Både nye og erfarne ledere har behov for at blive opdateret med ny viden. På siden her har vi samlet et overblik over de kurser, temadage og muligheder for videreuddannelse, der er relevante for dig som leder. Kurserne i oversigten er primært i regi af ETF, men også fra enkelte andre udbydere. 

Før-lederforløb - er ledelse noget for mig?

ETF’s før-lederforløb er et afklaringsforløb for ergoterapeuter, der overvejer at gå ledervejen. Ergoterapeuter, der er ansat i deres første job som leder eller koordinator, og som ønsker at blive mere afklaret i deres rolle kan også have gavn af forløbet.
Forløbet strækker sig over seks måneder og giver indsigt i faget ledelse og i eget ledertalent.
Måske fungerer du i dit nuværende job som tovholder, udvikler, koordinator, projektmedarbejder eller noget lignende, hvor du bedriver det, man kalder for uformel ledelse, og som kan være et skridt i retning af et formelt lederjob. Det samme gælder tillidshverv, hvor du samarbejder tæt med ledelsen om problemstillinger og udvikling. I alle tilfælde kan et før-lederforløb hjælpe dig med at afklare, om du vil gå videre ad ledervejen.

Tidligere deltagere siger om forløbet blandt andet: 

  • "Ved at deltage i før-lederforløbet fik jeg en viden om mig selv og jobbet som leder, der gjorde, at jeg blev mere afklaret omkring, hvad jeg er motiveret af i ledelse. Jeg har i dag et job som leder og har ikke et sekund fortrudt."
  • ”Kære ETF, tak for jeres indsatser. Jeg vil specielt sende min taknemmelighed for før-lederforløbet, som var med til at sætte skub i mine tanker om at forfølge min ledelsesdrøm for at kunne udøve min passion via en større platform. Forløbet var godt tilrettelagt, og jeg fik mulighed for at stifte bekendtskab med andre ambitiøse og kompetente kollegaer. Jeg blev motiveret til at tage en master i folkesundhedsvidenskab efterfølgende og har nu fået job som afdelingsleder. Med min erfaring, viden og kompetencer, kombineret med den støtte ETF har til nye ledere, føler jeg mig tryg ved at skulle varetage min nye rolle.

Målene med før-lederforløbet er generelt at fremme ergoterapeuters interesse for ledelse samt at:

  • Skabe dialog om, hvad ledelse er
  • Skabe indsigt i forskellige aspekter af ledelsesfunktionen
  • Skabe afklaring om eget ledelsestalent, kompetencer og karrieremuligheder
  • Skabe mulighed for at netværke med andre med interesse i ledelse 

Forløbets opbygning

Før-lederforløbet består af tre dele, hvor den første del er en individuel karriererådgivning og anden samt tredje del begge er dialogbaserede workshops.
Karriererådgivning: Før den første workshop får du tilbudt at gennemføre en adfærdsanalyse kaldet Thomas International PPA. Adfærdsanalysen, der også kendes som en DISC-profil, afdækker din karriere- og adfærdsprofil, bl.a.: Hvad er din motivation og dit drive i arbejdslivet? Hvilke roller og opgaver trives du bedst med? I hvilken kultur arbejder du bedst? Resultatet af PPA’en danner inden den første workshop grundlag for en times personlig karriererådgivning. Rådgivningen aftales individuelt og kan finde sted i såvel Aarhus, Odense og København. 

Workshops: På de to workshops kommer vi ind på aktuelle krav til ledere og hvilket perspektiv- og rolleskift det medfører at blive leder. Vi arbejder bl.a. med lederen som rollemodel, overgangen fra medarbejder til leder og med mulighed for netværksdannelse. Nuværende ledere kommer og fortæller om deres vej til lederjobbet, hvordan deres dag typisk ser ud og hvad der motiverer dem i ledelse.

Før-lederforløbet er gratis for medlemmer af ETF. 

Læs mere og find kurserne her

Uformel ledelse i et krydsfelt – sådan lykkes du

”Uformel ledelse i et krydsfelt – sådan lykkes du” er et udviklingsforløb til ergoterapeuter i stillinger med faglige eller organisatoriske ledelsesopgaver uden formelt lederansvar. Det kan være ergoterapeuter, der arbejder som koordinatorer, udviklingsterapeuter, projektledere, specialeansvarlige, kliniske undervisere - eller som på anden vis har til opgave at koordinere, implementere, udvikle og skabe engagement og følgeskab blandt deres kollegaer. Det kan være i en bestemt afdeling eller på tværs af fag og enheder. 

Forløbet er målrettet ergoterapeuter, der løser opgaver, hvor de skal koordinere, skabe udvikling og faglige resultater, facilitere og initiere udvikling af faglig art, indarbejde nye retningslinjer, deltage i projektarbejde eller andet, hvor de er afhængige af, at få følgeskab af deres kolleger uden at have personaleansvar. 

Forløbet er bygget op om to kursusdage med to måneders mellemrum. Mellem de to dage arbejder du med en hjemmeopgave relateret til egen praksis. Der vil også være læsestof, der understøtter forløbet.

Læs mere og tilmeld dig her

Fælles kurser og arrangementer for ledere, TR og AMR

På enhver arbejdsplads er omdrejningspunktet for et godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø, tæt samarbejde og dialog mellem ledelse, TR og arbejdsmiljørepræsentanter. Derfor udbyder vi i ETF en række fælles arrangementer for ledere, TR og AMR, de såkaldte TRIO-arrangementer.

Læs mere og tilmeld dig her:

Uddannelse for ledere

Der er flere muligheder for at videreuddanne sig som leder, det gælder både på diplom-, master- og kandidatniveau.
Diplom- og masteruddannelser udbydes både som heltids- og deltidsstudier og kan gennemføres sideløbende med et fuldtidsarbejde. De kræver som regel minimum to års praksiserfaring, og der er brugerbetaling. 

Kandidatuddannelser er heltidsstudier og giver mulighed for at søge SU. Disse studier er gratis. Adgangskravene er forskellige.

Diplomuddannelser

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse henvender sig til nuværende og kommende ledere i såvel den offentlige som den private sektor. Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Uddannelsen kan tages på CVU'ere, handelshøjskoler samt Danmarks Forvaltningshøjskole.

Læs mere

Masteruddannelser

Master i offentlig ledelse

Uddannelsen har fokus på ledelsesvilkår i den offentlige sektor og de særlige forventninger, der stilles til den offentlige leder, fx i forbindelse med politisk betingede forandringer. Uddannelsen henvender sig til personer, som allerede har erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar i det offentlige.

Læs mere

Master of public governance

Uddannelsen kvalificerer og udvikler den offentlige leders evne til at udøve professionel ledelse indenfor de politiske, retslige og institutionelle rammer. Uddannelsen henvender sig til personer med erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar.

Læs mere

Master of Public Health (MPH)

Uddannelsen er en tværfaglig videregående uddannelse i folkesundhedsvidenskab. Den varer to år med første år som heltidsstudie og andet år som deltidsstudie. Uddannelsen har fokus på forebyggelse, sundhedsfremme og ledelse. 

Læs mere

Master i organisationspsykologi (MPO)

Uddannelsen findes på Roskilde Universitet og er målrettet ledere og konsulenter, der har erfaret, at det at arbejde i og med moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på psykologiske faktorer.

Læs mere

Master i læreprocesser, specialisering i ledelses- og organisationspsykologi

Uddannelsen findes på Aalborg Universitet og drejer sig om, hvordan man som leder kan understøtte motivation, kreativitet, trivsel, performance og læring i organisationen.

Læs mere

Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner / Educational Management

Uddannelsen henvender sig til ledere og før-ledere på uddannelsesinstitutioner. Målet med uddannelsen er at give deltagerne blik for deres handlemuligheder som strategiske ledere, så deres indsats bidrager til professionalisering af ledelsesarbejdet og styrker arbejdet med udviklingen af den pædagogiske praksis.

Læs mere

Master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren (MPQM)

Uddannelsen er en generel lederuddannelse rettet mod kvalitetsområdet i sundheds- og socialsektoren. Uddannelsen henvender sig til ledere, mellemledere og før-ledere og udbydes af Syddansk Universitet.

Læs mere

Master of Business Administration, MBA

Uddannelsen sætter dig i stand til at overskue forandringer på et operativt og strategisk niveau. Den fokuserer på faglige færdigheder, personlige egenskaber og ledelseskompetencer. Uddannelsen udbydes af CBS og Aarhus Universitet og tilbydes på dansk og engelsk.

Læs mere

Kandidatuddannelser

Kandidatuddannelse i ergoterapi

På kandidatuddannelsen i ergoterapi får du viden om evaluering og kvalitetsudvikling af ergoterapeutisk praksis indenfor behandling, rehabilitering og forebyggelse. Uddannelsen er to-årig og adgangsgivende til et evt. efterfølgende ph.d.-studium.

Læs mere

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Uddannelsen er en tværfaglig to-årig kandidatuddannelse med fokus på sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, behandling og rehabilitering. Uddannelsen, som giver titlen cand.scient.san., er adgangsgivende til et evt. efterfølgende ph.d.-studium.

Læs mere

Andre kursusudbydere

Der er mange aktører på kursusmarkedet for ledelse. Herunder har vi oplistet nogle af de største:

  • Væksthus for ledelse - et netværk bestående af praktikere, politikere og embedsmænd fra Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Akademikerne, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Sundhedskartellet, kommunale chefforeninger samt faglige organisationer. Væksthusets hjemmeside lederweb.dk er en stor vidensbank med publikationer, artikler og nyhedsbreve om ledelse. På lederweb.dk kan udbydere annoncere kurser, uddannelser og arrangementer om ledelse.
  • Center for Ledelse (CfL) – udbyder kurser målrettet ledelse og HR indenfor personlig udvikling, rekrutterings- og ledelsesredskaber samt HR-jura. Centerets kompetenceudvikling dækker et stort spektrum.
  • Komponent – Kommunernes Landsforenings fælles udviklingscenter, der udbyder kurser og uddannelse målrettet den kommunale sektor. 

Lederkonference

En gang om året inviterer ETF’s Selskab for ledere, i samarbejde med Danske Fysioterapeuters lederselskab til konference om nye tendenser i ledelse inden for velfærdsområderne.

Læs mere og tilmeld dig

 
Brug ETF

Leder - Løn og vilkår
 
 

Brug for hjælp?

Kontakt:
 
Skriv mail
Darlene Kyrø
Chefkonsulent
Løn & forhandling
Stina Falk Meldgaard
Forhandlingskonsulent
Løn & forhandling
Tina Solveig Koch
Chefkonsulent
Profession og politik