Ergoterapeutforeningens vedtægter pr. november 2022.

NB: Hovedbestyrelsen har besluttet en ændring af kontingentpraksis (vedtægternes §8.2), således at kontingentnedsættelser og statusændringer kan søges hver måned. Udmeldelse af Ergoterapeutforeningen er uændret med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal (vedtægternes §8.3).


Ergoterapeutforeningen. Foreningen er juridisk hjemmehørende i Storkøbenhavn. Foreningens sekretariat er fysisk placeret dels i Storkøbenhavn dels på de til enhver tid eksisterende regionale adresser. Foreningens officielle postadresse er sekretariatet i Storkøbenhavn. Herudover består foreningen af Pillorissaasut - Grønlandske Ergoterapeuter.

 

Ergoterapeutforeningen er medlem af Hovedorganisationen ”Akademikerne”.

 

Foreningen er professions- og fagforening for ergoterapeuter. Foreningens formål er:

 • at støtte medlemmerne i deres arbejdsliv
 • at sikre bedst mulige løn- og arbejdsvilkår
 • at være drivkraft i ergoterapifagets udvikling
 • at påvirke samfundsudviklingen ud fra en ergoterapeutisk synsvinkel
 • at understøtte netværksdannelse blandt medlemmerne
 

Foreningen bygger på et demokratisk værdigrundlag og møder det enkelte medlem i respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Foreningen arbejder løbende med kvaliteten i sine serviceydelser og løser sine opgaver centralt og decentralt. Foreningen sikrer, at medlemmerne har indflydelse på foreningens politik og dermed foreningens aktiviteter.

Hvert medlem opfordres til at bidrage til en fagligt stærk forening, hvor flest mulige ergoterapeuter finder det attraktivt at være medlem for derigennem at styrke såvel fællesskabet som særlige interesseområder.


Det enkelte aktive medlem kan:

1.       få sine løn- og ansættelsesvilkår forhandlet og aftalt

2.       få en afskedigelsessag behandlet

3.       få en arbejdsskadesag behandlet

4.       deltage i urafstemning om toneangivende overenskomster

5.       få rådgivning og vejledning om løn- og ansættelsesvilkår for ergoterapeuter

6.       ansøge foreningens fonde, puljer og legater

7.       få rådgivning og vejledning i forbindelse med job i udlandet 

8.       deltage i faglige og fagpolitiske møder

9.       oprette og deltage i faglige fora, som kan få støtte fra foreningen

10.    få rådgivning og vejledning om grund-, efter- og videreuddannelse og karriere

11.    tilmelde sig foreningens kollektive forsikring for privatpraktiserende

12.    opstille til samtlige tillidsposter i foreningen under hensyntagen til arbejdsplads- og regionstilhørsforhold

13.    være stiller for andre medlemmer til tillidsposter i foreningen. Man kan maksimalt være stiller for kandidater svarende til antallet af ledige poster i det pågældende valg.

14.    at deltage i foreningens valg af landsformand, næstformand, hovedbestyrelsesmedlemmer, regions- formand m.m. under hensyntagen til arbejdsplads- og regionstilhørsforhold

15.    stille forslag til repræsentantskabsmødet

16.    deltage med taleret på repræsentantskabsmøder og regionsgeneralforsamlinger

17.    deltage med stemmeret på regionsgeneralforsamlinger

18.    få mulighed for deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper nedsat af Hovedbestyrelsen

19.    blive informeret om beslutningsforslag og beslutninger fra foreningens repræsentantskabsmøder, hovedbestyrelsesmøder og regionsbestyrelsesmøder

20.    blive informeret om urafstemningsresultater

21.    blive informeret om foreningens politik og aktiviteter

22.    få foreningens emblem, medlemsblad og information via www.etf.dk

23.    få debatoplæg formidlet i foreningens medier, såfremt dette ikke strider mod landets love

24.    få indlæg behandlet på hovedbestyrelsesmøder, regionsbestyrelsesmøder eller af andre relevante fora

25.    få optaget fagligt relevante artikler og indlæg på www.etf.dk og/eller i medlemsbladet

26.    deltage i relevant kompetenceudvikling i forbindelse med varetagelse af tillidsposter

27.    få relevant materiale i forbindelse med varetagelse af tillidsposter

Aktive medlemmer, der er dobbeltorganiserede og medlemmer, der er ansat på en overenskomst, hvor Etf ikke har forhandlings- og aftaleretten, har alle medlemsfordele, dog ikke i punkterne 1-4. Passive medlemmer medlemsfordelene i punkt 16 og 19-25.

Studerende medlemmer har ret til punkterne 1-10 (pkt. 6: Dog kun Studierejsefonden), 12 (dog ikke valgbar til landsformand, næstformand og regionsformand), 13-27 (pkt. 22: Dog ikke ”foreningens emblem”).

Pensionistmedlemmer har ret til punkterne 1-3, 5, 7-27 (pkt. 12: Dog kun valgbar til repræsentantskabet og regionsbestyrelser, men ikke valgbar til hovedbestyrelse, landsformand, næstformand og regionsformand).


Et medlem må først tiltræde en stilling inden for foreningens forhandlingsområde, når løn- og ansættelsesvilkår er forhåndsgodkendt eller godkendt i foreningen. Hvis der er indgået overenskomst eller anden aftale mellem foreningen og et ansættelsessted, må et medlem ikke tiltræde en stilling på andre vilkår end de i overenskomsten eller aftalen anførte, med mindre foreningen har godkendt dette. Hvis der ikke er indgået overenskomst/aftale for det pågældende sted, skal medlemmet kontakte foreningen, så løn- og ansættelsesvilkår så vidt muligt aftales mellem foreningen og ansættelsesstedet.

Medlemmer er forpligtet til at give foreningen relevante oplysninger om eksempelvis ansættelsessted, bopæl, funktionsområder samt efterfølgende ændringer i disse forhold. Foreningen kan videreformidle disse oplysninger inden for medlemsgruppen i henhold til foreningens formål.

Udtaler medlemmer sig offentligt om forhold vedrørende ergoterapeuters løn- og ansættelsesvilkår og faget ergoterapi, skal de angive på hvis vegne, de udtaler sig.

Medlemmer er forpligtet til at følge de etiske retningslinjer m.m., som foreningen via verdensforbundet (WFOT) og det europæiske forbund (COTEC) har tilsluttet sig.

Medlemmer er forpligtet til at vælge tillidsrepræsentanter i overensstemmelse med de til enhver tid gældende aftaler mellem foreningen og de berørte arbejdsgiverparter.


6.1 Politiske niveau

Ønsker et medlem at klage over foreningens håndtering af medlemmets rettigheder, kan dette ske skriftligt til foreningens hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at svare medlemmet skriftligt hurtigst muligt, dog seneste 14 dage efter afholdelse af det 2. ordinære hovedbestyrelsesmøde efter modtagelse af klagen.

Hovedbestyrelsen skal over for Repræsentantskabet redegøre for antallet af klager, deres karakter samt hovedindholdet i Hovedbestyrelsens svar på klagerne.

Er en klage ikke adresseret til Hovedbestyrelsen, regnes denne for en administrativ klage (se § 6.2).

6.2 Administrativt niveau

Ønsker et medlem at klage over foreningens håndtering af medlemmets rettigheder, kan dette ske skriftligt til foreningens sekretariat. Sekretariatet svarer medlemmet skriftligt senest 3 uger efter modtagelse af klagen. Sekretariatet skal i forbindelse med Hovedbestyrelsens forberedelse af repræsentantskabsmødet redegøre for omfanget og indholdet af klager fra medlemmer.

Medlemmet kan i forlængelse af svaret på den administrative behandling vælge at videresende sin klage til Hovedbestyrelsen.


7.1 Medlemsstatus

Foreningens medlemmer har status af aktive, passive, studerende eller pensionister.

Aktive medlemmer

 • Er autoriserede ergoterapeuter, der i Danmark udøver virksomhed som ergoterapeut - det være sig i offentlige eller private virksomheder - heltid, deltid eller som privatpraktiserende
 • Er arbejdssøgende, på syge- eller barselsdagpenge eller på anden vis tilknyttet arbejdsmarkedet
 • Er ergoterapeuter, der arbejder med henblik på opnåelse af dansk autorisation (udenlandske ergoterapeuter)
 • Studerende på erhvervskandidatuddannelsen 

Passive medlemmer

 • Er autoriserede ergoterapeuter beskæftiget i fagområder uden for foreningens forhandlingsområder og uden samarbejdsaftale med foreningen, men organiseret i områdets forhandlingsberettigede organisation
 • Er autoriserede ergoterapeuter, som ikke arbejder eller som ikke er arbejdssøgende inden for det ergoterapeutiske arbejdsfelt
 • Er autoriserede ergoterapeuter, der arbejder udenfor Danmark
 • Studerende medlemmer: Er studerende ved grunduddannelsen ved landets ergoterapeutuddannelser
 • Pensionistmedlemmer: Er aktive medlemmer, der er overgået til efterløn , førtids- eller folkepension 

7.2 Regionalt medlemskab

Medlemskab af foreningen indbefatter også et medlemskab af en region eller Pillorissaasut - Grønlandske Ergoterapeuter.
Medlemmer af den enkelte region:

 • Er aktive medlemmer, hvis forhandlingsberettigede hovedarbejdsgiver hører hjemme i regionen
 • Er aktive medlemmer bosiddende i regionen, som arbejder som privatpraktiserende
 • Er arbejdssøgende medlemmer med bopæl i regionen
 • Er pensionistmedlemmer med bopæl i regionen eller med seneste arbejdsplads i regionen
 • Er studerende medlemmer, hvis uddannelsessted er beliggende i regionen
 • Er passive medlemmer med bopæl i regionen

ETF’s landsformand og næstformand er medlem af den region, hvor de har bopæl.

 
 

8.1 Indmeldelse

Indmeldelse i foreningen skal ske skriftligt til sekretariatet.

8.2 Statusændring

Ved statusændring skal meddelelse ske skriftligt til sekretariatet med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Passive medlemmer, som ikke længere opfylder betingelserne herfor, har pligt til straks at melde sig aktive. Studerende medlemmer bliver efter uddannelsens afslutning overført til aktivt medlemskab.

8.3 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Aktive medlemmer kan ikke melde sig ud fra den dag, der varsles konflikt mellem foreningen og en større overenskomstpart. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette efter skriftlig ansøgning fra et medlem.

8.4 Eksklusion

Eksklusion af medlemmer sker:

Hvis medlemmet overtræder foreningens vedtægter, og Hovedbestyrelsen beslutter eksklusion. Ho- vedbestyrelsens beslutning kan af medlemmet indankes for Repræsentantskabet på det førstkommende repræsentantskabsmøde. Anken har opsættende virkning, såfremt klagen er fremsat senest 4 uger efter, at beslutning om eksklusion er meddelt medlemmet. Det betyder, at medlemskabet opretholdes, indtil klagen er behandlet.

 • Hvis medlemmet er blevet frataget sin autorisation af Sundhedsstyrelsen
 • Hvis medlemmet ikke har betalt kontingent i et halvt år

Et ekskluderet medlem kan af Hovedbestyrelsen få sine rettigheder tilbage, når der findes tilstrækkeligt grundlag herfor. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at udarbejde procedure for behandling af eksklusionssager, der indeholder størst mulig retssikkerhed for det enkelte medlem.

 
 

Medlemmer opnår rettigheder fra den dag, indmeldelsen/aktiverklæringen er modtaget og registreret i sekretariatet.

I følgende situationer må medlemmet som udgangspunkt afvente tre måneder, før der kan ydes rådgivning eller økonomisk støtte fra foreningen:

 • Ergoterapeuter, der optages eller genoptages som medlemmer senere end tre måneder efter ansættelse i stilling, hvor ETF har forhandlingsretten til stillingen
 • Ergoterapeuter, der optages senere end en måned efter afsluttet ergoterapeutisk grunduddannelse
 • Ergoterapeuter, der begærer statusændring fra passivt til aktivt medlemskab 3 måneder senere end det tidspunkt, de opfyldte betingelserne for denne statusændring
 • Ergoterapeuter, der har udmeldt sig af ETF med baggrund i ansættelse i andet erhverv, og som kan dokumentere medlemskab af tilsvarende relevant faglig organisation i perioden op til genindmeldelse i ETF, kan opnå de fulde rettigheder fra den dag, indmeldelsen er modtaget og registreret i ETF.

Ved ”relevant faglig organisation” forstås organisationer, der er berettiget til at være medlem af en hovedorganisation i Danmark.

Medlemmer, der er ekskluderet på grund af restance, har ikke ret til juridisk eller økonomisk støtte fra foreningen før tre måneder efter genoptagelsen. Genoptagelse forudsætter, at restancen er betalt.

 

Kontingentet for aktive medlemmer, passive medlemmer, studerende medlemmer og pensionistmedlemmer fastsættes på foreningens repræsentantskabsmøde for de følgende tre kalenderår. Repræsentantskabet kan ligeledes fastsætte nedsat kontingent for udvalgte grupper. Landsformanden eller næstformanden kan - når omstændighederne taler for det - nedsætte, give henstand eller eftergive et medlem kontingent, såfremt medlemmet ansøger skriftligt om det.

Hovedbestyrelsen fastlægger retningslinjerne for opkrævning af kontingent.


11. 1 Urafstemning

Urafstemning skal afholdes ved:

 • Valg af landsformand
 • Valg af næstformand
 • Valg til hovedbestyrelse
 • Valg af regionsformænd
 • Foreningens opløsning

Urafstemning kan i øvrigt besluttes af Repræsentantskabet og Hovedbestyrelsen. Senest 3 uger efter en sådan beslutning sørger Hovedbestyrelsen for, at afstemningen finder sted. Resultatet af afstemningen skal foreligge senest 8 uger efter, at beslutningen om urafstemning er blevet truffet og bekendtgøres derefter snarest på foreningens medier.

Urafstemning afgøres ved almindelig stemmeflerhed, dog kræver vedtægtsændringer og opløsning af foreningen 3/4 flertal af de afgivne stemmer. Hovedbestyrelsen fastlægger, om urafstemningen skal foregå manuelt/fysisk eller digitalt.

Ved manuel/fysisk urafstemning optælles stemmerne af et uvildigt stemmeudvalg. Ved digital urafstemning sikrer Hovedbestyrelsen, at afstemningssystemet på baggrund af en uvildig, ekstern faglig godkendelse lever op til de til enhver tid gældende standarder for digitale afstemningssystemer.

11.2 Stemmeberettigede medlemmer

Alle aktive medlemmer, studerende medlemmer og pensionistmedlemmer er stemmeberettigede, hvis de ikke er i kontingentrestance i det kvartal, der ligger forud for urafstemningen.

Ved urafstemning til valg af regionsformand samt de tre regionalt valgte hovedbestyrelsesmedlemmer er alle regionens aktive medlemmer, studerende medlemmer og pensionistmedlemmer stemmeberettigede.

11.3 Urafstemning vedrørende overenskomstindgåelser

Indgåelse og fornyelse af overenskomster og aftaler med toneangivende arbejdsgivere, dækkende en betydelig andel af foreningens medlemmer, skal sendes til urafstemning. Alle aktive medlemmer og studerende medlemmer er stemmeberettigede, hvis de ikke er i kontingentrestance i det kvartal, der ligger forud for urafstemningen.

Indgåelse og fornyelse af overenskomster og aftaler med mindre arbejdsgivere, dækkende et mindretal af foreningens medlemmer, kan sendes til urafstemning, såfremt Hovedbestyrelsen beslutter dette. Ved urafstemning om disse mindre overenskomster og aftaler er kun aktive medlemmer og studerende medlemmer stemmeberettigede, såfremt de ifølge medlemssystemet er omfattet af overenskomsten og ikke er i kontingentrestance i det kvartal, der ligger forud for urafstemningen.

Resultatet skal ikke opgøres regionsvis. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at foreningen indgår i og forpligtes af fælles urafstemninger afholdt i forhandlingsfællesskaber, hvor foreningen er indmeldt.


12.1 Repræsentantskab

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender, medmindre emnet bringes til urafstemning. Repræsentantskabet består af 78 repræsentanter.

Fødte repræsentanter er hovedbestyrelsesmedlemmerne og en repræsentant for Pillorissaasut - Grønlandske Ergoterapeuter. De resterende repræsentanter fordeles forholdsmæssigt mellem regionerne efter den d’Hondske metode i forhold til antallet af aktive medlemmer pr. 1. januar året efter ordinært repræsentantskabsmøde.

12.2 Valg af repræsentanter

Hovedbestyrelsen meddeler den enkelte region deres antal repræsentanter senest den 1. marts i året efter repræsentantskabsmødet.

Repræsentanter vælges for 3 år ad gangen på regionsgeneralforsamlingerne året efter ordinært repræsentantskabsmøde. Funktionsperioden starter den 7. maj samme år, som valget finder sted.

Der afholdes suppleringsvalg på hver enkelt regionsgeneralforsamling, hvis allerede valgte repræsentanter eller suppleanter nedlægger deres hverv, eller hvis der af andre årsager er ubesatte pladser.

Alle aktive medlemmer, pensionistmedlemmer og studerende medlemmer, som ikke er i kontingentrestance på valgtidspunktet, er valgbare som repræsentanter. Der kan dog højst vælges ét pensionistmedlem og ét studerende medlem pr. region. Opstilling og valg sker på regionsgeneralforsamlingen. Kandidater, som ikke er til stede på generalforsamlingen, skal aflevere et skriftligt opstillingsgrundlag til Regionsbestyrelsen inden generalforsamlingen. Der vælges så vidt muligt suppleanter svarende til antallet af repræsentanter, dog minimum to suppleanter.

Regionens aktive medlemmer, pensionistmedlemmer og studerende medlemmer har stemmeret til valg af repræsentanter og suppleanter. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. De kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge, de har modtaget stemmer. Ved stemmelighed foretages omafstemning mellem de berørte.

Regionen meddeler sekretariatet resultatet af valget. Navnene på alle repræsentanter og suppleanter offentliggøres på foreningens medier.

Hvis en repræsentant skifter region i funktionsperioden, melder sig ud eller kommer i restance, overtager suppleanten repræsentantposten for resten af perioden.

12.3 Repræsentantskabsmøde

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes i andet halvår hvert 3. år. Første gang 2007, dernæst 2010, 2013 og så fremdeles. Datoen fastsættes af Hovedbestyrelsen og bekendtgøres på foreningens medier inden de regionale generalforsamlinger samme år.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af repræsentanterne er til stede.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde med angivelse af foreløbig dagsorden sker med mindst 8 ugers varsel på foreningens medier - eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

12.4 Forslag

Alle medlemmer kan stille forslag til repræsentantskabsmødet. Forslag, som skal behandles på repræsentantskabsmødet, skal være foreningens hovedbestyrelse i hænde senest 6 uger før repræsentantskabsmødet.

Eventuelle forslag vedrørende honorering af landsformand, næstformand, regionsformænd samt øvrige HB-medlemmer behandles under punkt 9 på repræsentantskabsmødets dagsorden.

Forslag om vedtægtsændringer skal dog være foreningens hovedbestyrelse i hænde senest 10 uger før repræsentantskabsmødet.

Senest 4 uger før repræsentantskabsmødet udsendes alle indkomne forslag til alle repræsentanter og suppleanter. Alle indkomne forslag offentliggøres samtidig på foreningens hjemmeside. Der orienteres om forslagene på foreningens medier.

12.5 Dagsorden

Hovedbestyrelsen fastsætter dagsordenen, som dog minimum skal indeholde:

 • Valg af dirigent
 • Formalia
 • Fremlæggelse og godkendelse af forretningsorden
 • Valg af 5 stemmeudvalgsmedlemmer og 2 suppleanter
 • Fremlæggelse og godkendelse af beretning om foreningens virksomhed fra Hovedbestyrelsen
 • Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for den forløbne regnskabsperiode
 • Indkomne forslag
 • Fremlæggelse og godkendelse af politiske fokusområder for foreningens arbejde i den kommende periode
 • Fastlæggelse af honorarniveau for landsformand, næstformand, regionsformænd og hovedbestyrel- sesmedlemmer
 • Fremlæggelse og godkendelse af rammebudget for den kommende periode
 • Fastlæggelse af kontingentsatser for den kommende periode
 • Valg af en økonomisk kontrollant for en 6-årig periode
 • Eventuelt

12.6 Materialer

Senest 8 uger før repræsentantskabsmødet offentliggøres følgende materiale vedrørende repræsentant- skabsmødet på foreningens hjemmeside:

 • Hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forløbne periode
 • Reviderede regnskaber for den forløbne periode
 • Rammebudget for den kommende periode
 • Forslag til politiske fokusområder for den kommende periode
 • Forslag fra Hovedbestyrelsen
 • Forslag til vedtægtsændringer

Materialet sendes samtidig til repræsentanter og suppleanter. Der orienteres i foreningens medier om de ovennævnte forslag.

12.7 Afstemning

Repræsentanterne har stemmeret i alle afstemninger på repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabsmødets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. 10 repræsentanter eller dirigenten kan forlange skriftlig afstemning.

Afstemning om udelukkelse og vedtægtsændringer samt beslutning om urafstemning skal altid være skriftlig. Vedtægtsændringer kræver 3/4 flertal blandt de afgivne stemmer. Eventuelle indkomne forslag, der behandles under indkomne forslag (dagsordenens pkt. 7), skal til særskilt afstemning.

Repræsentanterne kan pålægges at fremføre regionsmedlemmernes holdninger til bestemte sager, men er aldrig bundet af et mandat i forbindelse med afstemninger på repræsentantskabsmødet.

12.8 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Hvis flertallet af Hovedbestyrelsen eller 25 % af repræsentanterne eller 5 % af de aktive medlemmer skriftligt til Hovedbestyrelsen og med angivelse af motiveret dagsorden forlanger det, skal der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med angivelse af den motiverede dagsorden skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i foreningens medier eller ved personlig meddelelse til foreningens medlemmer.

Afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske senest 7 uger efter, at kravet er kommet sekretariatet i hænde. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne kan et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 4 dages varsel ved skriftlig henvendelse direkte til repræsentanterne.

12.9 Referat

Beslutningsreferat af repræsentantskabsmødet udsendes til foreningens medlemmer senest 2 måneder efter repræsentantskabsmødet på foreningens medier eller personligt til medlemmerne.


13.1 Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og de af Repræsentantskabet trufne beslutninger og har den fulde bemyndigelse til at handle på foreningens vegne.

Hovedbestyrelsen består af:

 • Landsformanden
 • Næstformanden
 • 3 regionsformænd
 • 4 urafstemningsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer
 • 3 urafstemningsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer valgt regionalt med 1 hovedbestyrelsesmedlem for hver region.

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi.

Hovedbestyrelsen har på medlemmernes vegne ansvaret for, at de økonomiske midler, der ikke bruges i foreningens daglige drift, investeres i værdipapirer eller på anden lige så betryggende måde.

Sker anbringelsen i værdipapirer, skal disse lægges i depot i anerkendt bank eller sparekasse. Øvrige likvide midler skal anbringes i anerkendt bank eller sparekasse.

Hovedbestyrelsen kan ved underskrift af landsformanden og næstformanden forpligte foreningen i økonomiske anliggender. Ved den enes forfald erstattes denne af en repræsentant udpeget af og blandt Hovedbestyrelsens medlemmer. Det skal understreges, at bestemmelsen er en underskriftsregel. Foreningens daglige drift tegnes af direktøren, dog ikke i forhold til pantsætning og lån.

13.2 Valg af 4 hovedbestyrelsesmedlemmer ved urafstemning

Alle aktive medlemmer og studerende medlemmer er valgbare. Funktionsperioden er 3 år. Valget sker samtidig med ordinært valg til landsformand. Opstilling af kandidater skal meddeles sekretariatet senest den 1. marts klokken 12.00 sammen med opstillingsgrundlag.

Opstilling kræver mindst 10 stillere blandt foreningens aktive medlemmer, pensionistmedlemmer og studerende medlemmer.

Valget foregår ved urafstemning. Stemmesedler og præsentation af kandidater udsendes til de stemmeberettigede medlemmer senest den 14. marts.

Stemmesedlerne skal være sekretariatet i hænde senest den 31. marts, således at resultatet kan offentliggøres senest samtidig med den første regionsgeneralforsamling. De kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt (dog max. 1 studerende medlem). Af de kandidater, som ikke opnår valg, er de 3 med højeste stemmetal valgt som suppleanter for perioden. Såfremt en studerende vælges til ordinært medlem, vælges ligeledes en studerende som personlig suppleant.

Funktionsperioden for hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter starter den 1. maj.

Resultatet af afstemningen sendes til kandidaterne og hovedbestyrelsesmedlemmerne, bekendtgøres på repræsentantskabsmødet, i det førstkommende nummer af foreningens medlemsblad og på www.etf.dk.

En suppleant indtræder i Hovedbestyrelsen, hvis et medlems fravær forventes at blive udover tre måneder. Ved et hovedbestyrelsesmedlems varige forfald indtræder suppleanten for resten af funktionsperioden. Suppleanter modtager det samme materiale som hovedbestyrelsesmedlemmerne og kan deltage i hovedbestyrelsesmøder med observatørstatus.

13.3 Valg af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer ved urafstemningsvalg regionalt

Alle aktive medlemmer og studerende medlemmer i den pågældende region er valgbare.

Funktionsperioden er 3 år. Valget sker året efter ordinært valg til regionsformand og samtidig med ordinært valg til næstformand.

Opstilling af kandidater skal meddeles sekretariatet senest den 1. marts klokken 12.00 sammen med opstillingsgrundlag. Opstilling kræver mindst 10 stillere blandt regionens aktive medlemmer, pensionistmedlemmer og studerende medlemmer.

Valget foregår ved regional urafstemning. Stemmesedler og præsentation af kandidater udsendes til de stemmeberettigede medlemmer senest den 14. marts.

Stemmesedlerne skal være sekretariatet i hænde senest den 31. marts, således at resultatet kan offentliggøres senest samtidig med den første regionsgeneralforsamling. Den kandidat i hver region, der har opnået flest stemmer, er valgt. Af de kandidater, som ikke opnår valg, er den med højeste stemmetal valgt som suppleant for perioden. Funktionsperioden for hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter starter den 1. maj.

Resultatet af afstemningen sendes til kandidaterne og hovedbestyrelsesmedlemmerne og bekendtgøres på foreningens medier.

Suppleanten indtræder i Hovedbestyrelsen, hvis et medlems fravær forventes at blive udover tre måneder. Ved et hovedbestyrelsesmedlems varige forfald indtræder suppleanten for resten af funktionsperioden. Suppleanter modtager det samme materiale som hovedbestyrelsesmedlemmerne og kan deltage i hovedbestyrelsesmøder med observatørstatus.

13.4 Hovedbestyrelsens konstituering og forretningsorden

Hovedbestyrelsen konstituerer sig snarest efter bekendtgørelse af valgets resultat for så vidt angår posterne i interne og eksterne udvalg mm. Samtidig fastlægges Hovedbestyrelsens forretningsorden.

13.5 Rådgivende udvalg for Hovedbestyrelsen

Nedsætter Hovedbestyrelsen permanente rådgivende udvalg, skal udvalgets kommissorium offentliggøres i foreningens medlemsblad og på www.etf.dk sammen med opfordring til interesserede om at melde sig til udvalgsarbejdet.

13.6 Honorering

Hovedbestyrelsesmedlemmers eventuelle honorar fastsættes af Repræsentantskabet.

 

14.1 Landsformand og næstformand

Landsformanden er ansvarlig for foreningens daglige virksomhed under ansvar over for Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabet i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Næstformanden er stedfortræder for landsformanden ved dennes længerevarende fravær. Landsformand og næstformand fører i fællesskab eller hver for sig forhandlinger på foreningens vegne efter de retningslinjer, som Repræsentantskabet og Hovedbestyrelsen har udstukket.

14.2 Valg af landsformand og næstformand

Landsformanden, der skal være aktivt medlem af foreningen, vælges ved urafstemning for en 3-årig periode året efter afholdelsen af ordinært repræsentantskabsmøde. Funktionsperioden starter den 1. maj. Første gang i 2005.

Næstformanden, der skal være aktivt medlem af foreningen, vælges ved urafstemning for en 3-årig periode året efter ordinært valg af landsformand. Funktionsperioden starter den 1. maj. Første gang i 2006.

Afgår landsformanden i utide, fungerer næstformanden indtil valg af landsformand kan finde sted. Hvis nyvalg af landsformand og næstformand skal ske i utide, vælges pågældende frem til næste ordinære valg. Næstformandens suppleant udpeges af Hovedbestyrelsen blandt de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer.

Valg af landsformand og næstformand foregår i øvrigt efter samme regler som valg til Hovedbestyrelsen.

14.3 Honorering

Repræsentantskabet fastlægger landsformandens og næstformandens honorar.

Når en landsformand eller næstformand fratræder gælder følgende:

Ved fratræden efter eget ønske ydes honorar i tre måneder. Al anden eventuel indkomst modregnes i fratrædelseshonoraret i den periode, hvor fratrædelseshonoraret udbetales.

Ved fratræden som følge af tabt kampvalg/afgang på grund mistillidsvotum eller sygdom udbetales:

 • Op til 3 års funktionsperiode 3 måneders honorar efter fratrædelse
 • Efter 3 års funktionsperiode 4 måneders honorar efter fratrædelse
 • Efter 6 års funktionsperiode 5 måneders honorar efter fratrædelse
 • Efter 9 års funktionsperiode 6 måneders honorar efter fratrædelse

Al anden eventuel indkomst modregnes i fratrædelseshonoraret i den periode, hvor fratrædelseshonoraret udbetales.

Når landsformand eller næstformand efter en periode på 6, 9 eller 12 år fratræder, udredes herudover et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders honorar.

Ved fratræden med henblik på pension ydes intet fratrædelseshonorar eller fratrædelsesgodtgørelse (engangsbeløb).


15.1 Regionerne

Regionernes formål er, inden for foreningens formålsparagraf, at varetage medlemmernes interesser på regionalt plan. Foreningen er opdelt i 3 regioner.

15.2 Regionsgeneralforsamling

Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed i alle regionens anliggender.

Regionen afholder ordinær generalforsamling hvert år mellem 1. april og 7. maj, og der indkaldes til denne på foreningens medier med mindst 4 ugers varsel.

Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Regionsbestyrelsens årsberetning
 • Godkendelse af regnskab fra foregående kalenderår
 • Regionens handlingsplan for det kommende år, herunder deltagelse i foreningens politiske fokusområder
 • Rammebudget for det kommende år
 • Indkomne forslag – Indkomne forslag skal være regionsbestyrelsen i hænde 3 uger før generalforsamlingen og offentliggøres på ETF’s medier
 • Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
 • Valg af to suppleanter for et år og evt. bemyndigelse til, at regionsbestyrelsen kan være selvsupplerende
 • Valg af to økonomiske kontrollanter for en toårig periode. Den ene vælges i lige år og den anden i ulige år (forskudt)
 • Evt. forslag til foreningens repræsentantskabsmøde (samme år som afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde)
 • Valg af repræsentanter og suppleanter.

Aktive medlemmer, studerende medlemmer og pensionistmedlemmer i regionen har stemmeret på regionsgeneralforsamlingen. Samtlige medlemmer i regionen har taleret.

Beslutningsreferat fra generalforsamlingen offentliggøres på foreningens medier senest 2 måneder efter afholdt generalforsamling.

15.3 Ekstraordinær regionsgeneralforsamling

Der kan indkaldes til ekstraordinær regionsgeneralforsamling, hvis et flertal i regionsbestyrelsen eller 5 % af regionens medlemmer ønsker det. Dette skal ske med mindst 14 dages varsel til medlemmerne på foreningens medier eller ved direkte brev til regionens medlemmer.

15.4 Regionsformand

Regionsformanden har det overordnede ansvar for regionsbestyrelsens samlede politiske opgaver. Regionsformanden stiller som udgangspunkt sin fulde arbejdskraft til rådighed for formandshvervet. Regionsformanden er i kraft af sit hverv født medlem af Hovedbestyrelsen.

15.5 Valg af regionsformand

Regionsformanden, der skal være aktivt medlem af foreningen, vælges ved urafstemning af regionens medlemmer for en 3-årig periode året efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde. Funktionsperioden starter den 1. maj. Første gang i 2005. En regionsformand kan kun vælges i den region, de er medlem af eller bor i.

For at kunne opstille som regionsformandskandidat kræves mindst 10 stillere blandt regionens aktive medlemmer, studerende medlemmer og pensionistmedlemmer. Regionsformandskandidater anmelder deres kandidatur samt opstillingsgrundlag til sekretariatet i Storkøbenhavn senest den 1. marts kl. 12.00. Er der i en region mere end én regionsformandskandidat, udsender sekretariatet stemmesedler. Stemmesedler og præsentation af kandidater udsendes til de stemmeberettigede medlemmer senest den 14. marts.

De stemmeberettigede er aktive medlemmer, studerende medlemmer og pensionistmedlemmer. Stemmesedlerne skal være foreningen i hænde senest den 31. marts, således at resultatet kan offentliggøres senest samtidig med den første regionsgeneralforsamling. De indkomne stemmer optælles af et uvildigt stemmeudvalg.

Den kandidat, der har opnået flest stemmer, er valgt.

Afgår regionsformanden i perioden, konstituerer regionsbestyrelsen en ny regionsformand frem til næste generalforsamling eller afholder urafstemning.

15.6 Honorering af regionsformand

Repræsentantskabet fastlægger regionsformandens honorar. Regionsformanden følger i øvrigt reglerne for landsformanden og næstformanden ved fratræden jf. § 14.3.

15.7 Regionsbestyrelse

Regionsbestyrelsens opgave er at varetage medlemmernes interesser inden for regionens område.

Regionsbestyrelsen har, under ansvar over for Hovedbestyrelsen og i tæt samarbejde med de lokale tillidsrepræsentanter, kompetence i lokale spørgsmål. Regionsbestyrelsen har ansvaret for regionens udvikling. Herunder for varetagelse af samtlige politiske opgaver, som Repræsentantskabet, Hovedbestyrelsen eller regionsgeneralforsamlingen, har besluttet skal løses på regionsniveau. Regionsbestyrelsen afholder årligt regionsgeneralforsamling.

Regionsbestyrelsen er forpligtet til at afholde debatmøde i forbindelse med debatmateriale udsendt af Hovedbestyrelsen.

Regionsbestyrelsen holder formøde inden afholdelse af repræsentantskabsmødet, hvor regionens medlemmer og de valgte repræsentanter drøfter emner, som skal behandles.

Regionsbestyrelsen skal løbende holde regionens medlemmer, tillidsrepræsentanter og foreningens hovedbestyrelse orienteret om regionens aktiviteter.

15.8 Valg til regionsbestyrelsen

Regionsbestyrelsen vælges på Regionsgeneralforsamlingen for en to-årig periode. Medlemmerne kan forlange skriftlig valghandling.

Udover regionsformanden består regionsbestyrelsen af mindst 4 medlemmer plus 2 suppleanter. Mindst 2/3 af regionsbestyrelsesmedlemmerne skal være aktive medlemmer.

Regionsbestyrelsens funktionsperiode starter dagen efter generalforsamlingen.

15.9 Regionens økonomi

Regionernes økonomiske ramme fastsættes af Repræsentantskabet. Beløbet opkræves over det almindelige kontingent og udbetales fra sekretariatet efter de principper, Hovedbestyrelsen har besluttet. Regionerne er forpligtet til at føre regnskab ud fra retningslinjer udarbejdet af sekretariatet.

Regionernes regnskab underlægges tillige intern økonomisk kontrol af to af generalforsamlingen valgte økonomiske kontrollanter. Arbejdsgrundlaget for de økonomiske kontrollanter er det samme som for de i § 21 omtalte økonomiske kontrollanter. Arbejdsgrundlaget fastlægges af Repræsentantskabet.

 
 

Hovedbestyrelsen fastsætter særlige regler for Pillorissaasut - Grønlandske Ergoterapeuter.

17.1 Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentantens opgave er at varetage medlemmernes interesser på arbejdspladsniveau. Tillidsrepræsentanten er foreningens repræsentant på medlemmernes arbejdsplads og handler med udgangspunkt i de politiske beslutninger, som foreningens hovedbestyrelse træffer. Tillidsrepræsentanten er til enhver tid omfattet af tillidsrepræsentantregler indgået mellem foreningen og arbejdsgiveren.

Medlemmerne er forpligtede til at vælge tillidsrepræsentanter og suppleanter i overensstemmelse med de til enhver tid gældende tillidsrepræsentantaftaler indgået mellem foreningen og arbejdsgiver(ne).

Tillidsrepræsentanter og suppleanter kan også vælges ved indgåelse af valgfællesskab eller valgforbund med andre faggrupper. Alle aktive medlemmer er valgbare og har stemmeret til hvervet som tillidsrepræsentant eller suppleant for denne. Medlemmer i kontingentrestance er ikke valgbare. Aktive medlemmer med ledelsesret, som er ansat på leder-OK, er ikke valgbare og har ikke stemmeret til hvervet som tillidsrepræsentant. Som udgangspunkt vælges tillidsrepræsentanten og suppleanten for en 2-årig funktionsperiode. Der kan foretages genvalg.

Valget foregår på et møde, der er indkaldt til 8 dage forinden. Valget skal foregå skriftligt, hvis der fremsættes ønske herom fra én af deltagerne på mødet. Der kan indkaldes til mødet af tillidsrepræsentanten, suppleanten eller øvrige medlemmer uden ledelsesret. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg. Resultatet af valget skal bekendtgøres over for samtlige aktive medlemmer på arbejdspladsen. Den valgte tillidsrepræsentant og suppleant skal anmelde valget over for ETF’s sekretariat straks efter valget. ETF godkender og anmelder herefter valget over for den pågældende arbejdsgiver.

Fratræder tillidsrepræsentanten sin stilling, indtræder suppleanten som tillidsrepræsentant for den resterende valgperiode og foranlediger, at der vælges en ny suppleant. Ophør i hvervet som tillidsrepræsentant skal straks meddeles til ETF’s sekretariat. Såfremt halvdelen af de aktive medlemmer på en arbejdsplads ønsker det, kan nyvalg til hvervet som tillidsrepræsentant og/eller suppleant finde sted.

§ 17.2 Fællestillidsrepræsentanter

Fællestillidsrepræsentantens opgave er at varetage og forhandle overordnede forhold, spørgsmål mv. fælles for samtlige de medarbejdere, som den pågældende repræsenterer, og som IKKE ligger inden for den enkelte tillidsrepræsentants område – med mindre andet aftales jf. de til enhver tid gældende tillidsrepræsentant-aftaler.

Medlemmerne er forpligtede til at vælge en fællestillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant-suppleant i overensstemmelse med de til enhver tid gældende tillidsrepræsentantaftaler indgået mellem foreningen og arbejdsgiverne.

Fællestillidsrepræsentanten og fællestillidsrepræsentant-suppleanten vælges af institutionens tillidsrepræsentanter ved skriftlig afstemning. Det er ligeledes muligt at vælge en fællestillidsrepræsentant og en fællestillidsrepræsentant-suppleant i valgfællesskab eller valgforbund.

Valg af fællestillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant-suppleant anmeldes over for ETF’s sekretariatet ved en af samtlige berørte tillidsrepræsentanter underskrevet anmeldelse. Øvrige forhold vedrørende valg følger § 17.1, bortset fra beslutningskompetencen vedrørende evt. nyvalg. Såfremt halvdelen af tillidsrepræsentanterne ønsker det, kan der foretages nyvalg til hvervet som fællestillidsrepræsentant og/eller fællestillidsrepræsentant-suppleant.

Ophør i hvervet som fællestillidsrepræsentant skal straks meddeles til ETF’s sekretariat.

§ 17.3 Kontaktpersoner

Kontaktpersonens opgave er at modtage og videreformidle informationer mellem foreningen og medlemmerne på arbejdspladsen. Endvidere er det kontaktpersonens opgave at tage initiativ til valg af tillidsrepræsentant, så snart der opstår mulighed for det.

Hvor det ifølge den til enhver tid gældende tillidsrepræsentantaftale ikke er muligt at vælge en tillidsrepræsentant eller i særlige tilfælde i øvrigt, kan der vælges en kontaktperson. Valg af kontaktperson skal straks anmeldes over for Etf’s sekretariat. Ophør i hvervet som kontaktperson skal straks meddeles til ETF’s sekretariat i Storkøbenhavn.

Stemmeret og valgbarhed som kontaktperson samt forhold vedrørende evt. nyvalg følger § 17.1.

§ 17.4 Arbejdsmiljørepræsentanter

Medlemmerne er forpligtede til at vælge arbejdsmiljørepræsentanter i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i Lov om Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørepræsentantens virksomhed skal til enhver tid være i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

Den valgte arbejdsmiljørepræsentant skal anmelde valget overfor ETF’s sekretariat straks efter valget, forudsat den valgte er medlem af ETF. ETF godkender og anmelder herefter valget overfor den pågældende arbejdsgiver.

Ophør i hvervet som arbejdsmiljørepræsentant skal ligeledes straks meddeles til ETF’s sekretariat, forudsat den der ophører, er medlem af ETF.

 
 

Hovedbestyrelsen kan godkende forskellige faglige fora, såfremt de består af medlemmer med samme faglige arbejdsområder, interesser, overenskomst eller lign. og har et formål, som er i overensstemmelse med foreningens formål. Godkendelsen muliggør, at foreningen kan støtte de faglige grupper, klubber, netværk eller andre grupper økonomisk, herunder give dem tilskud til faglige arrangementer m.v. Hovedbestyrelsen fastlægger retningslinjerne for oprettelsen af og samarbejdsaftaler med faglige grupper, klubber, netværk m.v.

Hovedbestyrelsen fastsætter sekretariatets normering. Hovedbestyrelsen ansætter sekretariatets øverste administrative leder, der ansætter de øvrige medarbejdere i sekretariatet. Ansatte i Ergoterapeutforeningen må ikke samtidig have tillidsposter i foreningen eller i kraft af deres medlemskab udøve andre fagpolitiske funktioner inden for foreningen.

Hovedbestyrelsen sikrer, at der udarbejdes en kommunikationsstrategi, der omfatter udgivelsen af et medlemsblad og driften af www.etf.dk og af tidssvarende medier, og som fremmer foreningens og medlemmernes virke.

Foreningens regnskabsår er 1.1.-31.12.

Hovedbestyrelsen udarbejder rammebudget for den kommende periode til godkendelse på repræsentant- skabsmødet. Ved hvert regnskabsårs afslutning opstilles driftsregnskab og status, der forelægges Hovedbestyrelsen og senere Repræsentantskabet. Regnskabet skal være revideret af en af Hovedbestyrelsen godkendt statsautoriseret revisor. Regnskabet underlægges tillige intern økonomisk kontrol af to af Repræsentantskabet valgte økonomiske kontrollanter. Arbejdsgrundlaget for de økonomiske kontrollanter fastlægges af Repræsentantskabet.


Giver vedtægterne anledning til flere forskellige fortolkninger, skal Hovedbestyrelsen i en akut situation afgøre, hvilken fortolkning der skal gælde. Vedtægterne skal derefter præciseres på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Beslutning om opløsning af foreningen træffes altid ved skriftlig urafstemning efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer. Vedtages det at opløse foreningen, afgør Repræsentantskabet, hvad der skal ske med foreningens aktiver.

Vedtægterne træder i kraft november 2022 (vedtægters § 14.stk 3 af november 2019 er fortsat gældende indtil nyvalg har fundet sted) og erstatter vedtægterne af november 2019, som erstattede vedtægterne af november 2016, som erstattede vedtægterne af november 2013, som erstattede vedtægterne af november 2010, som erstattede vedtægterne af november 2007, som erstattede vedtægterne af november 2004, som erstattede vedtægterne af 1. januar 2003, som erstattede vedtægterne af 1991 - med ændringer vedtaget november 1992, november 1994, november 1996, november 1998, november 2000.

Kontingent

Kontingent