• Hvad skal du have i løn, hvis du bliver ansat i en privat virksomhed?

 • Hvad betyder de enkelte punkter i din ansættelseskontrakt?

 • Hvilken forskel gør det, om der er overenskomst med ETF eller ej?

Det og mere til giver denne side dig svar på. 

Når du ansættes i en privat virksomhed, ansættes du på andre vilkår, end hvis du er offentligt ansat. Du kan enten blive ansat på en individuel kontrakt eller efter en overenskomst indgået med ETF.

Med en individuel kontrakt, skal du selv forhandle dine løn- og ansættelsesvilkår. Hvis du ansættes efter overenskomst, skal du være opmærksom på, at nogle overenskomster er mere detaljerede end andre, hvorfor du selv skal forhandle de øvrige vilkår, som ikke indgår i overenskomsten og sikre dig, at de fremgår af din ansættelseskontrakt.

ETF anbefaler, at du i alle tilfælde kontakter os, inden du skriver under på en ansættelseskontrakt hos en privat arbejdsgiver, da du som oftest ikke kan aftale andre eller bedre vilkår for din ansættelse, når først du har skrevet under på din kontrakt. Søger du ansættelse på et privat bosted, er ansættelseskontrakter og -vilkår fx i mange tilfælde mangelfulde.

Hvis du ønsker ETFs vurdering af din nye kontrakt, inden du skriver under, er du velkommen til at sende os et kontraktudkast.

Send også gerne det stillingsopslag, som du har søgt stillingen ud fra, da det giver et indtryk af stillingen og dens indhold.

 

Når du ansættes i en privat virksomhed, ansættes du på andre vilkår, end hvis du er offentligt ansat. Du kan enten blive ansat på en individuel kontrakt eller efter en overenskomst indgået med ETF. Dette gælder uanset, om du ansættes som ergoterapeut eller leder.

Med en individuel kontrakt, skal dine løn- og ansættelsesvilkår forhandles. Hvis du ansættes efter overenskomst, skal du være opmærksom på, at nogle overenskomster er mere detaljerede end andre, hvorfor de øvrige vilkår, som ikke indgår i overenskomsten skal forhandles på plads og det skal sikres, at de fremgår af din ansættelseskontrakt.

Ved ansættelse hos en privat arbejdsgiver bør stillingens opgaver, indhold, ansvar, organisatorisk placering, eventuelle krav om kvalifikationer mv. vurderes i forhold til lønnen.

ETF anbefaler, at du i alle tilfælde kontakter os, inden du skriver under på en ansættelseskontrakt hos en privat arbejdsgiver, da du som oftest ikke kan aftale andre eller bedre vilkår for din ansættelse, når først du har skrevet under på din kontrakt.

Hvis du ønsker ETFs vurdering af din nye kontrakt, inden du skriver under, er du velkommen til at sende os et kontraktudkast.

Send også gerne dit CV og  det stillingsopslag, som du har søgt stillingen ud fra, til brug for en samlet vurdering vedrørende løn og vilkår.

I ETF vil vi gerne hjælpe med at indlede forhandling om løn og vilkår ved privat ansættelse. Når du ansættes på individuel kontrakt, har ETF ikke en forhandlingsret, som det kendes fra det offentlige område. Vi tilbyder gerne assistance eller tager initiativ til at indlede kontrakt- og lønforhandlinger med mandat fra dig.

Lovregulerede vilkår og ikke-lovregulerede vilkår

Flere vilkår er lovregulerede. Her vil du kunne forhandle bedre vilkår, end lovgivningen foreskriver. Din kontrakt skal indeholde oplysninger om:

 • Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed
 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af løn-       modtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed ved tidsbegrænsede ansættelser
 • Brugervirksomhedens identitet ved vikaransættelse
 • Varigheden af og vilkårene for evt. prøvetid
 • Medarbejderens rettigheder ved betalt ferie eller andet fravær
 • Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom
 • Medarbejderens løn inkl. tillæg og udbetalingsterminer
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor.
 • Oplysninger om garanterede arbejdstimer, varsling m.v., når medarbejderens arbejdsmønster er helt overvejende uforudsigeligt
 • Eventuel ret til uddannelse
 • Kollektive overenskomster, der regulerer ansættelsesforholdet
 • Identitet på sociale sikringsinstitutioner, som arbejdsgiveren betaler til

Andre vilkår som fx overarbejdshonorering, pensionssats, frihed på børns sygedage, ekstra feriefridage med flere er ikke lovregulerede. De vilkår skal forhandles med din kommende arbejdsgiver.

Det har ETF brug for i forbindelse med en privat ansættelse

Når du ansættes privat , vil vi gerne bede dig om at  ændre dine medlemsoplysninger på mit.etf.dk, så vi bedre kan målrette de informationer, vi sender til dig.

Derudover vil vi gerne have tilsendt en kopi af din ansættelseskontrakt, så sekretariatets konsulenter nemmere kan besvare dine spørgsmål til din kontrakt og dit ansættelsesforhold på et senere tidspunkt – fx i forbindelse med lønforhandling, barsels-, ferie- og opsigelsesforhold.  

Hvilke virksomheder har ETF indgået privat overenskomst med?

De private virksomheder, som ETF har indgået overenskomst med, er:

 • Falck Danmark
 • Hovedaftale med Dansk Erhverv
 • Vikar-OK med VB FASID: Timelønnede, månedslønnede
 • Vejlefjord og Ny Fjordbo
 • PTU
 • Fonden Mariehjemmene og tilhørende institutioner
 • Forenede Care
 • RCFM
 • Altiden

Tiltrædelsesoverenskomster:

 • GigtforeningenDanske Diakonhjem
 • Randers Kloster
 • Nettet, Lyngby/Tårbæk
 • Fjordstjernen, Holbæk
 • Den selvejende institution I/S BreelteparkenDet socialpsykiatriske botilbud Lindevang
 • GuldBoSund

Løn for ergoterapeuter ansat i private virksomheder 

Du kan altid få rådgivning og sparring i ETF om løn- og ansættelsesvilkår – uanset på hvilken måde, du er ansat.

I virksomheder med overenskomst 

I nogle private virksomheder har ETF indgået en overenskomst, der sikrer dine rettigheder. Listen over, hvilke virksomheder ETF har indgået overenskomst med, kan du se længere oppe, og du kan læse de konkrete overenskomster her

Ansættes du i en virksomhed med overenskomst, er minimumsløn og ansættelsesvilkår aftalt, men også her har du mulighed for at forhandle individuelle tillæg på samme måde, som du kender det fra ansættelse i det offentlige. 

Ikke alle overenskomster er ens og der kan være forskel på de aftalte vilkår. Kontakt gerne ETF for sparring og eventuel kontraktgennemgang.

I virksomheder uden overenskomst

Nogle virksomheder har en personalehåndbog, hvor flere ansættelsesvilkår på forhånd er fastlagt. Det kan både være løn, men også ansættelsesvilkår som f.eks. pension, ferie og barsel.

Hvis den private virksomhed, du søger ansættelse i, ikke har indgået en overenskomst med ETF eller har fastlagt løn- og ansættelsesvilkår i en personalehåndbog, skal din løn og dine vilkår forhandles.

Dermed er det op til dig at afgøre, hvilken løn og hvilke ansættelsesvilkår, du vil acceptere.

Foruden løn er der en del vilkår, der kan forhandles i din kontrakt. Fx: 

 • Pension
 • Betaling for overarbejde og afspadsering
 • Flekstid
 • Betalt frokost
 • Ekstra feriefridage
 • Ferietillæg
 • Løn under barsel
 • Fri med løn ved børns sygdom

Listen er ikke udtømmende, og du bør overveje, hvilke vilkår, der er vigtige for dig at få forhandlet i din kontrakt.

Love og regler om arbejdsmarkedsforhold

Herunder oplistes relevant lovgivning, der regulerer forhold på det danske arbejdsmarked: 

 • Funktionærloven
 • Ferieloven
 • Lov om ansættelsesbeviser
 • Barselsorlov
 • Vikarlov
Overenskomster

Overenskomster

Brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Skriv til ETF