Hjem > Tillids-repræsentant > Sådan vælger I TR, TR-suppleant og FTR

Sådan vælger I TR, TR-suppleant og FTR

Overvejer du at blive TR eller FTR? Her kan du læse, hvornår du og dine kolleger har ret til at vælge en TR, og hvordan I skal gøre.
Der er mange gode grunde til at vælge en TR eller FTR. Bliv opmærksom på hvilke regler, der skal være opfyldt, for at I kan vælge en TR, og hvad I ellers kan gøre.

Har vi ret til at vælge en TR og TR-suppleant

I har ret til at vælge en TR og en TR-suppleant, hvis I er minimum 5 ergoterapeuter på en "institution", som er ansat på samme overenskomst, eksempelvis overenskomst for ergoterapeuter, fysioterapeuter m.fl. indgået mellem KL og  Etf m. fl.

Det står i
MED-håndbogen § 10 stk. 1 - Kommuner.
MED-håndbogen § 10 stk. 1- Regioner.
Cirkulære om TR i staten §  2 stk. 1. 

Når man skal afgøre, om en arbejdsplads anses for at være en institution, vurderer man ud fra, om ledelsen blandt andet har:

 • Selvstændig ledelsesret
 • Beslutnings- eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser
 • Selvstændigt budget- og regnskabsansvar

Er jeres arbejdsplads placeret geografisk forskellige steder, har I kun ret til at vælge én TR, når arbejdsstederne hører under samme leder med de bemyndigelser, som er beskrevet ovenfor.

I kan vælge at gå sammen med ergoterapeuter på andre arbejdspladser om at få en TR. Det er et såkaldt valgfælleskab.  I skal bare være ansat under samme "ansættelsesmyndighed", dvs. i samme kommune, region eller inden for staten.

Er I nok til at vælge jeres egen TR, men kan se en fordel i at gå sammen om at vælge en TR med andre faggrupper, kan I også det.

Læs mere om det nedenfor under: "Hvad er et valgfællesskab?", "Hvad er et valgforbund?" og "Valgfællesskab og valgforbund - overvejelser inden I holder valg".

Hvem tæller med i valggrundlaget?

I antallet af medarbejdere tæller: deltids- og fuldtidsansatte, vikarer samt ikke-medlemmer.

Lederne tæller ikke med i antallet af medarbejdere. De har deres egen overenskomst.

Har vi ret til at vælge en fællestillidsrepræsentant?

Reglerne på det regionale område

I kan vælge en fællestillidsrepræsentant, hvis Ergoterapeutforeningen og regionen kan aftale, at I må vælge en fællestillidsrepræsentant.

Der er mulighed for at vælge:

Reglerne på det kommunale område

I har ret til at vælge en fællestillidsrepræsentant, der repræsenterer een overenskomstgruppe (ergoterapeuter), hvis der er valgt mere end een TR for overenskomstgruppen.

af TR-reglerne fremgår det:
"Den enkelte personaleorganisations lokale afdeling kan beslutte, at der vælges en fællestillidsrepræsentant, der repræsenterer enten en overenskomstgruppe, som har valgt mere end én tillidsrepræsentant, eller flere overenskomstgrupper, der hører til overenskomster med samme lønmodtagerpart."

Reglerne på statens område

I kan vælge en fællestillidsrepræsentant, hvis Ergoterapeutforeningen og ledelsen kan aftale, at I må vælge en fællestillidsrepræsentant.

Det kan med ledelsen aftales, at der vælges en fællestillidsrepræsentant, som repræsenterer:

 • flere medarbejdergrupper
 • en medarbejdergruppe med flere tillidsrepræsentanter eller
 • flere medarbejdergrupper, som tilhører samme organisation

En fællestillidsrepræsentant kan dække et geografisk område, eventuelt hele landet

Af TR-reglerne fremgår det:
"Det kan mellem de lokale afdelinger af personaleorganisationerne og ledelsen aftales, at der for overenskomstgrupperne vælges en fællestillidsrepræsentant til at varetage og forhandle spørgsmål fælles for de medarbejdere, som den pågældende repræsenterer.........."

"Det kan mellem en personaleorganisations lokale afdeling (sektor, klub), og ledelsen aftales, at der vælges en fællestillidsrepræsentant, der repræsenterer enten en medarbejdergruppe, som har valgt mere end én tillidsrepræsentant, eller flere medarbejdergrupper, der tilhører samme organisation."

Fællestillidsrepræsentanten behøver ikke at være TR

Det er muligt at vælge en fællestillidsrepræsentant, der ikke i forvejen er tillidsrepræsentant. Det kan f.eks. være et medlem af bestyrelsen for personaleorganisationens lokale afdeling, men vedkommende skal have ansættelsesmæssig tilknytning til arbejdspladsen.

Læs mere om det og om reglerne i din lokale MED-aftale, i MED-rammeaftalen eller i Cirkulære om TR i staten.

Klik her for at komme til aftalerne.

Hvad hvis vi ikke er nok til at vælge en TR?

Er I færre end 5 ergoterapeuter på en arbejdsplads, er der andre muligheder for at blive nok til at kunne vælge en TR.

I kan vælge at indgå et såkaldt valgfællesskab eller et såkaldt valgforbund. Læs mere om det nedenfor under "Hvad er et valgfællesskab", "Hvad er et valgforbund" og under "Valgfællesskab og valgforbund - overvejelser inden I holder valg.

 

Hvad er et valgfællesskab?

Valgfællesskaber - på tre måder

Af TR-reglerne fremgår det:
"Udgør antallet af medarbejdere i en overenskomstgruppe mindre end 5 på institutionen, kan den pågældende gruppe udgøre enten et valgfællesskab med en tilsvarende gruppe på en anden institution i kommunen eller søge bistand hos en tillidsrepræsentant for en anden overenskomstgruppe på institutionen."

Første måde

Valgfællesskab mellem  ergoterapeuter på flere arbejdspladser, der geografisk er placeret forskellige steder, i en kommune, region eller inden for staten

I kan vælge og har ret til at indgå et sådant TR-valgfællesskab.

Bare I overholder reglen om, at I tilsammen er minimum 5 ergoterapeuter. Arbejdspladserne skal høre under samme ansættelsesmyndighed - for eksempel Rødovre Kommune eller Arbejdstilsynet.

Anden måde

Valgfællesskab mellem ergoterapeuter og for eksempel fysioterapeuter på samme arbejdsplads

I kan vælge og har ret til at indgå et sådant TR-valgfællesskab. Eller et TR-valgfællesskab med en anden faggruppe end fysioterapeuter.

Bare I overholder reglen om, at I tilsammen er minimum 5 medarbejdere, som er ansat på samme overenskomst.

Tredje måde

Valgfællesskab mellem ergoterapeuter og for eksempel fysioterapeuter på flere arbejdspladser, der geografisk er placeret forskellige steder, i kommunen, regionen eller indenfor staten

I kan vælge og har ret til at indgå et sådant TR-valgfællesskab. Eller et TR-valgfællesskab med en anden faggruppe end fysioterapeuter.

Bare I overholder reglen om, at I tilsammen er minimum 5 medarbejdere, som er ansat på samme overenskomst. Arbejdspladserne skal høre under samme ansættelsesmyndighed, for eksempel Rødovre Kommune eller Arbejdstilsynet.

Den bedste løsning?

Der er ikke et entydigt svar på, hvilket valgfællesskab, der er bedst. Det afhænger af flere forhold.

Læs mere om det under "Valgfællesskab og valgforbund - overvejelser inden I holder valg".

Værd at vide om formalia

I følge TR-reglerne skal organisationerne i valgfællesskabet formelt godkende valgfællesskabet, inden valget kan blive anmeldt overfor og godkendt af arbejdsgiver.

Læs mere om det under "Valgfællesskab og valgforbund - overvejelser inden I holder valg".

Hvad er et valgforbund?

Valgforbund - på to måder

Af TR-reglerne fremgår det:
"To eller flere overenskomstgrupper kan indgå i valgforbund og tilsammen vælge en tillidsrepræsentant, som repræsenterer mindst 5 medarbejdere."

Første måde

Valgforbund mellem ergoterapeuter og for eksempel socialrådgivere på samme arbejdsplads

I kan vælge og har ret til at indgå et sådant TR-valgforbund, selvom I tilhører forskellige overenskomstgrupper. Bare I overholder reglen om, at I tilsammen er minimum 5 medarbejdere. 

For eksempel tilhører ergoterapeuter og sygeplejersker samme overenskomstgruppe, mens socialrådgivere tilhører en anden overenskomstgruppe, og socialpædagogerne en tredie.

Anden måde

Valgforbund mellem  ergoterapeuter, socialrådgivere og socialpædagoger på flere arbejdspladser, der geografisk er placeret forskellige steder, i en kommune, region eller inden for staten

I kan vælge og har ret til at indgå et sådant TR-valgforbund selvom I tilhører forskellige overenskomstgrupperBare I overholder reglen om, at I tilsammen er minimum 5 medarbejdere. 

Arbejdspladserne skal høre under samme ansættelsesmyndighed - for eksempel Rødovre Kommune eller region Sjælland. 

Vælge TR for egen faggruppe eller gå i valgforbund

Står valget mellem om I skal vælge at gå valgforbund på jeres arbejdsplads frem for  at vælge en TR for ergoterapeuter på flere arbejdspladser? 

Eller om I skal vælge at gå i valgforbund på en arbejdsplads eller mellem flere arbejdspladser? 

Læs mere om det under "Valgfællesskab og valgforbund - overvejelser inden I holder valg".

Værd at vide om formalia

I følge TR-reglerne skal organisationerne i valgforbundet formelt godkende valgforbundet, inden valget kan blive anmeldt overfor og godkendt af arbejdsgiver.

Læs mere om det under "Valgfællesskab og valgforbund - overvejelser inden I holder valg".

Valgfællesskab og valgforbund - overvejelser inden I holder valg

Der er ikke et entydigt svar på, om det er bedre at gå i et valgfællesskab med ergoterapeuter på flere arbejdspladser, end at gå i valgfællesskab med for eksempel fysioterapeuter på samme arbejdsplads, som jeres. Eller i et valgforbund med fysioterapeuter og socialpædagoger på samme arbejdsplads. 

Det afhænger af flere forhold.

Et valgfællesskab/valgforbund med andre faggrupper giver sjældent anledning til problemer. Men det er lidt anderledes at være TR for flere faggrupper og TR-suppleant for flere faggrupper, end hvis man er TR og TR-suppleant for egen faggruppe.

Særligt om TR's forhandlings- og aftalekompetence

TR's forhandlings- og aftaleret er anderledes, hvis man bliver valgt for flere faggrupper, end hvis man er valgt for kun ergoterapeuter. 

Læs mere om TR's forhandlingskompetence til højre på siden.

Inden I holder valg - drøft forskellige forhold

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter anbefaler, at I drøfter forskellige spørgsmål, inden I beslutter, om I skal indgå et TR-valgsfællesskab/valgforbund med andre faggrupper:

 • Hvordan er TR's mulighed for at mødes med dem han/hun repræsenterer?
  Er det nemmere, hvis TR er fra samme arbejdsplads, selv om TR repræsenterer forskellige faggrupper i valgfællesskabet, end hvis TR repræsenterer sin egen faggruppe, men på geografisk spredte arbejdspladser?
 • Hvilke opgaver forventes TR at løse, hvis TR skal repræsentere flere faggrupper og måske forskellige overenskomstgrupper
  Hvilke  ønsker TR at påtage sig? Hvor ligger tyngden i TR's opgaver: på den faglige udvikling, på det ansættelsesretlige, på udvikling af det personalepolitiske m.v.?
 • Hvor gode er rammerne for det samarbejde, TR skal have med lederen/erne - især hvis TR er valgt for flere arbejdspladser?
 • Er det mest hensigtsmæssigt at tilstræbe en fordeling af TR og suppleantposten mellem faggrupperne?

Inden I afholder valg, kan det også være en god ide at få en pejling på, hvordan ledelsen ser på: 

 • En evt. fordeling af opgaver mellem TR og TR-suppleant
 • Muligheden for at mødes med sine kolleger på tværs af arbejdspladser

Er det ikke muligt at få en pejling på det inden valget, er der stadig mulighed for at arbejde for en vilkårsaftale efterfølgende.

Værd at vide om formalia

I følge TR-reglerne skal organisationerne i valgfællesskabet/valgforbundet formelt godkende valgfællesskabet/valgforbundet, inden valget kan blive anmeldt overfor og godkendt af arbejdsgiver.

Den valgte TR's organisation går i dialog med de andre organisationer i valgfællesskabet/valgforbundet om at få godkendt valgfællesskabet/valgforbundet, så snart TR har givet besked til sin organisation om valget.

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter har en gensidig aftale om, at valgfællesskaber mellem ergoterapeuter og fysioterapeuter uden videre er godkendt:

Etf anmelder valget af en TR-ergoterapeut, der er valgt af ergoterapeuter og fysioterapeuter, overfor arbejdsgiver uden først at indhente Danske Fysioterapeuters accept. 

Tilsvarende gør Danske Fysioterapeuter, hvis det er en fysioterapeut, som er blevet valgt.

Hvad er en kontaktperson?

I har mulighed for at vælge en kontaktperson på arbejdspladsen, hvis ikke I har mulighed for at vælge en TR, fordi:

 • I ikke er nok til at vælge en TR, eller
 • I ikke har mulighed for at gå i valgfællesskab eller valgforbund med andre om at få valgt en TR

Etf's vedtægter §17 stk. 3:
"
Hvor det ifølge den til enhver tid gældende tillidsrepræsentantaftale ikke er muligt at vælge en tillidsrepræsentant eller i særlige tilfælde i øvrigt, kan der vælges en kontaktperson".

Kontaktpersonens opgave

Ifølge Etf's vedtægter er kontaktpersonens opgave, at modtage og videreformidle informationer mellem foreningen og medlemmerne på arbejdspladsen.

Kontaktpersonen har også til opgave at tage initiativ til valg af en tillidsrepræsentant, så snart der opstår mulighed for det.

Ingen TR-beskyttelse

Som kontaktperson har du ingen TR-beskyttelse.

Regler og procedurer om valg

Hvilke regler og procedurer er der om valgbarhed og om valghandlingen.

Hvem er valgbar til posten som TR og TR-suppleant?

To regelsæt, der bestemmer, hvem der er valgbar til posten som TR og TR-suppleant:

Etf's vedtægter § 17.1:

Alle aktive medlemmer uden ledelsesret, kan vælges til hvervet som TR og TR-suppleant. Medlemmer må dog ikke være i kontingentrestance.

TR-reglerne:
Der er ikke noget formelt krav til om man skal være fuldtids- eller deltidsansat. Vikarer og ansatte på orlov er også valgbare. Midlertidigt ansatte, som bliver valgt som TR eller TR-suppleant, ophører uden varsel i tillidshvervet, når ansættelsen ophører.

Der er et krav om, at en medarbejder skal have været ansat min. ½ år i kommunen eller regionen for, at valget kan blive godkendt af arbejdsgiver. I staten skal man have været ansat i 9 mdr.

Hvornår og hvor tit holder man valg?

Som udgangspunkt bliver en TR valgt for en 2-årig periode. Det følger af Etf's vedtægter og TR-reglerne.

Etf har ikke regler om, at valget skal ske på et bestemt tidspunkt af året. Det aftaler medlemmerne på arbejdspladsen.

Som regel er det TR, som indkalder til valg, når valgperioden er ved at udløbe. Men suppleanten eller øvrige medlemmer, uden ledelsesret, kan også indkalde til valg - Etf’s vedtægter § 17.1.

Hvem har stemmeret ved valg af TR og TR-suppleant?

Ifølge Etf's vedtægter har aktive medlemmer på arbejdspladsen, som ikke har ledelsesret, stemmeret ved valg af TR og TR-suppleant. Det gælder også medlemmer på barselsorlov samt vikarer.

Ikke-medlemmer har også ret til stemme og til at deltage i valget, men kan ikke stille op til posten som TR og TR-suppleant.

Aktive medlemmer med ledelsesret, som er ansat på leder-OK, har ikke stemmeret.

Er der krav til, hvordan valget skal foregå?

Enkelte retningslinjer

Etf's vedtægter fastlægger enkelte retningslinjer for, hvordan valget skal forgå:

 • Der skal indkaldes til valg af TR og suppleant med 8 dages varsel
 • Valget skal foregå skriftligt på mødet, hvis én af deltagerne på mødet ønsker det
 • I tilfælde af stemmelighed skal der ske omvalg

Aftal procedurer for valg

I bestemmer ellers selv, hvilke procedurer I vil bruge i forbindelse med valget, blot det sker i overenstemmelse med medlemmernes rettigheder.

Er det for vanskeligt at finde et tidspunkt, hvor alle medlemmer og uorganiserede kan deltage på selve valgmødet, f.eks. fordi man indgår i vagtplaner, er det en god ide at aftale nogle procedurer i forbindelse med valget.

Etf anbefaler generelt, at I drøfter og aftaler nogle procedurer for valget, så alle kender spillereglerne. På den måde kan I imødegå tvivlsspørgsmål. Kan man f.eks. afgive stemme ved brug af en fuldmagt? Kan man vente med at stille op som kandidat på selve mødet? Eller skal man melde sit kandidatur på forhånd?

Ikke-medlemmer har også ret til at deltage i valget mv.

Vær opmærksom på, at medlemmerne skal være sikret muligheden for at kunne melde sit kandidatur. Vær også opmærksom på, at medlemmer og evt. ikke-medlemmer har ret til at vide, hvem der stiller op, hvornår valget skal afholdes, samt have mulighed for at deltage i valghandlingen.

Spørgsmål til afklaring af procedurer
 

 • Hvornår er det mest hensigtsmæssigt at holde valg?
 • Hvor, hvordan, hvornår og til hvem skal man melde sit kandidatur?
 • Hvor, hvordan og til hvem skal man aflevere sin stemme, hvis man ikke kan deltage på valgmødet? Eksempelvis give en anden en stemmefuldmagt?
 • Hvordan vil I håndtere evt. stemmelighed for anden gang?
 • Hvordan skal optælling af en evt. skriftlig afstemning foregå?
 • Hvad gør I hvis der ikke kommer nogle kandidater?
 • Hvilken information skal ud til medlemmerne om valget? Om kandidaten/rne
 • Andet

Det lyder måske frygteligt formelt at aftale valgprocedurer, men jo mere uklare spillereglerne er, jo større risiko er der for, at nogle kan anfægte den måde, valget er foregået på. F.eks. ved kampvalg.

Valg af kontaktperson

Stemmeret og valgbarhed som kontaktperson samt forhold vedrørende evt. nyvalg følger Etf's vedtægter § 17.1. Det er de samme som gælder for TR og TR-suppleant. Se ovenfor.

Valgt som kontaktperson

Er du blevet valgt som kontaktperson, skal du give besked til Etf med det samme. 

Klik her for at komme til siden "Meddel valg/ophør af tillidshverv til Etf"

Er du TR i en kommune eller region, og har spørgsmål til regler om TR, skal du kontakte en af forhandlingskonsulenterne i Etf.

Send en mail til
etf@etf.dk
88 82 62 70 og tryk 1

Er du TR i staten, og har spørgsmål til regler om TR, skal du kontakte konsulent Merete Lauesen på
ml@etf.dk 
53 36 49 34

Sidst opdateret
02.03.2017