Søgeresultater

Etf's videnbank rummer rapporter, artikler og anmeldelser. Indsend nyt materiale nederst på siden.

Hvad

Dato

Kilde

Etf's videnbank
MOHOST kan anvendes i relation til en stor variation af klienter, skabe overblik over klientens aktivitetsmæssige status og på flere måder indgå i planlægning og målsætning i et forløb. Det viser erfaringer fra to temadage om MOHOST.
Etf's videnbank
I dag har pårørende på Strandgården mulighed for at møde ligestillede til møder for pårørende, hvor der undervises generelt om følger af hjerneskade.
Etf's videnbank
Artiklen er baseret på bachelorprojektet fra Professionshøjskolen University College Nordjylland 2011.
Etf's videnbank
Kommunalt ansatte ergoterapeuter har i knap fem år varetaget den almene genoptræning på håndområdet.
Etf's videnbank
Problembaggrund: Interesseområdet for projektet omhandlede et emne med relevans for praksis på børneområdet nemlig Stimulastik. Det blev hurtigt erfaret, at materiale og undersøgelser om dette, er sparsomt. Der fødes i stigende grad flere præmature børn. Forældrene kan have brug for støtte ift. egen udvikling af forældrerollen og barnets udvikling. Derfor ses der nærmere på emnet Stimulastik og derigennem forældrenes forandring.
Etf's videnbank
Der sættes skarpt på borgeroplevelser i forløb fra sygehus til eget hjem og kommunalt regi i forbindelse med udskrivelser fra sygehus.
Etf's videnbank
Hjælpemiddelafdelingen i Odense Kommune har lavet en elektronisk håndbog ”Terapeutens Højre Hånd”, THH.
Etf's videnbank
Personer med kognitive dysfunktioner, forårsaget af multipel sklerose, har brug for hjælp til at blive på arbejdsmarkedet. Det viser et bachelorprojekt fra PH Metropol.
Etf's videnbank
Integrated Listening System hjælper børn, unge og voksne med forskelligartede vanskeligheder, såsom SanseBear bejdningsForstyrrelser (SPD), læse – og sprogvanskeligheder, opmærksomheds– og koncentrationsvanskeligheder, og dem, som har brug for mere energi.
Etf's videnbank
Formål: At belyse, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni, samt hvordan ergoterapeuter kan støtte patienterne i at håndtere stigmatisering.

Sider

Send os din rapport eller artikel

Skrivevejledning til faglige artikler

Alle artikler om ergoterapi skrevet af ergoterapeuter er velkomne i Etf’s Vidensbank.

Det er muligt at indsende faglige artikler til Etf’s Vidensbank. Artiklen kan være produceret på baggrund af praksisudvikling eller forskning. En videnskabelig artikel indeholder nedenstående punkter, og denne skabelon kan være en hjælp til at få udarbejdet artiklen, uanset om resultaterne er fremkommet på baggrund af et udviklings- eller et forskningsprojekt.

Titel 

Titlen er vigtig, da den giver læseren et førsteindtryk af, om artiklen er værd at læse i sin fulde længde. En god titel bør være informativ og ikke stille et spørgsmål, men i stedet give svaret på resultaterne.

Introduktion

Formålet med introduktionen er at fastholde læseren og vække interesse. Hvis afsnittet er for omfattende, kan man risikere at tabe læserens interesse. Et godt råd kan være at have to tekstafsnit i introduktionen. I det første afsnit skal scenen sættes for problemstillingen og kort forklare manglen på evidens. I andet afsnit redegøres der kort for hypotese og formål.

Metode

Metodeafsnittet skal organiseres kronologisk, så det beskrives i den rækkefølge, som tingene rent faktisk foregik. Det kan indeholde informationer om studiedesign, informanter, dataindsamling og dataanalyse. Viden kan indhentes via kvantitative eller kvalitative metoder - eller eventuelt en kombination af de to metoder.

Resultater

I dette afsnit skal der redegøres for, hvad man fandt i undersøgelsen. Afsnittet indeholder sjældent referencer og skal skrives i et kortfattet og præcist sprog. Fortolkninger af resultater skal undlades og gemmes til diskussionsafsnittet. Det kan være en god idé at anvende tabeller og figurer til at præsentere ens resultater.

Diskussion

I starten af diskussionsafsnittet kan man præsentere et kort resume af resultaterne. Dernæst diskuteres de vigtigste fund og styrker og svagheder ved studiet. Næstsidste afsnit i diskussionen er en perspektivering, som omhandler perspektiver nationalt og internationalt. Det sidste i afsnittet er konklusionen. Gennem hele diskussionsafsnittet bør hvert emne diskuteres i hvert sit underafsnit.

Er artiklens resultater fremkommet på baggrund af et projekt, som har været støttet af Etf’s Praksispulje, Forskningsfond eller Studierejsefond, skal dette fremgå tydeligt i dokumentet.

Kilde: Rosenberg Jacob, Burcharth Jakob, Pommergaard Hans-Christian. Praktisk guide til at skrive en videnskabelig originalartikel. Ugeskrift for Læger 2014;176:V02140110 http://ugeskriftet.dk/files/ugeskriftet.dk/artikel_11323.pdf

Det praktiske

  • Faglige artikler må fylde max 8.000 tegn med mellemrum – det er alt inklusive, herunder overskrifter, mellemoverskifter, bokse og grafer.
  • Artiklen skrives i et worddokument.
  • Bemærk: Ingen spalter, indsatte tekstbokse, billeder, grafer og lignende – altså et rent worddokument.
  • Grafer og lignende modtages meget gerne, men som selvstændige filer, altså ikke sat ind i teksten.

Bidrag skal sendes til: