Hvilket løntrin er jeg på? Hvad er lønniveauet på forskellige typer arbejdspladser? Og hvordan tjekker jeg min lønseddel? På denne side finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om løn til ergoterapeuter.

Der gælder forskellige lønaftaler alt afhængig af, hvilken type stilling du har, om du er ansat i en kommune, i regionen eller staten, og hvis du er leder, privat ansat, ph.d.-studerende eller ansat i Grønland, gælder endnu andre overenskomster og/eller aftaler.

Som offentligt ansat ergoterapeut, er din løn bestemt af de overenskomster og aftaler, Ergoterapeutforeningen indgår på dine vegne, men også på det private område kan ETF have indgået en overenskomst med din arbejdsplads.

 

Siden her giver et overblik over forskellige typer stillinger, løntrin og tillæg på forskellige overenskomster og arbejdspladser, og har du yderligere spørgsmål, kan du altid kontakte

ETF’s forhandlingskonsulenter. 

 

Er du ansat i kommune, region eller stat, kan du bruge ETFs lønberegner til at tjekke din løn i højre side.

 

I ETFs lønkatalog kan du få et overblik over alle løn- og overenskomstregler i det offentlige.

 

Bliver du tilbudt nyt job, skal din løn være forhandlet inden ansættelsen. Forhandlingen går i gang, når ETF eller den lokale tillidsrepræsentant får kendskab til, at du har fået nyt job. Ansættelsesbrevet bør have et afsnit om stillingens lønniveau, men også oplyse, at endelig løn afhænger af, om der kan opnås enighed med ”forhandlingsberettiget organisation” – i dit tilfælde ETF.

 

Forskellige typer stillinger

Som offentligt ansat afhænger din løn blandt andet af, hvilken type stilling, du er ansat i. Er din stilling andet end en såkaldt basisstilling, giver overenskomsten mulighed for højere aflønning.  Man skelner i overenskomsten mellem:

 • Basisstilling
 • Stilling med højere grundløn
 • Klinisk underviser
 • Atypisk stilling
 • Ergoterapeuter med akademisk uddannelse

Herunder er en overordnet beskrivelse af de forskellige stillinger, og længere nede på siden, kan du finde oplysninger om løntrin og tillæg på forskellige overenskomster og arbejdspladser.

Basisstilling

For en basisstilling gælder, at stillingsindholdet skal kunne varetages af en nyuddannet.

Basisfunktioner dækker fx over at arbejde forebyggende og rehabiliterende med daglige aktiviteter, så man påvirker den enkeltes mulighed for at klare daglige færdigheder i det nære miljø og i arbejdslivet.

 

Stilling med højere grundløn

 

De opgaver, du skal løse for at kvalificere dig til en såkaldt stilling med højere grundløn, er mere end en basisergoterapeuts daglige opgaver.

Det forventes ofte, at du har relevant efter/videreuddannelse, men det er ikke et krav. De opgaver, du skal løse er fx:

 • Opgaver på højere teoretisk niveau
 • Opgaver løses for større grupper frem for individorienteret
 • Formidling af egen faglighed til andre faggrupper
 • Koordineringsopgaver af forskellig art
 • Rådgivning, der kræver specifik viden og erfaring
 • Specialopgaver
 • Faglig udvikling af et vist omfang

Ud fra din stillings- eller funktionsbeskrivelse, kan du forhandle om en højere grundløn: Grundløn 8 eller 9 hvis du er ansat i en kommune, og grundløn 7 eller 8 hvis du er ansat i regionen.

Søger du en stilling, og er du i tvivl, om det er en basisstilling eller en stilling med højere grundløn, kan du kontakte ETF. Er der en TR på arbejdspladsen, kan ETF henvise til vedkommende, og ellers skal ETFs forhandlingskonsulenter forhandle for dig.

Klinisk underviser 

Det er efter aftaler med kommunale og regionale arbejdspladser, at professionshøjskolerne modtager studerende. De samarbejdsaftaler definerer vilkår (økonomi og krav til uddannelse af den kliniske vejleder) og omfang (antal studerende og antal uger).
Kliniske undervisere skal aflønnes på højere grundløn ifølge disse overenskomster. 

Er du ansat som klinisk underviser på det regionale område skal du indplaceres på løntrin 7+ et årligt tillæg på kr. 6.505, og på det kommunale område skal du indplaceres på løntrin 8+ et årligt tillæg på kr. 8.400. 

Er du usikker på vilkårene, opfordrer vi dig til at kontakte din TR. Er der ikke en TR på din arbejdsplads, kan du kontakte ETF.

Mere om løn som klinisk underviser

Atypisk stilling 

I en atypisk stilling indgår der ikke driftsopgaver med borgerkontakt. Dine funktioner vil tværtimod være på strategisk og tværgående organisatorisk niveau.
Opgaverne kan fx være:

 • Uddannelse og udvikling
 • Forskning
 • Kvalitetssikring
 • Velfærdsteknologi

Særligt for atypiske stillinger er, at der forhandles en årsløn, der ikke er opsplittet i grundløn og tillæg. Det er ETFs forhandlingskonsulenter, der forhandler og aftaler løn for atypiske stillinger. 

Søger du en stilling og er i tvivl om det er en atypisk stilling, kan du kontakte ETF.

Mere om løn i atypiske stillinger

Ergoterapeut med akademisk uddannelse

Har du en kandidatuddannelse og søger en stilling, hvortil der efterspørges akademiske kompetencer, eller tænker du, stillingen har indhold, der kræver akademiske kompetencer, bør du kontakte ETF. Det gælder også, hvis du har en ph.d.

ETF kan rådgive om løn- og ansættelsesforhold, herunder hvorvidt stillingen er omfattet af vores overenskomster på det kommunale eller regionale område eller indenfor statens område, der følger en selvstændig overenskomst.

Mere om akademiske stillinger:

 

Er det TR eller ETF, der skal forhandle min løn?

TR skal forhandle og indgå lokale lønaftaler for ergoterapeuter ansat på basisoverenskomsten. I de følgende fire typer af ansættelser, er det dog ETFs konsulenter, der skal forhandle din løn: 

 • Nyansatte i nyoprettede, særlige stillinger
 • Nyansatte i atypiske stillinger
 • Nyansatte i forskerstillinger eller stillinger som ph.d.-studerende
 • Nyoprettede stillinger, hvor arbejdsgiver efterspørger kandidatkompetencer

Bliver du tilbudt nyt job, bør du kontakte ETF for at få oplyst, om der er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, som skal forhandle din løn.

Læs mere på siden her

Løn som studerende  

ETF har ikke en selvstændig aftale, der gælder studerende, men vi anbefaler, at du aflønnes efter Sundhedskartellets (SHK) overenskomst, hvis du ansættes som studerende fx i et studenterjob eller ferievikariat. 
Ansættelse efter SHKs overenskomst betinger, at dine arbejdsopgaver er relevante for dit fag.
Du er velkommen til at kontakte ETF, når du søger eller får tilbudt job som studerende, så vi kan vejlede om vilkår for stillingen, og forhold du eventuelt skal være opmærksom på.
 

Løn som ergoterapeut ansat i kommune

Basisstillinger aflønnes på løntrin 4 + et tillæg på kr. 3.100 årligt indtil fire års sammenlagt beskæftigelse som ergoterapeut. Herefter stiger du automatisk til løntrin 7.
Basisstillinger med ti års erfaring aflønnes med et årligt tillæg på kr. 5.300 (gælder ikke for kliniske undervisere).
Ved forhandling kan du i en basisstilling aflønnes på løntrin 8-9, og derudover kan der forhandles lokale tillæg.

Løn som ergoterapeut ansat i region 

Basisstillinger aflønnes på løntrin 4 + et tillæg på kr. 2.188 årligt indtil seks års sammenlagt beskæftigelse som ergoterapeut. Herefter stiger du automatisk til løntrin 6 + tillæg.
En basisstilling med udvidet arbejdsområde aflønnes på løntrin 5, og efter fire års sammenlagt beskæftigelse som ergoterapeut i en basisstilling med udvidet arbejdsområde stiger du automatisk til løntrin 6. 
Efter ti års sammenlagt beskæftigelse som ergoterapeut aflønnes med et tillæg på kr. 19.500 årligt.
Derudover kan der forhandles lokale tillæg.

Løn som ergoterapeut ansat i staten

Som statsligt ansat ergoterapeut får du en basisløn, som er aftalt i akademikeroverenskomsten. Akademikeroverenskomsten omfatter ergoterapeuter der bliver ansat i staten i en stilling, der forudsætter anvendelse af ens uddannelse.
Ergoterapeuter bliver indplaceret på løntrin 1, 2, 4, 5, 6 og 7, hvor løntrin 4 er 2-årigt. Det vil sige, at med seks års anciennitet er du på sluttrinnet: Løntrin 7.
Har du en kandidatuddannelse udover din ergoterapeutuddannelse, bliver du indplaceret på løntrin 4, 5, 6 og 8, hvor løntrin 4 er 2-årigt. Det vil sige, at med fire års anciennitet efter endt kandidatuddannelse er du på sluttrinnet: Løntrin 8.
Dertil kommer et pensionsbidrag på 17,1 % samt eventuelle tillæg, der forhandles lokalt.
Hvis du er ansat som underviser på en professionshøjskole udgør pensionen samlet 18%.
Beløbene for de enkelte løntrin kan findes i vores lønkatalog her.

Løn som privat ansat ergoterapeut 

I nogle private virksomheder har ETF indgået en overenskomst. Her er løn og ansættelsesvilkår fastlagt, men du kan stadig have mulighed for at forhandle individuelle tillæg på samme måde, som du kender det fra ansættelse i det offentlige.

Læs mere på siden: Ansættelse i privat virksomhed

Løn som leder

Er du leder i en kommune eller region, er du omfattet af ETF's lederoverenskomster.

Ledere på statens område er som udgangspunkt dækket af akademikeroverenskomsten, som ETF er part i med staten. 

Grundlønnen for ledere dækker de opgaver, du som nyansat leder uden ledererfaring kan varetage. Der kan til grundlønnen forhandles lokale individuelle tillæg.

For nye lederstillinger forhandler ETF med din arbejdsgiver om, hvilken grundløn stillingen skal have. Opgaver, ansvar og antal underordnede indgår i vurderingen af stillingens kompleksitet.

Som leder i en kommune vil du blive indplaceret på et af følgende grundlønstrin: L6, L10, L12 eller L14. 

Som leder i regionen vil du blive indplaceret på lederlønskalaen fra L5 til L16. For visse stillinger, er der aftalt en minimumsgrundløn. Der er aftalt en minimumsgrundløn for visse stillinger. 
Læs mere om løntrinene for ledere i kommuner og regioner i vores lønkatalog her.

Løn som studerende  

ETF har ikke en selvstændig aftale, der gælder studerende, men vi anbefaler, at du aflønnes efter Sundhedskartellets (SHK) overenskomst, hvis du ansættes som studerende fx i et studenterjob eller ferievikariat. 

Ansættelse efter SHKs overenskomst betinger, at dine arbejdsopgaver er relevante for dit fag.
Du er velkommen til at kontakte ETF, når du søger eller får tilbudt job som studerende, så vi kan vejlede om vilkår for stillingen, og forhold du eventuelt skal være opmærksom på.

ETF har ikke en selvstændig aftale, der gælder studerende, men vi anbefaler, at du aflønnes efter Sundhedskartellets (SHK) overenskomst, hvis du ansættes som studerende fx i et studenterjob eller ferievikariat. 
Ansættelse efter SHKs overenskomst betinger, at dine arbejdsopgaver er relevante for dit fag.
Du er velkommen til at kontakte ETF, når du søger eller får tilbudt job som studerende, så vi kan vejlede om vilkår for stillingen, og forhold du eventuelt skal være opmærksom på.
 
 

Løn som ph.d.-studerende

Det er dit ansættelsessted og aftalerne i relation til dette, som danner grundlag for din løn. 

Er du ansat i kommune eller region, har du samme vilkår som øvrige ansatte ergoterapeuter, men skal du løse opgaver på arbejdspladsen, som ikke er basisergoterapeutarbejde, fx udviklingsarbejde eller implementering af ny viden, bør det afspejle sig i din løn. ETF skal forhandle din løn som ph.d.-studerende ansat i kommune eller region.

Som privatansat ph.d.-studerende skal dine løn- og ansættelsesvilkår aftales i en individuel kontrakt. Hertil kan du få råd og sparring fra ETF. 
 

Løn i Grønland 

Ergoterapeutforeningen har i samarbejde med en række sundhedsorganisationer i Grønland indgået en overenskomst i det grønlandske Sundhedskartel. 
Spørgsmål til lønnen til et konkret job kan du stille til ETFs kreds i Grønland. Formand for kredsen, Sara Jilsø Hansen, kan kontaktes på [email protected], og kredsen holder til i Nuuk på adressen: 

Pillurissaasut - Grønlandske Ergoterapeuter
Ergoterapeutforeningen
Postboks 649
3900 Nuuk
 

Passer din lønseddel?

Er din løn, eventuelle arbejdstidsbestemte tillæg og pension korrekt udbetalt? 
I videoen her kan du få vejledning fra ETF i, hvordan du læser din lønseddel. Grafikken her giver et hurtigt overblik. 

Har du fået for lidt i løn, har du krav på at få pengene udbetalt med tilbagevirkende kraft hurtigst muligt. Kravet gælder fem år tilbage og i visse tilfælde også i længere tid. 
Du skal i første omgang gøre din arbejdsgiver opmærksom på sagen. Får du herefter ikke udbetalt lønnen, kan du kontakte din lokale TR eller ETF, hvis du ikke har en TR.

Har du fået for meget i løn, vil din arbejdsgiver typisk kræve beløbet tilbage. Din arbejdsgiver har ikke ret til at trække beløbet via din løn uden varsel. 
Hvis din arbejdsgiver bærer den overvejende del af skylden for fejlen, og du har modtaget pengene i god tro, kan din arbejdsgiver ikke kræve dem tilbage. Det viser retspraksis på området.  
Hver sag skal dog vurderes individuelt, så det er vigtigt, du reagerer på et tilbagebetalingskrav med det samme. Kontakt din lokale TR, inden du betaler pengene tilbage eller ETF, hvis du ikke har en TR. 

Beklædningsgodtgørelse

Er du ansat i en kommune eller region, og får du ikke stillet tjenestedragt eller uniform til rådighed, kan du have krav på at få udbetalt beklædningsgodtgørelse. 

Alle stillinger (basis, højere grundløn, atypisk, kandidater) er omfattet af aftalerne om tjenestedragt. 

Der stilles imidlertid ikke tjenestedragt til rådighed eller gives beklædningsgodtgørelse, hvis din stilling er af ren administrativ karakter; det vil sige uden tæt borgerkontakt og uden risiko for tilsmudsning i øvrigt.

Hvis dine opgaver derimod indbefatter:

 • tæt borgerkontakt,
 • at opgaven udføres i borgers hjem,
 • at der er særlig risiko for tilsmudsning, eller
 • at arbejdsgiver har et ønske om at medarbejderne har en ensartet fremtoning ved mødet med borgere og pårørende skal der som udgangspunkt stilles en tjenestedragt til rådighed. 

Det er arbejdsgiverens valg, om de i stedet for en tjenestedragt vil give beklædningsgodtgørelse i følgende situationer:

 • Hvis der er hygiejnemæssige årsager - herunder risiko for særlig tilsmudsning eller ved udførelse af arbejdsopgaver, hvor der er tæt borgerkontakt, herunder også ved udførelse af opgaver i borgers eget hjem 
 • Hvis der er risiko for stort slid på tøjet - herunder fx hvis man under udførelse af sit arbejde skal ligge på gulvet og justere på et hjælpemiddel, skal med børn i sandkassen/på legepladsen osv.

Beløbet for beklædningsgodtgørelse afhænger af, om du får fri vask eller ej. Som kommunal ansat får du en godtgørelse, hvis du selv skal vaske den tjenestedragt, du får stillet til rådighed. Er du ansat på deltid, er det samme beløb. I Lønkatalog - satser for beklædningsgodgørelse, kan du se satserne for beklædningsgodtgørelse. 

Vær opmærksom på, at såfremt du er berettiget til beklædningsgodtgørelse, skal godtgørelsen fremgå af din lønseddel.


Loenberegner

Prøv vores lønberegner
 

Brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Skriv mail