i en tværfaglig kontekst
 • omorganisering og besparelser, der kan få konsekvenser for den ergoterapifaglige indsats overfor borgeren/patienten.
 • overvejelser ift. ny TR-struktur, hvis enten TR eller arbejdsgiver ønsker at drøfte det.
  Hvad vil give bedst mening i forhold til at etablere de bedste forudsætninger for lykkes med relationsopbygningen til kolleger og daglig ledelse, som er en vigtig forudsætning for at kunne lykkes med en medskabende tilgang i interessevaretagelsen.

FTR i staten kan få sparring fra ETF’s næstformand og fra konsulenterne i ETF ift overenskomst, aftaler, og lovgivning.

Du kan altid kontakte ETF i telefontiden fra 10 – 15, fredag fra 10-13.30 på 88 82 6270 og tast videre efter emnet. Du bør altid ringe til os, hvis din henvendelse haster.

Står du med en kompleks problemstilling, kan du med fordel sende en mail til [email protected] , hvor du kort skitserer problematikken/de centrale elementer i problemstillingen, og hvad du har brug for. Angiv gerne flere tidspunkter du kan kontaktes på.

Kurser og netværk for FTR

Virtuelt Introkursus for nye FTR
Når du er blevet valgt som FTR, modtager du information/en invitation til det førstkommende virtuelle introkursus for nye FTR.

Det lokale ETF-samarbejde og FTR-Netværk
Som FTR i en kommune eller region, får du et tæt samarbejde med din regionsformand. Efter du er blevet valgt som FTR, bliver du kontaktet af din regionsformand, som inviterer til et samarbejde og orienterer dig om det lokale FTR-netværk i regionen, datoen for næste møde, og hvordan du tilmelder dig det.

To gange om året afholdes et ½ dags netværksmøde for FTR i din region. Som udgangspunkt er det virtuelt, men kan være fysisk. Regionsformanden er mødeleder/vært.

Er du FTR i staten byder ETF’s næstformand dig velkommen.

Andre kurser for alle FTR

ETF har forskellige tilbud, målrettet til FTR:

Diplommodul:   

Du kan søge om diplommodulet:

 • Det personlige lederskab og forandring og /eller
 • Organisation, udvikling og samskabelse

som er en del af 'Diplomuddannelse i ledelse'. En hel diplomuddannelse består af tre obligatoriske moduler, samt valgfri moduler og et afgangsprojekt. ETF tilbyder økonomisk støtte til ovenstående to (obligatoriske) moduler - det 1. og 3. modul.

Erfaringerne fra FTR, der har taget flere diplommoduler er, at de har fået en større baggrundsviden og en forståelse for, hvad der sker i organisationen, ligesom de er blevet klogere på sig selv i rollen som FTR.Nogle fremhæver, at de stiller flere (og andre) spørgsmål, og at de har fået et sprog og en baggrundsviden, der gør det nemmere at tale ind i udfordringer med ledelsen.

Har du spørgsmål til ETF om ansøgningen, den økonomiske støtte, vilkår eller andet:

Kontakt konsulent på FTR og TR-området Janne Molin: [email protected]. / 5336 4917

Individuelt kursus ved særligt behov i forhold til FTR-funktionen

Har du et særligt behov for kompetenceudvikling, der ikke kan honoreres i regi af ETF’s tilbud til FTR, kan du søge om økonomisk støtte til dækning af deltagergebyr og transport. Som udgangspunkt kurser med et deltagergebyr i størrelsesordenen af ca. 10. - 20.000 kr.

 • ETF betaler deltagergebyr samt dækker evt. udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.
 • Ansøgninger godkendes løbende efter Først-til-mølle-princippet

ETF godkender løbende ansøgninger om økonomisk støtte til et individuelt kursus efter først-til-mølle- princippet, så længe der er midler.

Når du ved, hvilket kursus du gerne vil tilmelde dig, og du har afklaret med din leder, at du kan få tjenestefri med løn, så send en mail med teksten: 'Ansøgning om økonomisk støtte – individuelt kursus for FTR' i emnefeltet, til TR-konsulent Janne Molin på [email protected].

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

 • navn og tillidshverv
 • en kort beskrivelse af hvorfor du ønsker netop det kursus
 • et link til beskrivelsen af kurset, herunder oplysninger om kursusudbyder, undervisningssted, undervisningsdatoer, pris samt tilmeldingsfrist
 • om du har gennemført ETF's grunduddannelse for TR

Send en ansøgning til Janne Molin på [email protected] hvor du beskriver dit særlige behov, vedhæftet kursusbeskrivelse, dato og pris. 

Antallet af ansøgninger, der kan godkendes, afhænger af, hvor mange midler ETF aktuelt har til rådighed.