Hvilket løntrin er jeg på? Hvad er lønniveauet på forskellige typer arbejdspladser? Og hvordan tjekker jeg min lønseddel? På denne side finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om løn til ergoterapeuter.


Som offentligt ansat ergoterapeut afhænger din løn blandt andet af, hvilken type stilling, du er ansat i, og den overenskomst der er gældende for arbejdspladsen. Hvis du er privat ansat kan der være en lokalt gældende overenskomst.

Man skelner i overenskomsterne mellem:

 • Basisstilling
 • Stilling med højere grundløn
 • Klinisk underviser
 • Atypisk stilling Ergoterapeuter med akademisk uddannelse
 • Leder
 • Studerende
 • Ansættelse i Grønland 

Er du ansat i kommune, region eller stat, kan du bruge ETFs lønberegner til at tjekke din løn. Bliver du tilbudt nyt job, skal din løn være forhandlet inden ansættelsen. Forhandlingen går i gang, når ETF eller den lokale tillidsrepræsentant får kendskab til, at du har fået nyt job.Ansættelsesbrevet bør have et afsnit om stillingens lønniveau, men også oplyse, at endelig løn afhænger af, om der kan opnås enighed med ”forhandlingsberettiget organisation” – i dit tilfælde ETF. 


Hvis der er en TR for ergoterapeuter på arbejdspladsen, er det TR skal forhandle og indgå lokale lønaftaler for ergoterapeuter ansat på basisoverenskomsten. Hvis der ikke er en TR, er det ETF der forhandler din løn. I de følgende fire typer af ansættelser, er det dog altid konsulenter fra ETF, der skal forhandle din løn, også selvom der er en TR på arbejdspladsen:

 • Nyansatte i nyoprettede, særlige stillinger
 • Nyansatte i atypiske stillinger
 • Nyansatte i forskerstillinger eller stillinger som ph.d.-studerende
 • Nyoprettede stillinger, hvor arbejdsgiver efterspørger kandidatkompetencer
Bliver du tilbudt nyt job, bør du kontakte ETF for at få oplyst, om der er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, som skal forhandle din løn.

For en basisstilling gælder, at stillingsindholdet skal kunne varetages af en nyuddannet.

Løn som ergoterapeut ansat i kommune

Basisstillinger aflønnes på løntrin 4 + et tillæg på kr. 3.100 årligt (1.1.2006-niveau) for indtil fire års sammenlagt beskæftigelse som ergoterapeut. Herefter stiger du automatisk til løntrin 7. Basisstillinger for ergoterapeuter med ti års erfaring aflønnes på løntrin 7 + et årligt tillæg på kr. 5.300 (1.1.2006-niveau). Ved forhandling kan du i en basisstilling aflønnes på løntrin 8-9, og derudover kan der forhandles lokale tillæg.   Det fremgår af nedenstående skema, hvordan kommunalt ansatte ergoterapeuter indplaceres.

Startløn OK-aftalt lønindplacering Klinisk underviser Stillinger, der er indplaceret på højere grundlønstrin Atypisk stilling Stilling, der fordrer kandidatuddannelse
Trin 4 + kr. 3.100 årligt (1.1.2006-niveau) Trin 7 efter 4 års erfaring + kr. 5.300 årligt (1.1.2006-niveau) efter 10 års erfaring Trin 8 + kr. 8.400 årligt (1.1.2006- niveau). Trin 8 eller 9 + kr. 3.100 årligt (1.1.2006-niveau) indtil 4 års erfaring + kr. 5.300 (1.1.2006-niveau) efter 10 års erfaring 359.131 (1.1.2006-niveau) Aflønnes efter 4 trin på kandidatskalaen


Fritvalgstillæg: Hertil kommer 0,52 % i tillæg, enten i form af et tillæg til den udbetalte månedsløn eller i form af en forhøjelse af pensionssatsen. Dette tillæg er ikke pensionsgivende, og der ydes ikke særlig feriegodtgørelse af det. Som udgangspunkt får du udbetalt dette tillæg.

Tillæg aftales i kommuner i 1.1.2006-niveau og reguleres efterfølgende hver gang, de generelle lønstigninger udmøntes, så tillæggene bevarer den forholdsmæssige værdi, de havde, da de blev indgået.

Løn som ergoterapeut ansat i region 

Basisstillinger aflønnes på løntrin 4 + et tillæg på kr. 2.188 årligt (31.3.2018-niveau) ved indtil seks års sammenlagt beskæftigelse som ergoterapeut. Herefter stiger du automatisk til løntrin 6. En basisstilling med udvidet arbejdsområde aflønnes på løntrin 5, og efter fire års sammenlagt beskæftigelse som ergoterapeut i en basisstilling med udvidet arbejdsområde stiger du automatisk til løntrin 6.  Basisstillinger for ergoterapeuter med ti års sammenlagt beskæftigelse som ergoterapeut aflønnes på løntrin 6 + et tillæg på kr. 19.500 årligt (31.3.2018-niveau). Derudover kan der forhandles lokale tillæg.   Det fremgår af nedenstående skema, hvordan regionalt ansatte ergoterapeuter indplaceres.

 

Startløn Basisstillinger  Klinisk underviser  Stillinger, der
er indplaceret
på højere
grundlønstrin 
Stilling der fordrer
kandidatuddannelse 
 Trin 4 + kr. 2.188 årligt
(31.3.2018-niveau).

Udvidet arbejdsområde:
Trin 5 *
 Trin 6 efter 6 års erfaring + kr. 2.188 årligt
(31.3.2018-niveau) indtil 10 års erfaring
 Trin 7
+ kr. 6.505 årligt
(31.3.2018-niveau)
 Trin 7 eller 8 Aflønnes efter 4 trin
på kandidatskalaen
 
  Efter 10 års erfaring:
Tillæg på kr. 19.500 
årligt (31.3.2018-niveau)
 Efter 10 års erfaring:
Tillæg på kr. 19.500
årligt (31.3.2018-niveau)
 Efter 10 års erfaring:
Tillæg på kr. 19.500
årligt (31.3.2018-niveau)
 
 
 

* Stillinger med udvidet arbejdsområde i en region er stillinger, hvor ergoterapeuten f.eks. har til opgave at tage rundt i hele, eller dele af, regionen for at varetage f.eks. trænings-og behandlingsopgaver. Det skal som regel aftales lokalt, hvis en stilling skal aflønnes efter dette lønforløb.

Tillæg aftales i regioner i 31.3.2018-niveau og reguleres efterfølgende hver gang, de generelle lønstigninger udmøntes, så tillæggene bevarer den forholdsmæssige værdi de havde, da de blev indgået.

Nyt ved OK24:

For at understøtte målsætningen om et løft af børne- og ungdomspsykiatrien har parterne ved OK 24 aftalt, at der med virkning fra 1. april 2025 ydes et særligt pensionsgivende tillæg på 9.000 kr. årligt (31.3.2018-niveau) til psykologer, afdelings- og overlæger samt ergo- og fysioterapeuter ved børne- og ungdomspsykiatrien.

Tillægget ydes til ergoterapeuter i behandlingspsykiatrien – ikke til ergoterapeuter på behandlingsinstitutioner

 

Løn som ergoterapeut ansat i staten

Som statsligt ansat ergoterapeut får du en basisløn, som er aftalt i akademikeroverenskomsten. Akademikeroverenskomsten omfatter ergoterapeuter der bliver ansat i staten i en stilling, der forudsætter anvendelse af ens uddannelse. Ergoterapeuter bliver indplaceret på løntrin 1, 2, 4, 5, 6 og 7, hvor løntrin 4 er 2-årigt.
 
Det vil sige, at med seks års anciennitet er du på sluttrinnet: Løntrin 7. Har du en kandidatuddannelse udover din ergoterapeutuddannelse, bliver du indplaceret på løntrin 4, 5, 6 og 8, hvor løntrin 4 er 2-årigt. Det vil sige, at med fire års anciennitet efter endt kandidatuddannelse er du på sluttrinnet: Løntrin 8. Dertil kommer et pensionsbidrag på 18,07 % (pr. 1. april 2025) samt eventuelle tillæg, der forhandles lokalt. Hvis du er ansat som underviser på en professionshøjskole udgør pensionen samlet 18,97% (pr. 1. april 2025).
 
Alle ergoterapeuter på basisløntrin 7 får et årligt tillæg på 1.595 kr. i årligt grundbeløb. Beløbet stammer fra provenuet fra bortfaldet gruppelivsordning.
 
 
 

De opgaver, du skal løse for at kvalificere dig til en såkaldt stilling med højere grundløn, er mere end en basisergoterapeuts daglige opgaver.

Ud fra din stillings- eller funktionsbeskrivelse, kan der eventuelt forhandles en højere grundløn: Grundløn 8 eller 9 hvis du er ansat i en kommune, og grundløn 7 eller 8 hvis du er ansat i regionen.

Søger du en stilling, og er du i tvivl, om det er en basisstilling eller en stilling med højere grundløn, kan du kontakte ETF. Er der en TR på arbejdspladsen, skal du kontakte TR.  


Kliniske undervisere skal ifølge overenskomsten aflønnes på højere grundløn. 

Det regionale område:

Er du ansat som klinisk underviser på det regionale område skal du indplaceres på løntrin 7 og have et årligt tillæg på kr. 6.505 i 2018-niveau.

Du skal være opmærksom på, at hvis du indplaceres som klinisk underviser, så ydes dit eventuelle tillæg for under 10 års anciennitet ikke. Til gengæld ydes tillægget for mere end 10 års anciennitet på 19.500 kr. i 2018-niveau.

Det kommunale område:

På det kommunale område skal du indplaceres på løntrin 8 og have et årligt tillæg på kr. 8.400 i 2006-niveau. 
Hvis du indplaceres som klinisk underviser, skal du være opmærksom på, at tillægget for mindre end 4 års anciennitet og mere end 10 års anciennitet ikke ydes.

Nyt ved OK24

På det kommunale område er teksten vedrørende kliniske undervisere ændret til følgende:

”Kliniske undervisere:

Herved forstås ergo- eller fysioterapeuter, som har fået til opgave at varetage de kliniske uddannelsesforløb for ergoterapeutstuderende henholdsvis fysioterapeutstuderende. Den kliniske underviser har ansvaret for at tilrettelægge, gennemføre og afslutte forløbene, og kan i øvrigt varetage ergo- henholdsvis fysioterapeutiske opgaver.”

Er du usikker på vilkårene, opfordrer vi dig til at kontakte din TR. Er der ikke en TR på din arbejdsplads, kan du kontakte ETF

I en atypisk stilling indgår der ikke driftsopgaver med borgerkontakt. Dine funktioner vil fx være på et strategisk og tværgående organisatorisk niveau. Opgaverne kan fx være:
 
 • Uddannelse og udvikling
 • Forskning
 • Kvalitetssikring
 • Stillinger der dækker bredt og tværgående

Særligt for atypiske stillinger er, at der forhandles en årsløn, der ikke er opsplittet i grundløn og tillæg. Det er forhandlingskonsulenter i ETF, der forhandler og aftaler løn for atypiske stillinger.  En stilling kan kun betragtes som atypisk, hvis de lokale parter er enige om det. Søger du en stilling og er i tvivl om det er en atypisk stilling, kan du kontakte ETF.

Det regionale område:

Her er der ikke centralt aftalt en årsløn. Lønnen skal aftales ved lokal forhandling, hvor der tages hensyn til stillingens særlige indhold. Det kan aftales, at ansættelse i atypiske stillinger er uden højeste tjenestetid.

Det kommunale område:

Her er centralt aftalt en grundløn for atypiske stillinger, som udgør 359.131 kr. årligt i 01.01.2006-niveau.

Ansættelse i atypiske stillinger er som udgangspunkt uden højeste tjenestetid.

 
 

Får du tilbudt en stilling med akademisk indhold/kandidatstilling eller en ph.d.-stilling, skal du kontakte TR på arbejdspladsen eller ETF.

Hvis der en TR på arbejdspladsen, er det TR der forhandler din løn ved din ansættelse og til de årlige lokale lønforhandlinger. Hvis der ikke er en TR på arbejdspladsen, skal du kontakte ETF.

Ansættes du som kandidat, indplaceres du i lønforløbet A4, A5, A6 og A8 svarende til lønforløbet i overenskomst for akademikere ansat i kommuner (KL), overenskomst for akademikere ansat i regioner (DR) eller AC-fællesoverenskomst, hvis du er ansat i Staten. Alle trin er et-årige, på nær trin A4 der er to-årigt.

ETF kan rådgive om løn- og ansættelsesforhold, herunder hvorvidt stillingen er omfattet af vores overenskomster på det kommunale og regionale område, eller indenfor statens område der følger en selvstændig overenskomst.

Hvilke kandidatuddannelser dækker ETF?

Der er forskel på, hvilke kandidatuddannelser som ETF dækker over, alt efter om du ansættes på det kommunale eller regionale område. Du kan læse mere herom nedenfor.

Hvis du er ansat på det kommunale område:

På KL’s område omfatter overenskomsten ergoterapeuter med udvalgte kandidatuddannelser, under forudsætning af, at det adgangsgivende grundlag er at du har en bachelor i ergoterapi, og at det er ergoterapifaget, der har betydning for den ansattes beskæftigelse.

Overenskomsten på det kommunale område dækker følgende overenskomster:

 • Cand.san. i ergoterapi, 
 • Cand.scient. i fysioterapi,
 • Cand.scient.san.,
 • Cand.scient.tech. i integrerede fødevarestudier,
 • Cand.scient. i klinisk ernæring,
 • Cand.san.,
 • Cand.soc.,
 • Kandidatuddannelse i kliniks videnskab og teknologi,
 • Cand. scient.med.

Pension:

Pensionen udgør 18,78 % af din løn. Den del af pensionen der ligger over 16,40 % kan indgå i fritvalgsordningen, så det i stedet udbetales som løn.

NYT ved OK24

Pr. 1.4.2025 forhøjes pensionen for kandidatansatte til 21% af lønnen, og det bliver muligt at få udbetalt den del af pensionen, der overstiger 15 % som løn.

Hvis du er ansat på det regionale område:

På det regionale område omfatter overenskomsten kandidatansættelser, hvor det adgangsgivende grundlag til uddannelsen er en bachelor i ergoterapi, og hvor det er ergoterapifaget der haft betydning for vedkommendes beskæftigelse. Det er dog en forudsætning, at stillingen forudsætter en akademisk uddannelse.

På det regionale område findes der ikke en liste over, hvilke kandidatuddannelser overenskomsten for ergoterapeuter dækker. Kontakt ETF hvis du er i tvivl om din kandidatuddannelse og ansættelse er dækket af overenskomsten.

Arbejdstid

Kandidatuddannede der ansættes i administrative stillinger i regionerne, følger som udgangspunkt de samme arbejdstidsregler som gælder for ansatte på AC-overenskomsten.

Kandidater, der indgår i vagtplaner, følger arbejdstidsaftalen.

For kandidater der ikke indgår i egentlige vagtplaner, gælder reglerne i protokollat om kandidater § 6 stk. 2-5.

Pension

Pensionen udgør 18,58 %. Den del af pensionen, som ligger ud over 16,40 % kan indgå i fritvalgsordningen og i stedet udbetales som løn.

NYT ved OK24

Pr. 1.4.2025 forhøjes pensionen til 20,57% og det bliver muligt at få udbetalt den del af pensionen, der overstiger 15 % som løn.

Hvis du er ansat i Staten:

Ansættes du i Staten og har du en kandidatuddannelse udover din ergoterapeutuddannelse, bliver du ansat på AC-fællesoverenskomst.

Pension

Pensionen udgør 17,1%, medmindre du er ansat som underviser på en professionshøjskole, hvor pensionen udgør 18%.

Nyt ved OK24

Pr. 1. april 2025 forhøjes pensionen til 18,07%.

Hvis du er ansat som underviser på en professionshøjskole udgør pensionen samlet 18,97% pr. 1. april 2025.

Ph.d. studerende og ph.d. ansat

Som ph.d.-studerende er der flere muligheder for, hvordan dine løn- og ansættelsesvilkår kan se ud.

Ansættelsen som ph.d.-stipendiat er en 3-årig tidsbegrænset ansættelse, hvor du som udgangspunkt både er ansat og indskrevet på universitetet.

Du bliver indplaceret i et basislønforløb efter din uddannelse og i forhold til din anciennitet, og du modtager et ikke-pensionsgivende tillæg.

Du kan også ansættes som ph.d.-stipendiat i region, kommune eller i det private. Der skal i disse tilfælde også udarbejdes en ph.d.-plan, men du vil her være indskrevet på universitetet og ansat i regionen, kommunen eller det private.

Efter endt ph.d.-uddannelse afhænger din løn af den stilling du søger.

 

Er du leder i en kommune eller region, er du omfattet af ETF's lederoverenskomster.

Ledere på statens område er som udgangspunkt dækket af akademikeroverenskomsten, som ETF er part i med staten. 

Grundlønnen for ledere dækker de opgaver, du som nyansat leder uden ledererfaring kan varetage. Der kan til grundlønnen forhandles lokale individuelle tillæg.

For nye lederstillinger forhandler ETF med din arbejdsgiver om, hvilken grundløn stillingen skal have. Opgaver, ansvar og antal underordnede indgår i vurderingen af stillingens kompleksitet.

Som leder i en kommune vil du blive indplaceret på et af følgende grundlønstrin: L6, L10, L12 eller L14. 

Ledere, der er indplaceret på L6-L10 modtager et årligt pensionsgivende tillæg på i alt 5.785 kr. (1/1 2006-niveau) pr. 1. april 2024.

Til samme gruppe ydes én gang et pensionsgivende tillæg på 1.661 kr. (1/1 2006-niveau).

Tillægget udbetales med førstkommende lønudbetaling efter 1. juni 2024. Tillægget udbetales forholdsmæssigt til deltidsbeskæftigede.

Som leder i regionen vil du blive indplaceret på lederlønskalaen fra L5 til L16. For visse stillinger, er der aftalt en minimumsgrundløn. Der er aftalt en minimumsgrundløn for visse stillinger.


ETF har ikke en selvstændig aftale, der gælder studerende, men vi anbefaler, at du aflønnes efter Sundhedskartellets (SHK) overenskomst grundløntrin 2-3, hvis du ansættes som studerende f.eks. i et studenterjob eller ferievikariat.

Ansættelse efter SHKs overenskomst betinger, at dine arbejdsopgaver er relevante for dit fag.
Du er velkommen til at kontakte ETF, når du søger eller får tilbudt job som studerende, så vi kan vejlede om vilkår for stillingen, og forhold du eventuelt skal være opmærksom på.


Ergoterapeutforeningen har i samarbejde med en række sundhedsorganisationer i Grønland indgået en overenskomst i det grønlandske Sundhedskartel.  Spørgsmål til lønnen i et konkret job kan du stille til ETFs kreds i Grønland. Formanden .kan kontaktes på [email protected],

Kredsen holder til i Nuuk på adressen: 

Pillurissaasut - Grønlandske Ergoterapeuter -
Ergoterapeutforeningen
Postboks 649
3900 Nuuk


Er din løn, eventuelle arbejdstidsbestemte tillæg og pension korrekt udbetalt?  I videoen her kan du få vejledning fra ETF i, hvordan du læser din lønseddel. 

Har du fået for lidt i løn, har du krav på at få pengene udbetalt med tilbagevirkende kraft hurtigst muligt. Kravet gælder fem år tilbage og i visse tilfælde også i længere tid. Du skal i første omgang gøre din arbejdsgiver opmærksom på sagen. Får du herefter ikke udbetalt lønnen, kan du kontakte din lokale TR eller ETF, hvis du ikke har en TR. Har du fået for meget i løn, vil din arbejdsgiver typisk kræve beløbet tilbage. Din arbejdsgiver har ikke ret til at trække beløbet via din løn uden varsel.  Hvis din arbejdsgiver bærer den overvejende del af skylden for fejlen, og du har modtaget pengene i god tro, kan din arbejdsgiver ikke kræve dem tilbage. Det viser retspraksis på området.  

Hver sag skal dog vurderes individuelt, så det er vigtigt, du reagerer på et tilbagebetalingskrav med det samme. Kontakt din lokale TR, inden du betaler pengene tilbage eller ETF, hvis du ikke har en TR. 

sdanlserdudinlnseddel 1080p 


Er du ansat i en kommune eller region, og får du ikke stillet tjenestedragt eller uniform til rådighed, kan du have krav på at få udbetalt beklædningsgodtgørelse. 
Alle stillinger (basis, højere grundløn, atypisk, kandidater) er omfattet af aftalerne om tjenestedragt. 

 

Der stilles imidlertid ikke tjenestedragt til rådighed eller gives beklædningsgodtgørelse, hvis din stilling er af ren administrativ karakter; det vil sige uden tæt borgerkontakt og uden risiko for tilsmudsning i øvrigt.

 

Hvis dine opgaver derimod indbefatter:

 

 • tæt borgerkontakt,
 • at opgaven udføres i borgers hjem,
 • at der er særlig risiko for tilsmudsning, eller
 • at arbejdsgiver har et ønske om at medarbejderne har en ensartet fremtoning ved mødet med borgere og pårørende skal der som udgangspunkt stilles en tjenestedragt til rådighed. 
Det er arbejdsgiverens valg, om de i stedet for en tjenestedragt vil give beklædningsgodtgørelse i følgende situationer:

 

 • Hvis der er hygiejnemæssige årsager - herunder risiko for særlig tilsmudsning eller ved udførelse af arbejdsopgaver, hvor der er tæt borgerkontakt, herunder også ved udførelse af opgaver i borgers eget hjem 
 • Hvis der er risiko for stort slid på tøjet - herunder fx hvis man under udførelse af sit arbejde skal ligge på gulvet og justere på et hjælpemiddel, skal med børn i sandkassen/på legepladsen osv.

Beløbet for beklædningsgodtgørelse afhænger af, om du får fri vask eller ej.

Som kommunal ansat får du en godtgørelse, hvis du selv skal vaske den tjenestedragt, du får stillet til rådighed. Er du ansat på deltid, er det samme beløb.

Timelønnede, der opfylder betingelserne for beklædningsgodtgørelse, får udbetalt et beløb pr. time i beklædningsgodtgørelse.

Vær opmærksom på, at såfremt du er berettiget til beklædningsgodtgørelse, skal godtgørelsen fremgå af din lønseddel.

Satser for beklædningsgodtgørelse:

Kommunale satser pr. 1. april 2024:

Beklædningsgodtgørelse

Månedslønnede

Uden fri vask

335,25 kr.

Med fri vask

159,08 kr.

Fr. tj.dragt, men ikke fri vask

176,17 kr.


Timelønnede har ret til 2,10 kr. pr. time for manglende tjenestedragt.

Regionale satser pr. 1. april 2024:

Beklædningsgodtgørelse

Månedslønnede

Uden fri vask

325,88 kr.

Med fri vask

154,62 kr.


Timelønnede har ret til 2,04 kr. pr. time for manglende tjenestedragt.

 

Biler og motorcykler:

 • Indtil 20.000 km pr. kalenderår kr. 3,79 pr.km
 • Over 20.000 km pr. kalenderår kr. 2,23 pr. km
 • Cykel, knallert og scooter kr. 0,62 pr. km

Satserne reguleres hvert år pr. 1. januar, og de anvendes i såvel kommuner, regioner som staten og private virksomheder.

Satser for transportgodtgørelse:

Hvis du foretager tjenesterejser over kortere eller længere strækninger, og det er aftalt med din arbejdsgiver, at du selv stiller transportmiddel til rådighed, er du berettiget til at få udbetalt transportgodtgørelse, og det sker ud fra statens satser for kilometergodtgørelse, som du finder længere nede.

Udbetaling af høj eller lav sats:

Transportgodtgørelse kan udgøre enten en lav eller høj sats. Når en stilling er forbundet med regelmæssig kørsel af større omfang og/eller speciel art, og du har valgt efter aftale med arbejdsgiver at køre i egen bil eller motorcykel, kan arbejdsgiveren udstede en personlig kørselsbemyndigelse til dig.

Kørselsbemyndigelsen skal indeholde en afgrænsning af de rejser, som kan foretages i henhold til bemyndigelsen. Når der foreligger en kørselsbemyndigelse, er du som medarbejder berettiget til at få udbetalt den høje sats for kilometergodtgørelse indtil 20.000 km. pr. kalenderår.

Derefter vil godtgørelsen blive udbetalt med den lave sats. Hvis din stilling ikke er forbundet med kørsel af større omfang og/eller speciel art, kan din arbejdsgiver vælge at udbetale den lave sats for kilometergodtgørelse.

Under alle omstændigheder gælder, at benyttelse af eget transportmiddel skal være godkendt af din arbejdsgiver inden tjenesterejse finder sted.

Særligt for transport på det kommunale område:

På det kommunale område gælder, at kommunerne skal stille transportmulighed til rådighed til bl.a. ergoterapeuter i de tilfælde, der er opgaver i stillingen, der kræver dette.

Kommunerne kan således ikke kræve, at du stiller eget transportmiddel til rådighed.

ETF anbefaler

Vi anbefaler ergoterapeuter at benytte sig af kommunens transportmiddel. Når du selv stiller eget transportmiddel til rådighed ved tjenesterejser, er det også dig selv, der bærer risikoen, hvis der sker skader eller uheld under kørslen. Dvs. det er din forsikring, der dækker udgifter til reparation af skader mv. For at gøre vilkårene for udbetaling af kilometergodtgørelse så klare som muligt anbefaler vi i ETF, at du sørger for at få en kørselsbemyndigelse af din arbejdsgiver, som samtidig giver dig ret til at få udbetalt den høje sats de første 20.000 km., du i løbet af et år kører i egen bil i forbindelse med tjenesterejser, hvis du selv vælger at stille bil til rådighed.

Har du ikke en kørselsbemyndigelse, risikerer du kun at få udbetalt den lave sats, hvilket vil være i overensstemmelse med aftalerne, der gælder på dette område.

 

Loenberegner

Prøv vores lønberegner
 

Brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Skriv til ETF