Du kan komme ud for, at det er nødvendigt at ændre din medlemsstatus. Det kan være, du går fra aktivt til passivt medlem – eller omvendt, går på pension eller andet. Læs mere om dine muligheder for medlemskab og om krav og retningslinjer.

Dine muligheder


Aktive medlemmer er ergoterapeuter, der arbejder som ergoterapeut mindst 21 timer pr. uge i Danmark, samt ergoterapeuter, der arbejder på at opnå dansk autorisation (udenlandske ergoterapeuter)

Når du ændrer til aktivt medlemskab, har du fra ændringsdatoen igen alle medlemsrettighederne, herunder retten til at deltage i de demokratiske valg i foreningen og stemmeret ved urafstemninger som beskrevet i foreningens vedtægter (Link).

Log ind her for at ændre status

Ved ændring fra passivt til aktivt medlemskab af foreningen har du fra ændringsdatoen igen alle medlemsrettigheder, som beskrevet i foreningens vedtægter, herunder rettigheden til at deltage i de demokratiske valg.

 

Du kan blive passivt medlem, hvis:

 • Du er autoriseret ergoterapeut, men ikke arbejder eller er arbejdssøgende inden for det ergoterapeutiske arbejdsfelt
 • Du er autoriseret ergoterapeut og er beskæftiget i fagområder uden for foreningens forhandlingsområder og uden for samarbejdsaftale med foreningen, men organiseret i områdets forhandlingsberettigede organisation
 • Du er autoriseret ergoterapeut, der arbejder uden for Danmark

Vær opmærksom på:

 • At du som passivt medlem ikke kan opnå bistand ved evt. beskæftigelse i udlandet
 • At du forpligter dig til at meddele ETF, hvis du genoptager arbejdet som ergoterapeut i Danmark
 • At du ikke kan være passivt medlem, hvis du er ledig og søger arbejde som ergoterapeut
 • At du ikke kan være passivt medlem, hvis du modtager arbejdsløshed-, syge- eller barselsdagpenge, er på orlov eller på anden måde tilknyttet arbejdsmarkedet
 • At du to gange om året vil modtage en mail, hvor du skal bekræfte, at du stadig er berettiget til nedsat kontingent. Hvis du ikke bekræfter fortsat berettigelse til nedsat kontingent inden for fristen, mister du kontingentnedsættelsen og skal søge igen. Ved genansøgning har kontingentnedsættelsen virkning fra den efterfølgende kalendermåned
 • Ændring af kontingent gives for hele måneder. Når du søger, vil din kontingentændring være fra den 1. i den efterfølgende kalendermåned

Ved ændring til længerevarende kontingentændringer (deltid, dobbeltorganiseret eller passiv) skal der ikke bekræftes hver måned.

Ved genansøgning har kontingentnedsættelsen virkning fra den efterfølgende kalendermåned. 

Log ind her for at ændre status. 


Du kan blive pensionist-medlem, hvis

 • Du er autoriseret ergoterapeut, som er gået på efterløn, førtids- eller folkepension

Vær opmærksom på:

 • At ændringen har virkning fra den efterfølgende kalendermåned
 • At hvis du går på efterløn, er det vigtigt at oplyse, i hvilken periode du modtager efterløn
 • Når du er på efterløn, er fagligt kontingent fradragsberettiget. Dine kontingentbetalinger bliver automatisk indberettet til SKAT.
 • At fagligt kontingent er ikke fradragsberettiget, når man er pensionist, medmindre man har A-indkomst eller modtager tjenestemandspension

Ergoterapeutforeningen indberetter IKKE fagligt kontingent til SKAT, hvis du er pensionist-medlem.

Hvis du har A-indkomst eller modtager tjenestemandspension, skal du sende en mail til bogholderiet ([email protected]) i december måned (i indtjeningsåret), hvor du gør opmærksom på, at der skal indberettes fradrag for fagligt kontingent til SKAT. 
 
Log ind her for at ændre status.Retningslinjer og vilkår for ændring af kontingent og medlemsstatus

Nedsat kontingent månedsvis

Ændring af kontingent gives for hele måneder. Når du søger vil din kontingentændring være fra den 1. i den efterfølgende kalendermåned.

Vær opmærksom på:

Hvis du ikke bekræfter fortsat berettigelse til nedsat kontingent inden udgangen af måneden/inden for fristen, mister du kontingentnedsættelsen og skal søge igen.

Ved genansøgning har kontingentnedsættelsen virkning fra den efterfølgende kalendermåned.

Længerevarende kontingentændringer

Ved længerevarende kontingentændringer (deltid, dobbeltorganiseret eller passiv) skal der ikke bekræftes hver måned.

 • Du vil to gange om året modtage en mail, hvor du skal bekræfte, at du stadig er berettiget til nedsat kontingent.
 • Hvis du ikke bekræfter fortsat berettigelse til nedsat kontingent inden for fristen, mister du kontingentnedsættelsen og skal søge igen.
 • Ved genansøgning har kontingentnedsættelsen virkning fra den efterfølgende kalendermåned.
 • Som pensionist/efterlønsmodtager skal der - efter ændringen – ikke bekræftes hvert år.

Ved ændring fra passivt til aktivt medlemskab af foreningen har du fra ændringsdatoen igen alle medlemsrettigheder, som beskrevet i foreningens vedtægter, herunder rettigheden til at deltage i de demokratiske valg i foreningen og stemmeret ved urafstemninger.


Medlemmer kan klage til ETF over foreningens håndtering af medlemmets rettigheder. Der kan klages til Hovedbestyrelse eller til ETF's sekretariat.

Fra ETF's vedtægter:

§ 6 Klageadgang

6.1 Politiske niveau

Ønsker et medlem at klage over foreningens håndtering af medlemmets rettigheder, kan dette ske skriftligt til foreningens hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at svare medlemmet skriftligt hurtigst muligt, dog seneste 14 dage efter afholdelse af det 2. ordinære hovedbestyrelsesmøde efter modtagelse af klagen.

Hovedbestyrelsen skal over for Repræsentantskabet redegøre for antallet af klager, deres karakter samt hovedindholdet i hovedbestyrelsens svar på klagerne.

Er en klage ikke adresseret til hovedbestyrelsen, regnes denne for en administrativ klage.

6.2 Administrativt niveau

Ønsker et medlem at klage over foreningens håndtering af medlemmets rettigheder, kan dette ske skriftligt til foreningens sekretariat. Sekretariatet svarer medlemmet skriftligt senest 3 uger efter modtagelse af klagen. Sekretariatet skal i forbindelse med hovedbestyrelsens forberedelse af repræsentantskabsmødet redegøre for omfanget og indholdet af klager fra medlemmer. Medlemmet kan i forlængelse af svaret på den administrative behandling vælge at videresende sin klage til hovedbestyrelsen.


Kontingent

Kontingent

Brug for hjælp?

Skriv til medlemsadministration
 
Skriv mail til ETF
Anette Meulengracht-Jensen
Sekretær
HK team
Eva Toudahl
Medlemskoordinator
Medlem og kommunikation