Hjem > Rehabilitering og behandling af patienter med rygmarvsskader – tetra- og paraplegi

Rehabilitering og behandling af patienter med rygmarvsskader – tetra- og paraplegi

Traumatisk eller non traumatisk rygmarvsskade på cervikalt, thoracalt og lumbalt niveau. Rehabiliteringen/behandlingen varetages af 2 højt specialiserede centre.

I Øst Danmark på Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk, Glostrup Hospital og i Vest Danmark på Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg. Rehabilitering/behandlingen foregår i tæt tværfagligt samarbejde med og omkring patienten. Patient og pårørende inddrages i alle beslutningsprocesser.

Formål

Formålet med den ergoterapeutiske behandling og rehabilitering af rygmarvsskadede patienter er at medvirke til, at patienten opnår så aktivt og deltagende et liv som muligt ved:

 • At møde patienten, dér hvor patienten er, ved at betragte situationen fra patientens perspektiv
 • At inddrage og indgå i et samarbejde med patienten i målsætning og planlægning af behandlingen
 • At have den coachende tilgang i kommunikationen med patienten i relation til aktivitetsproblematikker og målsætning
 • At motivere patienten til at træne til størst mulig grad af fysisk selvstændighed
 • At fokusere på patientens egne ressourcer og de ressourcer der står til rådighed omkring patienten
 • At formidle viden og erfaring til patient og pårørende om hvordan en hverdag med funktionsevnenedsættelser kan gribes an, bl.a. ved at introducere/møde andre rygmarvsskadede (rollemodeller) der har et velfungerende hverdagsliv samt etablere kontakt til bruger organisationer
 • At støtte patienten i den psykiske bearbejdning af hverdagslivets forandrede betingelser ved at hjælpe patienten med at komme til en forståelse med sig selv. Det gælder i forhold til den daglige livsførelse som rygmarvsskadet
 • At vejlede, rådgive og hjælpe patienten omkring boligmæssige, fritid- og sport, transport-, uddannelses- og erhvervsmæssige forhold
 • At introducere muligheder for nye aktiviteter og nye former for deltagelse

Fremgangsmåde

 • Vi benytter OTIPM som arbejdsprocesmodel
 • COPM til at identificere aktivitetsproblemerne
 • SCIM (Spinal Cord Independence Measure, version 3) som et tværfagligt scorings redskab på færdigheder

Målsætning: Der udarbejdes målsætning - mål på kort og på lang sigt i relation til aktivitet, grad, tid og sted - i samarbejde med patienten ca. hver 14. dag.

Den ergoterapeutiske behandling består af følgende områder:

 • Færdighedstræning (ADL)
 • Funktionstræning
 • Hjælpemidler
 • Boligtilpasning
 • Psykiske støtte og krise bearbejdning
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Sociale tiltag
 • Opfølgning

Færdighedstræning:

 • Spisning
 • Personlig hygiejne
 • Badning
 • Af- og påklædning
 • Arbejde fra en kørestol, arbejdsstol el. ståstøttestol
 • Køkkentræning
 • Træning i at færdes udendørs med fokus på tilgængelighed og anvende offentlige transportmidler
 • Dyrke fritidsaktiviteter
 • Ophold i træningslejlighed
 • Holdtræning efter behov

Funktionstræning:

 • Muskelkraft
 • Ledbevægelighed
 • Koordination
 • Kropsbalance
 • Kompenserende træning (ved nedsat eller ophævet muskelstyrke og sensibilitet)
 • Funktionel Elektrisk Stimulation
 • Robottræningsarm Armeo
 • Styrketræning
 • Udholdenhedstræning
 • Afprøvning/tilpasning af skinner/bandager
 • Profylaktisk behandling for at undgå ødem og kontrakturer

Undersøgelser, tests, beskrivelse og vurdering af funktionsproblematikker:

 • Håndfunktion - THT, Grasp/release test samt andre Trofiske forhold
 • Ledbevægelighed - passiv og aktiv Tonus - Spasticitet (Modificeret Asworth Scala)
 • Muskelkraft (muskeltest: Daniels and Worthingham´s, MULE: e-håndfunktionskraft)
 • Sensibilitet (test af stillingssans og 2 Pd)
 • Koordination (Grasp/realease test, Box & Block, Pegboard)
 • Smerter (Numerisk Rating Scale - NRS)
 • Lejring
 • Forflytning
 • Dysfagi (FOTT)
 • Færdigheder (SCIM og ADL skema)

Håndfunktion:
En af de væsentligste opgaver i forbindelse med træningen af tetraplegikere er generhvervelse af håndfunktion. Det drejer sig om vurdering og stillingtagen til hvilke typer af greb, det er muligt at opnå. For tetraplegikere med høje cervicale læsioner kan det ofte være nødvendigt med individuelt tilpassede skinner.

Vurdering af OE i samarbejde med håndkirurg: Tilbud til alle patienter med tetraplegi inden udskrivelse med henblik på eventuelle håndkirurgiske indgreb.

Vurdering af OE i samarbejde med ortopædkirurg: I forhold til behov for Botox i spastiske muskler med henblik på mulighed for seneforlængelser.

Hjælpemidler:

 • Afprøvning og tilpasning af hjælpemidler
 • Fremstilling og tilpasning af individuelle hjælpemidler
 • Afprøvning af større tekniske hjælpemidler
 • Udvikling af nye hjælpemidler
 • Kontakt til forhandlende firmaer og hjælpemiddelmarkedet
 • Ansøgning af hjælpemidler

Med specialtilpassede ”håndremme” og ”håndklemmer” til bestik, køkkenredskaber, computer og redskaber til personlig pleje kan patienten træne i at spise, lave mad, benytte computer og at klare personlig hygiejne helt eller delvist.

Boligtilpasning:

 • Vurdering af eksisterende bolig og eventuelt at medvirke til at finde ny bolig
 • Vejlede og rådgive kommune og patient med at ændre bestående eller ny bolig
 • Udarbejdelse af hjemmebesøgsrapport

Psykisk støtte og krise bearbejdning:

 • Støtter og motivere patienten og dennes pårørende i at finde frem til og afprøve nye handlemuligheder samt at hjælpe til at få kontrol over eget liv
 • At støtte patient i at få en forståelse for en fremtidig identitet, der indeholder aktivitet og deltagelse trods nedsat funktionsevne
 • At støtte patienten i at udvikle nye roller og reorganisere sin identitet

Forebyggelse og sundhedsfremme:

 • Forebyggelse har til formål at forhindre yderligere funktionsnedsættelser og sygdom. Det betyder, at den ergoterapeutiske behandling skal være profylaktisk eksempelvis i relation til ødem, kontrakturer, tryksår med fokus på livsstil. Ergoterapeuten har undervejs i behandlingsforløbet den profylaktiske tankegang med i alle behandlingstiltag. Vi formidler, kontinuerligt den viden vi har til patient og pårørende.
 • Sundhedsfremme satser på mobilisering af ressourcer, handlekompetencer og mestringsstrategier. Ergoterapeutens opgave er at vende opmærksomheden væk fra sygdom over mod sundhed og afdække de faktorer, der støtter sundhed med fokus på livsvilkår.

Sociale tiltag:

 • Familie
 • Sexualitet (individuel rådgivning til kvinder ved ergoterapeut og sexolog - for mænd ved læge og sexolog eller i et tværfagligt team)
 • Borgerstyret Personlig Assistance (§96)
 • Venner
 • Fritidsinteresser
 • Sport
 • Job
 • Uddannelse

Opfølgning:
Patienterne følges livslangt i hospitalets regi. De ergoterapeutiske opgaver er opfølgning af samtlige ovennævnte punkter.

Målgruppe

Patienter med rygmarvsskade.

Hyppighed

Indlæggelsestiden for nytilskadekomne er afhængig af skadens omfang typisk mellem 3-10 måneder. Patienter med para- og tetraplegi deltager i ergoterapeutisk behandling/træning individuelt og/eller i grupper under indlæggelsen. Behandlingsbehovet vurderes af den behandlende ergoterapeut sammen med patienten og fortsætter så længe, der er træningspotentiale.
I praksis foregår den ergoterapeutiske behandling for tetraplegikere ved individuel træning ca. 45 min. 4 til 5 gange ugentligt. For paraplegikeres vedkommende 1 til 5 gange ugentligt.

Der dokumenteres løbende, min. hver 14. dag i elektronisk patient journal (OPUS og SCi basen)

Referencer

 • OTIPM, the Occupational Therapy Intervention Process Model (Fisher A.G 2009)
 • COPM, Canadian Occupational Performance Measure, (Mary Law, Sue Baptiste, Anne Carswell, Mary Ann McColl, Helene Polatajko,and Nancy Pollock) Dansk oversættelse af det Canadiske undersøgelsesredskab,
 • COPM, ved Ane Andersen, Ulla Ross, Jytte Tjørnov og Eva Wæhrens, 2000. Revideret version af 3. udgave; revideret af Anette Enemark Larsen, MScOT, 2007.
 • Biering-Sørensen Fin, Rygmarvsskader. I: Danneskjold-Samsøe, Lund, Avlund (red.) Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuterred. 2002 Kap. 47 s. 711-725 Munksgaard, Danmark
 • Grasp/release test, Wuole et al. 1994, Smith et al. 1996
 • THT - Tetra Hand Test, Gregersen H. et al, 1999 +2004
 • SCIM, Spinal Cord Independence Measure (SCIM III) Cats et al. 2007
 • Preservation of Upper Limp Function Following Spinal Cord Injury: A clinical practice Guideline for health-care Professionals, Consortium for Spinal cord medicine by Paralyzed Veterans of America 2005
 • Holtz A. og Levi R., Rygmärgsskador, Studentlitteratur 2006
 • Para- og tetraplegi – en håndbog for rygmarvsskadede 2002
 • Brudstykker – rygmarvsskadede fortæller 2002
 • Pårørende – tæt på rygmarvsskadede 2009
 • E-learning, http://www.iscos.org.uk/elearning 2012
 • Wangdell J, Fridén J. Satisfaction and performance in patient selected goals after grip reconstruction in tetraplegia. J Hand Surg Eur Vol. 2010 Sep;35(7):563-8.
 • Rothwell AD, Sinnott KA, Mohammed KD, Dunn JA, Sinclair SW.Upper limb surgery for tetraplegia: a 10-year re-review of hand function. 2003 May;28(3):489-97.
 • Mudarra-García J, Forner-Valero JV, Vilar-de-la-Peña R. The role of upper limb surgery in tetraplegia. Spinal Cord. 2003 Feb; 41(2):90-6.
 • Murphy CP, Chuinard RG. Management of the upper extremity in traumatic tetraplegia. Hand Clin. 1988 May; 4(2):201-9.
 • Snoek GJ, Ijzerman MJ, Hermens HJ, Maxwell D, Biering-Sørensen F. Survey of the needs of patients with spinal cord injury: impact and priority for improvement in hand function in tetraplegics. Spinal Cord 2004; 42:526-32.
 • Biering-Sørensen F, Pedersen V, Clausen S. Epidemiology of spinal cord lesions in Denmark. Paraplegia 1990; 28:105-18.
 • Curtin M, Development of a tetraplegic hand assessment and splinting protocol. Paraplegia 1994; 32; 159-160.
 • Waters RL, Sie IH, Gellman H, Tognella M. Functional Hand Surgery Following Tetraplegia. Arch Phys Med Rehabil Vol 77, January 1996
 • Harvey LA. Hand function of C6 and C7 tetraplegics 1-16 years following injury. Spinal Cord 2001; 39; 37-43.
 • Popovic MR, Popovic DB, Keller T. Neuroprostheses for grasping. Neurol Res. 2002 Jul; 24(5):443-52.
 • Hamid S, Hayek R. Role of electrical stimulation for rehabilitation and regeneration after spinal cord injury: an overview. Eur Spine J 2008;17:1256–69
 • Taylor P, Esnouf J, Hobby J. The functional Impact of the Freehand System on Tetraplegic Hand Function. Clinical Results. Spinal Cord 2002, 40: 560-566.
 • Taylor P, Esnouf J, Hobby J. Patterns of use and user satisfaction of Neuro Control Freehand system. Spinal Cord 2001, 39: 156-160.
 • Popovic MR, Kapadia N, Zivanovic V, Furlan JC, Craven BC, McGillivray C. Neurorehabil Neural Repair. 2011 Jun; 25(5):433-42.
 • Kowalczewski J, Chong SL, Galea M, Prochazka A. Neurorehabil Neural Repair. 2011 Jun; 25(5):412-22.
 • Zariffa J, Kapadia N, Kramer JL, Taylor P, Alizadeh-Meghrazi M, Zivanovic V, Willms R, Townson A, Curt A, Popovic MR, Steeves JD. Spinal Cord. 2012 Mar; 50(3):220-6.
 • Esnouf J, Taylor P, Hobby J. Improvement in Activities of Daily Living using the Freehand: a System Designed for People with Tetraplegia. British Journal of Occupational Therapy, March 2003; 66 (3), 113-117.
 • Moberg E. Surgical treatment for absent single-hand grip and elbow extension in quadriplegia. Principles and preliminary experience. J Bone Joint Surg Am. 1975 Mar; 57(2):196-206.
 • Moberg E. The upper limb in Tetraplegia. A new approach to surgical rehabilitation. Stuttgart: Georg Thieme; 1978.
 • Hentz VR, Leclercw C. Surgical rehabilitation of the upper limb in tetraplegia. W.B. Saunders; Elsevier Science Ltd; 2002. ISBN 0 7020 2271 2.
 • Biering-Sørensen F, Gregersen H, Hagen E, Haugland M, Keith M, Larsen CF, Leicht P, Nielsen FH, Rabischong E, Sinkjær T. Forbedret håndfunktion hos tetraplegikere ved elektrisk stimulering via implanterede elektroder. (Improved function of the hand in persons with tetraplegia using electric stimulation via implanted electrodes) Ugeskr Læg 2000; 162:2195-8 (In Danish).
 • Medical Research Council (1942). War memorandum No. 7. Aids to the Investigation of Peripheral Nerve Injuries. H.M.S.O., London.
 • Biering-Sørensen T, Hansen RB, Biering-Sørensen F. Home aids and personal assistance 10-45 years after spinal cord injury. Spinal Cord. 2009 May; 47(5): 405-12.
 • Woulle KS, Bryden AM, Peckham PH, Murray PK, Keith M. Satisfaction with upper extremity surgery in individuals with tetraplegia. Arch Phys Med Rehabil 2003; 84:1145-9.
 • Rothwell AG, Sinnott A, Mohammed KD, Dunn JA, Sinclair SW, Upper limb surgery for tetraplegia: A 10-year re-review of hand function. The Journal of Hand Surgery Vol. 28A No 3 May 2003.
 • Spooren AIF, Janssen-Potten YJM, Snoek GJ, Ijzerman MJ, Kerckhofs E, Seelen HAM. Rehabilitation outcome of upper extremity skilled performance in persons with cervical spinal cord injuries. J Rehabil Med 2008; 40: 637-644.
 • Meiners T, Abel R, Lindel K, Mesecke U. Improvements in activities of daily living following functional hand surgery for treatment of lesions to the cervical spinal cord: Self-assessment by patients. Spinal Cord 2002, 40, 574-580.
 • Biering-Sørensen F, Holst-Nielsen F. Tetraplegi-håndkirurgi. Hvad hjælper håndkirurgi tetraplegikere? (Tetraplegia-hand surgery. What does hand surgery help tetraplegics?) Paraplegi 1988; 10(1):¬16-8 (In Danish).
 • Hamou C, Shah NR, DiPonio L, Curtin CM. Pinch and elbow extension restoration in people with tetraplegis: A systematic review of the literature. Journal of Hand Surgery; Vol.34A, April 2009.
 • Anderson KD, Fridén J, Lieber RL. Acceptable benefits and risks associated with surgically improving arm function in individuals living with cervical spinal cord injury. Spinal Cord 2009, 47, 334-338.
 • Daniels L and Worthingham C: Muscle testing Techniques of Manual Examination, Philadelphia, W:B: Saunders Co, 1986.
 • Curtin CM, Wagner JP, Gater DR, Chung KC. Opinions on the Treatment of People with Tetraplegia: Contrasting Perceptions of Physiatrists and Hand Surgeons. The Journal of Spinal Cord Medicine, Volume 30: Number 3, 2007
 • Snoek GJ, van TIL JA, Krabbe PEM, Ijzerman MJ. Decision for reconstructive interventions of the upper limb in individuals with tetraplegia: the effect of treatment characteristics, Spinal Cord 2008 46: 228-233.
 • Kirshblum SC, Burns SP, Biering-Sorensen F, Donovan W, Graves DE, Jha A, Johansen M, Jones L, Krassioukov A, Mulcahey M, Schmidt-Read M, Waring W. J Spinal Cord Med. 2011;34(6):535-46.
 • Jaspers Focks-Feenstra JH, Snoek GJ, Bongers-Janssen HM, Nene AV. Long-term patient satisfaction after reconstructive upper extremity surgery to improve arm-hand function in tetraplegia. Spinal Cord. 2011 Aug;49(8):903-8.
 • Knútsdóttir K, Thónsdóttir H, Sigvaldson K, Jónsson H, Björnsson, Ingvarsson P. Epidemiology of traumatic spinal cord injuries in Iceland from 1975 to 2009. Spinal Cord 2012 Feb; 50: 123-126.
 • Bryden AM, Wuolle KS, Murray PK, Peckham PH. Spinal Cord. 2004 Mar;42(3):169-76.
 • Wagner JP, Curtin CM, Gater DR, Chung KC. J Hand Surg Am. 2007 Apr;32(4):483-90.
 • Wangdell J, Fridén J. Activity gains after reconstructions of elbow extension in patients with tetraplegia. J Hand Surg Am. 2012 May; 37(5):1003-10.
Sidst opdateret
20.02.2014

Kommentarer

Expensive women http://viagranelius.com/ , but women viagra not work for the side grease Oh and if.

sildenafil how long do the effects last<br>
<br>

<a href="http://viagrabs.com/">buy generic viagra online</a><br>
<br>

apakah efek samping sildenafil<br>
<br>

[url=http://viagrabs.com/]best place to buy generic viagra online[/url]

can a man get a woman pregnant if he takes sildenafil<br>
<br>

cheap generic viagra - http://viagrabs.com <br>
<br>

was bewirkt sildenafil bei frauen<br>
<br>

[url=http://viagrabs.com/]cheap generic viagra[/url]<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my web blog: viagra without prescription - http://www.viagrabs.com/

the facts about sildenafil<br>
<br>

<a href="http://viagrabs.com/">viagra generic</a><br>
<br>

sildenafil and cialis taken together<br>
<br>

[url=http://viagrabs.com]generic viagra canada[/url]

what happens with too much sildenafil<br>
<br>

cheap generic viagra - http://viagrabs.com/ <br>
<br>

how much is sildenafil on the black market<br>
<br>

[url=http://viagrabs.com/]buy generic viagra[/url]

seeing blue after sildenafil<br>
<br>

<a href="http://www.viagrabs.com/">cheap viagra online</a><br>
<br>

best site for sildenafil<br>
<br>

[url=http://viagrabs.com]viagra online without script[/url]<br>
<br>

<br>
<br>

my site :: <a href="http://viagrabs.com/">generic viagra online</a>

can sildenafil be used with ramipril<br>
<br>

https://salemeds24.wixsite.com/dapoxetine mail order dapoxetine<br>
<br>

brand name sildenafil no prescription<br>
<br>

lowest price dapoxetine - https://salemeds24.wixsite.com/dapoxetine <br>
<br>

böhmermann roche sildenafil<br>
<br>

<br>
<br>

Look into my page - buy online order amoxil - https://salemeds24.wixsite.com/amoxil

If some one needs to be updated with hottest technologies <br>
<br>

therefore he must be visit this web page and be up to date every day.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my site :: <a href="http://www.allsuche.de/cgi-bin/suchen.pl?suchworte=3+Foods+Under+58+Cent... Burn Pills</a>

It's nearly impossible to find knowledgeable <br>
<br>

people in this particular subject, however, you seem like you know what you're talking about!<br>
<br>

Thanks<br>
<br>

<br>
<br>

Have a look at my web blog Mega Boost Perform XL - http://spudnugget.com/index.php?title=Amazing_Natural_Enhancement_In_You...

I'm not sure why but this website is loading incredibly slow for me.<br>
<br>

Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?<br>
<br>

<br>
<br>

I'll check back later and see if the problem still exists.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my web blog ... <a href="http://nobodysproperty.com/wiki/index.php?title=Get_Quite_Some_Thick_Pen... Mass Pro Male Enhancement</a>

Great blog right here! Also your website rather a lot up fast!<br>
<br>

What host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink for your host?<br>
<br>

I want my web site loaded up as quickly as yours <br>
<br>

lol https://is.gd/ny_injury_lawsuits-<br>
<br>

<br>
<br>

My web-site new york personal injury settlements - https://is.gd/ny_injury_lawsuits-

Hello! I could have sworn I've been to this website before but after checking <br>
<br>

through some of the post I realized it's new to me.<br>
<br>

Anyhow, I'm definitely glad I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!<br>
<br>

https://escatter11.fullerton.edu/nfs/team_display.php?teamid=414341<br>
<br>

<br>
<br>

My webpage :: <a href="https://escatter11.fullerton.edu/nfs/team_display.php?teamid=414341">per... injury</a>

My family members always say that I am killing my time here at net, but <br>
<br>

I know I am getting know-how everyday by reading such good content.<br>
<br>

<br>
<br>

https://ktexchange.Sph.Uth.Tmc.edu/Forum/default.aspx?g=posts&m=57333&<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my blog ... new york accident lawyer blog - https://ktexchange.Sph.Uth.Tmc.edu/Forum/default.aspx?g=posts&m=57333&

Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person's weblog link on your <br>
<br>

page at suitable place and other person will <br>
<br>

also do same in support of you. https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=68637<br>
<br>

<br>
<br>

My blog post :: <a href="https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=68637">new york personal injury laws</a>

This is a good tip especially to those fresh to the blogosphere.<br>
<br>

Simple but very precise info… Thanks for sharing this one.<br>
<br>

<br>
<br>

A must read article! https://Wanelo.co/newyorkinjuryblog229<br>
<br>

<br>
<br>

my web page ... click here - https://Wanelo.co/newyorkinjuryblog229

I'm not sure where you are getting your info, but good topic.<br>
<br>

I needs to spend some time learning much more or understanding more.<br>
<br>

Thanks for great information I was looking for this info for my mission. <br>
<br>

https://Www.ideafit.com/user/1964591<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my blog - <a href="https://Www.ideafit.com/user/1964591">new york personal injury attorney blog</a>

Hi my loved one! I want to say that this article is amazing, great written and include almost all important infos.<br>
<br>

I'd like to see extra posts like this . https://able2know.org/user/nyclegalblog862/<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my webpage: new york personal injury laws - https://able2know.org/user/nyclegalblog862/

I enjoy, lead to I discovered exactly what I used to be having a look for.<br>
<br>

You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.<br>
<br>

<br>
<br>

Bye https://Www.Aeriagames.com/user/haplessepic79/<br>
<br>

<br>
<br>

Also visit my blog <a href="https://Www.Aeriagames.com/user/haplessepic79/">personal injury laws in new york</a>

Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're <br>
<br>

just too great. I actually like what you've acquired here, certainly like what you are stating <br>
<br>

and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of <br>
<br>

to keep it wise. I can not wait to read far more from you.<br>
<br>

This is actually a wonderful web site.<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my homepage; xe nang tu dong - http://xenangdongcocu.com/

I'm truly enjoying the design and layout of your blog.<br>
<br>

<br>
<br>

It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more <br>
<br>

often. Did you hire out a developer to create your theme? Great work!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my web site - <a href="http://xenangdongcocu.com/">xe nang tu dong</a>

Can you tell us more about this? I'd care to find out <br>
<br>

some additional information.<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my web-site: xe nang ban tu dong - http://xenangdongcocu.com/

<a href="http://helios7.webs.com/apps/blog/show/45726168-find-best-injury-lawyers... <br>
<br>

This is a topic which is close to my heart...<br>
<br>

Cheers! Exactly where are your contact details though?

Um Olhar Sobre A Mulher Da Terceira Amazônia, Em O Naturalista No Rio Amazonas

Para as mães solteiras arranjar um namorado é muito mais fatigante,
pois caso de experienciar um filho parece afugentar os
homens. Estimula sua libido e disposição no ato sexual por possuir ingredientes Cem
por cento naturais fornecendo inúmeros benefícios para apimentar a relação a dois, oferecendo a intensidade princípio de prazer, sua ereções serão mais prazerosas e duradouras.

Eventualmente estima-se que single "Take on Me" vendeu entre 6 bem como 7 milhões de cópias no
mundo afora; chegou a ser número um na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos e segunda colocada na parada melodioso da
Grã-Bretanha.5 As vendas da canção nos Estados Unidos foram ajudadas pelo videoclipe exibido na MTV que imitou
as cenas climáticas do filme, Altered States,
de Ken Russell.

Comecei a ingerir Power Blue no mesmo dia aguardando os primeiros resultados aparecerem.
Quer as indivíduos que saibam sejam poucas ou muitas, há, aqui,
qualquer vida par simples, que abrange aqueles que pensam que conhecem aquele homem totalmente e aqueles
que "realmente" conhecem.

Abri na sala da minha casa uma sala de aula saí no bairro com um caderno na participação recrutando crianças para alfabetizar,
produzir reforço, ajudar nas atividades escolares ? Durante
a nossa essência inteira, fomos ensinadas que homem está sempre acima da mulher,
logo sucesso deve seguir primeiramente dele e, se possível, sempre sucesso do homem deve ser maior que da
mulher.

Não foi porque Freud colocava toda a alarde na
sexualidade, no quadro da primeira teoria das pulsões (Freud 1962 1905), que a agressividade não tempo já um problema para
discurso freudiano. A velocidade da circulação da moeda depende, nessa perspectiva, com fatores institucionais e culturais e só
sofre mudanças brandas ao longo do tempo.

Com uma pitada de bom compleição, Dr Goldstein disse
sugerir festival da melancia a fim de aumentar desempenho sexual dos homens,
seria equivalente a alguém despejar qualquer garrafa de cerveja
em Minneapolis, onde rio Mississipi começa, e
esperar que certo impacte ser em Nova Orleans.

marco teórico da pesquisa realizada é obra Teoria Geral dos Contratos e Contratos
em Espécie do mestre Flávio Tartuce que faz menção em sua excelente sobre os fundamentos contratuais, classificando os requisitos para a
confecção de um negócio seguindo todos os pressupostos determinados por princípio para
sua plena eficácia entre as exigências contratantes.

" luta é um porte fundamental da vida por atender às necessidades humanas, tanto do momento de vista material como espiritual, já que através das tarefas concretas homem se sustenta e, ao mesmo tempo, expressa seu modo original de realizar valores dentro de um determinado tempo e lugar.

Destinado a Braga, (2006) a sexualidade sempre foi qualquer fonte de inúmeros preconceitos e fantasias. Outros dizem, com considerável desrespeito e mágoa, como parceiro se esquiva de momentos íntimos, optando por outras atividades ou mesmo criando qualquer desculpa para não trepar.

Foi-se sazão em que só os homens tinham a obrigação de iniciar uma conteúdo com uma mulher e tomar a atitude para determinado possível relacionamento. A carta fala em cima de as tentativas de Paulo para orientar os fieis na edificação da comunidade, baseadas em sua percepção dos valores fundamentais da fé em Jesus Cristo (BIBLIA, 2003).

Como já dissemos, homens e mulheres salubre diferentes. Propicia ereções mais duradouras e mais rígidas, aumento da desejo, e, consequentemente, aumento do prazer e satisfação venéreo seu e a sua parceira. Tanto homens quanto mulheres precisam ter verdadeiros companheiros de vida, por essa razão, a liberdade parece tão atrativa. http://www.e-mfp.org/ojs/index.php/MFP/user/viewPublicProfile/64045

https://is.gd/ZRMIlt- - I used some strips of moleskin that I bought with the <br>
<br>

drugstore and applied them sparingly on the problem area. It is significant that you oversee your children if they're brushing their teeth.<br>
<br>

Make jam and jellies using high sugar concentration to preserve fruit.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

my homepage :: <a href="https://sawyai.com/home.php?mod=space&uid=2967813&do=profile&from=space"... banane ke tips hindi</a>

https://is.gd/8akFYh- - Consume adequate amount of nutrients, including fibers that lower cholesterol levels,<br>
<br>

heart-healthy nuts, fishes, and low-fat dairy rich <br>
<br>

in calcium. Everybody needs some pointers once even though, however, <br>
<br>

if your health is at risk then this stakes go higher.<br>
<br>

Make jam and jellies using high sugar concentration to preserve fruit.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Have a look at my site - health tips in hindi aap <br>
<br>

- http://www.ycssp0359.com/home.php?mod=space&uid=200490&do=profile&from=s...

I'm really enjoying the theme/design of your weblog.<br>
<br>

Do you ever run into any web browser compatibility problems?<br>
<br>

A few of my blog audience have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great <br>
<br>

in Firefox. Do you have any ideas to help fix this problem?<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my web blog <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2dtnkU5FPt8">4rx closed</a>

I think this is among the most important info for me.<br>
<br>

And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is wonderful, the articles <br>
<br>

is really great : D. Good job, cheers<br>
<br>

<br>
<br>

my site :: Top seo audit packages - https://penzu.com/p/c2749fbb

There is definately a great deal to find out about this topic.<br>
<br>

I really like all of the points you have <br>
<br>

made.<br>
<br>

<br>
<br>

My blog; <a href="http://www.x2145-productions.technology/index.php?title=Benutzer:EuniceS... Lux Review</a>

It's in fact very complex in this active life to listen news on Television, so I only <br>
<br>

use world wide web for that purpose, and take the latest news.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

my blog post ... <a href="http://klrM2ORt4.wallinside.com/">search engine optimization services</a>

Your way of explaining everything in this paragraph is really nice, every one <br>
<br>

be able to without difficulty understand it, Thanks View Seo <br>
<br>

For A Small Business - https://penzu.com/p/fdc57206 <br>
<br>

lot.

I really liҝе wha you guys tend tߋ bе up toо. Succh clesver work and coverage!<br>
<br>

Keер up the terrific woгks guys Ӏ've incorporated <br>
<br>

уou guys tо my oԝn blogroll.<br>
<br>

<br>
<br>

Мy web-site - <a href="http://www.allsaudia.blogspot.com">K SA</a>

you're in point of fact a excellent webmaster. The website <br>
<br>

loading pace is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick.<br>
<br>

Also, The contents are masterpiece. you've <br>
<br>

done a magnificent task in this matter!<br>
<br>

<br>
<br>

My blog post ... <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2dtnkU5FPt8">4rx closed</a>

You need to take part in a contest for one of the highest quality <br>
<br>

websites on the net. I most certainly will recommend this site!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my weblog: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2dtnkU5FPt8">4rx closed</a>

You need to be a part of a contest for one of the most useful blogs on the <br>
<br>

web. I most certainly will recommend this website!<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my web blog; 4rx - https://www.youtube.com/watch?v=2dtnkU5FPt8

My brother suggested I may like this website. He was entirely right.<br>
<br>

<br>
<br>

This publish truly made my day. You can not believe just <br>
<br>

how a lot time I had spent for this info! Thanks!<br>
<br>

<br>
<br>

my web blog Dimitrios - https://bramjnetforex.blogspot.com/

Hi, Neat post. There is an issue with your web site in internet <br>
<br>

explorer, might check this? IE still is the marketplace chief and <br>
<br>

a good element of people will pass over your wonderful writing due to this problem.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

my web-site: <a href="http://myblog1z.weebly.com/blog/what-should-you-look-for-in-a-website-de... affordable seo services india</a>

O Paraíso Na Ótica Dos Viajantes Do Século XVI

Droga natural para impotência sexual masculina os populares afrodisíacos naturais a fim de tratar a disfunção erétil.
Percebe-se na história da cidadania, que desde a
antiguidade as diferenças na ordem das sociedades entre
senhores bem como escravos, nobres e servos, patrão e empregado, ricos e pobres, geram um contexto de antagonismo conflituoso de classes onde se busca superar as injustiças e as desigualdades sociais.

È constituído de certo ambulatório especializado em
Saúde Mental e uma unidade assistencial de
atenção secundária, CAPS III, destinada ao atendimento
multiprofissional (farmacêutico, médicos clínicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes
sociais, sociólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, entre outros profissionais de
nível médio e técnico) dos pacientes neuróticos
graves e psicóticos, que permite tanto um
sistema de referência na atenção com os gastos hospitalares
quanto determinado incipiente deslocamento do financiamento
no saúde mental.

homem fica jacente com as pernas abertas e a mulher se deita sobre ele com as pernas fechadas, ela
abraça carinhosamente, esfregando os seios no parceiro, narcisismo recomendo e uso
muito esta, pois consigo sentir corpo todo da mulher em cima de meu.

Pesquisadores classificaram tempo de latência de ejaculação intravaginal, ou seja, tempo
que transcorre entre ocorrer a penetração vaginal e a
ejaculação, chegando a certo bom senso, que homens com valores de
inferior 1,0 minuto apresentam ejaculação precoce.

Nascida em 1º de setembro de 1886, na Fazenda São Bernardo, em Capivari, nuclear a Salubre Paulo, Tarsila do Amaral tempo filha de José Estanislau do Amaral Filho e de Lydia Dias de Aguiar do Amaral,
e neta de José Estanislau do Amaral, cognominado " milionário" no virtude da imensa fortuna acumulada em fazendas do interior paulista.

Bernardi (1985) nos alerta destinado a a direção que
algumas propostas de pedagogia sexual tem seguido, baseadas numa estratégia pedagógica com "socialização para a apatia", exercitada seja na família,
seja na escola, seja nos programas políticos, seja na sociedade em geral.

entrevistado (R) respondeu que a formação religiosa que teve, de
correta forma influenciou sim algumas das suas escolhas, tal como
exemplo, ele citou fato a ter se arrebatado, durante
a adolescência, por uma garota que fazia parte de uma religião que
tinha os princípios religiosos totalmente diferentes dos da sua,
que no caso é a protestante.

Por isso, essa experiência nasceu a partir da esforço na educação de
jovens e adultos de adquirir competências na aprendizagem com os apetrechos concretos, convida educador a ativar todas as suas percepções, uma vez que os alunos se manifestam por meio de técnicas de ensino para desenvolver a capacidade de abstração com
relação entre a teoria e a prática de forma a aprovar ao aluno
resolver situações do cotidiano.

Parto vem sendo como a essencial causa que leva adolescentes saudáveis a
internações no SUS(Sistema Único com Saúde),e nos
demais hospitais particulares.Essas estatísticas elevadas
exaltam a necessidade de uma ampla discução sobre a gravidez precoce e
também suas conseqüências físicas,psicológicas e
emocionais que recaem,ou recairão,em cima de a jovem.

Com uma obsessão que se trairia de anexo para alguma psicólogo moderno,
texto concentra-se na idéia da cópula diabólica e a várias outras contornos
de experiência erótica e atividade sexual atribuíveis pela imaginação contaminada
pela força demoníaca. https://anaturezacura.com/power-blue-comprar

Ηi! I knoᴡ tһis is somewhat off topic Ьut I ѡаѕ wondering if you ҝnew where I ⅽould locate a captcha <br>
<br>

plugin fⲟr my сomment fօrm? I'm usіng the samе blog platform ɑs <br>
<br>

yours and I'm havіng problems finding one? Thanks a lot!<br>
<br>

<br>
<br>

Alsօ visit my blog post Saudi - http://www.allsaudia.blogspot.com

I was recommended this web site by my cousin. I'm now not certain whether this publish is written via him as no one else understand such certain about my trouble.<br>
<br>

You're incredible! Thanks!<br>
<br>

<br>
<br>

Look at my blog post 4rx closed - https://www.youtube.com/watch?v=2dtnkU5FPt8

Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you <br>
<br>

have any suggestions on how to get listed <a href="http://SCEyMKqG7.wallinside.com/">Check best seo packages in delhi</a> Yahoo News?<br>
<br>

I've been trying for a while but I never seem to get there!<br>
<br>

Cheers

Thanks for your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you are a great author.<br>
<br>

I will remember to bookmark your blog and may come back in the future.<br>
<br>

I want to encourage you to ultimately continue your great writing,<br>
<br>

have a nice evening!<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to visit my site; search engine optimization company - https://www.evernote.com/shard/s594/sh/af73af61-4942-4715-ae42-deae98659...

Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted <br>
<br>

to give a quick shout out and tell you I really <br>
<br>

enjoy reading your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?<br>
<br>

Thank you so much!<br>
<br>

<br>
<br>

my site ... <a href="http://neptune.blackplanet.com/ion3vlog/message/15486778">best seo company</a>

Greetings! Very helpful advice in this particular post!<br>
<br>

<br>
<br>

It's the little changes that will make the most significant changes.<br>
<br>

Many thanks for sharing!<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my page; <a href="https://issuu.com/semma9vlog/docs/law-firm-advertising">seo company</a>

Post writing is also a fun, if you be familiar with then you can write otherwise it is complex to write.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Stop by my web site <a href="https://penzu.com/p/81af699c">Find cheapest seo packages india</a>

<a href="http://998yyy.com/home.php?mod=space&uid=1313391&do=profile&from=space">... <br>
<br>

I am really loving the theme/design of your website.<br>
<br>

Do you ever run into any internet browser compatibility problems?<br>
<br>

A couple of my blog visitors have complained about my site not <br>
<br>

operating correctly in Explorer but looks great in Chrome.<br>
<br>

Do you have any tips to help fix this issue?

It's very straightforward to find out any topic on net as <br>
<br>

compared to books, as I found this article at <br>
<br>

this website.<br>
<br>

<br>
<br>

Here is my page; 4rx closed - https://www.youtube.com/watch?v=2dtnkU5FPt8

I love what you guys are up too. This type of clever work and reporting!<br>
<br>

Keep up the superb works guys I've incorporated you guys <br>
<br>

to my own blogroll.<br>
<br>

<br>
<br>

Look at my web page <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2dtnkU5FPt8">4rx</a>

Merely a smiling visitant here to share the love (:, btw great style.<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

<br>
<br>

Check out my weblog - <a href="http://akajona.com/RodrickmdMcGrudersx">Maxadrex</a>

I don't know if it's just me or if everybody <br>
<br>

else encountering problems with your website.<br>
<br>

It appears like some of the text in your content are running <br>
<br>

off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them as well?<br>
<br>

This may be a issue with my browser because I've had this happen before.<br>
<br>

<br>
<br>

Appreciate it<br>
<br>

<br>
<br>

Feel free to surf to my web site View seo benefits for small business - http://neptune.blackplanet.com/space3bestg/message/15486961

Undeniably consider thаt that yoou stated. Үour <br>
<br>

favourite justification appeared tߋ be on the web <br>
<br>

tһе simplest thing tto tak іnto accout of. І say to you, I definitely get irked whilst othr folks ⅽonsider <br>
<br>

worres tһɑt tһey ϳust ԁon't realize ɑbout. Yօu managed to <br>
<br>

hit tһe nail uon the top and defined out thе whole tһing ᴡithout having siԀе-effects , other folks ⅽan take a <br>
<br>

signal. Will pr᧐bably be ɑgain to get m᧐re. Thanks<br>
<br>

<br>
<br>

Here iis my wwbpage ... Saudia - http://www.allsaudia.blogspot.com

Sider

Tilføj en kommentar

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Mest læste ydelses-beskrivelser