Hvad er dine rettigheder og muligheder, når dine børn eller pårørende bliver syge? Få svar på siden her. 

Hvis dit barn eller dine nære pårørende bliver syge, kan du have ret til såkaldt tjenestefrihed og i nogle situationer også tjenestefrihed med løn, hvis du er offentligt ansat.

På siden her kan du blandt andet læse om dine rettigheder og muligheder ved barnets første og anden sygedag, hvis dit barn bliver hospitalsindlagt, eller hvis dit barn er alvorligt sygt.  

Barnets første og anden sygedag

Som offentligt ansat har du mulighed for hel eller delvis tjenestefrihed med løn ved barnets første og anden sygedag under følgende betingelser:

  • Barnet er under 18 år og bor hos dig
  • Fravær er nødvendigt af hensyn til barnet
  • Det er foreneligt med forholdene på din arbejdsplads

Barnets første sygedag er som udgangspunkt den første dag, hvor barnet er sygt, uanset hvilket tidspunkt sygdommen indtræder på. Barnets anden sygedag ligger i umiddelbar forlængelse af første sygedag.

Forældrene kan dele første og anden sygedag imellem sig, så den ene holder første sygedag, og den anden holder anden sygedag. Men begge kan ikke holde både første og anden sygedag.

I vurderingen af retten til fravær indgår en afvejning af barnet alder, sygdommens karakter og forholdene på arbejdspladsen.

Dagene regnes ikke som sygefravær.

Læs mere i de respektive overenskomster for ergoterapeuter ansat i kommuner, regioner eller staten

Ulykke eller akut sygdom i familien 

Du har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når sygdom eller ulykke i den nærmeste familie gør det nødvendigt, at du er til stede øjeblikkeligt.

Det er aftalegrundlaget, altså om du er ansat i kommune, region eller stat, og praksis på den enkelte arbejdsplads som afgør om tjenestefriheden er med eller uden løn herunder definitionen af ”af kortere varighed”.
Om det er fravær med eller uden løn er afhængig af, hvor du er ansat, og hvad der forstås ved ”af kortere varighed”.

Læs mere i de respektive overenskomster for ergoterapeuter ansat i kommuner, regioner eller staten.  

Hospitalsindlæggelse af børn – for ergoterapeuter ansat i region og kommune 

Er dit barn under 14 år og bliver indlagt på hospitalet, har du ret til tjenestefrihed med løn i op til ti arbejdsdage per barn indenfor 12 måneder, hvis du er ansat i en region eller kommune. Dette gælder også, hvis barnet opholder sig hjemme i forbindelse med indlæggelsen.

Ambulante operationer og behandlinger, der ikke kræver indlæggelse, er ikke omfattet af denne bestemmelse.

Ovennævnte fravær kan for begge forældre tilsammen ikke overstige ti arbejdsdage inden for 12 måneder.

Din arbejdsgiver kan kræve dokumentation for hospitalsindlæggelsen.

Læs mere i de respektive overenskomster for ergoterapeuter ansat i kommuner, regioner eller staten

Hospitalsindlæggelse af børn – for ergoterapeuter ansat i staten 

Er du ansat i staten og har børn under 14 år, der bliver hospitalsindlagt, har du ret til tjenestefrihed med løn i op til fem arbejdsdage per barn indenfor 12 måneder. 

Tilsvarende gælder, hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet eller modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse, og som kræver din eller din partners tilstedeværelse.

Ovennævnte fravær kan for forældrepar, hvor begge er omfattet af aftalen, tilsammen ikke overstige fem arbejdsdage inden for 12 måneder.

Arbejdsgiver kan kræve dokumentation for hospitalsindlæggelsen.

Læs mere i Statens cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager.

Pasning af alvorligt syge børn

Er dit barn under 18 år og alvorligt sygt, har du som forælder ret til dagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis du i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvis opgiver lønnet arbejde.

Er du ansat i kommune, region eller stat, og er betingelserne i dagpengeloven opfyldt, har du ret til sædvanlig løn. I en sådan situation skal du søge om dagpenge fra Udbetaling Danmark og herefter kontakte din arbejdsgiver for at få hel eller delvis orlov med sædvanlig løn.

Er du privat ansat har du ret til dagpenge fra kommunen ifølge Barselsloven § 26.

Læs mere på ETFs side om barsel.  

Pasning af børn med nedsat funktionsevne med videre

Er du ansat i en region eller kommune, har du ret til tjenestefrihed for de timer, hvor der er bevilget tabt arbejdsfortjeneste i henhold til bestemmelserne i § 42 i Serviceloven om pasning i hjemmet af et barn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv.

Er du ansat i staten er det alene din arbejdsgiver, der afgør, om du kan få tjenestefrihed.

Læs mere her.  

Pasning af pårørende, der ønsker at dø i eget hjem

Er du offentligt ansat, har du ret til helt eller delvist fravær med sædvanlig løn, hvis der er bevilget plejevederlag. Plejevederlaget skal du søge om i din bopælskommune, og herefter kontakte din arbejdsgiver med henblik på at få tjenestefri med løn. Du kan læse mere om plejeorlov på Sundhed.dk.

Som offentligt ansat kan du læse mere her

 
 

Sygdom

Brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Skriv til ETF