Hvor meget barsel har du som offentligt ansat ret til? Hvornår skal du aftale en barselsplan med din arbejdsgiver? Og hvad er reglerne for omsorgsdage? Få svar på barselsrelaterede spørgsmål her på siden. 

Er du offentligt ansat ergoterapeut kan du her på siden få et overblik over de gældende barselsregler.

Når du scroller ned på siden finder du svar på spørgsmål, der relaterer sig til:

 • Før fødslen
 • Efter fødslen – herunder bl.a. planlægning af barsel for barnets første år, din ret til barselsdagpenge og løn under barsel.

Barselsreglerne blev ændret i 2022, og for børn født fra og med den 2. august 2022 er det de barselsregler, du kan læse om her på siden, der gælder.

Har du et barselsrelateret spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her på siden, kan du altid kontakte ETF på 88 82 67 70 eller [email protected].

Før fødslen

Du kan have ret til at få fri med løn, hvis du skal til graviditetsrelaterede behandlinger. Og du har også ret til fravær før forventet fødsel. Få svar på de oftest stillede spørgsmål om dine rettigheder og forpligtelser før fødslen. 

Hvis jeg skal til graviditetsundersøgelse, har jeg så ret til frihed med løn?

Som kommende mor har du som udgangspunkt ret til at få fri med løn, når du skal til graviditetsundersøgelser i din arbejdstid. Der er som udgangspunkt heller ikke en begrænsning på antallet af gange, du kan gå til undersøgelse.

Det er dog vigtigt at understrege, at:

 • som tommelfingerregel skal du altid forsøge at finde et tidsrum til behandling, der ikke er ubelejligt i forhold til dit arbejde
 • fravær må ikke være uforeneligt med forholdene på arbejdspladsen. Sagt med andre ord skal arbejdet kunne fortsætte, selvom du er væk i det tidsrum, undersøgelsen skal foregå
 • det skal vurderes fra gang til gang, hvad mulighederne for frihed med løn er, da der kan opstå en situation, hvor det ikke er muligt at få behandling i andre tidsrum end det pågældende

Hvornår skal min arbejdsgiver have besked om graviditet?

Som mor:

 • Har du pligt til senest tre måneder før termin at meddele din arbejdsplads, at du er gravid.
 • På samme tid skal du meddele, om du vil gøre brug af retten til fravær før forventet fødsel
 • Du skal senest seks uger efter fødslen meddele din arbejdsgiver, hvornår du vender tilbage til arbejdet/hvordan du gerne vil holde orlov.

Som far/medmor:

 • Skal du senest fire uger, før du forventer at  afholdeorlov meddele din arbejdsgiver, hvornår du begynder denne afholdelse af orlov samt om længden af orloven.

Har jeg ret til betalt orlov fra arbejdet før termin?

Før fødslen har en regionalt eller kommunalt ansat kommende mor ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være otte uger til termin.

For en statsligt ansat kommende mor er det seks uger.

Har jeg ret til fravær med løn, hvis jeg skal i behandling for barnløshed?

Du har ret til fravær med løn, hvis du skal til undersøgelse og behandling for barnløshed efter henvisning fra din læge. Der skal være tale om et sygeligt forhold, hvilket er en lægelig vurdering.

Det er ikke afgørende, hvem der er årsag til barnløsheden – men det er forudsætning for retten til fraværet med løn, at du undersøges eller behandles.

Efter fødslen

Hvornår og hvor længe kan du få barselsdagspenge? Hvad ligger der i ”øremærkede uger”? Og hvordan kan du planlægge – herunder udskyde – din barsel? Få svar på dét og mere til herunder.

Retten til dagpenge 

Forældre, der er samboende på tidspunktet for barnets fødsel, og som begge er lønmodtagere, har tilsammen ret til 48 ugers barselsdagpenge fordelt med 24 uger til mor og 24 uger til far/medmor.

Her gælder øremærkning af orlov med barselsdagpenge, mens der for forældre, som fx ikke er samboende ved fødsel, solo-mødre med flere gælder en anden ret til barselsdagpenge. 


Når en forælder er lønmodtager, er de 11 (+2) ugers ret til barselsdagpenge øremærket til afholdelse af netop denne forælder. De øremærkede uger kan derfor ikke overdrages til den anden forælder, men skal som altovervejende hovedregel anvendes inden barnet fylder 1 år.

Hvis den ene forælder er selvstændig, er der alene en øremærkning på de to første uger. Det er udbetaling.dk, der vurderer, om en forældre kan anses for at være selvstændig.

 

Solo-forældre

Er du solo-forælder, og er dit barn født/modtaget fra 1. januar 2024 kan du overdrage en del af din orlov til et nærtstående familiemedlem. Der sker ikke en udvidelse at den samlede ret til barselsdagpenge.

Et nærtstående familiemedlem kan fx være en søskende over 18 år.

Der er efter de gældende regler om fravær af familiemæssige årsager ikke knyttet en lønret til afvikling af barsel for nærtstående familiemedlemmer.

Sociale forældre

Sociale forældre kan være:

 • den retlige forældres ægtefælle, der skal indtræde i forældrerollen
 • en donor, som skal have en forældrelignende relation til barnet
 • en kendt donors ægtefælle, der er tiltænkt en forældrelignede relation til barnet.

For sociale forældre gælder ved børn født/modtaget fra den 1. januar 2024, at der ikke sker en ændring i antallet af uger, der kan holdes barsel med barselsdagpenge, men at der er mulighed for at tilpasse barslen til forskellige familiekonstellationer. Således kan fx to retlige og to sociale forældre dele orloven.

Den øremærkede orlov kan dog fortsat ikke overdrages til andre.

Der er efter de gældende regler om fravær af familiemæssige årsager ikke knyttet en lønret til afvikling af barsel for sociale forældre.


Retten til løn under barsel

Som offentligt ansat har du ret til løn under barsel. Hvor mange ugers løn du og/eller din partner har ret til, afhænger af flere ting. Læs mere herunder.

6 + 6 + 7-modellen – for løn under barsel

Som offentligt ansat har du som mor ret til løn under barsel i 14 + 6 uger (20 uger). Som far/medmor har du som offentligt ansat ret til løn under barsel i 7 uger.

De 6 og 7 uger til henholdsvis mor og far/medmor er øremærket, hvilket vil sige, at hvis faren/medmoderen ikke afholder sine syv uger, bortfalder de. De kan ikke overdrages til moderen og vice versa.

Endvidere er der 6 yderligere uger, der er til deling mellem mor og far, hvis I er ansat i begge er ansat inden for enten stat, region eller kommune.

I kan dele de 6 uger med løn, som I aftaler. Fx kan de deles, så mor får 2 uger, og far får 4 uger, hvorved mor får ret til løn i 20 + 2 (= 22) uger og far i 7 + 4 (= 11) uger.

Er mor og far/medmor ansat inden for hvert sit ansættelsesområde; altså er mor fx ansat i kommunen, og faren/medmoren ansat i regionen, vil I begge have ret til de 6 ugers (delbare) orlov med løn i hver jeres ansættelse. Den lønnede orlov i denne situation er 6 + 6 uger til moderen (i alt 26 ugers barsel med løn) og 7 + 6 uger (i alt 13 ugers barsel med løn) til faderen/medmoren.

Samspillet mellem fravær med løn og barselsdagpenge

For at du har ret til fuld løn under barsel forudsætter det, at din arbejdsgiver kan modtage fuld barselsdagpengerefusion for dig. Det betyder, at fordi du har ret til løn i 20 uger, så skal din arbejdsgiver modtage dine barselsdagpenge de 20 uger.

Har du ikke ret til barselsdagpenge i alle de uger, du har ret til løn, har du fortsat ret til løn, men lønnen reduceres med værdien af de barselsdagpenge, som din arbejdsgiver ikke modtager (også kaldet delvis løn).

Kan jeg afvikle ferie under min barselsorlov?

Når du holder barselsorlov, er du forhindret i at holde din ferie. Kan du på grund af barslen ikke holde din ferie, overføres den til en efterfølgende ferieafviklingsperiode.,

Hvis du ønsker det, kan du gå i dialog med din arbejdsgiver om udbetaling af den 5. ferieuge, hvis du har optjent og ikke afviklet denne.

Hvis ferien en gang er overført, men du fortsat ikke kan afvikle den på grund af barsel/sygdom inden udgangen af den følgende ferieafviklingsperiode, kan du få den udbetalt.

Kan du nå at afvikle 1.til 4. ferieuge, skal du det. Det er særligt værd at være opmærksom på, hvis din barsel slutter i tæt sammenhæng til ferieafviklingsperiodens udløb.

Hvis du fx kommer tilbage efter barsel den 1. december, skal du afvikle den ferie, som du havde optjent frem til den 31. august inden den 31. december, da du ellers risikerer at miste den.

Er der særlige regler, hvis jeg får tvillinger eller flerlinger?


For nuværende er der ikke særlige regler i forhold til barsel/ret til barselsdagpenge, hvis du bliver forælder til tvillinger.

Men fra den 1. maj 2024 er der en forventning om, at også forældre til tvillinger født denne dato eller senere bliver omfattet af reglerne om udvidelse af dagpengeretten, som det også gælder i dag ved fødsel af trillinger eller flere (flerlinger).


Hvis du har fået tre eller flere børn ved samme fødsel, kan I som forældre søge om 26 ugers ekstra orlov med ret til barselsdagpenge tilsammen.

De ekstra uger giver mulighed for en længere orlov eller længere orlov sammen med ret til barselsdagpenge.

Ugerne kan fordeles mellem jer. De 26 ugers orlov skal være afholdt inden 18 måneder efter fødslen. Orloven kan ikke forlænges eller udskydes, hvis arbejdet genoptages. 


Planlægning af barsel for barnets første år

Du kan udskyde og forlænge dele af din barselsorlov, men der er en række ting, du skal være opmærksom på, hvis du påtænker at udskyde eller forlænge din barselsorlov.

Nedenstående tager udgangspunkt i en situation, hvor både mor og far er lønmodtagere/dagpengeberettigede og samboende ved fødsel. Er det ikke tilfældet for dig/jer, så kontakt ETF for konkret rådgivning.

Barnets første år

Udgangspunktet er, at orlov med barselsdagpenge skal holdes inden for barnets første år efter følgende principper:

I forbindelse med barnets fødsel har begge forældre ret til to ugers øremærket orlov.

For mor skal ugerne ligge i forlængelse af fødslen.

For far/medmor skal de to ugers orlov som udgangspunkt også ligge i forlængelse af fødslen/hjemkomst, men efter aftale med din arbejdsgiver kan de også placeres inden for de første 10 uger efter barnets fødsel.

Far/medmor mister retten til de to uger, hvis de ikke anvendes, så de kan altså ikke skydes til senere anvendelse. 


I barnets uge 2-10 har mor ret til 8 ugers barselsdagpenge.

De 8 uger skal holdes inden for de første 10 uger, men kan efter aftale overdrages til far/medmor, hvis mor opfylder kravene til at overdrage.

Hvis mor vil overdrage de 8 uger med barselsdagpenge, skal dette varsles med 4 uger før forventet fødsel.

Hvis far/medmor ønsker det, kan forældreorlov holdes samtidigt med mors orlov, og i så fald anvendes retten til fravær/barselsdagpenge tilsvarende.

Når mor har afholdt 10 ugers orlov, kan hun holde yderligere 14 ugers orlov med dagpenge. De 5 af ugerne kan overdrages til far, og de 9 af ugerne er øremærket til mor.

Far/medmor har ret til 22 ugers orlov med barselsdagpenge, og heraf kan de 13 uger overdrages til mor, mens de resterende 9 uger er øremærket til far/medmor.

Overdrager far/medmor 13 ugers barselsdagpenge til mor, kan mor således holde 24 + 13 ugers barsel med barselsdagpenge.

Overdragelse af orlov skal ske på www.udbetaling.dk, efter barnet er født.


Kan jeg udskyde min barsel, til efter mit barn er fyldt et år?

Hvis du gerne vil gemme noget barsel, til efter dit barn er fyldt et år, kan du gøre det ved at udskyde noget af dit fravær gennem enten en retsbaseret udskydelse eller en aftalebaseret udskydelse. Du kan også gøre begge dele. 

For begge typer gælder, at du kan holde orloven med og uden barselsdagpenge, at du skal være i arbejde for at udskyde ugerne med barselsdagpenge, også når du holder dem, og at du ikke både kan udskyde orlov og forlænge din orlov med 8 eller 14 uger. 

Udskudt barsel skal være afviklet inden barnet fylder 9 år.

Forskellene på de to typer udskudt orlov er:


Særlige regler hvis en af forældrene er selvstændig

Hvis den ene forælder er selvstændig, når barnet bliver født, kan alle 22 ugers orlov med barselsdagpenge overdrages til den anden forælder; det vil sige ikke de to uger, der er øremærket til far/medmor i forbindelse med fødslen.

Det kan tidligst ske efter barnets fødsel.

Hvis mor eller far/medmor efterfølgende bliver lønmodtager, kan pågældende – efter ansøgning via udbetaling.dk eventuelt opnå 9 ugers barselsdagpenge yderligere.

Retten til løn under barsel for den offentlige ansatte forælder bliver ikke ændret af, at den ene forælder er selvstændig.


Kan jeg forlænge min orlov?

Før du kan forlænge din orlov, skal du først have anvendt din fulde almindelige fraværsret.

For mor er den almindelige og fulde fraværsret 42 uger (10 + 32)

Og for far/medmor er det 34 uger (2+32).

Dette gælder, selvom du ikke modtager barselsdagpenge i hele perioden.

Både mor og far/medmor kan forlænge fraværsretten med enten 8 eller 14 uger, men du vil ikke kunne udstrække dine barselsdagspenge til de henholdsvis 8 eller 14 uger, og det er fx ikke muligt at forlænge med 3 eller 12 uger.  

På det kommunale, regionale og statslige område, er det aftalt, at de ændrede regler om barselsdagpenge ikke ændrer på at du optjener ret til ferie og pension på samme vilkår som efter de gamle regler.

Du skal senest 8 uger efter fødslen give din arbejdsgiver besked om forlængelse af orlov. 
 

ETFs barselsberegner

Med ETFs barselsberegner kan du få overblik over, hvor mange ugers barsel du og din partner har ret til, hvor mange af de uger der gives fuld løn, og hvordan orloven må og kan planlægges. 

Prøv barselsberegneren her. 

Retten til omsorgsdage 

Er du ansat i enten kommune eller region, har du ret til to omsorgsdage med fuld løn per barn om året til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. 

Dagene kan afholdes enten som hele eller halve dage, og du skal varsle arbejdsgiver om afholdelse af omsorgsdage, så tidligt det er muligt. 

Du skal afholde dine omsorgsdage, inden kalenderåret slutter. De bliver altså ikke overført til det næste år.
 
Omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født, kan overføres til næste kalenderår, hvis du på grund af barsel er forhindret i at afholde omsorgsdagene. Det gælder også omsorgsdage, som ikke kan nå at blive afholdt, fordi man er på barsel med et andet barn.

Kan jeg udskyde afviklingen af en omsorgsdag, hvis jeg bliver syg? 

Bliver du syg inden afviklingen af en omsorgsdag, kan du udskyde den. Du skal huske at meddele sygdommen til din arbejdsgiver.
Hvis du bliver syg på selve omsorgsdagen, betragtes den som afholdt.

Ret til sorgorlov

Hvis et barn er dødfødt eller dør, inden det er fyldt 18 år, har begge forældre, hvis de er offentligt ansat, ret til fravær med sædvanlig løn i 26 uger. Tilsvarende gælder for begge adoptanter, hvis barnet dør inden den 32. uge efter modtagelsen.
Bortadopteres et barn inden den 32. uge efter fødslen har begge forældre, hvis de begge er offentligt ansat, ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 14 uger efter barnets bortadoption. 
Ønsker man at udnytte retten til sorgorlov, skal arbejdsgiveren straks informeres herom. 
Barselsberegneren

Prøv ETFs Barselsberegner

Brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Skriv til ETF