Hvad er dine rettigheder ved en arbejdsulykke eller erhvervssygdom? 
Få svar på siden her.​

Ergoterapeutforeningen opfordrer til, at man anmelder ALLE arbejdsskader hvad enten der er tale om en arbejdsulykke eller en formodet erhvervssygdom.
Arbejdsskadeloven dækker over to forskellige begreber: Arbejdsulykker og erhvervssygdomme. 

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. Det er ikke alle skader, der opstår på arbejdet, som er en ulykke i lovens forstand. Der skal være årsagssammenhæng mellem skaden og hændelsen/påvirkningen. 
Eksempler på arbejdsskader, som ergoterapeuter kan erhverve sig:

 • En ergoterapeut skal forflytte en borger fra seng til kørestol. Borgeren får et ildebefindende og falder forover og rammer i faldet ergoterapeutens hånd. Ergoterapeuten får derved et brud i hånden.
 • En ergoterapeut, der arbejder på bosted for psykisk udviklingshæmmede, bliver udsat for voldsomme trusler, herunder trusler der indebærer, at ergoterapeuten føler fare for sit liv. Ergoterapeuten pådrager sig et psykisk traume.

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan opstå af påvirkninger gennem kortere eller længere varighed.
En erhvervssygdom skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen skal være kendt i den medicinske forskning. Det må ikke være overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet. Disse sygdomme er nævnt i bekendtgørelse om Erhvervssygdomme. 

Det er yderst sjældent, at ergoterapeuter anmelder/pådrager sig en fysisk erhvervssygdom, men ETF har eksempler på ergoterapeuter, der har fået anerkendt PTSD på baggrund af meget belastende arbejdsforhold, hvor de har været udsat for vold og gentagne trusler om vold.

 

Er det en arbejdsskade, hvis jeg bliver smittet med Covid-19?

Smitte med Covid-19 kan blive anerkendt som en arbejdsskade. Det er dog vigtigt at være opmærksom på at smitte efter 1. februar 2022 vil blive behandlet som andre erhvervssygdomme. Nedenstående beskriver alene reglerne for smitte før 1. februar 2022:

Hvis det kan sandsynliggøres, at du har været udsat for en konkret smitte eller har været udsat for risiko for smitte over en periode i forbindelse med dit arbejde – og efterfølgende er blevet syg. 

Du kan læse mere i Beskæftigelsesministeriets vejledning , som beskriver de nærmere betingelser for hvornår sygdom med Covid-19 kan anerkendes som en arbejdsskade.
ETF anbefaler, at arbejdsrelateret Covid-19 smitte bliver anmeldt som en arbejdsskade. 

 

Anmeldelse af arbejdsskader

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde ulykker, som sker i forbindelse med arbejdet. Din arbejdsgivers frist for anmeldelse er senest 14 dage efter første fraværsdag fra sædvanligt arbejde udover tilskadekomstdagen. Desuden skal der ske anmeldelse, hvis ulykken kan begrunde krav på ydelser efter §11 i arbejdsskadesikringsloven  fx hvis du har udgifter til behandling.

Din arbejdsgiver har ikke pligt til at anmelde erhvervssygdomme. For erhvervssygdomme gælder, at læger, tandlæger og arbejdsmedicinske klinikker har pligt til at anmelde formodede arbejdsbetingede sygdomme; altså erhvervssygdomme.

Hvordan anmelder jeg en arbejdsskade?

Din arbejdsgiver, læge og tandlæge har som beskrevet i afsnittet ovenfor pligt til at anmelde arbejdsskader elektronisk via EASY. Hvis din arbejdsgiver ikke anmelder din arbejdsulykke, kan du selv gøre det ved at skrive eller ringe til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Det er vigtigt, at anmeldelsen er fyldestgørende og præcis. Sørg for at få beskrevet hændelsesforløbet og skaden udførligt og få alle ulykkens følgevirkninger beskrevet. Det kan ofte være afgørende for spørgsmålet om anerkendelse, at du kan dokumentere en sammenhæng mellem ulykken og efterfølgende sygdom eller gener. Det er derfor en god ide at søge læge, så dokumentationen er i orden.

Er du uenig med din arbejdsgivers beskrivelse af hændelsesforløbet og/eller skadens følger, eller er anmeldelsen på anden vis mangelfuld, er det vigtigt straks at gøre indsigelse. Indsigelse og supplerende oplysninger sendes til enten arbejdsgiverens forsikringsselskab eller AES.

Hvad er fristen for at anmelde en arbejdsskade? 
Arbejdsskadeloven sætter en et-årig frist for anmeldelse. Fristen for at anmelde en arbejdsulykke er således ét år efter, skaden er sket.

For erhvervssygdomme er fristen ét år fra det tidspunkt, en læge har gjort dig bekendt med, at sygdommen skyldes arbejdet.

Hvis skaden er for sent anmeldt, kan du risikere at miste retten til erstatning. Uvidenhed om Arbejdsskadelovens regler bliver ikke betragtet som gyldig grund til at dispensere for en overskridelse af fristen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som er den myndighed, der behandler arbejdsskader, kan se bort fra en overskridelse af ét-årsfristen hvis to forhold er opfyldt:

 • Skaden skal være en arbejdsskade
 • Skaden skal give ret til erstatning.

OBS! Ovenstående regler for dispensation gælder i forbindelse med arbejdsulykker, der er sket efter 1. juli 2007 og sygdomme, der kan skyldes arbejdet efter 1. juli 2007. 
Smitte med Covid-19 skal per 1. april 2023 som udgangspunkt ikke længere anmeldes som arbejdsskade.
Er du i tvivl om anmeldelsen, om din dokumentation er tilstrækkelig eller andet, kan du få rådgivning fra ETFs arbejdsskadekonsulent ved at skrive til [email protected]

Anerkendelse af arbejdsskade og erstatning

Der er en række fastlagte krav til, hvornår en skade kan blive anerkendt som en arbejdsskade og dermed give ret til erstatning. 

Arbejdsskadeloven stiller tre overordnede krav til, hvornår en skade kan anerkendes som en arbejdsskade:

Der skal have været en aftale om, at du skulle udføre et stykke arbejde for en arbejdsgiver i Danmark

 • Skaden skal være sket, mens du arbejdede
 • Skaden skal være sket på grund af arbejdet eller de forhold, arbejdet foregik under.

For skader sket efter 1. januar 2020 dækker loven både varige og forbigående skader. Der stilles hverken krav om varighed eller behandling. Skader før 1. januar 2020 kan kun anerkendes, hvis skaden har medført varige følger, eller hvis følgerne har krævet behandling for at forsvinde eller mindskes.

Anerkendelse af arbejdsulykker

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der tager stilling til, om en ulykke kan anerkendes. 

En ulykke bliver anerkendt, hvis AES vurderer, at der er årsagssammenhæng mellem hændelsen eller påvirkningen og skaden. Det skal være sandsynligt, at skaden er opstået som følge af hændelsens karakter og omfang. 
Er AES i tvivl om årsagssammenhængen, vil de inddrage lægefaglig bistand.

Anerkendelse af erhvervssygdomme

For erhvervssygdomme er der to forskellige veje til anerkendelse:

Hvis sygdommen og påvirkningen, som er skyld i sygdommen, står på fortegnelsen over erhvervssygdomme , anerkendes sygdommen som en erhvervssygdom
Hvis sygdommen ikke står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan den stadig anerkendes som en erhvervssygdom, hvis Erhvervssygdomsudvalget indstiller til, at det er overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes særlige forhold på arbejdet.

Erstatningsmuligheder 

Din arbejdsskadesag kan først blive afgjort, når tilstanden på din skade er stationær. Det betyder, at din behandling skal være afsluttet, og de erhvervsmæssige forhold skal være afklaret. 

Hvis dét er opfyldt, og ulykken eller erhvervssygdommen bliver anerkendt, har du mulighed for at få erstatning. 

Erstatningsmulighederne efter Arbejdsskadeloven er: 

 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Udgifter til behandling, medicin og hjælpemidler
 • Erstatning til efterladte 

Arbejdsskadeloven giver imidlertid ikke ret til følgende erstatninger:

 • Godtgørelse for svie og smerte
 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 • Erstatning for ting, tøj osv.

Du kan læse mere om erstatningsmuligheder på AES’ hjemmeside her.

Klage over afgørelse fra AES

Du kan klage over alle afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Det kan fx være:

 • At skaden ikke er omfattet af loven (og skaden derfor ikke bliver anerkendt)
 • At behandlingsudgifter kun dækkes i en kort periode
 • Afslag på at få dækket behandlingsudgifter
 • Afslag på erstatning for varigt mén eller tab af erhvervsevne
 • At du er uenig i vurderingen af skadens omfang.

Din klage skal indsendes til AES inden 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen fra AES.
Vær her opmærksom på, at 4 uger ikke er det samme som en måned. Hvis klagen bliver indgivet for sent, vil din sag ikke blive behandlet.

 

ETF kan hjælpe dig med din arbejdsskadesag

ETF kan bistå dig med din sag i forhold til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Det er en god idé at inddrage ETF så tidligt som muligt i sagens forløb.

Kontakt ETFs socialrådgiverkonsulent for bistand, råd og vejledning på: [email protected].

ETF har også mulighed for at henvise dig til undersøgelse på en arbejdsmedicinsk klinik. Den arbejdsmedicinske klinik kan vurdere, om der er årsagssammenhæng mellem det arbejde, du udfører eller har udført og en bestemt sygdom. Den arbejdsmedicinske klinik kan også vurdere om din arbejdsevne er nedsat. 

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Brug for hjælp?

Kontakt ETFs Arbejdsmiljøkonsulent

Skriv mail til arbejdsmiljøkonsulenten
Niels Bundgaard
Forhandlingskonsulent
Løn & forhandling